Angst

Schriftlezing Ps 118: 5-9

Op 26 december 2004, werd Zuid-Oost Azie opgeschrikt door een ongekende grote natuurramp. Meer dan 200.000 mannen, vrouwen en kinderen werden in enkele seconden berooft van het leven.

De Tsunami, we kennen allemaal de verschrikkelijke beelden gemaakt door mensen op hun video camera’s we kunnen allemaal de angstige ogen zien van degene die eerst op het strand lagen en enkele minuten later, rennen, rennen voor het leven.

Niet alleen onder de vakantievierders en de bewoners daar, rondom het gebied van de Indische Oceaan zat de schrik er goed in... zelfs wereldwijd kon men de angst voelen. Hoe kan de stille rustige kalme zee zo verwoestend tekeer gaan vroegen de mensen zich af.

Angst, bang zijn... komt over je als je er iets gebeurd waar je niet weet wat de uitkomst zal zijn van een gebeurtenis, voor het onbekende. De vraag is, hoe gaan wij met de angst om... wat zegt de bijbel over angst en hoe kunnen wij standvastig blijven wanneer dit alles gebeurd.

Jezus zei tegen de discipelen in Matteus 24 wat er allemaal staat te gebeuren voordat hij wederkeert naar deze in zonde gedompelde wereld. We lezen vanaf vers 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

Weest niet verontrust. Jezus geeft ons de geruststelling aan Zijn kinderen, zijn volgelingen U en ik dat wij ons niet van de wijs moeten brengen van hetgeen staat te gebeuren. Jezus houdt van ons, daarom zegt Hij van te voren wat er staat te gebeuren in deze wereld. Jezus kent onze angsten, onze twijfels.. En Hij wil ons geruststellen. Er staat niet voor niets in Amos 3 vers 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

De Heer wil ons niet angstig maken en de Heer wil ons niet onkundig laten. In Lucas 21 lezen wij wat Jezus nog meer zegt over angst die de wereld zal treffen in de laatste dagen van haar geschiedenis. Vanaf vers 25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen.

Radeloze angst onder de volken... Radeloos, dat wil zeggen.. Dusdanige twijfel, onzekerheid, zonder dat je meer kun stilstaan en rustig kan nadenken welke kant je zult opgaan. Radeloze angst, wie kent de gezegde niet.. een kat in het nauw maakt rare sprongen. Hoe bewaar je de rede... als je voor jezelf als mens geen antwoord meer weet.
Diverse Christenen zeiden op tv en in de krant “Waar was God’, Mensen met rotsvast geloof, maar door de beelden overmand door een innerlijke angst... Als dit kan gebeuren in enkele seconden... hoe staat het dan met ons. Lucas 21 zegt verder dan naast de diverse tekenen.. De mensen zullen bezwjmen van vrees en angst voor de dingen.

Toen wij klein waren en nare dromen droomde, zeiden onze ouders tegen ons.. Dat als je wakker bent alle nare dingen weg zijn. Dat je tot God mag bidden en dat Hij je angst wegneemt en zekerheid en hoop voor in de plaats brengt.

Zijn wij die simpele lessen vergeten? Zijn wij de woorden van Jezus vergeten dat Hij ons veilig zal leiden door alle stormen van het leven? Laten wij deze ochtend gaan naar Gods Volk Isreal ten tijde van koning Saul. Laten wij in Gods woord kijken wat angst kan doen. Laten wij gaan naar het oude testament en wel 1 samuel hoofdstuk 12.

In hoofstuk 12 lezen wij over Samuels afscheid aan het volk van God. Isreal had Saul gekozen als leider van het volk. Tot die tijd was Isreal een volk direct geleid door de Almachtige. Samuel herinnerde het volk eraan dat de Here hun geleid heeft uit het land Egypte. Ook als was God niet blij met de houding van het volk om een menselijke koning te dienen.. Als ze maar bleven wandelen in Zijn voetsporen, zo lezen wij in vers 20 ‘‘Wees niet bang,’’ antwoordde Samuëël. ‘‘Het is inderdaad verkeerd wat u hebt gedaan. Maar volg nu voortaan de Heer en dien hem met hart en ziel!

Ook al maken wij de fout in ons leven om andere zaken koning te maken, ons huis, ons geld, onze carriere... De Heer wil dat wij behouden thuiskomen en geeft ons het goede advies om Hem te dienen met geheel je hart en geheel je zien. Bidt tot Jezus en vraag om vergeving van je fouten.. Dan hoef je niet bang te zijn voor de gevolgen van de zonde.. Dan weet je wat het betekent om te wandelen in Zijn liefdevolle gendade.

In het begin van 1 samuel 13 is het al weer 2 jaar verder... Dat koning Saul regeerde over het volk Isreal, aangezien de bijbel niets zegt over dat eerste jaar, kunnen wij zeggen dat Hij deed wat de Heer van Hem vroeg, door het volk te leiden zoals God het wilde, Groot nieuws vertaalde het als volgt “Saul heeft maar twee jaar van zijn bewind geregeerd met Gods gunst.“ Saul wilde de volken rondom Isreal, laten zien de kracht die zijn leger bezat, zo lezen wij in vers 2, samen met zijn zoon Jonathan stelde hij een leger samen van wel 6000 man, niet alle stammen waren vertegenwoordigd, sommige liet hij terug gaan.

Saul was overtuigd van eigen kunnen, net zoals wij dat weleens kunnen zijn. Wij kunnen onze eigen problemen en zorgen wel aan. En dat dacht Saul waarschijnlijk ook. Toen zijn zoon Jonathan een gedenksteen overwierp. Werd Saul overmoedig. Koning Saul had waarschijnlijk de smaak te pakken. Als Jonathan met zijn kleine leger de Filistijnen een les kon leren.. Wat zou dat wel niet betekenen als men de aanval zou inzetten. Saul wilde iedereen in het volk laten weten, hoe goed hij wel niet was in de strijd tegen de Filistijnen.Wij leven in een tijd dat wij denken het zelf wel aan te kunnen. Immers de mens doet de meest interessante medische wonderen. De mens maakt de hoogste gebouwen van staal en glas. Wij laten raken naar de verste planeten vliegen.., en de mens.. Zonder God daarbij te betrekken, wordt net Als Saul overmoedig en laat aan iedereen weten dat ze zelfs de strijd aankunnen. Zo lezen wij in vers 2 Saul liet in het gehele land op de hoorn blazen, want hij dacht: De Hebreeëën moeten het vernemen. 3 In Gibea haalde Jonatan een gedenksteen van de Filistijnen omver en dat kwam de Filistijnen ter ore. Saul liet daarop in heel het land op de ramshoorn blazen, want hij vond dat de Hebreeëërs het volgende moesten weten 4 Zo hoorde geheel Israëël de boodschap: Saul heeft de bezetting der Filistijnen verslagen en zodoende is Israëël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. Toen werd het volk opgeroepen om Saul te volgen. Het volk van Isreal dacht dat met deze koning tot grootste daden gekomen kan komen, terwijl ze slechts twee jaar eerder van Samuel hoord... “Blijf wandelen in de wegen van de Heer!”

De Filistijnen wilde de belediging niet over zich heen komen en verzamelden een groots leger, die bestond uit wel drieduizend wagens, zesduizend ruiters en voetvolk even talrijk als het zand aan de oever der zee.

Daar stonden het volk... met een leger van slechts 6000 man, tegen een gigantische en formeldabel legermacht die ontelbaar was. U kunt zich wel voorstellen hoe het volk zich voelde zo lezen wij vers 6 Toen de mannen van Israëël zagen, dat zij in het nauw kwamen, dat het volk bedreigd werd, verborg het volk zich in de spelonken, spleten, rotsen, grotten en putten;

Er was angst.. Angst onder het volk.. hoe zouden ze ooit winen van zo;n macht, hoe zou men ooit uit deze problemen komen. Men vluchte alle kanten op.. Het was een radeloze angst. Een ieder voor zich. Niemand wilde omkomen door het zwaard van de Filistijnen. Het volk trok zich terug, in angst en beven en al hun hoop bouwende op Saul.

Als er problemen dreigen in ons leven, als wij het even niet meer zien zitten, dan trekken wij ons terug.. Maar naar wie kijken wij dan op. Op wie stellen wij onze hoop.

Het volk van Isreal keek op naar Koning Saul en bleef in Gigal wachten totdat Samuel zo komen. 7 dagen en nachten wachte men op de profeet, maar toen Samuel niet zijn optreden maakte, werd het volk echt bang... en begon als het ware te vluchten... weg van de plek des onheils.

Saul raakte zelfs in een radeloze paniek, een diepe angst. Hij dacht.. Als het volk wegrent worden wij zeker verslagen door de Filistijnen. Daar gaat mijn persoonlijk aanzien. Ik kan niet langer wachten ik neem het hef in eigen handen, zo lezen wij in vers 9 daarom zeide Saul: Brengt mij het brandoffer en de vredeoffers. En hij offerde het brandoffer.

In plaats van te wachten op de profeet.. Ging Saul tegen de regels in. Hetzelfde geld voor ons. Hoe staat het met ons wachten op de wederkomst van Jezus Christus. Verbreken wij Zijn regels, omdat Hij voor ons gevoel niet snel genoeg terugkomt? Worden wij droef te moede, laten wij ons geloof vallen... als wij overmand worden door de angsten van deze wereld. Er zijn Christenen die hun geloof kwijt zijn geraakt door de Tsunami, er zin gelovigen die hun geloof zijn kwijt geraakt door problemen op het werk of het gezien. Toen de problemen kwamen.. Deden ze hetzelfde als Saul. Ze namen het hef in eigen handen. Ook al was het een brandoffer.. De intentie en de motivatie van Saul was niet correct. Je kunt niet lichtvaardig omgaan met Brandoffers en vredeoffers. En net toen Saul klaar was... kwam Samuel aangelopen...

En wij kunnen in het gedrag van Saul zien, hoe wij als mensen reageren, als wij iets hebben gedaan, waarvan wij diep in het hart weten, dat het niet volgens Gods wil en plan gebeurde
Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. 11 Toen zeide Samuëël: Wat hebt gij gedaan? Saul antwoordde: Daar ik zag, dat het volk van mij wegliep en gij niet op de afgesproken tijd kwaamt, terwijl de Filistijnen te Mikmas verzameld waren, 12 dacht ik: nu zullen de Filistijnen op mij afkomen te Gilgal, en ik heb de gunst des HEREN nog niet gezocht; toen heb ik mij verstout en heb het brandoffer geofferd.

Saul dacht hij slim was.. Hij had niet geluisterd naar de woorden van de Heer en toen hij zag dat in de problemen kwam, door zijn eigen ongehoorzaamheid de zaken recht te zetten door snel een offer samen te stellen. Saul werd radeloos toen hij zag dat de situatie tegen hem keerde en handele uit de verkeerde overtuiging. Saul dacht.. “waar was God” Hij twijfelde Hij vergat de woorden van Samuel slechts enkele jaren eerder.. Wandel met de Heer en alles zal je weggevalig zijn voor jou en je volk.

Samuel was verbaasd en geschokt door de handelingen van Saul. Hij zei : “Gij hebt dwaas gehandeld; gij hebt niet in acht genomen het gebod van de HERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, anders zou de HERE uw koningschap over Israëël voor altijd bevestigd hebben. 14 Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De HERE heeft Zich een man uitgezocht naar zijn hart en de HERE heeft hem tot een vorst over zijn volk aangesteld, omdat gij niet in acht genomen hebt wat de HERE u geboden had.

God had Saul koningschap bevestigd.. Hij kon voor altijd de troon bestijgen, hij en zijn familie zouden regeren over Isreal. Maar in een periode van angst. In een seizoen als het ware van eigenwijsheid en ongehoorzaamheid gooide Saul alles overboord. Zijn roem, zijn aanzien, zijn status. Allemaal weg, omdat hij door angst overmand werd. David werd nu door de Heer uitverkoren, als een man naar zijn hart om hem te dienen en om een koning en vorst te worden over het volk.

Wat doen wij als zaken niet lopen, zoals wij ze gedacht hadden, wat doen wij als wij gezondigd hebben. Wat doen wij als wij overmand worden door angst, van werkloos woorden, angst van pesterijen. Angst voor rampen die de wereld overmannen. Kiezen wij voor de oplossing van Saul. Het heft in eigen handen nemen. Of keren wij ons tot God en wachten wij totdat Hij ons komt redden.

Saul raakte uiteindelijk alles kwijt. Wat hem belooft was. Laten wij oppassen dat wij in periode van radeloze angst.. Niet hetzelfde doen als Hem en alles dreigen te verliezen was ons dierbaar is. Hoe eng de situatie ook mag lijken, God is de enige die ons uit de ellende kan brengen. Stel je hoop en vertrouwen op Hem.

Laten wij terug gaan naar Lucas 21, aan het begin van deze overdenking, we lazen vanaf vers 25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen

God geeft ons, net als Saul een simpele taak mee, ook al leven wij in een wereld van zonde, ons hoeft niet het lot te treffen van de zonde, Als wij ons fouten en tekortkomingen voor Hem leggen en blijven wandlen in Zijn ge genade dan belooft hij ons een behouden thuiskomst. Net zoals Hij saul de kroon beloofde.. Zo belooft Hij ook ons die Kroon.

God geeft ons een waarschuwing in Zijn woord, en door Zijn profeten wat er te komen staat., er zullen angstige gebeurtenissen gebeuren. Gebeurtenissen die wereld die niet voorbereid is voor de tekenen van de laatste der dagen radeloos angstig doet maken en zelfs doen bezwijken, komen ook langs onze ogen.

Terwijl wij iedereen zien wegrennen van angst... terwijl iedereen zich afvraagt “waar is God.” “Waarom grijp hij niet in”, gaan wij dan mee met de wereld. Worden wij overmoedig van onze eigen daden, onze eigen wil. En denken wij het zelf aan te kunnen of handelen wij als David, zoals het in psalm 18 vers 7 staat “Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp.
Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren. “

God hoort ons. Ook al moeten wij wachten.. In Sauls geval 7 dagen... voor ons misschien langer of korter.. Hij onze stem vanuit het Hemels tabernakel.. Ons smeekbede ons hulpgeroep hoort hij aan. Het advies van David.. Is onze redding zo lezen wij in psalm 18 vanaf vers Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had. 21 De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, 22 want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. 23 Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen en zijn inzettingen deed ik niet van mij weg, 24 maar ik was onberispelijk jegens Hem, en wachtte mij voor ongerechtigheid

Hou Hem en Zijn wil voor ogen.. Hoe Zijn woord voor ogen en wandel dienovereenkomstig. Wacht op de Here en Hij zal ons redden.


Want Lucas 21 gaat verder, Na alle ellenden, naar alle rampspoed en ongehoorzaamheid en liedeloosheid die de aarde zal oversompelen En het naties van deze aarde dreigen te bezwijken van angst.. .dan staat er in vers 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Wanneer al deze dingen als Tsunami’s en terrorisme in Nederland, om u heen ziet gebeuren, als u naar TV kijkt en angstig wordt van de woorden van leiders en politici. Wordt niet radeloos.. Maar richt u p. Hef uw hoofden omhoog, want onze Heer en Heiland komt binnenkort terug. Blijf wachten. Blijf zijn geboden houden. Want uw en mijn verlossing genaakt.

Jazeker wij kunnen angstig zijn. Wij zijn immers mensen van vlees en bloed, maar wij hoeven niet radeloos te zijn. Wij hoeven niet te bezwijken. De Heer laat in Zijn woord zien dat alles goed komt, voor diegene die blijven staan in Zijn liefde en Zijn woord.

Weet, dat alles wat onze God belooft, hij het ook zal doen. Bid, waakt en wacht. Dat is mijn wens en bede, AMEN.Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen