Deze wereld heeft niets voor mij

(John 14:1-7 Ps 137:1-4)

Heeft u weleens een avondje voor de tv gezeten? En eens echt alle journaals, nieuwsbulletins, praatprogramma’s, actualiteitenrubrieken achter elkaar gezien. Wat een op een opeenstapeling van groot en klein leed. Van ellende en verdriet, van vertwijfeling.

Veel mensen vragen zich dagelijks af… “is dit alles…? Is er geen andere manier om het leven te leven? Waarom loop ik hier rond? Voor velen is dit een echt gevoel wat bijna dagelijks terugkom. Een carrière, een nieuw huis en aanzien geeft niet dezelfde rust of bevrediging als wat vele denken.

De mens is niet door God geschapen om plezier te hebben in het leven van een zondige omgeving. Want dat is de algemene situatie van deze wereld. Toen Eva en Adam van de vrucht aten in het paradijs… kwam er verwarring. Verwarring bij de vrouw.. zij zou met moeite gaan baren (Genesis 3 vers 16), de man zou hard moeten werken voor zijn voedsel, zwoegen op het veld (vers 17) zwoegen, zweten en sterven… Dat is wat de zonde introduceerde in deze wereld

De eerse mensen werden het paradijs uitgezet.. Want in Gods paradijs is geen ruimte voor rebellie tegen de geboden van God. En we lezen in vers 22 En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. 23 Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. 24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

De eerste mensen kozen ervoor om ongehoorzaam te zijn aan het gebod van God en het is niet goed als een ongehoorzame mens gevallen voor de zonde voor eeuwig zou leven. De mens koos ervoor om haar huis niet te hebben bij God.. maar op aarde

Wij als erfgenamen van Adam, delen mee in die zondige staat. We zijn geboren buiten het paradijs…. We zijn geboren in een onnatuurlijke plaats. Geboren in de duister en het donker van deze zondige wereld. Is deze wereld uw thuis?

Waar is uw huis? is het deze aarde of zoekt u naar iets beters. ? Of kiest u voor deze wereld met schijnbare schoonheid. Is een goede baan hetgeen wat u het meeste voldoening zal geven? Is een belangrijke studie zeer belangrijk (en ook al zijn die dingen niet slecht en ook belangrijk om je tijd aan te besteden) is dat het doel in je leven.?”

Wat Jezus zei in Matteus 6:19 is zeer confronterend voor degene die twijfelen waar hun ‘huis’ is, “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

De Bijbel leert onze verlangens niet stellen in het tijdelijke.. maar in het eeuwige. Veel mensen hebben alles over voor een tijdelijk huis. En met tijdelijk bedoel ik de tijd dat je hier wandelt op deze zondige planeet. Maar Christus is met iets veels beter bezig.. er worden vele ‘woningen’ voorbereid voor hen die gelovigen. Waarom zouden wij onze schatten zoeken in dingen die voorbijgaan.

Paulus zegt ook in Filipenzen 3 dat wij onze gedachten en onze verlangens niet moeten stellen in deze wereld.. maar dat wij verder moeten kijken. In vers 14 zegt Paulus. één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten.

Wij beseffen wel degelijk dat deze wereld niet kan bieden God ons kan bieden. In openbaring lezen wij ook wat de nieuwe wereld ons kan bieden.. waar deze wereld niet aan kan tippen.
Want in de nieuwe wereld lezen wij in openbaring 21:4 Daar zal, “Hij (…) alle tranen van (onze) ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

De bijbel is duidelijk… Deze wereld heeft niets voor ons en Gods Koninkrijk is alles voor ons. Sommige van u zullen zich wel afvragen.. kan ik niet het tijdelijke mengen met het eeuwige. Kan ik niet uitgebreid genieten van het aardse, terwijl ik wacht op het eeuwige?

Het antwoord op deze vraag is behoorlijk confronterend. Jezus zegt zelf dat je géén twee heren kunt dienen. Je kunt niet uitkijken naar het Hemelse als je verbonden blijft met het aardse. Je kunt wel wonen als “vreemdelingen” op deze wereld., maar we zijn wel op doorreis naar een nieuwe wereld.. Immers deze wereld is niet onze thuis!

Sommige van u kennen wel dit jeugdlied, ‘This world is not my home, i am just passing Thru, If heaven not my home, Oh Lord what will I do” Deze wereld is niet mijn thuis ik ben slechts op doorreis. Als de hemel niet mijn thuis is.. oh Heer wat moet ik dan doen!” Wij mogen ons vrij verkeren in deze wereld.. maar ons streven moet zijn als die van Paulus.. jagend naar hetgeen voor je ligt.. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.. Jagen naar de prijs.. een eeuwig leven met Jezus de Messias.

In Nederland is er nu een discussie gaande over dubbele nationaliteiten en dat je slechts één paspoort kunt hebben. Gods Koninkrijk verlangt zeker geen dubbele nationaliteiten. Alleen die in hun leven hier op aarde hebben besloten om Jezus te volgen. Die bereid waren om hun aardse loyaliteit in te wisselen voor loyaliteit aan Gods wil en woord alleen. Alleen zij ontvangen een paspoort die toegang verschaft tot een eeuwig leven. In openbaring 3:15 maakt Jezus in de brief aan Laodicea duidelijk wat er gebeurd met mensen die een dubbele nationaliteit hebben als het om inwonerschap van Gods Koninkrijk betreft. “Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”

Mensen die zich niet kunnen losweken aan deze wereld.. zullen –hard gezegd- delen in het lot die deze zondige wereld zal treffen. Het is niet voldoende om te zeggen, “De Hemel is mijn thuis.. maar New York, Parimaribo, Amsterdam is net zo’n thuis voor mij.”

De drie-engelen uit openbaring 14 doen een oproep aan deze wereld. De eerste engel zegt dat wij God moeten aanbiddingen. Omdat Hij de schepper en herschepper is van deze wereld. Hij heeft ons gemaakt. Hij kent ons beter dan wie dan ook en hij weet wat de schadelijke gevolgen is als wij blijven hangen in een wereld die niet onze thuis is.

God is blij met onze aanbidding in waarheid en geest. Hij verlustigt in de lofprijzing van Zijn kinderen. Daarom heeft hij een verbond gesloten met ons. Dat als wij onze zonde laten wassen in het dierbare bloed van Zijn zoon Jezus Christus. Dat onze namen opgetekend mogen worden in het bevolkingsregister van het Nieuwe Jeruzalem.

En daarom juist daarom roept Christus ons op, om ook de verwarring te verlaten die je overal aantreft in deze wereld. Die tweede engel in vers 8 van openbaring 14 zegt ook “Gevallen, gevallen is het grote Babylon,” Er komt een einde aan de verwarring. Immers babylon staat voor verwarring. Deze wereld is er een verwarring. Een wereld vol met een mengelmoes van meningen, standpunten en visie’s. Van aparte religies en valse doctrines. God roept ons op om niet te kijken naar wat deze wereld biedt.. maar naar Hem

Is deze wereld uw thuis? Kijk om u heen en u ziet dat er slechts één iemand die ons kan redden. En dat is Jezus Christus.

Als u beseft dat deze wereld niet kan bieden wat u werkelijk in uw hart wens. Rust, Vrede en eeuwig leven met Jezus Christus. Dan wil je er alles aan doen om deze wereld te ontsnappen. Je wilt geen deelgenoot worden van de straf en de gevolgen die er zijn voor al degene die liever in de Verwarring van Babylon willen wandelen.

Het belangrijkste is dat je je niet schaamt dat je Christen bent. Dat je niet bang bent om tegen je omgeving, je familie en je vrienden te zeggen dat; je op weg gaat naar een betere plek. Een beter huis. Paulus zegt het zelf in Romeinen 1:16, Hij schaamde zich niet voor het evangelie en waarom niet, “het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.”

Jezus zegt als je je schaamt voor je ‘nieuwe paspoort”. Als je schaamt dat voor anderen - hoe dierbaar die anderen ook mogen zijn - dat je op weg bent naar een betere wereld. Dan mag je en kan je geen deelgenoot worden van die nieuwe wereld. Jezus zegt het in Matteus 8:38 “Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.”

Deze wereld is niet mijn thuis…! Wij gaan op weg naar een betere wereld. Wij schamen ons niet voor het evangelie, die tot een behoud is voor een ieder die gelooft. Wij durven ronduit op te komen dat wij Jezus kennen en dat wij op weg zijn naar een nieuwe hemel en aarde. Wij zijn op weg naar een betere wereld!

Maar hoe kunnen wij dat toch blijven getuigen dat wij jagen naar de prijs der roeping Gods – waar Paulus over sprak in de brief van de Fillipenzen?
Ik Psalm 137 lezen wij een tekst voor al diegene die een verlangen hebben om hun leven anders in te richten.. voor een ieder die meer wil dan wat het leven op deze aarde heeft te bieden. Je wilt meer, je wilt de Here dienen.. maar hoe doe je dat.. zoals staat in vers 4.Hoe zouden wij des HEREN lied zingen op vreemde grond?

We zijn op vreemde grond… Hoe kunnen wij het lied van de Heer zingen hier.. op deze planeet.
Het volk van Isreal en Juda werd na jaren van goed en slechte koningen uiteindelijk verbannen naar het Bablyonisch rijk. (net zolas wij als het ware min of meer worden gegijzeld als gelovigen in het moderne Bablyon van deze wereld). De Psalmist schrijft in zijn eerste vers “
1 Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion. 2 In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren.”

Wij zijn in een vreemd land.. in een zondige wereld.. alles wat een ware volgeling van Christus wil… daar wil deze wereld grotendeels niet mee in. Wij kunnen huilen en jammeren over de ellende die wij als Christenen moeten meemaken in dit vreemde land.

We zullen bespot en beschimpend worden door mensen die het niet nauw nemen met Gods Volk.. met ons dus, zo zegt de psalmist, “Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied, daar vroegen onze beulen: ‘Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion.’”

De mensen die ons pijn doen.. die staren ons na en zeggen.. “Ga jij naar een betere wereld” Er zullen familie leden zeggen die roepen,, ‘Jij naar de kerk.. kom nou toch. “ Je klasgenoten die je staren.. “Ga jij niet naar de disco…

Wie dat dat niet meegemaakt in zijn wandel met de Heer dat men je na roept, “Jij met je geloof…. Ga maar heilige liedjes zingen:” De psalmist is vrij helder… Babel zal niet overwinnen.. babylon zal niet overwinnen.

Er is slechts één die ons de overwinning heeft gebracht en dat is Christus Jezus.

Henoch wist het wel… hij wist dat deze wereld niet zijn eindbestemming is.. hij wilde wandelen in de goedheid en grootheid van Christus. Hij wist dat deze wereld niet zijn thuis was.. en zijn liefde voor God was zo enorm groot.. dat God hem opnam, meteen in de hemel. Henoch mocht door zijn handel en wandel direct naar de hemel. In Hebreeën 11 vers 5 (Statenvertaling) lezen we Door het geloof is Enoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had; want vóór zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.

Hij had een getuigenis dat God welgevallig was, met andere woorden hij leefde in overeenstemming met God gebod.. Henoch wandelde in blijdschap en vreugde.. als een inwoner van dat Hemelse Koninkrijk, zo leefde hij hier op aarde. Je zou kunnen zeggen dat Henoch niet treurde dat hij woonde in een vreemd land.. Hij gedroeg zich als inwoner van een beter land.

Van die geloofshouding van Henoch kunnen wij veel leren. Zijn houding was… “Deze wereld is niets voor mij.. God is alles voor mij.” En wij kunnen alleen God toenaderen via Jezus Christus. Daarom is Jezus alles voor ons.

Dienen wij Hem in blijdschap en vreugde als Henoch dat deed. Of voelen wij ons ellendig omdat wij een Lied van de Heer moeten zingen in een vreemd land. In een wereld, waar mensen niet begrijpen dat je sabbat viert, dat je de bijbel leest, dat je op weg bent naar een beter land.

Beste Broeders en Zusters, wees niet bang om een ander geluid te laten horen dat wat de wereld gewend is. Treur niet als u niet begrepen wordt.. omdat u luistert naar de hemelse Vader. Onthoud deze wereld is niet uw thuis, wij zijn slechts op doorreis

Noach werd bespot door zijn tijdsgenoten omdat hij luisterde naar de Heer… Noach en zijn gezin kregen een beter land en ze werden gered. De Israëlieten in Egypte, ten tijde van mozes werden bespot en gekleineerd.. ze woonden in een vreemd land. Ze waren niet thuis… en de Heer deed grootste wonderen en ze mochten op weg naar een beter land.. een land van melk en honing.

God wil u en mij een beter land geven. En wat moeten wij doen… Erkennen dat deze wereld, deze in zonde en onheil gedompelde wereld NIET onze eindbestemming is. Het is de vertrekplaats voor iedere Christenen die schoongewassen wilt worden door het bloed van Christus Jezus. Die vergeven wil worden en gereinigd wilt worden.

Want de belofte die God deed aan Israël ten tijde van Mozes, geldt ook voor ons als Christenen in de 21ste eeuw, die op weg zijn naar het nieuwe Jeruzalem Deuteronomium 6 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!

5 Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. (…) Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd, 11 huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant.

Is dat niet een prachtige belofte een fantastisch vooruitzicht. Wat hij de Israëlieten daar heeft belooft, dan wil de Here aan een ieder schenken een beter land en beter thuis. Mooie steden niet door mensen handen gebouwd, maar door de Messais die voor onze fouten stierf en weer opstond.

We krijgen gezond voedsel, genoeg te drinken. Een nieuwe hemel en aarde die wij niet hoeven te maken om in te wonen.. Die voorbereid is door Christus zelf.

Daarom broeders en zusters neemt het volgende advies in acht van de Heer , namelijk Heb alleen ontzag voor de HEER, uw God, dien hem en zweer alleen bij zijn naam. 14 Laat u niet in met de goden van de omringende volken(…) Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na en doe wat goed is in zijn ogen. Dan zal het u goed gaan en kunt u het goede land in bezit nemen dat hij uw voorouders onder ede heeft toegezegd.

Wij mogen delen in de belofte die aan Abraham is toegezegd… wij mogen op weg naar een wereld die wel voor ons gemaakt is. Een wereld die niet is blootgesteld aan de vernietigende effecten van de zonden…. Laten wij blijven wandelen in dat smalle spoor en mogen wij op onze reis naar het nieuwe Jeruzalem zoveel mogelijk mensen in onze omgeving deelgenoot laten maken van de wonderbaarlijke belofte die ook aan ons gedaan is.

This world is not my home i am just passing through… Bent u ook op doorreis… Weet dat de Heer ons een behouden thuiskomst heeft beloofd. Wij gaan naar huis.. wij gaan naar huis. Hij heeft het beloofd.. Hij komt terug.. Hij zal het doen.

Amen.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen