Schoon Huis!

Johannes 2:12-22

(schoon aan het begin van zijn dienstwerk op aarde, schoon aan het einde van zijn dienstwerk.. en schoon voordat de wederkomst inzet).

Broeders en zusters, niemand van ons loopt graag in vuile kleding over straat. Velen van ons vinden het vervelend als onze huizen niet opgeruimd zijn. We houden van een schoon huis. We voelen ons niet op ons gemak als wij gasten uitnodiginagen en de gasten moeten opletten dat ze niet uitglijden over vuile vloeren, we willen als gastheren dat ons huis meer is als een visitekaartje. Het moet een toonbeeld zijn dat je op je gemak voelt.. dat je graag komt.

Broeders en zuster hoeveel des te meer wil de Heer dat ‘zijn’ tempels niet schoon zijn. God wil een ‘schoon huis’, Deze sabbat staan we stil hoe wij een ‘schoon huis’ kunnen en mogen zijn.

God wil dat wij ontdekken wat Zijn hemelse wil voor een ieder is… Dat lezen wij in Romeinen 12:2, daar staat: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.“ .

God wil niet dat wij ons verbonden worden met deze wereld. Immers deze wereld is bevatten door de zonde, als je daaraan gelijkvormig wordt, dan is er slechts één gevolg mogelijk dat je gaat handelen en leven naar de eisen die deze zondige wereld van de mens in haar zondige natuur stelt….En als je zo leeft… dan ontdek je niet…. En Gods wordt zegt het nog treffender.. “je erkent “ niet eens, wat Gods wil is.

En Zijn wil is Goed, is welgevallig en volkomen. Maar als je verblindt wordt dan moet je er wat aan doen. Daarom schreef Paulus aan de gemeente in Rome, in vers 1 van hfd 12 , “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En in 1 Korinthiers 6:19 zegt Paulus het nog treffender wat hij bedoelt met onze lichamen” Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

Onze lichaam mag een tempel zijn van de Heilige Geest, dus ga er goed mee om. Broeders en zusters als wij ons al beschaamd voelen als wij mensen moeten uitnodigen in onze huizen, hier op aard. Als wij er alles aan doen om ons huis zo piekfijn mogelijk uit te laten zien. Broeders en zusters hoe staat het met onze tempels.

Vooral de dames, maar ik weet zeker ook de broeders onder ons, vinden het verschrikkelijk als iets op de bank valt of dat eeng las sinasappelsap op het witte tapijt valt. We hebben in onze schuren en keukenkastjes heel veel schoonmaakmiddel om het ergste vuil te kunnen verwijderen.

Maar hoe zit het met ons huis? Hoe zit het met de tempel? Onze gezinnen, de kerk? Verdienen de dingen wat wij van de Here hebben gekregen niet een betere dieptereiniging dan onze echte huizen.

Een schrijver, genaamd Henry Blackabby schreef een treffende uitspraak in één van zijn boeken. Als wij zonde als iets simpels, als iets onschuldigs achten… dan hebben we ook een lage indruk van onze Heer en Heiland. Wij beseffen slechts ten dele hoe erg de zonde wel niet is. Zonde is de totale afscheiding tussen God en de mens. De overtreding van Gods wet is liefdeloosheid, wat niet uit te leggen valt. Leven in zonde is niets anders dan een zinloos leven te lijden om uiteindelijk voor eeuwig te sterven.

God wilde Israëlieten door middel van het Heiligdom laten zien wat het betekent om gereinigd te zijn van zonde. De tempel en de tempeldienst was meer dan alleen een voorafschaduwing te zijn van het Hemelse Tabernakel. God wilde door middel van de tempeldienst, zoals dat aan Mozes door de heer werd opgedragen als een lichtend voorbeeld voor wat het betekent om af te rekenen van het ergste gevaar op deze wereld…. De zonde.

Als ik u deze ochtend zou vragen hoe schoon u, u huis graag ziet, dat zult u ongetwijfeld antwoorden. Zeer schoon, netjes en verzorgt, zodat ik gasten kan en mag ontvangen. De apostel Paulus zei tegen de gelovigen in Korinthe, dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Hoe schoon willen wij zelf zijn?

Als wij Jezus toelaten in ons leven. Vanaf dat moment vindt er een ‘geestelijke’ voorjaarsopruiming plaats. De Heilige Geest overtuigt ons namelijk van zonde, zoals wij kunnen lezen in Johannens 16:7. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

Het besef dat de zonde ons daadwerkelijk kan vernietigen is uitermate belangrijk. Waarom? Je gaat pas je huis echt schoon maken als je beseft dat het vies, en vol ligt met stof. Pas als je ervan overtuigd is dat vuil je huis onprettig maakt voor een ieder die daar binnen wil wandelen, pas dan ga je er wat aan doen. Zo weten wij dat vele kinderen moeite hebben met het opruimen van hun kamer? Omdat ze niet beseffen wat er voor een vuil ligt. Bewustwording hebben wij als Christenen nodig, bewustwording die alleen Gods Geest ons kan geven. Als wij niet weten, waar we tekortschieten in ons leven, vraag de Heer erom in gebed. In Jakobus lezen wij dat als in een beproeving bevindt, en je het niet snapt, je de Heer erom mag vragen in Wijsheid en Hij zal die wijsheid schenken. In Romeinen lezen wij dat Paulus pas het gewicht van de zonde erkende nadat hij de WET kende, en met de wet bedoelen wij de morele wet van God. Het fundament van zijn liefde in tien woorden uitgedrukt, de tien geboden..

Je hebt pas een schoon ‘geestelijk’ huis, je kunt pas echt aan de grote schoonmaak beginnen als je weet wat vuil is, als je weet waar er opruiming behoeft. Als je weet wat er fout is, dan ga je op zoek naar het juiste middel… en dat is Jezus. U en ik weten wat hij heeft gedaan voor ons aan het kruis. Zijn kruisdood en opstanding maakt het mogelijk om te vragen om vergeving van zonden.

Jezus missie, was het mogelijk maken van een schoon huis. Van nu aan tot in eeuwigheid. Jezus had het juiste remedie tegen de loon van de zonde, namelijk de eeuwige dood… namelijk zijn eigen leven. We kunnen niet naar onze vader gaan als we onze bagage vast houden. Jezus zegt het zelf aan ons, geef je last over aan Hem en hij zal het voor u dragen. Durven wij Jezus de kans te geven om de grote schoonmaak te beginnen in uw en mijn levens.

En deze schoonmaak is niet eenmalig, maar dagelijks. Nodigen wij Christus dagelijks uit om deel te nemen in ons leven. Vragen wij onze vader herhaaldelijk om vergeven te zijn om zo te komen in het nieuwheid van dit leven.

In het nieuwe Jeruzalem is er geen plaats voor ‘vuile zaken. Op de straten van goud, wij de paarlemoeren poorten is er geen plaats voor smet van de zonde. Wij dienen daarom nu onszelf voor te bereiden door Jezus de kans te geven om onze zonden weg te wassen. Om zo onze namen opgetekend te laten staan in de boeken des levens.

En omdat Jezus het zo belangrijk vind dat wij schoon en verlost zijn van Zonde. Daarom dienen niet alleen wij, maar ook Zijn kerk als geheel schoon te zijn. En dan heb ik het niet zo zeer over een opgeruimde zaal, dat de vloer is geveegd en de stoelen netjes staan. Broeders en Zusters. Ook de kerk, de verzameling van gelovigen, dient rein te zijn.

Jezus, liet aan het begin van zijn dienst werk zien hoe belangrijk is om een rein te leven. Laten we gaan naar Johannes 2. Daar lezen wij eerst over het wonder bij de bruiloft in Kana, waar Jezus water veranderde in (ongegiste) wijn, daarna trekt Jezus enkele dagen naar Kafarnaum en vervolgens trekt hij in de tijd van het Paschafeest naar Jeruzalem.

Jezus, ging naar de tempel, en wat trof hij daar aan… We lezen gezamenlijk in Johannes 2 vers 14 “En Hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven, en de wisselaars, die daar zaten. En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om. En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis”

De tempel was voor Jezus kruisdood en opstanding de plaats waar je openlijk berouw deed van zonden, door je dierbaarste dier te offeren en het bloed te gebruiken als middel ter vergeving van zonden.

Het was voor veel mensen onmogelijk om met hun lam, of ander offerdier te reizen naar de tempel. Ook handen veel mensen alleen geld bij hun om een offerdier te kopen. Maar kopen kon alleen in het geld wat geaccepteerd was in de tempel. Dus mensen moesten hun gaan wisselen en daarna handelen om een offerdier tegen een gunstige plaats.

Gods tempel wat een plaats moest waar een ieder vrijelijk zijn of haar zonden kon belijden door het offeren van een dier op het altaar in het voorhof is verwoorden. Maar de hogepriesters, de leiders van de toenmalige kerk, stonden toe dat de plaats van vergeving.. de plek waar je persoonlijk een ‘schoon’ huis kon worden.. veranderde in een onheilige plaats. Gods Huis dat schoon behoort te zijn.. werd zelf vuil.
Jezus kon hier niets anders doen dat hier helder op te reageren. Jezus, was zeer ontstemd over het feit dat de plek van reiniging, door mensen verontreinigd was. Johannes zegt dat Jezus, een zweep maakte van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om.

Jezus was helder.. het Huis.. de tempel.. (of het nu van steen is of onze eigen levens)… dient rein te zijn. Hij reageerde fel en zei o.a. tegen de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis.

Jezus maakt in één daad zijn dienstwerk bekend… aan de leiders van het joodse volk en aan een ieder die het wilde horen. Gods Huis behoort schoon te zijn. Jezus wist wat zijn missie was, God de Vader vertelde Hem wat er moest gebeuren om voor eens en voor altijd af te rekenen met de zonde en zo de weg tot het hemels vaderhuis voor een ieder te openen. Het moest schoon zijn. Bevrijding van je zorgen en je problemen. Rust van verdriet en vertwijfeling kan alleen komen als je huis op orde is.
Daarom bidden wij ook vaak ‘Heer neem weg alles wat tussen U en ons staat”. U kunt pas gasten in huis ontvangen, als u, goed uw huis heeft schoongemaakt. Er kan pas gegeten worden van uw borden, als er afgewassen is. Als wij dagelijks willen wandelen met Christus, dan moeten wij bidden.. “Heer schep in ons een rein hart.” Een Schoon huis is wat de Heer van ons vraagt. Mensen die herboren willen zijn, gedoopt door water en geest. Door het vernieuwen van onze gedachten. Iets wat alleen Gods Geest in ons kan doen. Als we bereid zijn.. om ons huis schoon te maken.

Deze tempelreiging gebeurde aan het begin van Jezus 3 en half jarig dienst werk hier op aarde, maar vlak voordat hij aan het kruis werd geslagen, ook omtrent het Paschafeest, nadat Jezus als een koning der Joden werd ontvangen met palm takken en het volk luid schreeuwde, “Hosanna, Hosanna in de hoge”… Ook toen deed Jezus een tempelreiging.

Blijkbaar had niet iedereen geleerd van Jezus daden toen in de tempel, enkele jaren eerder, Ondanks de duidelijke woorden dat de tempel, het huis van God, geen plaats was voor handel, maar voor aanbidden en verootmoediging. Ook nu werd er weer gehandeld laten we gaan naar Lucas 19:46, nadat de Heer opnieuw de kooplieden uit de tempel joeg, zei hij”En mijn huis zal een bedehuis zijn.”

Christus wilde duidelijk maken dat de tempel… de kerk zo je het nu kunt zeggen.. een plaats is voor aanbidding. God behoort centraal te staan.. in dit huis. Mensen hebben vaak de neiging meer te praten over hun dagelijkse beslommeringen, zonder stil te staan dat ze dankzij de Heer kunnen ademen, zodat ze dat kans hebben om over hun dagelijks beslommering te praten. God wil ons persoonlijk huis schoonmaken. De vraag is geven wij hem de kans. Jezus had een duidelijk boodschap voor de mensen die leefden toen Jezus op aarde rondliep en het boodschap van het komende koninkrijk Gods verkondigde. Kom en volg mij.

De kerk is de plaats waar je gebroken naar toe mag gaan om helend de wijde wereld in te gaan. Helaas zagen de Schriftgeleerden dit niet zo. Trots en gierigheid… zorgden voor een levendige handel. In plaats dat de gebroken hun fouten en tekortkomingen konden belijden. Moesten ze in een tempel. Bevuild door de vele markt koopmannen, hun slachtdieren en het geld dat door de mensen verhandeld werd.

Een Heilige plaats werd vertreden.. de vraag die je jezelf kunt stellen, hebben de leiders niets geleerd van Christus? Een Bedehuis, dat was de plaats van de tempel. Een plek om God te eren…. Maar men was meer bezig met geld.. Manon. En de Here zegt je kunt geen twee heren dienen. Er was zoveel mis.. Christus kon niet anders dan ‘weer’ optreden.

Immers trots en gierigheid had de ogen verblind van de leiders, de Hogepriesters die beter hadden moeten weten, zij wisten, uit de geschriften, hoe heilig de tempel en óók het voorhof van de tempel behoort te zijn. Het was gierigheid van de handelaren die verblind werden door de winst. Terwijl de mensen die van ver kwamen om bij de tempel kwamen voor vergeving van hun zonden en aanbidding van de God van Abraham, Isaak en Jakob. Deze mens vol zorgen kwamen in contact met zaken die nooit Gods goedkeuring konden en nooit zullen wegdragen.

Als je huis niet schoon is en je nodigt mensen toch uit, dan voelen je gasten niet op hun gemak, ze zullen een verkeerde indruk van je krijgen. Doordat je je zaken niet op orde hebt, kunnen mensen een verkeerde idee van je krijgen, ook als ben je de meest vriendelijke persoon op aard. Dat geldt voor ons persoonlijk leven, dat geldt ook voor de kerk. Wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk Gods, mensen zullen kijken naar ons gedragingen onze karakter, ze zullen kijken naar wat wij doen in de kerk. Wij dienen geen valse getuigenis af te geven. Als we dat doen verliezen wij als gelovigen in één moment meer, dan wat 100 preken of evangelisatie acties kunnen bewerkstelligen

Na de woorden van Jezus dat het huis van God een bedehuis dient te zijn, sprak hij de volgende woorden, “maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt” Christus benadrukte de geschriften hoe Israel in het verleden, en de leiders nu, de tempel des Heren niet de eerbied gaven als ‘Huis van God.”

De tekst komt uit Jeremia 7, toen de profeet Jeremia in opdracht van de Heer moest staan aan de poorten voor de Heer. De woorden van de Heer die door de profeet waren gesproken waren een uitnodiging aan het volk van Juda om zich verootmoedigen of beter gezegd om eerbied te tonen aan het huis Gods. Immers God wil dat wij op weg gaan naar een schoon huis (uit eindelijk op de nieuwe hemel en aarde, en de tempel was daar het toonbeeld, de voorafschaduwing daarvan. Jeremia zei in vers 3b “Beter uw handel en wandel, dan wil Ik (de Here) u op deze plaats laten wonnen. Stelt uw vertrouwen niet op de bedrieglijk woorden: Des Heren tempel, des Heren tempel, des heren temp is dit.”

Wij als volgelingen van Christus moeten beseffen dat ons leven, maar ook de kerk een getuigenis zijn voor alle volken en alle mensen die God kennen, maar vooral ook voor diegene die hem nog niet kennen. Als wij willen dat mensen aangeraakt worden door Gods geest, dan moeten wij onze levens, maar ook het bedehuis van God. Presenteren als een plek van schoonheid, en heiligheid, rust en orde, regelmaat en vreugde.

De Heer benadrukt ook dat een schoon huis (Zie vers 5) een plek is waar je werkelijk je handel en wandel betert. Dat is een plek waar je elkaar geen onrecht doet. Niet liegt of bedriegt of schadelijk rodelt. Een schoon huis is een plek waar je wilt zijn. We moeten waken, dat op het moment als onze kerken beginnen te groeien niet werelds gewoonten, de overhand beginnen te nemen. Daarom zegt Jeremia, ga niet de weg van de wereld in.. en loopt de ‘wereldse’ afgoden achterna.

Hoe houden wij ons eigen huizen schoon, hoe zorgen wij dat dagelijks het plek mag zijn waar wij gasten, familie en vrienden uitnodigen. Door dagelijks het ergste vuil op te ruimen en goed te kijken naar de plekken die snel stoffig worden. We zorgen ervoor dat het eten niet aan koekt in de keuken en dat spinnenwebben geen kansen krijgen op de zolder.

In ons geestelijk leven, leven wij in overeenstemming met het woorden van God en we gebruiken de bijbel als een spiegel van liefde om ons te wijzen dat wij een tempel zijn van de Heilige geest en dat wij doordrongen zijn van het feit dat onze levens en onze houding laten zien aan andere wat God voor ons en de mensheid om ons heen wilt.

In de kerk moeten wij er doordrongen zijn dat wij een getuigenis zijn voor de wereld en dat iedereen welkom is, maar dat de ‘geest’ van de wereld geen vaste grond mag vinden binnen de muren van deze kerk. We moeten koste wat het kost vermijden dat de wereld haar thuis vind binnen de muren van deze kerk.

Schoonhouden kunnen wij niet ons zelf. Wij hebben God nodig. Wij hebben Christus nodig om ons dag in, dag uit vragen voor vergeving van onze zonden. De kerkschoon houden kan alleen door Gods geest de ruimte te geven, om Zijn werk te doen. Elke poging in de geschiedenis om de kerkschoon te houden door de mens heeft gefaald. Maar elke keer wanneer de schoonmaak, of beter gezegd de schifting heeft plaatsgevonden onder leiding van Gods Geest, bleef de kerk groeien.

Nadat Jezus de tempel reinigende lezen wij in Lucas dat Jezus verder ging met doen van wonderen in de Synagoge. Een schoon huis is een plek waar Gods Geest waarlijk zich kan bevinden. Dat is een plek waar Gods Geboden worden nageleefd – alle 10 wel te verstaan – dat is een plek waar geloof, hoop en bovenal de liefde dagelijks hoog tij viert.
Dat is een plek waar u en ik willen zijn…. Wilt u daar ook zijn?

Wij weten uit de profetie dat voordat Jezus terugkomt, ook het hemels Heiligdom in rechte herstelt wordt (Daniel 8) We weten uit de profetie dat God zijn getrouwe volk uit alle hoeken van deze wereld bij elkaar roept om ‘babylon te verlaten (Openbaring 14). De boodschap van Christus is een dagelijkse oproep om op te trekken naar een schoonhuis.. het hemelse heiligdom, daar waar Christus pleit voor vergeving van onze zonden. De boodschap van Christus is de boodschap om deze vervuilde, in zonde gevulde wereld te laten wat het is en je klaar te maken om op te trekken naar het hemelse tehuis.. waar we inwoners van mogen noemen.

In de hemel is een schoon huis. En de tijd hierop aarde is onze levens in overeenstemming brengen met de principes van het hemelse heiligdom. Want als wij onze vuile was, onze zonde dagelijks overdragen aan Jezus.. Dan zullen onze namen opgetekend blijven in de boeken des levens. Het boek van gasten van het schoonste huis die Jezus voor ons aan het voorbereiden is.

Is het niet fijn dat God het mogelijk maakt dat wij mogen wandelen in die zekerheid. Het koninkrijk van God is voor allen die rein willen leven. Voor allen die rein gemaakt willen worden door het bloed van het Lam. Het koninkrijk van God is voor iedereen die niet opgeeft in dit leven hoe moeilijk het soms ook lijkt, in je eigen leven, in je gezin of zelfs…. Zelfs in de kerk.

Jezus wil ons reinigingen… Jezus reinigt de tempel….. hij Reinigt de kerk… Als hij in al die dingen getrouw is broeders en zuster… wees er zeker van dat Hij het ook zal doen.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen