Welkom

Welkom
psalm 121, 146 , opb, 14: 12

Waar vinden wij onze hulp in deze donkere duistere wereld, waar vinden wij hoop... Als wij ons heen kijken zien wij bommen links en rechts vallen op onschuldige mensen. We zien mensen zoeken naar voedsel. Dichter bij huis zien wij geweld in het openbaar vervoer, wij zien dat de economie dreigt in te storten.. weer dreigen veel mensen hun baan te verliezen. Er zijn steeds meer scheidingen, veel meer ruzies.. veer meer liefdeloosheid. Wij zien liefdeloosheid in deze maatschappij en het lijkt of alles alleen erger wordt.

Jezus vertelt in matteus 24 dat wij in de tijd van het einde, de tijd waarin wij nu leven, zullen horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, van hongersnood en aardbeving en van liefdeloosheid. Is dit de wereld die voor ons in petto ligt.. Is alles verloren..? is er nog wel hoop.. hoop voor de mensheid, Beste aanwezigen.. er is een uitweg... Er is iemand deze ochtend die tegen ons wil zeggen “Welkom...” Wij mogen over de heuvels van onze problemen kijken.. wij mogen kijk over de bergen van ellende en zien waar onze hulp vandaan komt.

Er is iemand waar dit prachtige boek.. de bijbel over schrijft. In deze liefdesbrief een verzameling van 66 boeken staat geschreven dat er een uitvlucht is. Waarin in Gods woord staat geschreven dat er redding is uit de een wereld van zonde. Paulus schrijft aan de jonge Timoteus: Zorg dat jij vertrouwd wordt met de heilige geschriften, waaruit wij wijsheid kunnen en mogen putten die leid tot redding door het geloof in Christus Jezus. Want alles want in de bijbel staat is door God zelf geïnspireerd en is bruikbaar voor onderricht en studie, voor het weerleggen van dwalingen en verkeerde Voor het herstellen van onze fouten en voor opvoeding tot een rechtschapen leven.

En wie wil ons dan redden.[psalm 121]:”Onze hulp van God die ons gemaakt heeft” God heeft ons als individuen geschapen. Jezus heeft ons niet als marionetten geschapen, maar als uniek mensen.
Wij mogen zelf kiezen of wij met God mee willen gaan of niet. Wij mogen zelf kiezen.. de keuze is aan u zeg je.. welkom tegen een wereld van ellende of kies je voor Gods, volledige, welgevallige en goede wil.Onthou dat de God van Abraham, Isaak en Jakob een God van bevrijding is. God verloste Israël uit handen van de farao. En God wil ons allen vandaag de dag, verlossen uit deze wereld met haar ellende. God zegt tegen u en mij.. welkom.. bent u bereid om dat paspoort in bezit te nemen. Het koninkrijk dat God ons aanbiedt is een van vrijheid, het koninkrijk van God is er een waar je ware rust mag vinden.. waar vrede mag ervaren.

Het koninkrijk van God is er voor iedereen... iedereen mag dat paspoort ontvangen. Iedereen die moe is van een uitzichtloos leven. Ieder die zoekt naar Jezus ‘t levend water is uitgenodigd. Ben jij bereid om te drinken van dat levend water.. water dat eeuwig leven geeft. Jezus bood levend water aan die Samaritaanse vrouw bij de put en zij mocht Jezus liefde ervaren, Zij mocht weten dat Jezus haar een uitweg bood. Want zoals de profeet Jesaja zegt “Wij zullen in de beslissende tijd zeggen.. “Heer wij brengen u dank, U was kwaad op mij, maar uw woede is bedaard u vertroost zij. Jezus vertrooste de Samaritaanse vrouw en vertoost ons. Want het is God die ons behoud. Wij mogen vol vertrouwen tot hem op gaan.. Wij hoeven wij niet bang te zijn. Want de Heer wil ons zijn sterkte en kracht geven. Hij is ons behoud. Vol vreugde mogen wij water putten uit de levens gevende bronnen. Ontmoet Jezus.. en ontdek dat er een uitweg is uit de ellende, problemen en zorgen van dit leven en ontdek ware rust

Zegt U: Vaarwel zorgen.. vaarwel pijn, vaarwel verdriet en welkom Jezus in mijn leven? De bijbel is het boek van de wel terug.. de bijbel is het boek op weg naar het Koninkrijk van God. Jezus zegt Welkom.. welkom in Mijn koninkrijk van liefde oneindig.

Maar Zijn wij dit allemaal wel waardig.. zijn wij wel waardig om dat koninkrijk binnen te stappen. In Genesis lezen wij dat God, Adam en Eva schiep nadat hij het ware paradijs op aarde heeft geschapen. Maar Adam en Eva negeerde de woorden van God die zei dat ze niet moesten eten van de boom van kennis van Goed en kwaad. God zei dat als ze van die vrucht aten, dat ze dood zouden gaan. Toch luisterde de mens niet naar de woorden van God. Men luisterde naar de grote verleider. Zij aten van de vrucht en zonde kwam in de wereld. Velen mensen zouden zeggen, het is jullie fout.. zoek het zelf maar uit, maar door deze daad, kwam zonde, in de wereld. Niet alleen over het eerst paar, maar over in ieder tot op de dag vandaag.

Zonde is een alles vernietigde ziekte, het bedroeft God, Het doet mensen om ons heen pijn en bovenal, zonde leidt tot zelfvernietiging en uiteindelijk de dood. De eeuwige dood. Gelukkig is onze God een God van liefde. Ook al werd de mens uit het paradijs gezet. Onze God blijft zoeken naar een oplossing, een uitweg... Het verlossingsplan kwam in werking.

God wil dat zijn volk bevrijdt wordt van de onderdrukking.. Daarom redde God het volk van Israël uit de dictatorschap van de Egyptische farao. Daarom heeft God een radicale oplossing... de bevrijding van de mensheid.., verlossen van de zonde, van het kwade... om de weg naar Zijn Koninkrijk van liefde weer mogelijk te maken voor een ieder die bereid is die weg te gaan wandelen.

Ruim 2000 jaar geleden stuurde God voor ons een wonderbaarlijke, zeer speciale, kostbaar geschenk. God stuurde voor jou en mij een fantastisch, bovennatuurlijke speciale vriend. Die genoemd zou worden Wonderbare Raadsman, Sterke God. Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal zijn de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk , omdat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigdheid van nu aan tot in eeuwigheid.

Jezus, geboren in een kribben in Bethelem. kwam naar deze wereld zodat een Ieder.. en dat is echt iedereen op deze aarede die in Hem gelooft, maar eeuwig leven zou ontvangen. Jezus kwam naar deze aarde om mensen te bevrijden van de straf van de zonde, Jezus kwam om hopeloze te helpen van hun situatie. Jezus liet zien dat hij bewogen was met ons.. Jezus liet mensen zien hoe prachtig dat Koninkrijk wel niet was. Jezus weet aan welke angsten, zorgen en problemen wij bloot staan, want niemand kan met ons zoveel meevoelen met ons, als Jezus Christus, want hij heeft alle beproeving net zo ondergaan, alleen gezondigd heeft hij niet. Wij kunnen dus vol vertrouwen naderen tot de troon van de genadige God. Daar zullen we barmhartig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen.

De religieuze elite, de schriftgeleerden echter van die tijd maakte het geloof voor de Joden zwaar.. regels. Het leek net of geloven een zware last was. Dat is wat Satan ons wijs wil maken.
Terwijl Jezus een daad stelde voor de naaste, verraadde een van zijn volgelingen Judas, omgekocht door de wetgeleerden. Jezus werd kreeg de straf.. de doodstraf als onschuldige.. de straf.. wie wij als zondaren verdienen.. Hij die ons kwam redden werd gestraft. Een Verschrikkelijke straf.. maar dit is gelukkig niet het einde, want na drie dagen stond hij op... werd door velen gezien en op hemelvaart ging hij terug naar de Vader in de Hemel, Waarom. om voor God de Vader de pleiten voor vergeving van zonde. Jezus bloed moest vloeien, zodat onze fouten en tekortkomingen vergeven worden.

Jezus zegt tegen ons welkom.. Jezus zegt tegen ons.. Ik heb striemen gekregen.. zweepslagen.. Ik ben gekruisigd geweest voor jou.. ik ben opgestaan voor jou.. en uit liefde.. uit genade mag jij kiezen voor het koninkrijk. Wij als niet waardige mensen zijn door Christus waardig gemaakt. Wij mogen het paspoort ontvangen uit genade.. Wij hebben toegang tot ware liefde en eeuwig leven.. Door Christus..

En daarom hoeven wij als burgers er niet alleen voor te staan. Als inwoners van het prachtige koninkrijk als bezitters van het paspoort sta je er niet alleen voor. De kerk, is de verzamelplaats voor een ieder die op weg is, op reis naar het Koninkrijk van liefde. Haar inwoners zetten zich voor elkaar, behoren zich voor elkander in te zetten In de kerk mogen wij op elkaar, behoren wij op elkaar te rekenen, net zoals Christus om ons geeft.

Maar het aller belangrijkste is. Dat hoe moeilijk je het in het leven hebt, in de wereld, je gezin of misschien zelfs de kerk. Alles is mogelijk voor hen die gelooft in Christus Jezus, in Hem vermag alle kracht, Samen met Jezus staan wij sterk. Sterk in deze zondige wereld. Sterk niet uit eigen kracht maar omdat Christus in ons leeft. Zegt u welkom.. welkom tegen de gemeenschap van gelovigen.. zegt u welkom.. welkom tegen uw en mijn verlosser.. redder, zalig maker. Wilt u dat Kostbare geschenk dat waardevolle bezit ontvangen in uw leven.

Want als u dat aanneemt, dan vindt er langzamerhand een verandering plaats. Ondanks alle moeilijke momenten in het leven, je kunt verder omdat Jezus je kracht geeft. Veel mensen kunnen nergens naar toe. Maar wij mogen naar Christus. Voor Gods volgelingen zijn er geen standaard kreten, van mensen die denken het beste met jou voor te hebben. Zoek niet naar de wijsheden, de filosofie, van mensen.. Als God u heeft geschapen, als Hij Zijn Zoon heeft gestuurd heeft om ons te redden.. Dan zoekt u eerst Hem op. en de rest ontvangt u bovendien.

Christus nodigt ons uit om zijn Paspoort aan te nemen, dat betekent niet dat er geen pijn en verdriet zal zijn.. we leven immers op een zondige wereld. Maar U mag erop bouwen en vertrouwen, dat Christus Zijn kinderen niet in de steek laat immers, zoals er staat in Psalm 121 vers 2 Onze hulp komt van de Heer die Hemel en aarde heeft gemaakt. De Heer voorkomt dat je struikelt hij waakt over ons, noot verslapt zijn aandacht. Nooit slaapt of sluimert hij. De Heer zal ons beschermen Hij gaat met ons mee.

Blijf bouwen op Jezus... wat hij is liefde... want zonder liefde ben je niets meer dat een schetterende trompet. Al kon je profeteren, weet je alle geheimen in deze wereld, al had je het geloof om bergen te verzetten.. heb je geen liefde.. heb je Jezus niet in je leven dat baat het niets. Op dit moment kijken wij in een spiegel, wij zien Jezus niet direct, maar binnenkort spoedig zijn wij oog in oog. Op dit moment is onze kennis misschien beperkt, maar straks zullen wij het volledig begrijpen. Zoals wij door God begrepen worden. Zo blijft het. Geloof, Hoop en liefde.. Deze drie , maar de liefde van Jezus is de grootste.

Elke land kent wetten en regels, cultuur en normen en waarden. Het koninkrijk van God heeft ook een fundament... eentje van liefde. Verwoord in de tien geboden... de geboden van God, de uitdrukking van Gods wil bestonden er voordat het paradijs op aarde werd geschapen en die gelden nog steeds. De wetten van God zijn er niet om ons te onderdrukken, want dat wil Satan ons wijs maken. Jezus wil ons bevrijden. En wat is Gods wet: je zult de Here, uw God liefhebben uit geheel je hart en met geheel je ziel en met geheel je kracht en met geheel je verstand en je naaste als jezelf
Blijkbaar is het liefhebben van je naaste net zo belangrijk als de Here liefhebben, Waarom? God heeft al zijn schepselen lief, God heeft zijn Zoon gestuurd, heeft geleden, gestorven aan het kruis en weer opgestaan.. voor iedereen.. zodat wij allemaal uit genade Zijn koninkrijk mogen binnengaat. Onze naaste.. dat is iedereen die wij tegenkomen.. Hier in de kerk, thuis in het gezin, op straat.. overal waar er schepselen lopen die de Heer geschapen heeft. Echte Normen en Waarden... vinden wij in Gods Woord de bijbel. De bijbel zegt dat er een tijd komt dat de mensen verwaand, hoogmoedig, gemeen zijn tegen zichzelf en anderen. Veel mensen missen de ervaring.. de liefde van Christus in hun leven en worden bevangen door het kwade, het slechte welke leidt tot Zonde.

Maar als je bereid bent om het paspoort van Christus aan te nemen, als je bereid bent om te worden vernieuwd door de Heilige Geest, als je beseft wat het betekent om een ambassadeur te zijn, kan je en mag je anders in het leven staan. Wij als volgelingen van Christus, vertegenwoordigen zijn Koninkrijk in deze Zondige wereld. Wij mogen net als Christus kijken naar onze omgeving.. wij mogen net als Christus kijken naar onze naaste die pijn heeft, verdriet heeft en een DAAD stellen

Wij mogen erop uit gaan.. maar niet uit eigen kracht. Jezus waarschuwt ons in In matteus 6 vers 1 staat het volgende geschreven “Denk erom dat je Gods wil niet doe om op te vallen bij de mensen. Want dan kan je Vader in de hemel je er NIET voor belonen. Als jij iemand in nood helpt, bazuin het niet rond in de kerken en op straat, zoals schijnheiligen dat doen om door anderen in het openbaar gezien te worden, want zo zegt Jezus later in mat 7:21 Niet iedereen die roept, Here, Here komt het hemelse Koninkrijk binnen, maar alleen wie de wil doet van God mijn Vader in de hemel. Op de dag van het oordeel, dat is dat wanneer Jezus terugkomt, zullen velen zeggen Here, Here, heb ik niet geprofeteerd in Uw naam, Heb ik niet demonen uitgedreven en vele wonderen gedaan in Uw naam en dan zal Jezus zeggen, Ik heb jullie nooit gekend jullie werkers der wetteloosheid, verdwijn uit mijn ogen. Doe niets uit eigen kracht. Laat Jezus voorgaan in uw leven... accepteer zijn liefde uit genade.. laat u veranderen door een relatie aan te gaan met Jezus..

Echte normen en waarden is waar de wereld naar zoekt, echte normen en waarden staan beschreven in de bijbel laat daarom de goedheid die Christus u en mij bewezen heeft niet voor niets zijn geweest. Want God zegt zelf: Ik heb u gehoor gegeven op een gunstig ogenblik.., Ik ben u te hulp gekomen op een dag van bevrijding.., beste aanwezigen... Het is NU het gunstige ogenblik.. Jezus zegt tegen U en MIJ vandaag is het juiste moment om voor Hem te kiezen, Vandaag is het de dag van bevrijding.

Jezus is de weg naar het Koninkrijk van God. Jezus predikt de waarheid van Gods liefde voor ons uit Zijn Woord. Jezus is het leven.. in alle eeuwigheid. Maar de grondwet - de tien geboden zijn niet alleen maar regels, die trouwens ons bevrijden en niet onderdrukken. Jezus wet is ook een mantel der bescherming. Christus wil ons beschermen tegen aanvallen van het kwade en dat doet Hij ook, want zo schrijft Paulus aan Titus “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen , om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerten verzakken, bezadigd [vervuld] rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid.

God is een God van bevrijding.. God wil ons laten weten dat Hij ons beschermt tegen een geduchte vijand.. Satan. Hij verleide Adam en Eva in het paradijs. en nu stuurt Satan zijn brandende pijlen naar ons toe. Maar houders van het Paspoort van het Koninkrijk van liefde hebben recht op bescherming. De liefde van Jezus is altijd groter dat de haat van satan. Veel mensen geven op als ze het moeilijk hebben op het werk.. als het moeilijk wordt in het leven van alledag. Maar wij weten beter.. wij geven niet op omdat wij ons laten leiden door Christus. Door alle verdrietige momenten in dit leven, Hoe je hoofd gericht naar Christus. En als je een keer struikelt. als je een keer dreigen te vallen.. dan zegt psalm 121:7 “De Heer zal ons bewaren voor ALLE KWAAD. Hij zal onze ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in alle eeuwigheid.

Jezus zegt “De last die je draagt is zwaar. De Juk die over je schouders hebt is niet de houden.. geef ze in hadden van mij.. ik geef om je.. ik ben gekomen om je te redden. Want wat ik je geef is draagbaar en licht.” Beste aanwezigen. Jezus zegt Welkom.. Hij staat met armen wijd open te wachten.. te wachten totdat wij zeggen Heer Ik kom.. Heer sta mij bij wanneer ik het moeilijk heb.. Heer sta mij bij wanneer ik vreugde ken... Wij mogen ons hoofden omhoog heffen.. Wij mogen over de bergen van de alledaags verdriet, pijn, ziekte en dood heen kijken.. Wij WETEN WAAR ONZE Hulp vandaan komt.. ONZE HULP KOMT VAN GOD DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.. DIE ONS GESCHAPEN HEEFT.. DIE JEZUS GESTUURD HEEFT... HIJ ZAL NIET TOELATEN DAT WIJ WANKELEN.

Jezus zegt welkom... Jezus klopt op de deur.. Hij klopt op de deur van je hart en hij wacht totdat jij de deur openmaakt. Want als jij Christus hebt aanvaard in je leven.. Als je zijn paspoort in bezit dan heb je recht op bescherming.. je hebt recht op bevrijding.. het kwade is verslagen daar op Golotha..

Wilt u mee op die reis.. de uitweg van ellende.. zoals de Jezus zegt in mat 7 vers 13: Ga dan naar binnen door de nauwe poort, van het Koninkrijk van God. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en velen gaan die weg. Maar de Poort en de weg die leiden naar het leven.. het eeuwig leven, zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden die weg. Weinig mensen vinden de weg naar redding.. omdat ze de redder.. de verlosser negeren.. Bewoners van het koninkrijk van God zijn mensen die.. die blijven groeien en niet stilstaan. Zoals Paulus dat schrijft de Galaten en alle inwoners van het koninkrijk, groeien en rijpen met behulp van de Heilige Geest, in liefde, vreugde en vrede, geduld en vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft Gods rechtschapen, perfecte en goede wil als verwoord in zijn wet geen vat op. Wie Christus toebehoren, hebben hun zondige aard met zijn harstochten en verlangens aan het kruis genageld.

Als wij willen groeien.. dan dienen wij te bouwen op het woord van God.. Als wij door de moeilijke tijden heen gaan zoals de bijbel beschrijft in Matteus 24, waar mensen elkaar haten, vervolgen en de bewoners van het Koninkrijk willen vernederen. Onthou God laat ons niet in de ellende zitten.. Jezus zal terugkomen zo zegt Matteus 24 als het evangelie van het Koninkrijk over geheel de wereld gepredikt is. en beste aanwezigen.. De tijd is nabij.. de tijd van beslissing is nabij. Je kunt ‘t zien aan de tekenen van tijd.., het duurt niet lang meer.. Het is nog even wachten.. want de engelen staan in de startblokken klaar en als het bevel, de trompet klinkt, dan komen zij, om ons te halen onder leiding van de koning van het Koninkrijk.

In de tussentijd mogen wij als Zijn volgelingen elkander opzoeken, iedere sabbat opnieuw. Want de zevende dag.. de sabbat is de dag die God heeft gemaakt zodat wij mogen ervaren dat Hij het beste voor ons heeft, de dag die gezegend, geheiligd en apart gezet is. De sabbat is het voorproefje voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Sabbat is gemaakt voor de mens. Jezus liet op aarde zien dat de sabbat de dag is van bevrijding. Op de Sabbat ziet de wereld om ons heen dat wij hebben gekozen om al Gods geboden.. Om zijn wil te volgen... Op de Sabbat zien wij als gelovigen dat wij bereid zijn om de smalle weg naar het koninkrijk te bewandelen. Ondanks alle ellende om ons heen.. ondanks alle stress om ons heen.. Zo zegt de Hebreeën 10:22 Laten wij dan God naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen. We moeten stevig vasthouden aan hetgeen wij hopen en belijden. Want God die ons die beloften deed is betrouwbaar laten we op elkander letten als kinderen van dat koninkrijk. Laten wij elkaar aansporen tot liefde en goede werken. Wij moeten er geen gewoonte van maken om de bijeenkomsten op de Sabbat te verzuimen. Wij moeten elkaar juist aanmoedigen en dat des te meer als u de Dag ziet naderen.

Jezus zegt vandaag welkom; dat U hem wilt eren en lofprijzen elke sabbat op nieuw, Jezus zegt welkom als u hier komt om te leren uit Zijn Woord. Jezus zegt Welkom.. Laat Hem in uw leven en uw hart. Een vluchteling laat al zijn bezittingen achter om op weg te gaan naar een beter land. Wat houdt u tegen om een nieuw, vernieuwd leven met Christus te beginnen? Misschien bent u vandaag in de kerk voor het eerst. Misschien bent u hier al jaren.. Misschien heeft u dingen gedaan die God of de mensen heen bedroeven. Maar in Jezus is hoop en leven.. In Jezus is bevrijding en herstel.

Als de problemen van dit leven zwaar worden, weest niet bang. Jezus geeft ons kracht. Hoe verdrietig wij soms mogen zijn. Zelfs als wij geliefden verliezen is er hoop. Jezus zegt: WIE VOLHARDT TOTDAT IK TERUGKOM EN WIE DE GETUIGENIS VAN JEZUS HEEFT EN AL MIJN GEBODEN ONDERHOUDT, ZAL BEHOUDEN WORDEN. Laat Jezus niet los. Hij laat ons zeker niet los. Wie mogen die Heilige Berg betreden.. Wie mogen klimmen naar dat nieuwe Jeruzalem. Psalm 24:4 Dat zijn de mensen die rein zijn van handen en zuivert van hart. Degene die zijn ziel zich niet richt op leugens of bedrieglijke zweren... deze inwoners van het koninkrijk met dat paspoort mogen van GOD een zegen dragen een de gerechtigheid van de Heer.

Beste aanwezigen... Binnenkort is alle ellende voorbij er komt een moment.. het moment dat de hemel openbreekt. Dat duizenden engelen de hemel zullen verlichten. Ieder oog zal hem Zien.. Geheel de wereld op hetzelfde ogenblik. Dan komt de koning van het Koninkrijk zijn belofte inlossen. Eerst zullen alle degene die ontslapen, gestorven zijn In Christus.. dat zijn de gelovigen die het paspoort van Christus in hun leven bezatten, opgewekt worden en meevoeren naar Christus omhoog in de hemel, en vervolgens een iedereen die op dat moment leeft.

Dan mogen u en ik voor eeuwig ervaren.. wat wij van sabbat tot sabbat mochten proeven. Veel mensen zullen treuren omdat ze een waardevol geschenk konden krijgen.. ze konden dat koninkrijk in bezit nemen. Ze hoefden er niets voor te doen. Slechts Jezus accepteren in hun leven. Ze krijgen de straf van de zonde de eeuwige dood. Zij zeiden geen welkom tegen Jezus.. maar tegen de wereld.

Maar alle die welkom zeiden tegen Jezus.. Die zullen Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. Het zal de mooiste dag zijn uit de geschiedenis van het universum. Wanneer die boeken des levens zullen opgegaan waarin opgetekend wie allemaal dat paspoort bezitten en het eeuwig levenogen beerden. Het zal een mooie dag zijn als wij iedereen terugzien die gestorven is. Onze ouders, onze vrienden.. Iedereen die gekozen heeft voor dat prachtige Paspoort van Christus. Wij mogen kronen ontvangen.. met onze nieuwe namen op.

Satan zal zijn verdiende straf krijgen... de zonde zal voor eeuwig afgedaan hebben. Er zal nooit meer opstand tegen God zijn.. Want Gods liefde regeert in alle eeuwigheid
En na een periode van 1000 jaar ga wij terug naar een vernieuwde aarde.. een betere plaats. De hoofdstad het nieuwe Jeruzalem zal het stralende middelpunt zijn.. het koninkrijk van God.. daar waar geen verdriet is... daar waar geen pijn, dood, ruzie, misbruik, ontucht meer is. Daar wij ware vrede en rust vinden. En bovenal Jezus mogen ontmoeten.. degene die alles op alles heeft gezet om ons te redden.
En Jezus zal zeggen... welkom.. welkom.. jij hebt gekozen voor een nieuw leven, een leven van vreugde die wij mochten ervaren op aarde.. tot in alle eeuwigheid.

Luister naar jouw hart en ziel.. weest niet bang.. Jezus zegt welkom. Wij weten niet wat de dag van morgen brengt. Wij weten niet wat in ons leven gaat gebeuren. Mag Jezus tegen jouw zeggen welkom?

Wat is jouw antwoord...? Beste broeder.. lieve zuster.. wat is u antwoord?
Voor een beter leven... Voor een zekere toekomst... voor een vreugdevolle leven.. Voor kracht in verdrietige tijden,. Voor ware vrede, voor bevrijding van zonde, Voor meer liefde... Voor meer blijdschap

Wil je dat je leven veranderd, Wil je echt dat jouw leven veranderd... Dient je leven veranderen, ga je voor echte normen en waarden.. wil je recht op bescherming tegen het kwade.
Wat is jouw antwoord? Wat zeggen wij tegen Jezus? Wil je het echte leven ontdekken ga op bezoek in zijn Woord en Zijn kerk!

Misschien zit je hier voor het eerst..Jezus laat je niet in de steek... Jezus zegt welkomMisschien zit je hier al jaren.. Is het vuur gedoofd en is geloof afstandelijk geworden.. Jezus houdt van je en zegt welkom.Misschien zijn er dingen gebeurd in je leven waar je spijt van hebt. Jezus vergeeft je ‘t en zegt welkomMisschien zijn er familieleden, gezinsleden, vrienden die je mist op deze Sabbat. blijf bidden wat het gebed van een rechtvaardige vermag veel want Jezus ZEGT WELKOM.
Wil jij de kracht, de glorie, de vergeving, de bevrijding van Christus Jezus ervaren.. Wil jij vernieuwd door het leven gaan. Wil jij het Koninkrijk van God NU ervaren.. tot in alle eeuwigheid
Zeg dan WELKOM tegen Christus laat Hem toe in je hart. Want wat hij belooft dat doet hij. Heft u poorten u hoogden omhoog en verheft U aloude ingangen. Opdat de Koning der ere inga. Wie is de Koning der ere? De Here Sterk en geweldig, De Here geweldig is strijd. Heft u poorten u hoogden omhoog en verheft U aloude ingangen. Wie is Hij toch, de Koning der ere? De Here de heerscharen. Hij is de Koning der ere. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen