Wees een voorbeeld

Wees een voorbeeld
naar 1 Tim 4: 11-13

Vandaag de dag kiezen vele mensen - En niet alleen jongeren - degene die ze willen volgen. Sommige mensen zijn bewonderd door filmsterren, politici...voetbalploegen. Mensen hebben er alles voor over om hun idool zo goed mogelijk na te bootsen. Denk maar eens aan al die fans, van die ene popartiest die uren en uren voor de deur van het postkantoor liggen om dat ene kaartje te bemachtigen.

Hoe staat het met ons ervoor... als gelovigen! Zijn wij wel een voorbeeld? Volgen wij Jezus wel onvoorwaardelijk? Hoe ver ga jij om een voorbeeld te zijn voor.. Net zoals in Paulus zegt aan Timoteus. “Wees een voorbeeld voor de gelovigen..” Hoe kunnen wij met ons gedrag laten zien wie Christus is. Hoe kunnen wij met ons leven laten zien dat wij Jezus met geheel ons hart en ziel volgen... Hoe kunnen wij als Gods Gemeente, ons licht laten schijnen... Hoe kunnen wij een voorbeeld zijn! Hoe kunnen wij Jezus Christus en Hem en Hem alleen dienen? Daarover gaat deze overdenking “Wees een voorbeeld”
Jezus is duidelijk als hij zegt wat hoe wij ons moeten opstellen in het dagelijks leven. Wat wij moeten doen als wij Christus willen volgen...

De afgelopen week hadden wij verkiezingen gehad in Nederland. Hoe weet jij of je een partij wilt volgen.. Hoe weet jij wat de stellingen en aandachtspunten zijn van een partij? Dat is door het partijprogramma te lezen en goed door te nemen. Alleen als je dat doet kan je weloverwogen beslissing nemen. Dan raak je niet teleurgesteld door verkeerde verwachtingen.., of dat je de verkeerde partij kiest.

Hetzelfde is het in het geloof. Als je kiest voor een leven van ware liefde, een koninkrijk die eeuwig gestald zal houden, als je kiest voor het goede.. Dan zit je goed bij Jezus... Als jij een voorbeeld wilt zijn die mensen wijst, naar het grote licht. Als jij het zout der aarde wilt zijn zoals Jezus dat zegt in Matth. 5:13. Dan moet je kennis hebben van de lijsttrekker, de koning der koningen en de Heer der Heren, Jezus Christus... en dat staat in zijn programma. de Bijbel.

Want elk woord wat in de bijbel staat, zo zegt Paulus “is door God geïnspireerd en bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot rechtschapen leven.” De bijbel is niet zomaar iets.. Het bereid je voor om een leven te leiden op weg naar de ware eindbestemming een nieuwe hemel en nieuwe aarde

Je ziet het overal op deze wereld, zodra mensen het eens zijn met de politieke ideeën, als ze geloven dat hun partij een verschil kan uitmaken in de maatschappij. dan gaan ze zich actief voor de partij inzetten. Sommige gaan campagne voeren, anderen gaan debatteren, weer anderen nemen een plaats in het bestuur. Een iedere zet zich in naar de gaven en talenten die de individu heeft en die zich kan inzetten voor zijn of haar partij.

Als jij beseft wat het is om Christen te zijn. Als jij beseft dat je fouten in je leven, de zonde, zelf niet kunt oplossen en dat er niemand op deze planeet is om je zonden te vergeven.., dan Jezus Christus en dat Hij voor jou en mij, zijn leven gaf. Zodat wij mogen behoren bij een partij waar de overwinning zeker is. In de tussentijd bevinden wij ons nog steeds op deze planeet, waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw, ook hij heeft zijn partij. De Duivel weet heel zeker dat hij de verkiezingen gaat verliezen. De duivel weet al dat Jezus hem heeft verslagen met Jezus dierbare bloed op Golgotha. Toch probeert de Satan de mensen te misleiden met zijn eigen verkiezingscampagne. Satan gaat heel listig te werk, Hij verdraait de standpunten van Jezus.

In plaats van de Sabbat zegt Satan “ Zondag”, In plaats van “Vrede”, roept Satan “Oorlog en Verderf”, . Satan probeert sinds de grondlegging van de wereld de mensen op een dwaalspoort te zetten. En er zijn heel veel mensen die in trappen in de listen van de Satan. Als je niet wil vallen voor de valstrikken van de Duivel.. Lees de bijbel dan iedere dag voor jezelf.. Bestudeer je sabbatschoolles., wordt een voorbeeld
en laat ze de weg naar Jezus je eigen leven veranderd, doordat je de eigenschappen van een volgelingen van Christus laat zien, zoals het geschreven staat in de brief aan de Galaten in hoofdstuk 5 vers 22 “Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”. Laat je die eigenschappen in het leven zien.

Als je achter de standpunten van je partij staat.. Als je het verkiezingsprogramma hebt gelezen.. Als je overtuigd bent..dat de ideeën, en de oplossing voor de problemen in de maatschappij de juiste zijn.. Dan wil je zoveel mogelijk mensen vertellen van hetgeen waar jij voor staat. Als jij doordrongen bent van die boodschap.. Als je doordrongen bent van Christus liefde voor jou.. Dan wil je en dan kan je niets anders dan uitdragen naar anderen.

Niet zoals de Farizeeën, de schriftgeleerden ten tijde van Jezus, dat deden - die wel de woorden van de bijbel verkondigde, maar niet de liefde tentoonspreidde. Kijk maar naar het toneelstuk van de jeugd zoeven over de Barmhartige Samaritaan. Al de belangrijke mensen die zouden moeten handelen.., maar niet deden. Kijk maar naar de Farizeeën die woedende op Jezus zijn geworden omdat hij zieken geneest op Sabbat.

Jezus is zeer duidelijk over mensen die zeggen dat ze hem volgen... Zeggen dat ze Jezus kennen. zeggen dat zijn bij Hem horen.. Maar dat niet in woord en wandel tonen. Mensen die handelen als deze Farizeeën, schriftgeleerden. Jezus zegt deze mensen het volgende, in Mattheus 23, vers 3:”De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich bekleed met het gezag van Mozes. Houd u dus stip aan alles wat zij u zeggen, maar neem geen voorbeeld aan hun daden want ze doen niet wat ze zeggen. Zij binden ondraaglijk zware lasten samen en leggen die op de schouders van de mensen, maar zelf willen ze geen vinger uitsteken om bij het dragen te helpen.” Jezus is zeer duidelijk... je kunt elke titel en jota van de Heilige Schriften kennen.. Je kunt je kennis ten toon spreiden.. Maar geloof is niet alleen woord.. En is ook een daad in naaste liefde. Jezus gaat door in vers 5 dan zulke mensen alles doen om gezien te woorden, je ziet het aan de kleren, aan de woorden die ze gebruiken.. Ze zitten op de meest opvallende plekken in de kerken en willen met hun ‘titel’ aangesproken worden.

Jezus geeft aan wat het betekend om een voorbeeld te zijn naar je mede-gelovigen, om een voorbeeld te zijn voor degene die Jezus niet kennen, zo zegt Jezus in Mattheus 23, vanaf vers 11 “De belangrijkste onder u moet de anderen dienen.” Juist wanneer je denkt dat je heel wat in je mars hebt.. Juist wanneer je denkt dat je veel kan.. Moet jezelf nederig opstellen tegenover de ander.. De ander respectvol behandelen. Dat is nu het mooie wat de jeugd, maar ook zoveel anderen ondernemen in de kerk. Je gaven en talenten die je van God hebt gekregen.. gebruiken in de kerk, maar ook in de wereld buiten de kerk om. Dienstbetoon aan anderen.. Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.

Dienstbetoon... Of Zoals Paulus dat zegt aan de jonge Timoteus. in 1 Timoteus 4 “Wees een voorbeeld voor de gelovigen “, Timoteus een jonge kerel van rond de 20 heeft een aantal Karakter eigenschappen die , zoals Paulus dat beschrijft die wij als jongeren bijzonder, maar ook als heel de gemeente dienen vast te houden. In 2 Timoteus schrijft Paulus Dat je moet volharden bij wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. Van jongs af ben je vertrouw met de Heilige geschriften waaruit je wijsheid kunt putten die leidt tot redding door het geloof in Christus Jezus.

Ik weet dat velen het niet leuk vinden om te horen.. Maar het moet gezegd worden... Voordat je kunt evangeliseren, voordat je een voorbeeld kan zijn voor anderen.. Voordat je aan anderen kunt laten zien waar jij in gelooft, moet jij weten waarin jij gelooft. Ken je partijprogramma.. Ken je bijbel!! Kom naar de sabbatschool klas, bestudeer je bijbel.

Stel je eens voor dat je op bezoek gaat naar de gevangenis en mensen aan je vragen, waarom je hun komt opzoeken.. Wie degene is die je motiveert.. Waarom je naar de kerk gaat.. Waarom je de bijbel leest.. Waarom je bepaalde dingen wel en andere dingen juist niet doet.. Geloven is geen spelletje.. Waar we andere mensen alleen maar een ‘feel good feeling” meegeven. Het geloof.. Het evangelie is een krachtig middel waardoor een ieder die gelooft in Jezus en zijn daad aan het kruis voor ons behouden wordt... Je kunt alleen met kracht zingen.. Je kunt alleen met kracht getuigen.. Als je Jezus in je hart toelaat.. Als je de Heilige Geest vraagt om deel te worden in jouw leven.. Als je Gods woord opent.

Als radio-presentator komt ik vaak bij gospelconcerten en soms zie ik mensen zingen en acteren op het podium en ik denk bij mezelf.. Wij hebben mensen bij ons in de kerk die veel en veel beter zingen.. Maar als ik de bezieling zie waarmee de mensen getuigen van onze Heer en Heiland, dan zie ik mensen die met hun gave en talenten, ook al lijken ze niet perfect, vol overgave te brengen. Veel van onze jongeren, maar ook anderen in de kerk.. Besteden 80% van hun tijd aan oefenen van hun talent en misschien maar 20% van hun tijd aan bijbelstudie van degene die hun dat talent heeft gegeven. Het klinkt misschien hard.. Maar je als jezelf 100% overgeeft aan de Here en je weet waarom je zingt, acteert, musiceert, preek.. Dan zullen de engelen jouw optreden... het beste maken die er ooit geweest en dat zal de Heilige Geest waarlijk bezit nemen van de toe houders die luisteren en kijken naar je optreden.
Wees een voorbeeld voor de gelovigen... voor je naaste.. Begin met Gods woord.

Een andere eigenschap van Timoteus waar wij deze ochtend veel van kunnen leren is het volgende Dan is volharden in dienstbetoon. Dat kunnen wij lezen in Filippenzen 2. Paulus schrijft aan de gemeente hoe Betrouwbaar Timoteus is. Hij zegt “Ik heb niemand die zo met me meevoelt en die zo oprecht belangstelling stelt in uw omstandigheden als Hij, Iedereen jaagt zijn eigen belangen na in plaats die van Jezus Christus is.”... Maar Timoteus niet. Paulus schreef aan Timoteus om een waar voorbeeld te zijn. Veel mensen zullen je bekritiseren omdat je jong bent.. Of omdat je aparte ideeën op na zal houden.. Maar jij moet doen de woorden die Paulus in de bijbel schrijft ter harte nemen.. Neem belangstelling in de omstandigheden van anderen... Oprecht. Als mensen vragen hebben.. Beantwoord ze.. Toon belangstelling in de wensen, opbouwende kritiek van je mede gemeenteleden. Wees daar als ze ziek zijn en bid voor ze.. Laat zien waarom JIJ hebt gekozen voor een leven met Christus.

Voel mee met de gemeente en niet alleen mee voelen.. Wees actief in de gemeente.. Als je gedoopt bent kom naar de Huishoudelijke vergadering en laat horen wat er in Gods Gemeente moet gebeuren om de zendingsopdracht die wij hebben uitdragen in de omgeving van deze kerk. Laat je zien bij collecte of andere taken, bij gelegenheden dat je kunt bidden voor de gemeente. wees aanwezig bij alle activiteiten die de gemeente organiseert om elkander om te bouwen. Bij gebedsavonden.. Bij zendingsacties. Wees een voorbeeld voor de gelovigen.

Paulus wist dat veel mensen kritiek op Timoteus zouden hebben vanwege zijn leeftijd. Hoe kan zo’n kerel.. werken voor de Heer.. Hij moet maar eens wat studeren.. Bij scholen.., iets meer van de wereld zien? Maar Paulus had vertrouwen in Timoteus.. Maar hij gaf de jonge evangelist wel een waarschuwing mee.. Laten we nogmaals 1 Timoteus hoofdstuk 4 openslaan. Vanaf vers 6 zegt Paulus het volgende “Hou dit je medegelovigen voor. Dan zul je een goed dienaar zijn van Christus Jezus, voed jezelf met de woorden van het geloof en de goede leer, waarvan je aanhanger bent. Laat je niet in met Heilloze mythen en kletspraat. Oefen jezelf liever in een godsdienstig leven. Training van het lichaam heeft slechts beperkte waarde, maar een godsdienstig leven is in alle opzichten waardevol. het houdt een belofte in van leven nu en in de toekomst.” Paulus benadrukt nogmaals het feit dat je moet bezighouden met Gods Woord en dat je daarmee vertrouwd raakt. Paulus vervolgt in vers 12
Laat niemand naar je neerkijken omdat je zo jong bent. Wees een voorbeeld voor de gelovigen door je woorden ne je gedrag, door je liefde je geloof en je zuiverheid.

Je hoeft niet 40 te zijn voordat je actief wordt in de kerk. Als jij beseft dat geloof geen spelletje is, als je beseft dat je jezelf niet kan redden van zonden.. Maar dat gaat door Jezus alleen. Als je weet dat Jezus van ons vraagt om een licht te zijn.. Om een verschil te maken in deze wereld. Dan kan je en mag je een voorbeeld zijn.

De Adventkerk is wereldwijd een jongerenkerk.. Het grootste deel van onze leden is onder de 35. In andere sommige werelddelen worden zelfs jongeren van 10 en 12 jaar getraind als leken-predikanten. Een aantal jaren geleden ontmoete ik een jeugdleider van 12 jaar die een heel jeugdteam leidde. Er zijn jongeren van 16 jaar oud die hun studie onderbreken om de wereld rond te reizen en mensen te vertellen van Jezus en ze te voorzien in hun noden.


De Adventkerk is een kerk die opgericht is door jonge mensen.. Een van onze pioniers Ellen White schreef in een van haar boeken “Evangelism” het volgende: Dat de mensen die de vaandeldragers behoren te zijn het laten afweten en dat jonge mannen en vrouwen, klaar moeten staan om de vrijgevallen plaatsen te bezetten dat ze aan iedereen in deze wereld moeten vertellen dat er een boodschap is die verkondigd dient te worden. We moeten vol energie de wijde wereld in. Mensen die jong zijn of jong van hart zijn, naar de catacomben van deze wereld gaan en mensen vertellen dat ze tot bekering moeten komen van hun zonden.

Het is tijd dat wij als gemeente... jong en oud.. middengroep, jonge kerkgroep Toppers, tieners, blank of zwart ons inzetten voor de verspreiding van het evangelie. Het is dag voor Pinksteren... het is bijna de dag dat wij stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest over de discipelen. Na de uiteen storting kon men de wijde wereld in om mensen te vertellen wat Jezus voor de discipelen betekende.. Wat Jezus voor een ieder op deze wereld kan en wil betekenen totdat Hij terugkomt om een ieder in hem gelooft te redden.

Als er iets is wat we kunnen leren van Pinksteren is dat de discipelen eendrachtig bij elkaar kwamen, zoals u dat kunt lezen in Handelingen hoofdstuk 1. Ze kwamen eendrachtig bij elkaar en gingen bidden. Vaak onderschatten wij de kracht van Gebed... Maar we kunnen er niet op uitgaan als wij niet contact, een binding, een relatie hebben met Jezus. Jezus zei het zelf.. Voordat hij de Discipelen erop uitstuurde in het begin van zijn 3 jarig zendingswerk hier op aarde, in Mattheus 10 “De oogst is groot”... Er zijn vele mensen die nog van Jezus willen horen en Hem zullen aannemen .. “Maar de arbeiders zijn er weinig.. Bid daarom de Heer van de oogst... Dat Hij arbeiders erop uit stuurt op Zijn oogst binnen te halen”.

Als je een voorbeeld wilt zijn.. Als je je licht wilt laten schijnen.. Ga terug naar God.. Keer in Gebed tot Hem en vraag of Hij je erop uitstuurt . De Heer is een lamp voor je voeten.. Die jouw de weg wijst naar nieuw leven.. die anderen de weg laat zien naar een nieuw leven. Wees er zeker van dat in alles dat je doet je de Heer voor laat gaan. In Zang... In acteren, In preken.. In het inzetten voor de anderen. Wat alles wat jij doet voor de minste in de Samenleving... alles wat je doet uit nederigheid. aan je naaste dan verheerlijk je Christus ermee.

Jezus is zeer duidelijk wie het Koninkrijk van God zal beërven.. Jezus is op zoek naar jonge mensen.. Jezus is op zoek naar mensen die jong van hart zijn.. Jezus is op zoek naar volgelingen die een voorbeeld willen zijn voor de gelovigen.. Een voorbeeld zijn voor de mensen die Christus niet kennen.. Jezus is op zoek naar mensen die met beide bennen staan op de Rots..

Jezus is op zoek naar mensen die weten bij welke partij ze horen.. Jezus is op zoek naar mensen die campagne voeren voor een Koninkrijk die eeuwig stand zal houden.. Jezus is opzoek naar mensen die willen staan voor gerechtigheid, voor liefde, voor hoop in een betere wereld.. Die alleen te bewerkstelligen is met onze Heer en Heiland.. Jezus is op zoek naar mensen die zeggen JA.. Ik wil een voorbeeld zijn.. Ik wil Jezus volgen. Jezus is op zoek naar jongeren die JA zeggen tegen enige partij die zal overwinnen. Jezus is op zoek naar mensen die jong van hart zijn en willen strijden.. Wij zingen niets voor niets.. Voorwaarts Christenstrijders... Broeders en Zusters.. Laten wij een voorbeeld zijn een voorbeeld zijn, zoals Jezus dat bedoeld heeft. Zodat, zoals Ellen White dat zo mooi heeft gezegd. “Dat wij een klein lichtje mogen zijn.. Dat altijd en immer wijst naar het Grote licht.. Jezus Christus.

Wees een voorbeeld... Ga voor tot het uiterste voor jouw Heer en Heiland..
Wees en voorbeeld.. Want de liefde van Christus zal je brengen naar nieuw hoogte
Wees een voorbeeld.. Broeders en Zusters..
Wees een voorbeeld.. Jongens en meisjes
Sta op en zeg dat jij gelooft.. Sta op en zeg dat je zult strijden voor Christus
Er is een boodschap die verspreid moet worden..
Christus Leeft.. Voor jou en mij
Christus Leeft.. En Hij komt terug
Wanneer iemand valt.. Help hem overheid
Wanneer iemand huilt.. Droog zijn tranen
Wanneer iemand twijfelt.. Bemoedig Hem
Wanneer iemand alleen is.. Zoek Hem op
Wees een voorbeeld.. Ga tot het uiterste voor Jouw en Heer en Heiland
Jezus is de Ultieme Overwinnaar.. Met Hem aan je zijde zul je nimmer verliezen.
Jezus is het Ultieme Voorbeeld.. Als je in Hem voetstappen wandelt zul je nimmer falen.
Het is tijd dat wij als Gods Gemeente, als Rotterdam Noord gaan strijden De goed strijd van het Geloof. Waarin Jezus ons voorgaat. Jong en Oud.. Ambtsdragers en mensen die content zijn om in de banken te blijven zitten. Goed betaalde baan of werkloze.. Om een daad te stellen in deze maatschappij.. Als wij een voorbeeld willen zijn voor de gelovigen.. Dat is er een ding waarmee wij moeten beginnen. Begin bij Jezus.. Vraag voor vergeving van je zonden.. Begin bij Jezus.. Lees je bijbel en leer van Hem.. Begin bij liefde.. En hou het niet voor je zelf.. Schaam je niet voor het evangelie.. Maar draag het uit...

Broeders en Zusters.. Jongens en Meisjes.. Vorige week werden wij geschokt door de dood van een politicus. Heel het land in shock en terecht. Deze week konden wij kiezen voor een nieuwe regering en wij bidden dat ze vol wijsheid mogen regeren.. Maar spoedig.. Heel spoedig zullen de aardse koninkrijken verstommen. Spoedig zal Jezus terugkomen om ons thuis te brengen. Spoedig om alle mensen thuis te brengen.. Die Jezus hebben aangenomen als voorbeeld. Laten wij Hem die ons redt.. Aannemen... kies voor de overwinning.. Kies voor de victorie.. Kies voor Jezus. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen