Als men niet wilt luisteren

Als men niet wilt luisteren
Jesaja 6, Handelingen 28

Vandaag wil ik met u stilstaan bij het thema. “Als men niet wilt luisteren...” Wij leven in de laatste der dagen.. aan het einde van de menselijke geschiedenis, wachtende totdat onze Heer en Heiland terugkomt om ons thuis te brengen. We leven in een zondige wereld die meer geniet van al het slechte van Satan.. dan van al het goede wat van God komt.

Wij als Christenen, als Advent-gelovigen weten dat wij een boodschap te brengen hebben. Immers Jezus zei zelf tegen zijn discipelen en ook tegen ons , “Gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, mar wie niet geloof, zal veroordeeld worden. Als oprechte volgelingen van Christus willen wij mensen vertellen van de liefde van Christus, we willen de mensen vertellen, dat als ze hun hart geven aan Jezus en Jezus toelaten in hun leven, zij radicaal veranderd zal worden. Toch vinden mensen het schijnbaar prettig om te blijven leven in een wereld van zonde.

Vandaag wil ik stilstaan bij wat wij moeten doen.. als andere mensen niet willen luisteren naar het woord van God. Laten wij deze morgen gaan naar het boek van Jesaja en wel Jesaja 6.. de roeping van Jesaja door. God. Voordat wij anderen mensen kunnen vertalen van de macht en majesteit van God.. dienen wij zelf eerst kennis te maken met Hem. Jesaja zag de heer zitten - in een visioen - op een Hoge en verheven troon.” David zei in Psalm 27 dat hij de Heer wilt ontmoeten in de tempel en daar van hem wilt leren en zijn liefelijkheid wil aanschouwen.

De tempel (het heiligdom, de kerk) is de plek waar wij God mogen ontmoeten. Op dit moment pleit Jezus in het Hemels Heiligdom bij God de vader voor vergeving van onze zonden. De tempel staat ook symbool voor een hechte relatie met God. Wij mogen onze offers daar neerleggen aan de voeten van de grote Hogepriester. Zoals de Hebreeën brief zegt. “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht is geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegener tijd. In de tempel kunnen wij vragen om vergeving van onze fouten en tekortkomingen.. maar zeker ook vragen om hulp in die moeilijke momenten op deze aarde

Terwijl Jesaja in een visioen, van God, zag 2 heilige engelen en die en deze engelen roepen “Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.” Als wij ervaren in ons leven dat Here.. de schepper is van hemel en aarde.. als wij ontdekken dat de Here ons wilt bevrijden van de zonde, ons wil brengen naar het beloofde land.. een wereld zonde pijn en verdriet.. als wij ontdekken dat God ons Zijn eniggeboren zoon stuurt om ons te redden.., als je nadenkt over die liefde dan kan je niet anders zegen “Heilig, Heilig, Heilig is de Here der Heerscharen.”

Heilig betekent volgens de dikke van Dale “eerbiedwaardigheid die alles en iedereen overstijgt. Overal is de macht en de majesteit van onze Heer en Heiland te zien.. In de natuur. De sterren en de maan. In de schepping van de mensen. Ook in openbaring lezen hoe de vierentwintig oudsten in de Hemelse tempel Alle eer geven aan God zij leggen zelfs hun kronen af voor God. En zeggen in Openbaring 4 vers 11 “U, bent onze Here en God, U bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want Gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen.

Voordat je naar buiten kunt gaan en mensen wilt vertellen over Jezus moet je beseffen, zoals Petrus dat zegt wij kinderen zijn van de Almachtige.. wij dienen een relatie met Hem te hebben, voordat anderen naar ons luisteren, zullen wij eerst naar Hem moeten luisteren, Hem aanbidden, Hem alle lofprijzing geven. Want alles wat hij ons geeft is miljoen, miljard, oneindig aantal meer waard, dat wat wij Hem ooit terug zouden kunnen geven.

En dat had de jonge Jesaja ook. hij zag de pracht en praal van de tempel, en keek vervolgens naar zijn eigen zondige leven en zei in vers 5, “Wee mij, ik ga te onder want ik ben een man, onrein van lippen en ik woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, Jesaja leefde ten tijd van diverse koningen in het land Judea. Veel van deze koningen deden niet goed was in het ogen van de Here.

Niet alleen koningen deden verkeerd, maar ook het volk, van Israël en Judea was God vergeten en aanbaden afgoden als Baal. Net als in de dagen van Jesaja, zien wij dat ook in deze wereld om ons heen. Mensen die niet in zien dat ze “onrein van lippen en handen leven”. Maar Jesaja zag dat wel.. Jesaja zag wat God voor hem betekent en zag dat hij een zondaar was en daarom zegt hij “Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen (...) Mijn ogen hebben de Koning, de Here der Heerscharen gezien.” En gelijk vloog een de heilige engelen naar Jesaja toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had en raakte de mond van Jesaja aan en zegt, “Zie deze heeft uw lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.”

Kunnen wij in ons leven zeggen...”Ik heb de Here gezien.. door het bestuderen van zijn woord.. door een relatie met Hem te hebben door gebed en meditatie. Als wij vragen om vergeven van zonden en onze naaste vergeven.. weet dat Jezus ons direct vergeeft en tegen ons zegt “Ik ben voor jouw gestorven aan het kruis.. mijn bloed heeft gevloeid voor jou.. nu is jouw ongerechtigheid geweken en je zonde verzoend.”

Als wij weten dat wij echte volgelingen zijn van Christus en dan weten wij dat Jezus ons 7 x 70 maal wil vergeven - oneindig veel dus - dan kunnen wij met een geopend hart en ziel en verstand luisteren naar wat God ons wil vertellen. Want de liefde van God.. zijn wil is rechtschapen, goed en volkomen. Want wat God zegt tegen Jesaja, zegt hij tegen iedereen die volgeling wil zijn van Hem. Lees met mij mee in vers 8 Toen hoorde Jesaja de stem des Heren, die zei: “Wie zal ik zenden en wil zal voor Ons gaan? - Wie is bereid vandaag de dag door de Heer op weg gestuurd te worden. Net zoals Jezus zegt in Matteus. Dat de oogst.. dat wil zeggen de er vele mensen zullen zijn die positief zullen reageren op de boodschap, maar.. dat de arbeiders - dat wil betekent mensen die ‘zeggen’ volgeling van Christus te zijn, maar niet willen evangeliseren en getuigen - weinig.

Wie van ons durft nog de boodschap van God uit te dragen in deze wereld uit te dragen. Onze reactie dient net als die van Jesaja te zijn.“Hier ben ik, zend mij” Hier klinkt de stem van iemand met totale onschuld en overgave aan de Almachtige. “Kijk hier sta ik.. ik ben misschien niet een belangrijk persoon.. hier sta ik.. ik heb misschien gestudeerd aan een Universiteit, stuur mij. Wij mogen elke dag tegen de Heer zeggen.. “Kijk Heer u ziet mij tekortkomingen.. toch wilt u mij vergeven. ik luister naar uw stem HIER BEN IK ZEND MIJ”

Jezus zegt niet voor niets tegen zijn discipelen “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen en maakt al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam des vaders en de Zoon en des Heiligen geestes en leert hen onderhouden al wat k u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen to aan de voleind der wereld.

Het is de Heer die ons erop uit stuurt, daarover hoeven wij niet te twijfelen. De boodschap die wij brengen is niet onze boodschap maar die van de Heer. Het is een boodschap zodat iedereen mag zien en weten dat Jezus redt en niet de mens. Het is een boodschap van redding voor een wereld ondergedompeld in de ziekte die zonde heet die leidt tot pijn en verdrukking, tot angst en leven zonder ware liefde.
Jesaja kreeg een specifieke taak mee, in een land waar de meeste mensen de Heer, en al zijn beloften aan Isreal vergeten hadden. De Heer zei “Ga - zeg tot dit volk. Hoort aldoor, maar verstaat niet, en ziet aldoor - maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet.., maak zijn oren doof... en doe zijn ogen dichtkleven, opdat hij met zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet hoort en opdat zij hart niet versta, zodat het zich niet bekere en geneze worden.”. In een andere vertaling staat: “En God zegt, ja Jesaja, ga.. maar vertel mij volk het volgende: “Ondanks dat jullie mij woorden herhaaldelijk horen, zullen jullie het niet begrijpen. Ook als zie jullie mij grootste wonderen zien, jullie zullen toch niet begrijpen wat ze betekenen. “ Het lijkt wel of Jesaja een onmogelijke taak krijgt van God. Hij moet het volk van Isreal vertellen dat ze zich moeten bekeren, maar God zegt gelijk dat heel veel mensen niet willen of zullen veranderen voor de Here. Je zou bijna geen zin meer hebben om mensen te vertellen over God als ze toch niet gaan luisteren.

De woorden van de Heer zij het beste uit te leggen met het advies wat Paulus aan de jonge Timoteus gaf, dat lezen wij in 2 tim 4 “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als zijn koningschap; Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, werderleg bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en naar de verdichtselen van mensen. Blijf gij echternuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle.”Vrij duidelijk.. Paulus zegt dat wij gewoon door moeten zetten en niet opgeven.., brengt het woord met alle geduld en liefde.., niet om de ander te overtuigen.. wat het is de Heilige Geest die een ieder overtuigt van zonde... maar gewoon om het werkt van een evangelist te doen. Jezus zegt niet voor niets tegen ons als zijn volgelingen: dat wij zijn als schappen temidden onder de wolven.Maar toch moet het woord gebracht worden Paulus schrijft het volgende in Romeinen 10 vanaf vers 13 “Iedereen die de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En Hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.

De zinsnede die Paulus aanhaalt komt uit Jesaja 52, vanaf vers 7 het volgende. “Want die boodschap is een boodschap van heil. Die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij hoe de Here naar Sion wederkeert, Breekt uit in gejuich (..) want de Here heeft zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.

En in vers 11 staat “Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar raak het onreine niet aan gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heengaan. De Here gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël. De boodschap van het evangelie is een van redding en verlossing uit de ellende van deze wereld. Een wereld van oorlogen en verdriet.. een wereld vol met zonde en ziekte.. De mensen die de boodschap aanvaarden zullen juichen en samen jubelen en met eigen ogen zien hoe de Heer ons komt redden. De mensen die de boodschap horen.. gaan weg uit de verdorven wereld. Raken niet besmet met het kwade en gaan op weg naar de tempel. Het zijn mensen die God voor laten gaan, elk moment van hun leven.

Hoe lang moeten wij die boodschap prediken, het evangelie.. Hoe lang nog moeten wij tegen mensen geven.. “Vreest God en geeft Hem er, want het Uur van zijn oordeel is gekomenen aanbidt Hem die hemel en de aarde e de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Hoelang nog moeten wij mensen vertellen dat ze de verwarring moeten ontvluchten die ook wel Babylon genoemd wordt. Hoelang nog moeten wij menen zeggen dat zich niet moet gelijkstellen met de wereld, door niet te luisteren naar de tien geboden van liefde inclusief de sabbat en zo het merkteken ontvangen op hoofd of handen. Hoelang?

Jesaja hoorde een opdracht die wij als mensen al “mission impossible” zouden betitelen.. een onmogelijke opdracht - mensen vertellen die niet willen luisteren - in een wereld die niet de liefde van Christus aanneemt, maar de valse begeerten van de zondige mens. Veel mensen zeggen.. weet je wat laten wij de boodschap maar aanpassen aan de wereld. Maar dat zegt de bijbel gelukkig niet.

Er zijn zelfs sabbatvierders die zeggen “Laten wij zondag gaan vieren... want de mensen zijn toch al gewend om zondag naar de kerk te gaan.” Er zijn mensen die zeggen dat Babylon niet erg is.” “Er zijn zelfs mensen die zeggen dat het niet uitmaakt hoe je God aanbidt.” Maar lieve broeders en zusters. Het maakt juist wel heel veel uit. Er zullen in deze wereld mensen zijn die God zullen aanvaarden met geheel hun hart, ziel, verstand uit alle kracht geleid door de Heilige Geest omdat ze Jezus aanvaard hebben en hem dagelijks ervaren. Mensen die blij zijn als jij zegt dat Jezus je redt uit de ellende van de wereld.
Er zullen helaas ook mensen zijn die zullen horen, horen, horen.. over de liefde van Christus.. zij het op straat, op tv, in de kerk en Hem zullen verwerpen. Er zullen mensen zijn de wonderen zullen en blijven zeggen dat de mens niet geschapen is, maar uit een visje is ontstaan. Hoelang nog moeten wij deze mensen nog vertellen? De Heer antwoord ons in Jesaja 11 “Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is en het bouwland verwoest is tot een wildernis
Jesaja moest blijven preken tot het volk verbannen zou worden uit Israël en Judea.” En wij.. wij moeten, blijven bidden, blijven preken, blijven zingen... blijven getuigen totdat Jezus terugkomt.

De boodschap die wij als advent-gelovigen hebben is radicaal.. “‘t is onvoorwaardelijk kiezen voor God.. zonder comprimissen te sluiten.. zijn woord en waarheid in stand houden. Zijn liefde ten toonspreiden. Niet iedereen zal blij zijn met die boodschap.. niet iedereen zal zeggen.. “wat blij dat je mij deze boodschap verteld...” Maar weet wij mogen de Heer zien wederkeren als wij in Hem blijven. Wij moeten niet uit eigen kracht die boodschap brengen. Maar de Heer voor laten gaan.

Toen Paulus in Rome verbleef zo lezen wij in handeling 28 vers 22. vroegen enkele mensen aan Paulus, “Wij stellen het op prijs van u te vernemen, welke uw denkbeelden zijn (over het geloof), want wat deze sekte betreft, ons is bekend, dat zij overal tegenspraak vindt.” Veel mensen zeggen dat sabbatvierders, adventisten, behoren aan een secte. Maar mensen kunnen oprecht geintresseerd zijn in wat jij gelooft wat de Bijbel ons leert. Zo ook Paulus, hij sprak met deze Romeinse stadsburgers. En er staat geschreven dat hij poogde hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot aan de avond toe en sommige gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd en anderen bleven ongelovig, en zonder het eens geworden te zijn, gingen ze uiteen, nadat Paulus dit ene woord gesproken had: terecht heeft heilige Geest door de profeet jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende; Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hard horend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren en Ik hen zou genezen.”
Er waren zowel Joden als niet-Joden aanwezig bij Paulus.. Je kunt ook zeggen er zullen altijd mensen die zich al jaren Christen noemen en mensen zijn die Christus nog niet kennen .. Ze zullen luisteren naar preken, naar liederen, naar gespreken van familieleden, vrienden en ze moeten iedere dag opnieuw - net als wij - kiezen voor Jezus.

Beste aanwezigen, mogen de woorden van Christus ons bemoedigen..Toen hoorde wij de Heer zeggen” Wie kan ik sturen? Wie wil namens ons gaan? Mag ons antwoord zijn Hier zijn wij.. stuur ons.
Ook al lijkt een onmogelijke opdracht.., ook al lijkt het alsof niemand met Jezus op stap wil gaan.. de Heilige Geest is bij macht meer te doen dan dat wij bidden of beseffen. Bidt en laat de Herder van de oogst, onze Heer en Heiland, ons als zijn arbeiders erop uit sturen. Wilt u die uitdaging aan? Vraag het aan de Heer in het gebed en weet het gebed van iemand die de wil van God doet, krachtig uitwerking heeft en bezit. AMEN.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen