Hoort u, Zijn stem?

Hoort u, Zijn stem?
Luisteren naar Gods Roeping voor je leven
Handelingen 9

Hoort u Gods roeping in uw leven.. daarover gaat deze overdenking. Hoe te luisteren naar Gods Stem.. Saulus hoorde de woorden van de Heer en zijn leven werd radicaal veranderd, geliefde aanwezigen als wij radicaal veranderd willen worden, net als Saulus dat was dan dienen wij te luisteren naar de woorden van de Heer. Er is een verhaal dit heel goed illustreert:

er was een jonge man die solliciteerde als telegrafist. Hij reageerde op een advertentie in de krant en ging naar het telegraafkantoor. Toen hij daar aankwam, liep hij een drukke ruimte binnen met lawaai en gekletter. Inclusief het geluid van de telegraaf op de achtergrond, een bord bij de receptionist gaf aan dat sollicitanten een formulier moesten invullen voordat ze de wachtkamer binnen mochten komen

De jonge man vulde het formulier in, zat vervolgens samen met 7 anderen te wachten in de wachtkamer. Na enkele minuten, stond de jonge man op, liep de kamer van de directeur naar binnen.
De andere sollicitanten keken vreemd op, en vroegen zich af wat er gebeurde, ze mompelden onder elkaar, omdat ze geen enkele oproep gehoord hadden. Ze dachten dat de jonge man die het kantoor binnenliep, afgewezen zou worden.

Na enkele minuten, echter, kwam de werkgever naar buiten, tezamen met de jonge man, en zei tegen de andere sollicitanten
“Heren, bedankt voor het komen, maar de baan is al vergeven.” De overige sollicitanten waren verontwaardigd. “Ik ben niet eens ondervraagd, hij kwam als laatste binnen, dat is niet eerlijk”. De werkgever zei” Sorry, maar de laatste minuten, wanneer jullie hier zaten, heb ik een boodschap verstuur in Mors code, als je deze boodschap begrijpt, dat is het jouw baan. Niemand verstond het, behalve deze man.. en daarom kreeg hij deze baan.”

We leven in zo drukke wereld, net als dat kantoor, Mensen zijn tegenwoordig snel afgeleid en kunnen nauwelijks de stem van God horen. En als Hij tot ons wil spreken handelen wij nauwelijks.
God spreekt tot ons door middel van de schepping, in het Woord, de bijbel en in het leven en werk van Jezus Christus.

Wij hebben allemaal gehoord dat er een beter plek is waar geen pijn en verdriet meer is. We hebben allemaal gehoord van de Grote daden van Jezus Christus. Maar net in het verhaal..hoorde slechts een iemand de roep van zijn werkgever en werd aangenomen. Roeping.. deaak die God ons wilt geven.. de richting waarvan God in Zijn alwetendheid en almacht weet dat goed voor ons is. Deze ochtend wil ik graag met u stilstaan bij een aantal zaken die ons kunnen hinderen in het luisteren naar Zijn stem.

PUNT EEN: Wat ons kan hinderen in het luisteren naar God stem en het ontdekken van Zijn roeping is als wij geen persoonlijke relatie met God hebben. Wanneer wij voor het eerst lezen over Saulus, of beter gezegd Saulus in het bijbelboek handelingen. Zien wij dat Saulus wel de Here kent.. als schriftgeleerde maar geen relatie heeft. In Handelingen 8, staat zelfs dat hij de ene gemeente naar de andere verwoeste, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde de mannen en vrouwen mede, en hij leverende hen over in de gevangenis. Saulus dacht dat hij oprecht bezig was de wil van God te doen.

Wij zijn net als Saulus... we doen dingen omdat wij denken dat het Gods wil wel is. We horen anderen mensen, vertellen over God en nemen het aan zonder dat wij zelf onderzoeken of het waar is. De mensen die Jezus aan het kruis nagelden dachten dat ze de wil van God deden. Daarom bad Jezus, “Vergeef het hun wat ze weten niet wat ze doen.”

God heeft ons middelen gegeven om zijn stem te herkennen uit duizenden. Neemt u die middelen ter hand.. Om al het gene wat de Here ons leert uit zijn woord ook in praktijk toe te passen. Een persoonlijke relatie is wat Jezus van ons vraagt. Jezus zegt niet voor niets in de bijbel dat er vele mensen zullen zeggen “Here, Here, we hebben wonderbaarlijke dingen gedaan in Uw naam... en Jezus zal zeggen ik ken u niet.” De belangrijkste voorwaarde om Gods stem te horen in uw leven.. om uw roeping te weten te komen is Hem leren kennen. Want Het is goed om de goede leer te kennen, maar u het is net zo belangrijk om de goede leer, op de goede manier toe te passen in het leven van alle dag!

Het is net als in het verhaal. Als je morse code wil kunnen verstaan, als je wijs wilt worden uit al die korte en lange tonen en vertalen in zinnen met diepgang en betekenis, dan zal je de taal moeten leren kennen. Bent u bereid om te taal van Christus te leren kennen, want het kennen van Christus is de eerste stap in het begrijpen van uw roeping.

PUNT TWEE Een ander belangrijk punt ons hindeert om de stem van God te leren ontdekken in ons leven is hoe je tegen jezelf aankijkt.
Toen de mens werd geschapen werd zij de Here, In Genesis “Laat Ons mensen maken naar ons beeld”, Petrus schrijft dat wij een Uitverkoren geslacht zijn een koninklijk priesterschap een heilige natie een volk Gode ten eigendom om de grote daten te verkondigen van Hem, die ui te duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

We zijn geschapen naar het beeld van God...Christus heeft ons geroepen uit de Duisternis.. ons gebracht naar zijn wonderbaar licht. Toch zijn velen van ons niet tevreden.. niet tevreden met onszelf.. ons uiterlijk.. onze banen. Velen mensen hebben een hekel aan de situatie waarin men zich bevind.

Door onze problemen bij ons te houden, door zelf de last te dragen geven wij God niet eens de kans om tot ons te spreken. Jezus zegt zelf in Matt 1, vanaf vers 28: “Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust gevenl neemt mijn uk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rusten vinden voor uw zielen: want mij juk is zacht en mijn last is licht.”

Als we willen horen wat God wil ons leven.. dienen wij zelf in de spiegel te kunnen kijken en zeggen.. “God houdt ook van mij”.Kunt u dat zeggen deze morgen.. ‘dat God van u houdt’.. gewoon voor wie u bent, met de gaven en talenten die God ons heeft gegeven. David schreef de volgende woorden in psalm 139 vers 23 Mijn God doorgerond mij, kijk in mijn hart onderzoek mij, peil mijn gedachten, dreig ik van u af te dwalen breng mij dan terug op de weg naar u.” Vraag of Heer u doorgrond.. of hij uw gedachten ordent. De Heer kent ons door en door Hij heeft ons lief.

Zou u gaan solliciteren voor een baan als u twijfelde aan uw capaciteiten? Als u onzeker over u eigen kunnen in een gesprek zou gaan.. zou iemand u aannemen? Hou zou het gesprek verlopen? Zou een huwelijk standhouden, als u twijfelt of uw partner u werkelijk liefheeft. Wij mogen dankbaar zijn.. dat Christus ons eerst heeft liefgehad.. Hij kent ons.. Hij wil met ons communiceren.

Want PUNT DRIE Niet alleen een slecht zelfbeeld verhindert dat je de stem van God hoort. Ook een vals schuldgevoel kan dat doen.
Zonde maakt mensen van binnenuit stuk. Leugens, jaloezie, zijn allemaal zaken die pijn doen tegen onze naaste, tegen God.. maar ook tegen onszelf. Ook al vergeeft God al onze zonden als wij daarom vragen.. De gevolgen van zonden blijven zichtbaar is ons leven.

Veel mensen leven niet bevrijd van zonden, met andere woorden.. mensen leven niet alsof de Heer ze daadwerkelijk heeft vergeven. Juist op deze twijfel speelt satan in. Satan probeert ons een vals schuldgevoel te geven... Satan probeert ons dingen aan te praten die gewoon niet waar zijn. Satan probeerde het in het Paradijs.. Satan probeerde het met Job. Satan probeerde het met Jezus in de woestijn. Als wij lang met een onterecht schuldgevoel rondlopen voor vergeven zonden.. dan luistert u eerder naar de ‘grote verleider’ dan naar de grote heelmeester.

Laten wij eens terug gaan naar Handelingen.. Handelingen 9. Daarin zien wij Saulus... die dacht dat hij de wil God deed.. die voor zijn gevoel goed in zijn vel zat en voor zijn gevoel alles doet wat de Here van Hem vraagt totdat wij lezen in vers 3 “ En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel om straalde; en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul waarom vervolgt gij mij? Christus wil ons geen schuldgevoel aanpraten.. hij wil ons wijzen op onze fouten.. niet om erdoor verslagen te worden.. maar om bevrijd te worden.. immers de psalmist zei: “Hij is gekomen om de gevangen.. gevangen van de zonde.. heen te zenden in vrijheid.”

Jezus wilde doordringen tot Saulus.., Jezus wilt doordringen tot ons.. Hier in deze kerk in ieder moment van ons leven... Saulus hoorde de stem van Christus. Jezus maakte Saulus bekend wat Saulus fout deed en tegen wie.. Jezus antwoordde “Ik ben Jezus die gij vervolgt.” God laat zien waar wij fout gaan.. zodat wij om vergeving kunnen en mogen vragen. Als u in geloof vraagt om vergeving van zonden.. als u uw naaste vergeeft voor hetgeen u fout gedaan mocht hebben.. weet dat God u zal vergeven.. Zijn woord bewijst het.. Zijn daad aan het kruis maakte het mogelijk, weest bevrijd.. zodat u van God mag horen wat de volgende stap is in uw leven...

PUNT VIER Een volgende hinderpaal in het luisteren naar Gods stem is ons leven zijn onze eigen drukke bezigheden.
We kunnen het niet ontkennen.. we leven in een 24 uurs maatschappij... deze wereld kent niet de rust die wij kennen op de sabbat. Maar voor velen in deze kerk, waaronder ik is het indelen van onze tijd een groot probleem. We moeten 8 uur werken, spenderen 2 uur om van en naar ons werk te reizen, moeten boodschappen doen... we moeten onze kinderen verzorgen en opvoeden.. we willen naar het nieuws kijken.. we proberen nog een ochtend- en een avondwijding te doen.. druk druk druk.

Drukte verhinderd ons om stil te staan bij wat we doen in het leven. Drukte verhindert u en mij om de tijd te nemen om te luisteren naar Gods stem.. en luisteren kan je heel breed zien... luisteren naar een overdenking, lezen van je bijbel, bidden, het maken van je les, noem maar op

Net als die mensen in het verhaal aan het begin van deze overdenking, die in de wachtkamer waren.. ze zagen de advertentie, ze deden hun best om zich goed aan te kleden.. ze waren druk in de weer om uit te zoeken waar het kantoor was.. ze waren druk bezig om het sollicitatieformulier in te vullen. Ze wachten vol spanning af... wanneer is het mijn beurt, zal de chef mij goed vinden, ben ik goed gekleed... ze waren alle druk bezig met hun eigen situatie, hun eigen problemen en zorgen.. niemand had oor naar dat getikt van korte en lange tonen “Als je de baan wilt hebben kom dan naar binnen.”
Hoort u in uw leven, door alle problemen en zorgen heen, de stem van God die zegt “.... Ik hou van jou, ik wil het beste voor jou.. laat mijn in jouw leven. Ik wil een overvloedig leven geven, een bevrijd leven van zonde, een nieuw leven”

PUNT VIJF Een ander belangrijk punt wat ons tegenhoud om Gods stem te horen is onvrede en onbegrip Onvrede met Gods beslissing in je leven.. Onbegrip wat er in je persoonlijke leven gebeurd. Laten we terug gaan naar Handelingen 9 We lezen “Nu was er te Damascus een Discipel genaamd Anaias; en de here zeide tot hem in een gezicht Ananias! En hij zeide: Zie hier ben ik”. Anainas hoorde Gods stem luid en duidelijk.. De Heer gaf aan Anains mee wat hij moest doen.. Hij moest naar Saulus gaan en hem genezen in naam van de Heer.

Maar Anais zijde in vers 13 “Here ik heb velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft; en hier heeft hij volmacht van de overpriesters, om allen, die u naam aanroepen, gevangen te nemen.” God doet vaak dingen in ons leven die wij totaal niet logisch vinden of begrijpen, waarom is een geliefde van ons zo jong overleden. Waarom raakte ik mij baan kwijt? Waarom...!

Soms kunnen wij zoveel onvrede, onbegrip in ons hart hebben over wat God doet dat wij zijn stem niet meer horen of zelfs negeren. Het is net als farao bij Mozes... Bij elke plaag stribbelde farao steeds meer tegen.. God wilde via Mozes tot Farao doordringen “Laat het volk gaan”, maar de onvrede over wat er rondom Farao plaatsvond, zorgde ervoor dat Farao zijn hart verharde.

Farao’s ogen gingen pas open.. toen hij zijn legers zag verdrinken in de rode zee.. De ogen en oren van de sollicitanten in het telegraafkantoor gingen pas open.. open toen de chef, samen met de sollicitant naar buiten ging en zei:” Hij heeft de baan gekregen.. hij heeft geluisterd”. Het zou toch jammer zijn als u tegen de Heer zou moeten zeggen.. “Heer ik herkende uw stem niet”

Anains twijfelde aan Gods opdracht.. Hij sprak die twijfel ook uit... maar God gaf een duidelijk antwoord: “Ga want deze is mij uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israels, want IK zal hem toen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. De Heer is duidelijk... zijn plan voor Saulus, later Paulus is duidelijk, Paulus zou een grote rol spelen in de totstandkoming van de eerste christengemeente. Anains was de aangewezen persoon. Wij mogen dankbaarzijn dat zowel Anains als Saulus.. Handelen op het woord des Heren.

De Heer heeft een plan voor u en voor mij. De Heer wil tot ons spreken.. waarom.. om dat De Heer het beste met ons voor heeft.. Zij het op een dramatische manier zoals met Saulus of een opdracht zoals Anains of door zijn Woord. God wil onze aandacht.. God wil dat wij behouden thuiskomen.

Als wij proberen met hulp van de Heilige Geest, een echte relatie met Christus te beginnen, als wij onze trots, maar zeker ook onze schaamte opzij zetten, als wij de kracht van vergeving mogen aanvaarden en als wij alle onvrede tegenover God en mensen laten varen, dat kan God krachtig tot ons spreke.

We kunnen onszelf trainen om te luisteren naar de Stem van God.
1. Train u zelf ... Door aan God te vragen, wat Hij wil dat we doen zullen
2. Train u zelf... Door God de kans te geven om tot ons te praten
3. Train u zelf.. Door te handelen als God tot u spreekt

Als wij de stem van God nu mogen erkennen en naar handelen.. Dan mag u er zeker van zijn dat u de stem van de Here herkent, wanneer hij ons komt halen op de wolken des Hemels. Dan kan het net zo zijn als de directeur van dat telegraaf kantoor die zegt.. “Ik stuurde een bericht als je mij verstaat kom en je krijgt de baan.” De Heer stuurt u en mij ook een bericht, “Ik hou van jullie, ik schenk jullie genade, liefde en eeuwig leven, als je dit bericht hoort, laat mij dan in jouw hart.”

Onthou de woorden van schriftlezing deze ochtend uit 2 Petrus, ditmaal uit de groot nieuws vertaling;”Span u des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en uw verkiezing veilig te stelen, als u dat doet, zult u nooit komen te vallen. DAN zul u vrije toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze heer en redder, Jezus Christus..”

Mijn wens en bede is dat wij niet alleen ingaan op de uitnodiging om te kiezen voor het koninkrijk. Maar dat ook wij actief luisteren naar de wil van God, zijn stem. Want God heeft met ons het beste voor, zijn wil is volkomen, waarachtig en goed. Als wij Jezus de kans geven om tot ons te spreken en als wij erna handelen, dan zal meer gebeuren dan wij durven te denken of bidden. Als Jezus tot ons spreekt en wij handelen, dan kunnen zeggen..ons is vrije toegang verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze heer en redder, Jezus Christus.. Mag de God des vredes deze woorden in onze harten planten.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen