Niet verdiend - toch gekregen

Niet verdiend - toch gekregen

Wat een waardevol geschenk is dat paspoort van het Koninkrijk van God. Wat een kostbaar geschenk is dat wat Jezus Christus ons wil bieden. Uitzicht op een betere toekomst. Uitzicht op een beter leven. Uitzicht op een wereld zonder oorlog, zonder dood en verderf. Eindelijk een plek waar vrede en rust de boventoon voert. Wat een vooruitzicht. U en ik hebben toegang tot een beter leven, in het hier en nu tot in alle eeuwigheid. Maar hebben wij het wel allemaal verdiend? Daar zullen wij deze avond bij stil staan.

Laatst zag ik op CNN een verslag over een bijzondere Chinese vrouw. Zoals u weet krijgt elke crimineel zijn verdiende straf. Zo ook een man die op een avond probeerde in te breken, op zoek naar wat snel geld, trof op zijn strooptocht door het huis ook iemand aan, na een kort gevecht dode de inbreker een van de inwoners van het huis. De inbreker schrok van zijn daad en vluchtte maar werd uiteindelijk door de Chinese politie in de stad Hanoi opgepakt, veroordeeld door de rechter en in de gevangenis geplaatst.

Na een tijd dat deze misdadiger zijn ‘verdiende’ straf uitzat in de gevangenis, komt er een oudere dame naar de streng beveiligde gevangenis met een verjaardagstaart. De gevangenisbewaarders kijken haar vreemd aan... een taart naar de gevangenis.? Het blijkt een familielid te zijn van degene die vermoord werd.
Deze vrouw vierde de verjaarde tezamen met de moordenaar. Feest, waarom.. omdat de deze dief berouw had van zijn daad en deze liefde oude vrouw, de kracht had om deze man te vergeven.. en niet alleen te vergeven maar om een geschenk, een verjaardagstaart te delen. Niet verdiend... toch gekregen?

Jezus biedt ons toegang tot Zijn koninkrijk, Jezus wilt ons het meest kostbare, waardevolle geschenk geven dat ooit zouden kunnen krijgen... toegang tot zijn Koninkrijk van liefde. Vandaag zullen wij zien hoeveel kracht Jezus u en mij biedt als wij ervoor kiezen om Zijn Koninkrijk te willen betreden.

Dinsdagavond vertelde ik u dat de zonde.. alles wat tegen Gods goede, volkome en welgevallige wil is.. in de wereld kwam..Dat gebeurde toen Eva en Adam, zoals het bijbelboek Genesis ons verteld van een bewuste boom van de vrucht aten... de boom van kennis van goed en kwaad. God waarschuwde het paar in het prachtige paradijs, het ware koninkrijk Gods hier op aarde.. om er toch niet van te eten en ze deden het toch.

Net als je een van de weten van een land overtreed en daarop een bepaalde strafop rust.. zo ook is het met Gods Wet... zoals opgetekend in de tien geboden.. we gaan volgende week dieper op de wet van God in... De gevolgen van het overtreden van Gods wet is zonde..Dat kunnen wij lezen in het bijbelboek Romeinen 6, vers 23 “Want het loon, dat de zonde geeft is de dood....” Zonde..het overtreden van Gods wet en wil brengt scheiding.. scheiding tussen God en de mensen, en tussen mensen onderling. En God is juist een God van liefde.. God wil niets liever dat de relatie tussen Hem en de mensheid hersteld wordt.

Toen Adam en Eva de wet, Gods wil, overtraden en van de vrucht aten.. en uit het paradijs werden gezet, ging het verlossingsplan in werking. God in al zijn voorzienigheid had ervoor gezorgd dat ondanks het feit dat de mens niet haar hem luisterde en dat zonde in wereld kwam.. dat de relatie hersteld kon worden. Wij als mensen zouden zeggen.. Adam.. Eva jullie hebben niet geluisterd.. eigen schuld dikke bult. Maar doordat Adam en Eva gezondigd hadden kwam de zonde niet alleen over hen.. maar over de gehele mensheid - tot op de dag van vandaag.

Je kunt als het ware zeggen dat wereld overspoeld werd door het kwade, het slechte.. de vernietigende kracht van de zonde. Het is als een vervelende bacterie, je wordt er door besmet. Vanaf je geboorte tot aan je dood... tenzij er een medicijn is waardoor je mag en kan blijven leven.., een vreugdevol leven hier op aarde en mag ervaren een fantastisch leven in het eeuwige paradijs op de nieuwe hemel en aarde.

Liegen, bedriegen.. jaloezie zijn allemaal zaken die ons van binnenuit opvreten.. het brengt geen rust en vrede in je leven. In het bijbelboek Efeziërs kunnen wij een opsomming lezen van zaken die God in de hemel verdriet geeft mensen om je heen pijn kan doen en bovenal jezelf vernietigen. En aangezien Gods Koninkrijk gebaseerd is op normen en waarden is er voor alle zaken die indruisen van de wil van God geen plaats, de bijbel verwoordt het in het brief aan de Efeziërs als volgt: (efe 5:3) Omdat u God toebehoort, dat wil zeggen als jij ervoor kiest om inwoner te willen zijn van Gods koninkrijk. Dan mag er bij u geen sprake zijn van ontucht en van welke vorm van onzedelijkheid of hebzucht ook. In Gods Koninkrijk is er geen sprake van misbruik van anderen.. in Gods Koninkrijk kijken wij niet naar eigen belang. De schrijver Paulus gaat verder “Grove, oppervlakkige of dubbelzinnige taal: ook dat past u niet. Breng liever dank aan God! Wan u moet goed beseffen, dat iemand die ontucht pleegt, onzedelijk leeft of hebzuchtig is - dat is een vorm van afgodendienst - geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God zal krijgen. De Bijbel is duidelijk... zonde.. hoe groot of klein dan ook in onze ogen is een van belangrijkste zaken die ons tegenhoudt om dat prachtige koninkrijk van God binnen te wandelen


Natuurlijk vraag je jezelf af... kan ik ook ooit dat Koninkrijk binnen komen.. Al die wetten, al die verwachtingen.. Ben ik wel waardig genoeg? Hoe kan ik ooit deelnemen aan dat prachtige koninkrijk. Ik ben zondig geboren.., hoe kan ik ooit aan de verschrikkelijk straf. De “eeuwige dood’ ontsnappen. Is er niets wat ik kan doen? En daar speelt onze Heer en Heiland in hemel juist een grote rol. Hij heeft voor ons een tunnel gegraven een uitweg.. en dat is ware liefde

Net als met de jongeman in China in de gevangenis. Hij heeft de wet overtreden, zijn vrijheid ontnomen, maar dat oud vrouwtje had al op het moment zoveel zorg en medeleven dat ze van plan was, vastbesloten was deze man te ontmoeten. En dat is waar Gods Koninkrijk voorstaat liefde die vaak ons voorstellingsvermogen te boven gaat. God doet dingen die wij niet verwachten of begrijpen, maar hij doet nooit verkeerde dingen en Hij is nooit te laat.

Ruim 2000 jaar geleden gebeurde er een belangrijk feit de geschiedenis van de mensheid, in door de Romeinse Keizerrijk bezette Isreal.. In een stad van Bethelem werd de koning geboren van een machtig en groot Koninkrijk.. Het koninkrijk waar u een paspoort van mag bemachtigen. Jaren voor de geboorte van deze koning, schreef een dienaar van God, de profeet jesaja het volgende “Een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven en de heerschappi rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God. Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal zijn de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkzijk , doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechgtigheid van nu aan tot in eeuwigheid.

Een grote verantwoordelijk ligt op de schouders van degene die werd geboren. Wij hebben het over Jezus Christus. Zoon van God. God stuurde zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld... voor ons. Ondanks het feit dat zonde scheiding brengt tussen ons de hemel, Stuurt God zijn Zoon om zijn relatie met ons te vernieuwen te herstellen.

Jezus Christus was hier op aarde om het goede nieuws van de prachtige koninkrijk te preken, te vertellen van mensen. Jezus kwam om mensen die geen hoop maken, als het ware blind zijn.. weer te laten zien, Jezus is gekomen om mensen om waar geestelijke voedsel te geven die zoeken naar de waarheid, Jezus is gekomen mensen die gebukt gaan onder ziekte, pijn en depressiviteit te helpen en om het aangename jaar van de komst van het Koninkrijk Gods te verkondigen.

Veel mensen zeggen.. Jezus is de zoon van God, die moet het makkelijk gehad hebben hier op aarde.. Nou beste aanwezigen Jezus stond bloot aan dezelfde angsten, dezelfde strijd, dezelfde zorgen die wij in het leven van alledag meemaken.
In het bijbelboek Hebreeën staat dat er niemand met ons zoveel kan meevoelen met onze als Jezus Christus, want hij heeft alle beproeving net zo ondergaan, alleen gezondigd heeft hij niet. Wij kunnen dus vol vertrouwen naderen tot de troon van de genadige God. Daar zullen we barmhartig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen.

Christus werd verzocht door het kwade, de tegenstander van God.... Satan, in de woestijn. Dezelfde Satan.. die Adam en Eva verleide om van de vrucht te eten in het paradijs op aarde, die mensen probeerde dingen te laten doen die God bedroeven. Dezelfde Satan die ons vandaag de dag probeert de verleiden met prachtige zaken die in weze uitzichtloos zijn en leiden tot zelfvernietiging. Satan daagde Jezus uit om dingen te doen waaruit zou blijken dat hij geen behoefte had een relatie met God. En elke keer wanneer Satan het probeerde gaf Jezus kordaat antwoord “Er staat geschreven... in Gods woord” Jezus zondigde niet en deed Gods wil.

Vanaf het dertigste jaar toen Christus door Isreal trok was Jezus bezig met het verkondigen van de blijde boodschap.., mensen vertellen hoe prachtig dat eeuwige koninkrijk is. Jezus ging alle steden en dorpen langs en vertelde mensen in hun synagogen, op bergen en vertelde ze uit de bijbel.. over het Koninkrijk van God en genas mensen van hun ziekte, hun kwalen, hun zorgen en verdriet.

Jezus zag al die mensen en werd met bewogen door al die mensen die bevrijd wilde worden.. bevrijd van hun zonde, zodat de relatie met God herstelt kon worden en de weg naar het Koninkrijk mogelijk werd. Jezus zag dat ze voortgejaagde leven hadden en dat ze afgemat eruit zagen.

En dat is vandaag de dag nog steeds zoals Jezus kijkt naar ons leven en ziet ons verdriet, zorgen en pijn en hij wil er wat aan doen.. alleen we moeten hem wel de kans geven. Om tot ons te spreken. Om tegen u en mij te zeggen “De last die je draagt is zwaar. De Juk die over je schouders hebt is niet de houden.. geef ze in hadden van mij.. ik geef om je.. ik ben gekomen om je te redden. Want wat ik je geef is draagbaar en licht.” Beste aanwezigen. Jezus is gekomen om een brug te bouwen.. een brug naar God.. een brug naar het eeuwig koninkrijk.

Jezus zoekt ons op.. in onze dorpen en steden. Jezus zoekt ons op hier in dit gebouw of degene die nu naar tv zit te kijken.. Jezus zoekt ons op om ons leven hier op aarde een stuk dragelijker te maken en niet alleen dragelijk vreugdevol in overvloed. Maar dan moet je wel bereid zijn om hem te ontvangen.Maar niet iedereen was even gelukkig met Zijn werk. Niet iedereen geloofde dat hij de zoon van God was. De religieuze elite de schriftgeleerden en farizeeeen werden bedreigd in hun werk. Het zit namelijk zo. Deze religieuze leiders hadden een heel eigen intrepetatie van de geschriften uit de bijbel. Ze legde zo’n zware last op de bevolking dat die er onderdoor ging. Het leekt net of het volgen van Gods Wil eerder een last was dan een bevrijding. En dat probeert juist Satan ons wijs te maken. Satan probeert tegen ons te zeggen: “je kan je problemen best zelf oplossen...de wette van God zijn zo’n last je kunt alles beter zelf doen”

Jezus zag wat de religieuze elite deed en zij duidelijk tegen hun dat ze mensen beletten om het Koninkrijk binnen te treden, hij het als volgt “Pas op Schriftgeleerden en Farizeeën, jullie zijn huichelaars, want je sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, immers jullie gaat er niet naar binnen en die trachten binnen te gaan laat je niet toe.” Er is slechts een manier om het koninkrijk te bereiken, slechts een manier om dat paspoort.. dat waardevolle geschenk te bemachtigen en dat is via Jezus.. Hij is de weg.. naar het Nieuwe koninkrijk, Jezus brengt de waarheid he woord van God. Jezus is het leven.. in alle eeuwigheid

Jezus wist dat Hij een grote prijs zou betalen.. Jezus had een missie het bevrijden van mensen... Jezus had op elk moment kunnen zeggen “Heer, ik stop ermee”.., maar dat deed hij niet.. “Uw wil geschiede” is het devies van Jezus.. en dat kan ook de onze zijn...”Dat Gods wil de boventoon mag voeren in ons leven.”

De Farizeeën en schriftgeleerden probeerde koste wat het kost Jezus boodschap te stoppen. Koste wat het kost probeerde men Hem gevangen te laten nemen. Maar ze wisten niet hoe.. totdat ze een van Jezus trouwste volgelingen, Judas genaamd vonden en hem omkochten om Jezus gevangen te laten nemen.
Jezus werd voorgeleid aan de Romeinse stadhouder van Jeruzalem Pilatus genaamd. Maar Jezus had nooit gezondigd.. Jezus had nooit de wetten van het land overtreden.. Pilatus kon hem niet betrechten, hij zag geen fout in hem. Maar de religieuze elite wilde koste wat het kost hem kwijt, ze zagen Jezus als een bedreiging.

Het was een goede gewoonte in het Romeinse Rijk om amnestie te verlenen aan criminelen, eens in de zoveel tijd kon de bevolking kiezen welke crimineel vrijgelaten zou worden. Pilatus dacht dat de bevolking kon kiezen tussen een moordenaar en Jezus, ze zeker zouden kiezen voor de verlating van Jezus.

Maar het liep allemaal heel anders af. De bevolking schreeuwde om vrijlating van Barnabas, de moordenaar en niet om Jezus. Uiteindelijk werd Barnabas vrijgelaten en Jezus werd gegeseld en kreeg de straf opgelegd die alleen geld voor moordenaars, het kruis.

Op goede vrijdag, werd Jezus onder zweepslagen, met een doornenkroon geleid naar het kruis. De Romeinen waren meesters in het straffen van mensen. Er werden nagels, een soort spijker geslagen door je handen en je benen.. wilde je geen pijn lijden moest je uit alle macht je lichaam inspannen, maar door de vermoeidheid, laat je jezelf zakken, En dat ging achter elkaar door.

Zelfs aan het kruis werd Jezus verder vernederd. Hij werd in zijn zij gestoken, hij zweette bloed. En werd bespot, zijn kleren werden verloot onder de militairen. Jezus onschuldig.. niets gedaan. Hij was niet als de criminelen die echte misdaden hadden gepleegd. Degene die ons wilde vrijmaken.. werd zelf gevangen genomen en kreeg de doodstraf... weet u nog de eeuwige dood de straf was voor de zonde en nu kreeg Jezus die ons zoveel liefheeft de straf.

Jezus gaf de geest en stierf aan het kruis... aardbevingen en het werd aardedonker. Alle hoop verloren. Wij hebben de straf verdiend, immers wij zijn zondig... Jezus heeft de straf niet verdiend.. hij was immers zondeloos. Wat vreemd. Wat raar zou je denken, is dit het einde van mijn lezingen.. nee beste aanwezigen.. dit is het begin.

Jezus was hier op een missie.. niet alleen mensen vertellen over dat mooie koninkrijk.. Jezus bracht geen filosofie, wijsbegeerte of een paar andere mooie woorden.. Nee, Jezus voegt daad bij het woord. Jezus moest sterven, plaatsvervangend.. zodat wij recht hebben om eeuwig leven. Jezus bloed moest vloeien, hij moest onze straf opnemen.. zodat onze straf kwijtgescholden kon worden.

En op die bewust paaszondag.. gebeurde het.. Jezus stond op uit het graf en leeft... Meer dan 500 ooggetuigen hebben Jezus zien lopen toen hij uit het graf herrees. Jezus Leeft... en omdat Jezus leeft.. mogen wij ook eeuwig leven. Jezus voerde met hemelvaart, terug naar de hemel.. waarom om in de hemel ons plek in het koninkrijk voor te bereiden en de bijbel zegt dat als Jezus klaar is, hij terugkomt om iedereen die geloof daar naar toe te brengen.. is dat niet mooi vooruitzicht. Zijn striemen, zijn vergoten bloed aan het kruis voor ons, is onze redding geworden


Genade.., Jezus biedt ons een paspoort.., toegang tot eeuwig leven, toegang tot Zijn koninkrijk.. en wij hebben het niet verdiend. Wij zijn alle zondig geboren.. wij doen dingen in ons leven die niet stroken, met Zijn wil. Maar God biedt ons een kans.., Wij hoeven alleen te zeggen, ja Heer ik geloof in uw daad, in uw wil... vergeef mijn zonden, was mijn rein. Want Gods genade is verschenen tot redding van alle mensen. Ze voedt ons op en leert ons dat we ons moten afkeren van ons goddeloze leven en onze wereldse verlangen en dat we bezonnen, echtvaardig en vroom moeten leven in deze wereld, in afwachting van het geluk waar we op hopen: de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en redder, Jezus Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en om ons te maken tot een volk, dat gereinigd is van zonde, Hem alleen toebehoort en zich inzet voor het goede.

God stuurde zijn eniggeboren zoon opdat een IEDER.. en dat betekent iedereen.. die gelooft. behouden blijft en niet verloren gaat. Jezus daad aan het kruis maakt het mogelijk dat onze straf kwijt gescholden wordt. Jezus daad aan het kruis maakt het mogelijk om vreugdevol door het leven te gaan. Immers de straf die de zonde heeft... “De eeuwige dood” heeft geen vat meer op ons. Christus zorgde ervoor dat wij als niet waardige mensen.. gerechtvaardigd worden.

Er is een gedicht die hier over gaat.:

Wij Heer, wij zijn het niet waardig Heer.
Maar als wij ons leven aan U geven dan schenkt u ons vreugde
U geeft ons hoop en kracht om te kiezen voor Uw liefde
Heer wij zijn het onwaardig om uw geschenk te ontvangen

Heer U, schenkt ons blijdschap, uit genade... daar waar verdriet heerst.
Heer, U schenkt ons hoop, uit genade... daar waar hopeloosheid heest.
Heer, U bent onze vrede in een wereld vol met geweld
Heer, U bent onze dokter en daarom wil ik van U getuigen

Heer, Vertel ons toch... Uw wil
Net als klei in de hand van de pottenbakker,
Vorm ons... kneed ons.. dat is ons gebed

Heer, U stierf aan het kruis voor ons..
Heer, U stond op uit het graf voor ons.
Omdat U zo goed en genadig bent.
Komt alle eer en lofprijzing U toe.
Want door alleen door Uw bloed... heeft u ons waardig gemaakt.

Beste aanwezigen,

Jezus kwam om de relatie met God te herstellen. Jezus kwam naar u en mij toe om ons een blij, vreugdevol, gelukkig leven te geven.. zelfs in een wereld waard de zonde heerst. Jezus kwam naar deze wereld toe om de straf op zich te nemen die wij verdiend hadden. Jezus is nu in de hemel en pleit voor ons Vader in de hemel.., door te zeggen “Zij geloven in mij, Vader... voor Hen ben ik gestorven.. vergeef hun, hun fouten.. laat ze toe in Uw koninkrijk.”

Genade is het geschenk dat God ons biedt.. Er is maar een iemand bij wie u, uw paspoort kan krijgen.. voor toegang tot het Koninkrijk van God.. en dat is Jezus Christus. Er is geen andere naam waardoor je gered kunt woorden.. Er is geen andere naam waardoor je koninkrijk mag binnentreden. Niet Mohammed, Niet Boeda, Niet Hare Krisna.. Maar alleen Jezus Christus.

Als u en ik kiezen voor Jezus.. Als u en ik zijn geschenk van genade willen aanvaarden... dan gaan de slagbomen omhoog. Het is ruim 8 jaar geleden dat ik mijn leven gaf aan Jezus Christus en ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze. Jezus is een vriend en verlosser.. een redder uit duizenden. Ik mag het geschenk van genade ervaren in mijn leven.. in alle blijde, maar ook verdrietige momenten in het leven.

En dat is wat Jezus u wil bieden.. Misschien denkt u.. Ik dat geschenk aan nemen.. ik ben het niet waardig. Maar U hoeft niets te doen.. Jezus heeft uw en mijn straf op zich genomen.. Jezus heeft U en Mij door zijn bloed.. vrijgekocht. Het paspoort van Zijn koninkrijk kost u geen cent. U hoeft niet voor een commissie te verschijnen en uit te leggen of u wel voldoet. Het enige wat wij hoeven te doen is te zeggen. Heer ik hou van U.. in accepteer uw genade daad uit liefde.

Als U vandaag het paspoort kiest van Zijn koinkrijk.. Dan bent u waarlijk rijk.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen