Moe geworden..? Blijf Wakker!

Moe geworden..? Blijf Wakker!
Joshua 1:5-9, 1 tess 5:1-11
Nederland is moe... U heeft er vast wel van gehoord op tv of radio of gelezen in de krant.
Moe... je slap en slaperig voelen, geen fut meer op iets productiefs te doen. Nederland is moe van het harde werken, moe van reizen van en naar werk, snel nog boodschappen doen en thuis voor het gezin zorgen. En als we rusten.., vallen wij gelijk in slaap. Het is voor velen al een hele opgave om op de rustdag.. op Sabbatochtend, voldoende kracht te vinden om naar de kerk te gaan, vermoeid van een week hard werken.
Vermoeidheid is gevaarlijk. Zelfes in het verkeer, als je in slaap dreigt te vallen achter het stuur.., als je niet je volle aandacht erbij houdt kunnen er vervelende dingen gebeuren.

Deze sabbat zullen wij stil staan bij een ander groot gevaar. Vermoeid zijn in uw geloofsleven. Soms zijn wij zo overmand door de problemen in ons leven, en zien wij niet of nauwelijks licht aan het eind van de tunnel. Of wij kijken naar het nieuws op tv en zien ellende op ellende en vragen onszelf af.. hoelang nog duurt het wachten, voordat Jezus wederkeert. Ik hoor weleens mensen zeggen, “Dat ze het wachten beu zijn.., ze zijn moe van de wereld, moe van het wachten.. moe van problemen..” En als je niet op past is het niet alleen moe worden, maar dreig je zelf geestelijk in slaap te vallen.

Paulus schreeft aan de jonge Timoteus in 2 Tim 4:5, dat hij “in alle omstandigheden nuchter moest blijven.. in alle omstandigheden, geestelijk wakker moest blijven.. dat hij het lijden in deze zondige wereld moest aanvaarden en de goede boodschap moest blijven verspreiden.” Deze ochtend wil ik met u stilstaan bij 3 zaken, waar mensen geestelijk vermoeid van kunnen raken.. en welke oplossing Gods Woord geeft om Wakker te blijven.. wakker te blijven in uw en mijn geloofsleven.

Het eerste gevaar van vermoeidheid is het vergeten van beloften van de Heer
Als de Heer ons iets belooft dan zal hij dat ook doen. Toen de engelen op Hemelvaartsdag tegen de discipelen zeiden dat Jezus op de zelfde wijze zou terug komen als Hij is heengegaan op de wolken des Hemels, dan is dat een feit. De beloften van Heer worden altijd vervuld. De beloften aan Abraham is voldaan dat hij een groot volk zou krijgen.. De belofte dat de Messias zou komen is vervuld Alle beloften zijn geprofeteerd in de bijbel en wij zijn God dankbaar dat ze allemaal vervuld zijn.

Waarom twijfelen wij dan nog aan zijn Woord? Laten wij deze ochtend gaan naar het oude testament, en wel Jozua hoofdstuk 1. Daar lezen wij over de Jozua, Mozes de grote leider die onder leiding van God het volk van Israël bevrijdde uit de hand van de Farao, is overleden. Hij mocht Kanaän niet binnentrekken omdat hij God ongehoorzaam is geweest. Maar Joshua.. Mocht het volk binnen trekken in het land van melk en honing van God, Israël belooft had.
Ook hier lezen een belofte die God deed aan Joshua, In vers 3 zegt de Heer tegen Joshua. “Elke plaats die uw voetzool betreden, geef ik u lieden, zoals Ik tot Mozes gesproken had.” De Heer zegt tegen Joshua, “je zult het land binnentreden en beerven” en dat zegt Jezus tegen U en mij vandaag ook. We mogen Gods Koninkrijk binnen wandelen.. Als je Jezus aanvaard en zijn belofte aan ons in je hart gestaan doet..dan mag binnentreden in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde voor eeuwig wonen. De Heer zegt in vers 5 dat Niemand een weg voor je zal versperen, al de dagen van je leven. Net zoals God met Mozes was.. net zo de Here met U en mij zijn.. hij zal ons niet verlaten. Wat een belofte deed de Here Jozua en ook ons. De heer belooft ons een weg te banen door alle problemen en zorgen van ons leven, en Wat hij Mozes en Jozua beloofde dat doet hij ook voor ons.

Wat gebeurt er als wij de belofte van de Heer vergeten? Joshua had daar ervaring mee, Ruim 40 jaren eerder in de tijd, was het volk van Israël bevrijd uit de handen van de Farao. Ze hadden vele wonderen gezien, de Rode Zee spleet open en het volk volgde God, dag en nacht. Ze hoorden bij de berg Sinaï de woorden van de Heer, de tien geboden.. het fundament van Gods Koninkrijk en de belofte dat als ze zich houden aan die geboden en inzettingen van God.. ze een vrucht vol en gelukkig leven mochten leven, op weg naar de land van melk en Honing. De Heer riep Mozes tot zich om Hem, zo lezen wij in Genesis 24 vers 12 “ om de stenen tafelen te geven, de wet en het gebod, die de Here opgedragen had om te onderwijzen aan het volk.” Mozes bleef 40 dagen en 40 nachten op de berg in de nabijheid van God.

Als de Here ons iets belooft, wat is onze reactie, hoe handelen wij als er problemen zijn in ons gezin, raken wij vermoeid als wij bidden en er niets gebeurd. Veel mensen bidden tot de Heer en als er niets meteen gebeurd, raakt men geestelijk vermoeid en zegt:. “Ik heb gebeden, er gebeurt niets.. het heeft toch geen zin meer, ik geef het op.” En daar ligt het gevaar van geestelijke vermoeidheid in je geloofsleven. Opgeven.

Hoe ging het volk van Israël daarmee om., Mozes bleef lang weg, en wat er toen gebeurde lezen wij in genesis hoofdstuk 32, Het volk liep te hoop, werd moe en ze zeiden tegen Aaron, maak toch een god voor ons die ons verder kan leiden, wij weten niet water met die Mozes is gebeurd, die ons uit Egypte heeft gehaald. We lezen in dit hoofdstuk dat ze al het goud omsmolten tot en gouden kalf en die gingen eren, met wild gejuich en gedans een afgod aanbidden Ze waren alles vergeten.. de plagen, de eerstgeborene, de rode zee, de Heer die sprak van de berg Sinaï Als je de beloften van de Heer vergeet, raak je geestelijk vermoeid, Dan kan je rare dingen doen. Onthou de woorden van de Heer..

Wat hij ons belooft zal hij doen en daar wilde God, Joshua nogmaals aan herinneren voordat hij Kanaän binnen zou trekken. Als je dreigt moe te worden, onthoud de belofte die de Here deed aan Joshua in hoofdstuk 1 vers 5 uit de groot nieuws vertaling: “Ik zal je helpen, zoals ik Mozes geholpen heb, Ik laat je nooit in de steek, altijd zal ik bij je blijven, Weest vasteraden en moedig.... je zult het land beërven dat aan je voor voorouders plechtig is beloofd. Jezus heeft ons eeuwig leven belooft, als wij Hem ons leven toelaten en Hem de kans geven om ons wakker te houden.

Het tweede punt van gevaar van geestelijke vermoeid is het woord van God ontwijken.
Veel mensen in deze tijd vinden het woord van God achterhaald, ouderwets en niet van deze tijd. Men vindt de bijbel een oud boek, met mooie woorden, maar geen relevantie hebben met deze tijd. Terwijl de bijbel juist heel erg actueel is. Toen Jezus op aarde was wilde hij de discipelen en dus ook ons duidelijk maken wat er te gebeuren staat in de laatste dagen van de aardse geschiedenis, dat lezen wij in Mattheus 24, waar Jezus zegt in vers 4, “Let goed dat niemand je op een dwaalspoor brengt. Want er zullen velen mensen komen en zeggen dat zij de Christus zijn . Je zult horen van wapengekletter horen en berichten over oorlogen, maar raak niet in paniek. Dat moet allemaal gebeuren, maar het is het einde nog niet.

Je raakt vermoeid als je die beelden op tv ziet over SARS, de economie, de oorlogen in de wereld, noem het maar op. Het woord van God is duidelijk over de dingen die staan te gebeuren in de wereld. Als je het woord van God leest en bestudeerd voor je zelf hoef je niet onkundig te zijn over wat er gaat gebeuren. Het woord van God is een geheim als je het niet opent en voor jezelf bestudeerd. God wil dat u en ik niet onkundig zijn over wat God wil in ons leven en daarom zegt de Heer ook in Amos 3 vers 7 “Zeker, God doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten.” Wij hoeven niet verbaasd te zijn over de toestand van deze wereld.

We leven in een wereld vol met angst, vol onzekerheid, zonder hoop en liefde. Gods Woord, de Bijbel wil ons de weg wijzen.. naar een betere wereld, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heel veel mensen denken dat ze de profetie kunnen tegenhouden door er maar niet meer uit te bestuderen, of uit de lezen. Wat je weet wat niet deert, denken velen. Maar de Heer wil ons juist hoop meegeven. De profetie is niet is om bang voor te zijn, maar geeft ons juist hoop in onzekere tijden. Want als je leest wat Mattheus 24, zegt over de toestand van de wereld, waar Zijn volgelingen worden achtervolgd, waar de liefde verkilt en de mensen geen omkeer hebben naar Gods Woord. Dan zegt Jezus in vers 22. “Als God de duur ervan NIET zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkoren zal God de duur verkorten.

Is dan niet bemoediging. God laat ons niet langer in de ellende dan nodig. Het woord van God zal overal verkondigt worden en dan komt Jezus terug om ons te redden. Maar als je het oog op God verliest door niet zijn woord dagelijks te bestuderen en ter hand te nemen, dan raak je vermoeid van de last van deze wereld.

En dat zegt de Heer tegen Jozua in hoofstuk 1, vers 7 “Nogmaals wees zeer vastberadenen moedig, en houd je aan de wetten die mijndienaar Mozes je heeft voorgeschreven. Wijk daar geen duimbreed vanaf, dan zal alles wat je onderneemt gelukken.’ Hier hoor je de bemoediging, Waar kunnen wij lezen van de wetten die God aan Mozes heeft voorgeschreven.. juist in de bijbel, en wat zegt de Heer hoe wij daar mee om moeten omgaan.. Geen duimbreed vanaf wijken. Je blijft geestelijk wakker als je laat leiden door de Heilige Geest. Je blijft geestelijk wakker door het gehele woord van God aan te nemen als geïnspireerd en Heilig, en niet alleen maar aannemen, maar naar leven. En daar geen titel en jota vanaf te wijken. Wat men ook in je familie, op school of op het werk van mag denken. Want als je dat doet, zegt de Here tegen Jozua en ons “dan zal alles wat je onderneemt gelukken.” Let wel, dat is als je doet wat de Here van je vraagt!

Als je geestelijk wakker wilt blijven en niet vermoeid wil raken en in slaap wil geraken, dan geeft de Heer ons de volgende tip, zo lezen wij in vers 8 “Dat wetboek van Mozes moet je onophoudelijke overdenken, bestudeer het dag en nacht. Laat je leiden door alles wat er in geschreven staat. want dal zal hetje voorspoedig gaan, je zult je doel bereiken
. Praat met God, mediteer zijn woord, studeer, groei door het lezen en het naleven van dit boek en wij mogen ons doel bereiken. Bent u waakzaam genoeg om Jezus de kans te geven om dit woord in uw hart te planten, Wat er ook dreigt te gebeuren met de economie, met SARS, met de terrorisme.. plant de woorden van Micha 7 vers 7 in uw hart “Maar ik blijf uitzien naar de heer, hij zal mij redden, daar vertrouw ik op, mijn God zal mijn gebed verhoren.”

Het laatste en grote gevaar van moe worden is niet meer waakzaam zijn voor Christus zijn wederkomst.
We hebben eerder gezien hoe belangrijk het is om de beloften van de Heer aan ons niet te vergeten en hoe belangrijk het is om zijn geboden, zijn Woord, Zijn Liefde jegens ons dag en nacht te overpeizen. En naar te leven.

Wij zijn met ze allen op weg naar de een beter wereld. Als je geestelijk vermoeid bent, ben je vatbaarder voor aanvallen van Satan. Als je vermoeid bent dan kan je valse leer niet meer van de ware onderscheiden. Als je geestelijk vermoeid ben, dan is naar de kerk gaan eerder een last dan een lust. Als je geestelijk vermoeid bent dan is het moeilijker om de zorgen, en problemen van broeders en zusters te verdragen en dreig je gemakkelijker de kerk te verlaten en zelfs de Here de rug toe te keren.
Het grootste gevaar van vermoeidheid is dus je oog niet meer op Christus houden, maar op de problemen in je dagelijkse leven. Waardoor je niet meer waakzaam bent voor de grote belofte in het Woord van God dat Hij ons zal redden uit elke situatie. Waakzijn blijven is alert en scherp blijven.Waarbij je steeds vaker moet toetsen, of wat je hoort, wat je ziet, wel of niet overeenkomst met de Bijbel. Er zijn tal van verhalen van mensen die “zonder dat ze het door hadden.” van het rechte pad zijn afgedwaald. Paulus waarschuwt ons in al zijn brieven om alert te blijven. In 2 Tessalonicenzen hoofdstuk 2 waarschuwt Paulus dat men goed naar de tekenen moest kijken en dat ze niet in paniek moesten raken. In vers 2 staat “Verlies niet zo snel je de moed en raak niet meteen in opwinding als men op grond van een profetie, een bepaalde uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn, beweert dat de dag van de heer is gekomen, Laat u door niemand iets wijs maken. Want eerst moet de grote afvalligheid plaatsvinden” Paulus doelt hier op het feit dat de antichrist, satan, de wetteloze zich zal voordoen als Jezus. Paulus wilde de mensen in Thessaloniki duidelijk maken dat zij standvastig moeten blijven en niet de meningen van mensen luisteren die je van de wijs kunnen brengen. Hij zegt zelfs in vers 10 dat degene die de gemene leugen van Satan geloven, verloren gaan omdat ze zich niet hebben opgesteld voor de liefde tot de waarheid , wat hen had kunnen redden.Paulus gaat in 1 tessalonicenzen hoofdstuk 5 dieper in het alert zijn voor de wederkomst van Christus. Wat wij weten, zo zegt Jezus.. de dag noch het uur niet wat Hij terugkomt, maar hij laat ons niet onkundig in wat voor omstandigheid dat zal zijn. Je zult het zien aan de tekenen.

En daarom zegt paulus in vers 4 “Maar u, broeders en zusters, leeft niet in het donker, zodat die dag (de wederkomst) u zou overvallen als een dief.” Als wij Het woord van God bestuderen, ons eigen maken, niet uit eigen kracht maar door leiding van de Heilige Geest en niet alleen laten bij theorie.. dan geeft ons dat zekerheid dat wij NIET vermoeid raken en geestelijk in slaap dreigen te vallen. Maar dat wij wakker blijven, zo zegt Paulus “We moeten dan ook niet zo slapen als de rest van de mensen, maar waken en nuchter blijven.”

Veel mensen zijn geestelijk vermoeid of slapen zelfs. Want als je niet geestelijk nuchter en wakker blijft, als je moe wordt dan verlies je de moed en doe je net als het volk van Israël die zegt “Mozes blijft lang weg.. laten wij maar een afgod dienen.” Veel mensen worden moe en zeggen...”kijk naar de ellende van de wereld.. Jezus blijft zo lang weg... ik ga niet meer naar de kerk, ik lees niet meer uit de bijbel” en men gaat tijdelijke zaken aanbidden.

Als je moe bent na een dag had werken, of naar school gaan is het makkelijker om je ogen te sluiten, in slaap weg te dutten en zo de problemen van je af te slapen. Maar als je wakker wordt.. moet je toch weer naar het werk. Tijdens je slaap wordt je huiswerk voor school niet gemaakt.

Geestelijk Wakker blijven lijkt moeilijk, wanneer je midden in de problemen zit. Wij kunnen onze geestelijke ogen sluiten voor de problemen van de wereld, we kunnen doen alsof er niets gaat gebeuren. Maar de bijbel is duidelijk. En Paulus zegt het zo als volgt “Laten wij, die behoren aan de dag, het licht, nuchter zijn. We moeten ons met het geloof en de liefde uitrusten als een pantser, en met hoop op redding als met een helm.”

Waakzaam blijven, doe je met een rotsvast geloof in de belofte van God. Nutcher blijven doe je door de woorden van Liefde uit dit Boek de bijbel.. niet alleen te lezen, maar uit te leven. En door te blijven hopen op de zekere wederkomst van Christus. Want wij zijn niet door God bestemd om veroordeeld te worden,maar om deel te krijgen aan de redding dankzij onze Heer Jezus Christus. Broeders en Zusters, lieve aanwezigen. Christus is voor onze fouten en tekortkomingen gestorven, Hij is opgestaan zodat wij uit genade samen met Hem zullen leven.. Want als wij niet vermoeid raken in dit leven, maar onze ogen oprichten naar Jezus dan mogen wij samen met Hem voor eeuwig leven

Joshua kreeg van God een opdracht om het land van melk en honing binnen te trekken. Wij hebben de opdracht om het koninkrijk van God binnen te treden. En wij niet alleen, maar een ieder die vermoeid is geraakt door de zorgen en problemen van deze wereld. En deze te wijzen op een betere plek. Wij hoeven niet moe te worden, wij hoeven niet de moed te verliezen. Wij weten van Jezus Beloften, we lezen van Zijn liefde voor ons. Mogen de woorden die de Here sprak tegen Jozua ons allen bemoedigen en sterken.

Vergeet niet wat ik je opdragen heb, wees vastberaden en moedig!
Laat je niet uit het veld slaan,
laat je geen schrik aanjagen
Want Ik, de heer, je God zal je helpen bij alles wat je onderneemt.

Nederland hoeft niet moe te zijn... we kunnen lichamelijk moe zijn dat wel.. maar geestelijk mogen wij wakker zijn en blijven in Christus Jezus. Mogen de woorden van Heer ons troosten, bemoedigen en ons wakker en waakzaam houden. Want de Here die deze woorden spreekt is getrouw en weet alles wat Hij belooft zal Hij doen.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen