Wat God werkelijk van ons verlangt

Wat God werkelijk van ons verlangt
Kerntekst psalm 51:17-19Vandaag wil ik het met u hebben over ons hart. Ons hart pompt niet alleen het bloed door ons lichaam ons leven lang, ons hart staat symbool voor liefde, voor begrip, maar ook ons verlangen.

Hoe is het gesteld met de conditie van ons hart.. in de medische wereld zijn hart en vaatziekten een van de grootste doodsoorzaken. Maar in geestelijke zin.. kan ons hart, ons verlangen ook een van de grootste geestelijke doodsoorzaken worden.

De schriftlezing van vandaag is genomen uit psalm 51, ook wel boete psalm genoemd, geschreven door Koning David zelf, toen zijn verlangen uitging naar betheseba en getrouwde vrouw en haar man liet sterven door hem vooraan in de strijd tegen een vreemd leger te laten strijden, zodat hij zou sterven.

David, de man naar Gods hart… had zijn verlangen op de verkeerde plaats en bracht hem in problemen.

Dat is ook het thema van deze overdenking, hoe voorkomen wij onze verlangens op de verkeerde plaats houden, hoe houden wij hart gezond.. want was is hetgeen dat God werkelijk van ons verlangt.

Enkele jaren geleden werd ik uitgenodigd door een dirigent van een gospelkoor om hun te adviseren over gospelconcerten en het maken van CD’s. Halverwege het gesprek vroeg ik hun… wat is jullie uiteindelijk doel… Men zij toen “we willen het evangelie verspreiden door middel van muziek” ik was zeer blij.. en verheugd toen ik dat hoorde. Enkele ogenblikken later vertelde zei mij “maar wil willen ook gels hebben voor nieuwe microfoons, we willen ervan kunnen leven, we willen beken worden, we willen cd’s verkopen.”

Ik zei tegen hun er is niets mis met beide doelen.. maar je moet er wel een kiezen. Je kunt niet zoals de bijbel dat leert twee meesters dienen, het is of het een of het ander. Ben probeerde goed te praten dat je kunt toch beide mengen.. je kunt toch…

Ik antwoordde vervolgens.. als je dingen voor de Heer doet.. koppel er geen condities aan.. je kunt beroemd worden en veel CD”s verkopen.. maar dat is niet het doel.. het kan een gevolg zijn. Het is beter om te zeggen óf je doet het voor de Here óf je doet het voor geld of andere doelen.. maar snij niet jezelf in de vingers… door voor beiden te gaan.

Ons. Menselijke hart is een bijzonder orgaan. Het werk wonderbaarlijk hart.. zolang het bloed rondpompt.. maar als het hart verstopt raakt door vetten.. kan er een hartaanval komen. Want God werkelijk van ons verlangt.. is dat wij onze prioriteiten.. onze doelstelling helder hebben.
In openbaring 3 staat beschreven dat de gemeente ladoedica, dat zijn de Christenen in de laatste dagen, koud noch warm zijn… ze zijn lauw, of zoals ze het in sommige streken in Nederland zeggen, “vlees noch vis.”

Als Christenen, zoals Paulus dat zegt.. zijn wij geroepen.. geroepen uit de duisternis.. geroepen uit een plaats waar onze levensstijl.. totaal was, wat overeenkwam met de wil van God.

Paulus noemt de conditie van onze levens zonder God, hij sprak juist over de tijd waarin wij leven.. de eindtijd… in 2 tim staat “Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen”

Als je God niet in je leven hebt.. richt je op doelen.. die tijdelijk zijn.. je gaat dingen doen die God alleen bedroeven. God vraagt onze aandacht.. God wil ons aanspreken.. Want wat God werkelijk vraagt is ons hart.

En dat kom het kenmerkende wat Paulus tegen de jonge timoteus zegt “Men heeft meer genot liefhebben dan God.. men zal een schijn van vroomheid ophouden.” Beste broeders en zusters.. waarom vraagt God ons hart…?

Er zijn heel veel mensen, en wellicht kunt u er een aantal deze ochtend in gedachten nemen die goede dingen doen. Wellicht vindt u deze mensen vriendelijker, aardiger dat de meeste mensen die geloven. God vind dat belangrijk.. maar daar gaat het in eerste instantie niet om.

Wat zei Jezus wat belangrijk is… in het nieuwe testament wat belangrijk is? In matt 22:37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand

Waarom is het eerste gebod om eerst God lief te hebben en vervolgens je naaste.. Omdat God ons hart wil.. willen wij veranderd worden, groeien met God, dan moeten u en ik onze harten overgeven aan hem. Zeggen dat je goed doet is niet genoeg?

David was zich daarvan bewust.. Ook al was David een man naar God hart.. kennende hij God.. zong hij lofliederen. David was zich doordrongen dat zijn hart niet totaal was overgegeven aan God. Laten we gaan kijken naar Psalm 51, Nadat David vol passie, overgave en oprecht berouw had getoond aan de Here, Zingt Hij “Schep in mij een rein hart, O God en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest”.

Hoe kunnen wij de Here toelaten, om vandaag nog onszelf te geven wat God het meest van ons verlangt? Ons hart.

Allereerst moeten wij er bewust van zin dat God ons hart/ dus ons echte verlangen echt kent Je gaat alleen naar een hartspecialist als je weet dat hij of zij kennis van zaken heeft. Hoeveel des te meer kunnen wij Christus vertrouwen dat Hij onze harte kent. Willen wij openstaan voor de liefde Gods.. dan moeten wij Hem wel de kans geven om ons te veranderen. In het oude testament in het bijbelboek 1 kronieken in hoofdstuk 28 kunnen we lezen dat de oude koning David, zijn zoon Salamo opdraagt op de tempel te bouwen.

Voor hetgeen David had gedaan in het verleden.. zijn daden als krijger en oorlogsvoerder gaven hem niet het recht om de tempel voor de Here te bouwen, maar zijn zoon, was rein van hart en daden . En David sprak woorden ter bemoeiding en vermaning aan zijn zoon.. Woorden die voor ons Christenen vandaag de dag ook gelden.. willen wij ons hart en ons verlangen op de juiste plaats hebben en houden.

draag ik u op: houd u aan de geboden van de HEER, uw God, en richt u ernaar, opdat u dit goede land in bezit mag houden en het voor altijd aan uw nakomelingen kunt nalaten. 9 En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.

Hou je aan de geboden van God… en richt je daarna.. stel je verlangen daar. Maar echte overgave begint bij het dienen van God en dat doen vol overgave. Als je hem zoekt, zul je hem vinden.

In hoeverre doen wij nog zaken, vol overgave. Vol overgave de Heer dienen is niet alleen sabbatmorgen hier in de kerk. Vol overgave de Here dienen is niet alleen de preek die ik voor u hou, Vol overgave de Here dienen is niet zingen uit volle borst. Vol overgave de Here dienen is geheel je hart, je ziel en je verstans 24 uur per dag 7 dagen per week aan Hem geven. Jezus zei tegen de vrouw bij de put.. wat de Here echt zoekt… dat zijn mannen, vrouwen en kinderen, die Hem aanbidden in geest en waarheid.

Je kunt namelijk preken.. zonder een relatie met God te hebben. Er zijn theologen die zelfs niet geloven in God…onlangs was er weer eentje in het nieuws. Er zijn muzikanten die zingen over God, maar hun levensstijl is totaal in tegenspraak met het woord wat ze zingen.

Jezus zegt niets voor niets dat er velen zullen zijn die zeggen “Here, Here.. “maar het koninkrijk der Hemelen niet binnengaan.. ondanks hun ‘successen voor de Heer”. In mijn persoonlijk geloofsleven kom in steeds meer en meer tot besef.. dat het God gaat om mij.. als individu.. net als u allen aanwezig in deze zaal. Het gaat God om ons.. onze persoonlijke redding.
Jezus is niet naar deze aarde gekomen, zodat ik mooi kan spreken op deze sabbat. God heeft zijn Zoonniet gestuurd zodat dat het orgel mooi bespeeld kan worden en wij prachtig mogen zingen.

God stuurde zijn Zoon, zodat een ieder die gelooft.. niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. En Geloven… wie geloven er.. later we gaan kijken naar Romeinen 10: Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

Geloof t u in uw hart dat God, Jezus uit de dood heeft opgewekt.. Geloof u vandaag met uw hart dat God het grootste risico nam, in het universum om uw hart van een zekere ‘zonde’dood te redden en ons te bewaren voor de eeuwigheid. Wat als u en ik dat doen.. komen wij niet bedrogen uit.
Want alleen als ons hart veranderd is door de opstandingkracht van Christus. Alleen als de Heilige Geest aanwezig is onze leven.. kunnen wij standvastig zijn en blijven in alles wat wij in deze laatste dagen zullen meemaken.

In 1 petrus 3 vanaf vers staat 13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

Als het tegen zit in het leven.. hoe groot of klein ook het probleem.. geef Christus die uw en mijn hart heeft veranderen, kan veranderen en wil veranderen die niet de schuld.. God liefhebben doen wij met ons hart.. wees blijmoedig in hem dienen en blijf hem volgen..

David had het door.. David begreep, nadat in psalm 51 zijn hart uitstort voor God en vraagt om vergeving.. Hij tot de erkenning komt wat God werkelijk van u en mij verlangt.

U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. 19 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

Wij mensen denken in tijdelijke termen.. als ik mooi zing.. als ik mijn tienden betaal, als ik.. als ik goed doe voor anderen, als ik … Maar God wil geen offers van ons die niet gebaseerd zijn op een veranderd leven in Christus.

Wij stellen God telleur, meer dat zelfs.. het is zelfs vreselijk in Zijn ogen, als wij mensen hebben proberen te eren en te lofprijzen wanneer onze levens niet volledig aan Hem toegewijd zijn. Dit besef kan pijnlijk zijn voor ons.. Omdat wij vaak denken.. ik heb alles gedaan wat God van mij verlangt.. ik ben op de goede weg.

Maar God vraagt van ons geen uiterlijkheden.. als wij onze ogen op deze aarde sluiten.. nemen wij geen goede daden mee naar de hemel, geen mooie preken en geen mooie gezangen… Het enige wat wij mee nemen is ons karakter.. en die wordt symbolisch weergeven in ons hart.

Een van de meest ingrijpende operaties die de mens kan meemaken is een open hart chircugie. Het is complex, gevaarlijk en vereist kennis en kunde van de artsen.. Een van de meest ingrijpende operaties die wij kunnen meemaken in ons geestelijk leven is een openhart operatie uitgevoerd door onze Heer en Heiland.

Bekeren is niet alleen afkeren van het kwade.. Bekeren is meer dan stoppen onvriendelijk te zijn… Bekeren is meer dan religeus handelen. Bekeren is naar God toe keren en jouw en mijn hart aan Hem en hem alleen overdragen.

Als we beseffen, dat God ons hart liever heeft dan onze mooie gezangen en mooie preken.. gaan we anders in onze levensstaan en kunnen wij echt door Hem gebruikt worden op de plekken die Hij wil dat wij ons inzetten.

Als wij dat doen woorden de woorden uit Deuternomium 26; 16 waarheid voor ons allen 16 Vandaag draagt de HEER, uw God, u op om u aan deze wetten en regels te houden. Neem ze zorgvuldig in acht en leef ze met hart en ziel na. 17 Vandaag hebt u de HEER verzekerd dat hij uw God zal zijn, dat u de weg zult volgen die hij u wijst, en dat u zijn wetten, geboden en regels zult naleven en hem gehoorzaam zult zijn. 18 Vandaag heeft de HEER u verzekerd dat u, zoals hij u heeft beloofd, zijn volk zult zijn, zijn kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven. 19 Hij zal u hoog verheffen boven alle volken die hij geschapen heeft. U zult lof oogsten en met roem overladen worden. U zult het volk zijn dat aan de HEER, uw God, is gewijd, zoals hij heeft beloofd.

Is dat niet een prachtig vooruitzicht… God wil ons geven alles wat ons hart verlangt.. als wij eerst ons hart aan Hem geven.

Open hart operaties zijn gevaarlijk.. ze kunnen pijnlijk zijn.. de weg ernaar toe is een vol onderzoeken en na je operatie heb je tijd nodig om te herstelen van de zware ingreep. Maar als je enige keuze is.. vroegtijdig sterven.. of leven.. kies je ervoor om deze ingreep te nemen ook al heb je te maken met aardse dokters en aardse methodes.

Los komen van de zonde is niet altijd even makkelijk.. je moet stap voor stap je menselijke verlangens op zij zetten om in het reine te komen met God.. Het is open hart operatie.. maar als dit de keus is tussen leven of de eeuwige dood…. Dan ik is de keus vrij snel gemaakt…
Hoeveel des te meer kunnen wij ons hart geven aan Christus. Als wij ons hart aan hem geven.. dan zijn wij behouden voor de eeuwigheid. Als wij Zijn hart geven dat worden wij opgebouwd en ontvangen wij kracht om alle problemen van deze wereld te overleven.

De woorden die Paulus uitspreekt aan de slaven.. geldt zeker ook voor ons, uit efeziers 6 gehoorzaam Christus , met ontzag, respect en oprechtheid; 6 niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil.

Als je hart op de goed plaats zit.. ga je getuigen van je geloof, help je je naaste, ben je actief in de gemeente.. Dan doe je niet om gezien te worden bij mensen.. je doet het niet om geaccepteerd te worden. Wat als je geaccepteerd bent door Christus.. dan ben je gered.

Wilt u vandaag opnieuw Uw hart aan Christus geven. Wilt u klaar zijn om u in te zetten in uw omgeving.. op school, thuis en op het werk.

Laten wij dat ervoor kiezen. Om net als david te zeggen.. “Schep in mij een rein hart en laat wij uw naam lofprijzen” En weet broeders en zusters.. als wij ons hart aan Christus geven… dat zal hij ons vernieuwen, herstellen en opbouwen.. En weet alles wat hij belooft gaat hij zeker doen.”

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen