Ga er niet naar toe!

Deze dag wil ik graag met u stilstaan wat wij als Christen kunnen doen om wakker en waakzaam te blijven. We zijn op weg naar Gods koninkrijk van liefde en gerechtigheid. Een koninkrijk waar vrede en rust heerst, geen pijn, verdriet en dood, Het eeuwige land van melk en honing.

Gods woord leert ons dat elke keer dat Gods getrouwen op weg zijn naar het beloofde land er situaties zullen voordoen om ons van die weg af te duwen en de bijbel leert ons hoe wij uit de valstrik kunnen geraken die de duivel op de weg, zet van vrijwel elk persoon die met de mond belijdt dat hij of zij Christus volgt.

Ik kan het best illustreren door een nieuwsbericht van enkele weken gelden op tv en in de kranten. De laatste tijd worden er steeds meer valse treinkaarten gevonden. Steeds meer en eer mensen vervalsen abonnementen, en reizen zo met de trein. Voor de gewone reiziger is het origineel niet van echt te kennen, maar voor de ns uiteraard wel. Mensen kopen deze valse abonnementen bij mensen die hun specialiteit hebben in het vervalsen van vervoersbewijzen.

Net als treinreizigers zijn wij als Gods getrouwe volgelingen op reis. We trachten ons met vallen en opstaan de houden aan de Geboden Gods, staan dagelijks in contact met de hemelse vader. Onze ticket.. op weg naar het koninkrijk is betaald door Jezus Christus.

Als christenen zijn we dus op reis. Waarom kiezen wij dan toch net als de treinreiziger voor dat vals kaartje?

Christus waarschuwde zijn discipelen, voordat wat er allemaal zou geschieden in het einde der tijden. Dat kunnen wij lezen in Matt 24 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.

Het eerst wat Jezus noemt… is ziet toe dat niemand u verleide. Voor alle verschrikkelijk en best angst jaag wekkende gebeurtenissen die genoemd staan,oorlogen, hongersnood en liefde die verkilt…. Zegt Christus tegen Al Zijn volgen. “ziet toe dat niemand je verleide.”

Verleiding… kijk eens naar dit treinkaartje ende prijs die erop staat… deze kaartkost meer dan 800 euro per jaar…hoeveel moeite moet je niet doen om deze kaart te bemachtigen.. hard werken.. je kunt bepaalde dingen die je leuk vind niet meer veroorloven…. Je moet dingen laten.

Verleiding komt als je in je hart eigenlijk iets anders wil. En het begin van alle ellende is niet de oorlogen of de rampspoed en zelfs niet de wat beest en het beest allemaal van plan is met Gods volgelingen…het begin van alle ellende begint als je bloot wordt gesteld aan ellende en daar ingeeft

Jezus werd ook verleid…. Echter hij antwoordde tegen de satan nadat hij 40 dagen in de woestijn was. Er staat geschreven. Als iemand met een vals treinkaartje naar u komt, dan zeggen wij toch ook…De Nederlandse wet zegt dat je geen kaarten mag namaken. Er is niets mis als je op de proef wordt gesteld in het leven en zegt.. er staat geschreven.. de ellende begint pas als je zegt…. Dat klinkt gemakkelijk, dat is de slimme oplossing… ik kan toch mijn doel bereiken met minimale inspanning

Wat dat is echte verleiding… denken dat je je doel kunt bereiken door te liegen, te stelen. Jezus zegt zelf…. Er zullen vele valse Christussen zijn en vele verleiden…
En in welke vorm komt die verleiding naar ons toe:

Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven

De wetteloze, de antichrist… de valse Christus zal komen en Paulus net als Jezus probeert ons daarvoor e waarschuwen. Het moet gebeuren… en hij zal vele mensen verleiden… met tekenen en wonderen en verlokkende ongerechtigheid.
Voor wie.. voor de mensen die niet de eindstreep bepaald hebben… liefde voor de waarheid… welke waarheid? Uit de geschriften van de bijbel… God zorgt ervoor dat ze de dwaling zullen geloven. Waarom? Omdat ze kiezen voor de makkelijke weg naar de hemel… Terwijl als men liefde voor de Schrift had, men wist wat Jezus tegen ons zegt.. Hij is de weg de waarheid en het leven…””

Ingeven in verleiding zorgt ervoor dat je valt in satans valstrik…. Het begon in het paradijs… en zorgde ervoor dat de mens uit het hof van eden moest. Laten wij ervoor waken en bidden dat u en ik niet vallen in de grootste valsstrik die satan van plan is.. en dat zijn verleiding ons weerhoudt van het eeuwige paradijs.

God rekent diegene die Gods getrouwen laten dwalen hard aan. Net zoals er hoge boetes te wachten staat voor de vervalsers van treinkaarten zo staat er ook een hoge straf te wachten voor de verleiders, de wolven in schaapsklederen die Gods getrouwen van de weg dreigen te duwen.

Verleiding komt van verschillende kanten, Kent u het boek de DaVinici code van auteur en bestseller Dan Brown. Zijn fantasierijke boek vertelt diverse historische gebeurtenissen, waaronder dat Jezus getrouwd zou zijn met Maria. En kinderen had gekregen.

Het is niet vreemd dat mensen rare dingen zeggen over dingen die niet in de bijbel staan. Maar wat vele Christelijke geleerden heeft verbaasd is het aantal Christenen dat serieus begon te twijfelen aan de woorden van de bijbel en ging geloven wat een fantasierijk boek en film als de DaVinici Code verkondigd.

In de boekhandel verschenen nog meer boeken.. om uit te leggen wat wel en niet waar is aan de Davinici Code. Maar Paulus wil ons houvast geven voor dit soort gebeurtenissen, In 2 timoteus staat niet voor niets Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen,

Steeds vaker zoeken mensen naar bronnen, buiten de bijbel om Gods woord te verklaren. Terwijl de bijbel een van de weinige boeken is die zichzelf kan beschermen. Gods woord staat als een huis, het enige wat er kan gebeuren is, zoals Jezus dat zei”Vele mensen verleid zullen worden” en hoe komt dat, daar schrijf Paulus ook over. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels

Mensen hebben geen verlangen meer naar ‘de waarheid’ Waarom? Omdat de mensen blijkbaar niet meer de tijd en de moeite willen nemen om Gods worden ontarmen en zeggen, net zoals Jezus werd verzocht door de satan… “Er staat geschreven” kunnen wij vandaag roepen, wanneer er dwaling op onze weg komt, “Ik ga er niet naar toe.. Er staat geschreven.

Petrus waarschuwt ons in zijn brief 2 petrus 2, dat wij wakker en waakzaam moten blijven dat we niet van ons fundament afvallen door wetteloze mensen 3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’

Paulus zegt dat valse leraren, valse christen slechts een doel hebben en dat is mensen weer terug naar een leven van zonde en slavernij willen brengen: Het was wellicht nooit de intentie van Dan Brown om mensen toen laten twijfelen aan Gods Woord, maar het effect is wel degelijk zo, Christenen zijn gaan twijfelen. Er is niets ergens dat je vertrouwen in je eerste liefde - voor een christen is dat Jezus - , kwijt te raken.

Daarom zegt Petrus: 2 pet 2: 19 want met loos gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden ze hen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die dwalen. 19 Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf. 20 En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen Het is juist om deze reden waarom Jezus in matteus 24 zegt dat er vele valse Christussen zullen zijn en dat ze je zllen trachten te verleiden

Wat we lezen in de Davinici code is slechts het begin van vele geleerden die zullen zeggen dat geloven geen zin heeft, dat leven in liefde voor Jezus tot niets baat, Maar broeders en zuster neem de woorden van Petrus ter harts, 17 Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, 18 maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.

Wat er ook gebeurd we moeten onze standvastigheid bewaren. Maar hoe bewapen je tegen mensen die je op een dwaalspoor willen brengen. We lezen een goed advies in Openbaring 2:2 de woorden van Jezus aan de kerk van Efeze.
Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen.

Niet verdragen van valse profeten, God weet de gevolgen die valse profeten brengen als ze de ware volgelingen van God op een dwaalspoor trachten te brengen in Jeremia 23 staat Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de HEER. 2 Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER.

De Heer neemt het niet lichtvaardig op als er mensen zijn die proberen Gods volgelingen te laten dwalen. Toen het volk van Isreal ten ten tijde van jeremia werd verbannen naar babel, stuurde Hij Jeremia naar het volk om ze een brief voor te leven. Met richtlijnen hoe ze moesten leven. 8 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. 9 Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.

God zegt in feite dat het volk zich niet moet laten verleiden door mooie woorden of mooie beloften. De beloften die God aan Isreal deed (70 jaar ballingschap staat vast en hij zal terugkomen) en dat geldt ook voor ons, wat voor ellende er allemaal staat te gebeuren, laat valse profeten, Christussen je niets wijsmaken. Want zo zegt de Heer in Jeremia 29 11 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
De belangrijkste reden om standvastig te blijven is het kwade verlangens niet verdragen, maar vertrouwen hebben in het plan van de Heer en Hem met hart en ziel zoeken.

Een andere bescherming tegen valse profeten en leraren is ze op de proef stellen. Kijk naar de vrucht van de Geest (wat we kunnen lezen in Galaten 5). Ook het testen van de geloven is belangrijk, Johannes gaf het volgende advies. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen hoe herken je een valse profeet:

De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God.

Gods woord is duidelijk we kunnen testen, als iemand spreekt in tegenstrijd met de geschriften.. mijd die persoon, ga er niet naar toe. Immers, zoals johnnes dat zegt. “men spreekt de taal van wereld” zorg dat u de taal van de hemel spreekt; Want zodra u ze getoetst heeft en ze ontmaskerd heeft. Weet u naar wie u wel en niet kunt luisteren.

Maar ontmaskeren is niet voldoende… De beste test tegen valse leraren is bij Jezus blijven. Daarom zei Jezus, gij heeft uw eerste liefde verzaakt. Een geliefde zoek je op dagelijks, door te communiceren. Te studeren en te bidden.

Waarom zei Jezus dat vele worden verleid in de eindtijd, paulus Petrus gaf het volgend antwoord “Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. 2 Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. 3 Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten”

De kern van standvastigheid is niet zo zeer de oplettenheid van de Chirsten.. Nee het is het verbonden zijn met Christus. De kerk van Efeze zoals in Openbaring werd verwoord wist alles wat ze moest doen met dwaalleraren.. en ze wisten te ontsnappen. Maar het gevaar is dat ze niet meer keken naar Christus.

Wij moeten niet naar dwaalleraren toegaan.. zo wil Christus ons leren.. We moeten naar Hem toe gaan. Vele Christenen worden getrokken door zaken als het evangelie van judas, waar kant en klare leugens worden verteld over de daden van Judas in de laatste momenten voor de verloochening. Veel Christenen besteden tijd en moeite om te onderzoeken, buiten de bijbel om wat de waarde is van dit soort boeken of bijvoorbeeld de Davinci code. Terwijl Christus ons leert… Het is goed dat je oplet voor valse profeten, maar het is belangrijker dat je je verbonden weet met Hem.

Wees als de Christenen van Berea. Zoals handelingen 17 dat verwoord “De Berea’s Christenen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.”

Bereid zijn om Gods woord als waar aan te nemen en te controleren wat de spreker, zelfs ik toe u brengt!

Een conducteur in de trein herkent een vals kaartje! Waarom, hij heeft gestudeerd, weet welke kenmerken een vals kaartje heeft, blijft standvastig bij zijn mening en geeft de boete. Ook al lijkt het kaartje echt.

De hemel beërf je niet door te luisteren naar valse, gemene, hatelijke woorden. Er is slechts een weg, een waarheid, die leidt tot eeuwig leven. Zoek niet naar een kortere route, ga op zoek naar de beste route, en dat is via Jezus Christus.

Jezus zei tegen de kerk van efeze in Openbaring… pas op dat je je eerste liefde niet kwijt raakt.. en doen we niet als wij blijven kijken ne luisteren naar Hem en Hem alleen.
Luisteren naar de woorden van de Heer in Jeremia 6:1 uit de statenvertaling Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.
17 Ik heb ook wachters over u gesteld, zeggende: Luistert naar het geluid van de bazuin; maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren.

Beste aanwezige luistert altijd naar Gods stem. Blijf wandelen en vraag naar de oude paden.. niet de oude gewoonten en tradities. Nee, de oude paden is de weg die Jezus bewandelde en ons voor ging.. als wij die weg bewandelen, dan zullen wij de eindstreep bereiken. Het land van melk en honing winnen wandelen. Daar zullen wij rust vinden voor onze ziel.

Daarom luister naar de woorden van de Heer, aan de gemeente Efeze en aan ons: Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Laten we vandaag weer kiezen voor Hem die ons kan en wil zal redden.
Wat het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. (het werk van valse profeten, die komen met dwaalleraren) Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat

Wordt een overwinnaar, door te wandelen met Christus en weet.. als u bij Hem blijft zult u en ik gered zijn en wat Hij beloofd zal Hij ook doen.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen