Baan een weg voor de Heer

Baan een weg voor de Heer

Veel gelovigen zeggen dat het moeilijk is om te getuigen in deze tijd. Mensen zijn ongeïnteresseerd, staan niet open voor geestelijke zaken. Kerken worden omgevormd tot restaurants. Geloof wordt beschouwd als een filosofie en niet het vertrouwen hebben in een almachtige God.

Juist wanneer wij leven in de laatste dagen van deze aardse geschiedenis, moeten de woorden van het Hebreeën ons aansporen.. om naarmate de wederkomst zien nader. De tijd dat Jezus met de Heilige engelen komt om ons te brengen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, om mensen op te roepen de bijeenkomst.. de vergadering van gelovigen niet te verzaken.

Mensen voorbereiden op de komst van de Heer is een belangrijke zaak, net zo belangrijk als dat wij ons dienen voorbereiden voor zijn komst. In de bijbel kunnen wij leren hoe een expert in evangelisatie.. zelf de komst heeft voorbereid voor de Messias, ruim 2000 jaar geleden.

Van het karaktereigenschappen van deze expert in evangelisatie kunnen wij vandaag de dag in jaar 2006 heel veel leren. We hebben het hier over Johannes, Johannes de doper wel te verstaan, zoon van Elisabet en Zacharias die op hoge leeftijd gezegend werden met een zoon.

Toen Zacharias in de tempel hoorde van de engel Gabriël dat hij een zoon krijgen, vertelde Gabriel wat de taak was van deze nog te boren jongen. In Lucas 1 lezen we vanaf vers 15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17 Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’

God heeft een taak voor een ieder van ons.. hij geeft ons de gaven en talenten om erop uit te trekken. Als wij voor God kiezen en wij Jezus Christus toelaten om ons hart te veranderen.. ons laten dopen en daarna gezegend weten, dan kunnen wij ons gereedmaken voor het grote werk. “Velen uit het volk van ongelovigen.. brengen naar de Heer hun God.

Onze taak is als een boodschapper op uit gaan geleid door de Gods Heilige Geest. Weten wij ons geleid door Gods Geest als wij erop uit gaan? In hoeverre weet u zich voorbereid op de taak die voor u staat. Bent u, door Gods geest in staat gesteld.. met de gaven en de talenten de de Geest u biedt om ‘de mens terug te brengen naar de Heer onze God. Wat nodig is dat die ‘kracht van Elia’ ons ten deel valt.
Wat is die kracht… de kracht (van Gods Geest) om het volk te wijzen en terug te brengen naar God.. In een onmogelijk lijkende en vijandige omgeving. Ook wij bevinden zich in een voor evangelisatie onmogelijke en vijandige omgeving. Maar als wij de bron van kracht opzoeken die Elia en ook Johannes ook ten deel is gevallen hoeven wij niet bang te zijn of mensen hun hart zullen geven aan Christus.

Want wat had die kracht van Elia in het leven van Johannes tot uitwerken. Ouders en gezinnen worden herenigd, zondaars zullen bekeren en het volk zal zich gereedmaken om de Heer te ontmoeten.

Want dat was de voornaamste taak van Johannes wat al vele jaren eerder werd geprofeteerd door de Jesaja. In het bijbelboek Jesaja lezen wij dan ook het volgende vanaf vers 1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

De Heer wil niets liever dan onze tranen worden weg geveegd van onze wangen. Zonde doet niet anders in ons leven dan pijn verdriet, en de dood. Met oorlog en hongersnood tot gevolg en dat was ten tijde van Jesaja zo, ten tijde van Johannes de doper, maar ook nu. De mens van vandaag bevind zich in dezelfde uitzichtloze situatie.. zo lijkt het dan… Johannes de doper had als evangelisatie-expert de taak om mensen te wijzen op hoop en daarom staat er ‘Spreek Jeruzalem moed in.” Spreken wij onze naaste moed in.. vertellen wij dat er hoop is, ook al sterft een geliefde, raak iemand zijn of haar baan kwijt. Zit het tegen met ziekte.

Christenen spreken anderen moed in.. want waar hoop is.. daar is geloof en waar geloof is.. daar groeit de moed iedere dag opnieuw. God is op zoek naar ‘evangelisatie-experts die erop uit willen gaan vol moed. Die mensen willen vertellen dat er iemand is gekomen dat er Jezus is gekomen, die de schuld van de wereld op zich nam. Die stief voor onze fouten en tekortkomingen. Wij hoeven niet meer slaven te zijn voor de zonde en satan.

God zoekt evangelisatie experts nets als Johannes de doper die een baan maken,, een weg voorbereiden voor onze Heer. Een weg in de woestijn. God zoekt mensen die in deze ‘wildernis’ In deze jachtige maatschappij willen werken. Toen Zacharias hoorde dat Elisabet was bevallen, was hij zo dankbaar en door de Geest vervuld dat hij begon te profeteren, zo lezen wij in Lucas 1 vanaf vers 68. Niet alleen prijst God voor de goedheid aan hem en zijn vrouw, maar ook aan het volk van Israël. Iemand die mag vertellen dat de ‘redder’ van het volk eraan komt.

Is men in uw omgeving blij dat u anderen kan vertellen dat redder’van het volk eraan komt. Of beter gezegd.. kunt u ondanks uw omgeving zeggen dat de redder eraan komt.

Zacharias was dolblij dat zijn eigen zoon dit belangrijke werk kon en mocht doen, hij zei ook in zijn lofzang, in Lucas 1.76 want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken, 77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding voor de vergeving van hun zonden.

Het werk van een evangelist is een belangrijke. En vaak denken wij aan iemand die fulltime bezig is met de verkondiging van de blijde boodschap, maar allen hier in deze zaal zijn in feite evangelisten, althans zover u het woord van Christus eerst zelf heeft geaccepteerd in uw harten, ieder dag opnieuw.

Hoe groot of klein uw bijdrage mag lijken in uw ogen, als de Heilige Geest de gegeven gaven tot u laat groeien, ter meerdere glorie en vergroting van Gods Koninkrijk mag u een evangelist heten. Want uiteindelijk is het doel, dat een ieder die wil volgen en Jezus aanneemt als verlosser en Zaligmaker, hun voet mag kan zetten op de weg van de vrede (zoals Zacharias dat zo mooie zegt in vers 79).

Wil je een expert worden in evangelisatie, dan moet je kijken naar expertise van de ‘wegvoorbereider van Jezus Christus’, Johannes de doper genaamd. Voordat er ook maar één auto kan rijden over een snelweg of één trein over het spoor kan rijden. Is er veel planning en voorbereiding nodig. Men studeert het landschap, verdiept zich in de materie, berekent de kosten. Beraadslaagt, overlegt en bezint.. voordat de eerste schop, de grond in gaat.

Zo ook met Johannes de doper. We lezen in vers 80 van het eerst hoofdstuk van Lucas dat Johannes opgroeide en gesterkt werd door Gods Geest. Hij leefde ook in de woestijn tot op de dag aanbrak dat hij zich bekend maakte aan het volk. Voordat wij erop kunnen gaan dienen wij gesterkt te worden.. door Gods Geest. Er staat niet groeien in Theologie of in de meningen van andere mensen over geloof. Maar in Gods Geest. Luisteren naar wat God ons leert vanuit de schrift. Door ervaringen in het geloof te doen en ons contact met God in gebed te versterken.

Vaak als mensen schieten wij op dit vlak vaak tekort. Er zijn steeds omstandigheden van dit leven die onze relatie met God doet verstoren. Johannes trok zich zoveel mogelijk terug.. om zich op zijn taak voor te bereiden. Ons is het niet gegeven om ons terug te trekken naar de heide, bos of welk plekje we ons ‘fysiek’ afstand kunnen nemen voor de drukte om ons heen. Maar de tijd vrijmaken om te bidden tot God, te leren over Jezus in het Woord en gesterkt te worden in het geloof is essentieel. Willen wij de ‘wegvoorbereiders’ genoemd worden.

Een belangrijke eigenschap die het leven van Johannes kenmerkte was zijn optreden naar omstanders toe. Hij was direct. Hij was bewust van de gevolgen van de zonde. Soms is de boodschap die wij brengen geen ‘zachtaardige’ nieuws. Maar het is wel tot redding van onszelf en onze naaste.

Laten we eens kijken naar Lucas 3 vers 7. Daar lezen wij het volgende: Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8 Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

De boodschap was daar specifiek gericht aan de joodse bevolking. Men dacht omdat ze erfgenamen zijn van de belofte die aan Abraham werd gedaan dat ze automatisch een plek in de hemel hebben verworven. Veel gelovigen denken er ook zo over. Omdat hun Grootvader, Grootmoeder, vader of moeder of familie al jaren gedoopt lid zijn van een kerk men automatisch de toegang tot de hemel heeft verdiend.

Johannes als expert in evangelisatie maakt duidelijk dat een keuze voor Christus een persoonlijke keuze dient te zijn, je kunt niet op basis van andere het eeuwige leven beërven, maar slecht door je eigen keuze om met Jezus op stap te gaan op weg naar het Koninkrijk Gods. Zijn boodschap was direct en helder “kom tot inkeer, want het koninkrijk der hemel is nabij)

Als vaklieden niet de juiste borden plaatsen langs de weg, dan kun je verdwaald raken. Christenen die willen evangeliseren, die willen getuigen van hun geloof, zijn mensen die de graag de juiste borden plaatsen op de weg, ook al lijkt wat Jezus ons vraagt niet de meest populaire weg, je wijst wel mensen naar degene de weg die naar God leidt.

Een van de belangrijkst kenmerken die Johannes had was zijn nederig karakter. Een waarschuwing die ik heb ingeprent in mijn leven is wat een Predikant uit Engeland tegen mij zei, “Studenten, wat je ooit doet.. JIJ bent niet degene die het werkt doet, het is Gods Geest die door jullie werkt. Het is de Heilige Geest die mensen beweegt om mensen te overtuigen van zonde. Zodra je gaat denken dat jij degene bent die mensen tot Christus brengt is het begin van veel teleurstelling in je leven.

Johannes werd door omstanders beschouw als de Messias. Zo lezen wij in vers 15; Het volk as vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;

Johannes had het besef dat er iemand is die groter is dan Hij. Hij was de wegvoorbereider.. maar niet de weg. Ook al lijkt het alsof je veel doet.. Het is de geest die in je werkt en niet jezelf. Als Christenen dienen wij ons nederig op te stellen. En constant het besef hebben dat Christus degene is de vergroot moet worden. En niet onze eigen ‘daden’ en successen. Johannes was niet voor niets een expert in evangelisatie.. hij kende zijn taak.. hij baande een weg voor onze Here. Daarom getuigde hij ook tot ‘zijn’ volgelingen in Johannes 3: het volgende Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” 29 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 30 Hij moet groter worden en ik kleiner.

Het was Johannes die Jezus mocht dopen een voorrecht waarvoor hij zich te klein achtte. Toch was hij met diepe blijdschap vervuld. De wegvoorbereider baande de weg voor de Here.

Johannes had het niet makkelijk in zijn leven, ook al leefde hij eenvoudig. Deed hij grootste daden.. zijn einde was niet glamoreus en mooi. Zelfs in de momenten dat het leek dat hij alleen en verlaten zou voelen.. blijft hij standvastig bij God . Deze expert in evangelisatie, deze wegvoorbereider, die zelfs Jezus doopte. Bleef tot het einde toe, nederig, rechtvaardig… hij week niet af van wat God van hem had gevraagd.

Toen Johannes uiteindelijk gevangen werd genomen omdat hij ‘directe’ woorden sprak tegen Herodes. Woorden die hem niet bevielen over de wijze waarop Herodes omging met vrouw van zijn broer. Werd hij niet gedood.. De bijbel vertelt ons dat Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen

Ook al is de boodschap niet prettig voor de ontvanger Het feit dat johannes niet afweek van zijn opdracht en dat hij de Bijbelse principes in zijn leven ten toon spreidde maakte het dat zelfs Herodes Ondruk druk van zijn eigen familie en eigen persoonlijke onzekerheid niet gelijk Johannes ter dood veroordeelde.

Het was uiteindelijk een list van Herodias die ervoor zorgde dat Herodes Johannes liet ombrengen. Johannes werd ook wel de tweede Elia genoemd. Waar de eerste Elia, na grootste daden voor God, angstig werd en vluchtte voor Jezebel in een spelonk. Daar was de tweede Elia, johannes de doper die de wegvoorbereider was die aan tragisch einde kwam. Toch hebben deze beiden mannen iets gemeen. En dat is hun voorliefde voor God, en het vertrouwen dat wat de Here zegt ook zal gebeuren.
Wij dienen moderne Elia’s te zijn, hedendaagse Johannes de dopers. Het zendingsbevel uit Matteus 28,18 en 19 Dat wij er op uit moeten gaan en de boodschap moeten verspreiden aan elke stam, volk en natie, de mensen dienen te dopen en ze te leren alles wat God ons leert uit Zijn woord, is de boodschap die Johannes bracht toen hij hier op aarde was. Die gedrevenheid in missie, de zekerheid van het vervuld zijn van de heilige geest en de karaktereigenschappen van Johannes, maakte dat vele mensen zich lieten dopen.

Wat is het geheim achter die eigenschappen. Wat maakte Johannes de expert in Evangelisatie, waarom kon hij diegene zijn die een weg baande voor de Heer door de woestijn… Waarom kon hij eenvoudig zijn… nederig, standvastig, direct.. sterk in getuigen. Hij had de karakter eigenschappen die ons grote voorbeeld Jezus Christus had. Als wij wegvoorbereiders willen zijn voor het koninkrijk van God. Als wij ‘experts’ willen zijn in getuigen. Dat dienen wij te kijken naar het grootste voorbeeld… Johannes was een mooi voorbeeld. Maar het grootste is Jezus Christus. Johannes liet in zijn leven zien, wat er kan gebeuren als je Jezus karakter eigenschappen deel uit laat maken van je leven.

Broeders en zusters, laten wij wegvoorbereiders zijn. Laten wij de wereld vertellen dat Jezus komt, laten wij vertellen dat men zich moet omkeren van de zonde en richten naar het Koninkrijk van God.

Johannes zei het treffend: De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. 36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’Johannes wist de noodzaak van deze boodschap. Het is eeuwig leven of niet. Laten wij doordrongen zijn van de noodzaak om onze naaste en onszelf klaar te stomen voor de wederkomst van Christus. Jezus komt binnenkort terug in alle glorie en majesteit met de heilige engelen. Hij heeft ons geroepen, van onze geboorte af, net als Johannes, om een weg voor de Heer te banen door de woestijn.

Laten wij de Elia’s en johannes de dopers zijn van deze tijd. Net zoals Jesaja profeteerde: Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’

Als wij bij Christus blijven.. zal hij ons laten zien.. dat al wat leeft en voor God kiest… redding en verlossing zal verkrijgen. EN weet alles wat God beloofd zal Hij ook doen.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen