Wanneer stormen dreigen te komen.

Schriftlezing: Op 7:1-3

In de schriftlezing lazen wij uit Openbaring 7, vers 1…. De engelen houden de winden tegen…. Totdat het moment aankomt dat iedereen verzegeld is. Je zou kunnen zeggen… De Heer waarschuwt ons voor een storm.. een grote storm… maar hij wacht totdat iedereen een keuze heeft gemaakt, een beslissing met eeuwigheidswaarde. Deze overdenking heeft als titel.. wanneer de stormen dreigen te de komen, in deze studie staan we stil hoe wij klaar kunnen staan als die grote storm dreigt te komen. Hoe wij nu leren om bij Christus te blijven.. ongeacht hoe zwaar deze storm ook dreigt te worden. Laten we bidden.

Broeders en zusters, het klimaat – het weersklimaat – in Nederland veranderd… waar we vroeger heel veel wisselvallig weer hadden in Nederland.. hebben we nu momenten van extreme warme of koude perioden (vrieskou, tot tropisch warm) en zelfs momenten van regenbuien die men hier niet gewend is. Enkele weken terug hoorde ik op TV dat Hoogeveen was getroffen door een downburst. Een plotselinge onverwachte grote hoeveelheid regen op een plek. Je kon er niets tegen doen… Wat moet je doen als onverwacht 40 cm water je huis binnenkomt? Wat ga je redden.. je meubels.. je mooie tv-toestel… je fotoalbum van je geliefden.

We weten niet wanneer zulke stormen zullen komen, maar de mensen die weerberichten maken weten wel één ding… ze komen. En het is aan de inwoners en de overheid om nu de juiste maatregelen te treffen dat als er stormen komen, die bomen doet ontwortelen, daken doet instorten.. dat de schade en het leed zo klein mogelijk zullen zijn.

Als wij kijken in de wereld om ons heen… Ziet u ook niet dat het geestelijke klimaat in de Nederland, in Europa, Ja in de wereld veranderen? Ziet u ook, zoals Jezus dat zei in matteus 24:12 “De wetsverachting toemenen en de liefde van de meeste verkillen.”. Ziet u ook - zoals opgetekend staat in lucas 21: 25, ´radeloze angst onder de volken.” Jezus leert ons om “wakker en waakzaam te zijn.”, te kijken naar de tekenen, om ons heen en te zien wanneer Zijn wederkomst dicht nabij is. En voordat Jezus terugkomt… zo zegt Jezus zelf tegen de discipelen daar op de Olijfberg, enkele dagen voordat hij weggevoerd zou worden om gehangen te worden aan het kruist, in matteus 24:21  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”

Jezus laat zijn kinderen.. al degene die Hem trouw willen volgen, ook wij hier deze ochtend in deze zaal.. Hij wil u en mij redden… Thuis brengen.. Hij wil niet dat wij angstig raken, net als deze die niet willen of hebben gekozen voor Christus. Jezus zegt, tegen ons.. als je het geestelijk klimaat in de wereld ziet veranderen.. Als je wetteloosheid, liefdeloosheid ziet toenemen, als de zeeën bulderen en de ganse schepping verward raakt.. raak niet bevreesd maar hef je hoofden omhoog zoals opgetekend staat in lucas 21… heb je hoofden omhoog want je verlossing genaakt. Heft u uw hoofd nog wel omhoog.. om te kijken of de stormen komen.

Als gelovige zul je je wel afvragen.. waarom moet het stormen… waarom moet het eerst ‘waaien, stormen” Voordat de Here Jezus komt in al zijn Glorie en Majesteit. Waarom moeten wij nu… nu die engelen de vier winden nog vasthouden – en elk moment kunnen loslaten – nu voorbereid zijn voor de laatste gebeurtenissen in de aardse geschiedenis, voordat Jezus terugkomt.

Ik wil deze ochtend samen met u naar Exodus, het verhaal is bij de meeste van u welbekend. Wie kent niet het verhaal van baby Mozes, in het mandje.. het opgroeien van Mozes aan het hof van Farao, waar hij leeft als een Prins. Hoe hij uiteindelijk een Egyptenaar doodsloeg, vluchtte en ging wonen als herder van de schapen en hoe de Heer tegen hem sprak bij de brandende braamstruik… en hem een missie gaf.

Is ook leven als Christen niet vergelijkbaar als die van Mozes? We hebben geleefd, zonder Christus gekend te hebben en we hebben ontdekt.. dat een leven zonder gestorven en opgestane Heer je nergens brengt. Een leven zonder Christus is een leven met een zeker einde.. eeuwige scheiding tussen ons en God oftewel de eeuwige dood.
Maar wij mogen de Heer prijzen dat hij ons heeft aangesproken.. op een wonderbaarlijke manier net zoals de Heer dat deed met Mozes, bij die braamstruik, en als wij voor Hem kiezen.. dan begint het werken om andere mensen te vertellen van die liefdevolle en reddende boodschap.

De Heer geeft ons een opdracht., net als wat hij met de discipelen deed., toen Jezus in matteus 28:18 zei, Ga heen en verkondig het evangelie.. zo Zei God tegen Mozes, in exodus 3;7-8 “ Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten. Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig,”

De Heer heeft onze hulpgeroep gehoord, Als Zijn kinderen ziet hoe benard onze situatie is.. hoe erg het is om te leven in een wereld die steeds minder van God en gebod wil weten. En als men wil weten van God, dan is het eerder een beeld die men ‘zelf’ heeft gecreëerd, dan zoals God ons wilt laten zien uit Zijn woord.’ God heeft u en mij gehoord. Als u strijd heeft op het werk, in uw familie. God heeft ons gehoord toen we baden.. Heer hoe lang nog duurt het lijden en de strijd.

God hoort ons als de stormen van dit leven te zwaar dreigen te horen. Jezus staat op het punt terug te keren.. om ons te bevrijden uit een wereld ondergedompeld in de macht van Satan, een wereld in zonde en verderf en te brengen naar het nieuwe Jeruzalem.. een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. U kent wellicht dit kinderlied uit uw kinderjaren.. “Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder. En geen mens kan zonder water en zonder brood… Maar de Heer gaat er voor zorgdragen dat alles nieuw wordt. Is dat niet een fantastische belofte… Er is daadwerkelijk zonneschijn… na de stormen van dit leven.

Mozes kreeg de taak om de Israëlieten die leefden onder de onderdrukking van de Farao te bevrijden en het volk te wijzen naar het land van melk en honing. En weer ziet u dezelfde vraag boven komen.. die wij ons al eerder stelde… waarom nam God niet het volk uit Egypte en simpelweg naar het beloofde land.

De eerste reden, vinden we in Exodus 5, toen mozes aan Farao ging vragen om het volk van Isreal te laten vertrekken naar het beloofde land.. wilde Farao hen niet laten gaan. En hij liet de slaven nog harder werken.. door het stro wat men gebruikte om de stenen te maken voor al die machtige bouwwerken voor de Israëlieten te ontnemen… Het werk… het leven werd zwaarder.. en als ze niet dezelfde mate als productie vervulden als voorheen.. dan zouden ze nog gestraft worden ook nog

Men begon te klagen… “Je wilt ons redden.. maar het gaat nog slechter”. Dit gevoel overkomt ons als gelovigen. We maken de keus voor Jezus.. wij willen wandelen in zijn voetsporen.. en ons houden aan zijn geboden…. Waarom vragen sommige zich af.. zijn er problemen op het werk, als je de sabbat wilt houden? Waarom wordt je geplaagd.. het lijkt net alsof je een zwaarder leven krijgt met de Heer dan daarvoor…

En als je niet oppast overkomt je hetzelfde wat de Isrealieten ook meemaakten. “Je ziet op je eigen ellende, je eigen problemen en je ziet niet dat de Heer bezig is om te redden. “Daarom vroeg Mozes ook aan de Heer.. waarom God ons die stormen toe laat. Waarom het leed alleen erger lijkt te worden en de Heer antwoorde in exodus 5:24 “Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao doen zal; want door een sterke hand zal hij hen laten gaan, ja door een sterke hand hen uit zijn land drijven.” God wil ons bevrijden met sterke hand uit de klauwen.. de verstikkende houtgreep van Satan.

God heeft met ons een verbond gesloten.., We hebben de tien geboden.. prachtige leefregels.. de fundament van Gods liefde en Jezus zei tegen Nikodemus dat God ons zo lief heeft, dat de Zoon is gekomen, zodat een ieder die Gelooft, gehoorzaamt en naar Gods wil leeft.. niet verloten gaat. Gods zijn beloften doen stand.. Hij gaat ons redden.

Ook al lijkt het er niet op.. God hoort ons gebed.. Als er moeilijkheden aankomen.. denk dan aan de woorden van Jakobus.. in het eerste hoofdstuk van die nieuwe testamentische brief, vers 3 ,” want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.” God laat geen stormen toe om ons geloof te verzwakken.. zoals de Israëlieten en zelfs mozes dachten.. God laat geen moeilijke tijden toe om ons te gebruiken als een speelbal… Stormen zijn er zodat wij de grootsheid en de macht en de majesteit mogen aanschouwen die God ons wil laten zien. En dan zegt de Heer iets waar we onze aandacht op moeten schenken deze ochtend, “Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten”

Waarom deed de Heer dit, in het boek Patriarchenen en profeten staat het volgende De Hebreeën hadden verwacht dat ze hun vrijheid zouden verkrijgen zonder een speciale beproeving van hun geloof of zonder werkelijk lijden en tegenspoed. Maar ze waren nog niet gereed om bevrijd te worden. Ze hadden weinig geloof in God, en waren onwillig om lijdzaam te blijven onder hun beproevingen, tot Hij het ogenblik gekomen achtte om voor hen te werken.
 

Velen waren tevreden om in slavernij te blijven, liever dan de moeilijkheden het hoofd te bieden die gepaard zouden gaan met het vertrek naar een vreemd land; en de gewoonten van sommigen waren zozeer gelijk geworden aan die van de Egyptenaren, dat ze verkozen in Egypte te blijven wonen. Daarom verloste de Here hen niet door de eerste openbaring van Zijn macht voor Farao. Hij leidde de gebeurtenissen om de tirannieke geest van de Egyptische koning te doen ontplooien en tevens om Zich te openbaren aan Zijn volk. Door het zien van Zijn recht, Zijn macht en Zijn liefde zouden ze verkiezen Egypte te verlaten en zich over te geven aan Zijn dienst. De opdracht van Mozes zou lang zo moeilijk niet geweest zijn als niet vele Israëlieten zo verdorven waren geworden dat ze weigerden om Egypte te verlaten. Als wij staande willen blijven in de stormen des levens.. Als wij niet willen ten prooi willen vallen aan alle valstrikken die Satan, dan moeten we losbreken.. Losbreken met alle gewoontes die ons doet vast kleven aan alles wat ons vasthoudt aan deze zondige planeet.
In openbaring lezen wij dat God ons oproept, door middel van boodschappen van 4 engelen om los te weken van deze wereld, Een van de engelen doet de oproep om Babylon te verlaten – babylon staat voor verwarring, afvallige staat, afvallige kerken. En je blik te richten op Christus. We kunnen pas de verwarring of de slavernij van zonden verlaten als we bereid zijn om alles wat ons vasthoudt aan onze oude levens los te laten. En dat gaat niet altijd zonder pijn of stoot. God wil duidelijk maken aan Zijn volk.. aan ons.. dat hij ons hulpgeroep heeft gehoord en dat Hij bij macht is om ons te redden.. maar dan moeten wij hem wel de kans geven daarvoor.

Broeders en zusters.. er komen stormen aan.. zijn wij verankerd aan Jezus en Zijn woord of staan wij op de zachte grond.. die deze wereld ons biedt?

Toen Mozes en Aaron stonden voor de troon van Farao en pleite om het volk te laten gaan, werd de verdrukking die Farao de Israëlieten ten prooi liet stellen steeds groter. Elke plaag was een grotere storm.. een grotere daad van Gods almacht dan de vorige. De eerste plaag was dat Water in bloed veranderde.. De Nijl was een bron van leven voor de Egyptenaren en ze vereerden het als een afgod. Net zoals de mensen in deze tijd hun bezittingen beschouwen als een moderne afgod zo had dat men ook met de Nijl. Alles waar de Egyptenaren hun vertrouwen, hun heil in stelde… werden door de plagen van God getroffen.

De eerste 3 plagen deden de tovenaars en geleerden van Egypte de wonderen op een bedrieglijke wijze na… en deed Farao de wonderen/ plagen van God na… als goedkoop, hij zei min of meer, “Dat trucje kan ik ook”

Dat ervaren wij als getrouwe gelovigen vandaag ook. Waar wij – in geloof – de hand zien van Gods Almacht, in de natuur.. in genezing van mensen. In het universum. Heeft de moderne mens zijn hoofd gevestigd in de wetenschap. Gods Scheppingsdaad in 6 dagen wordt afgedaan. Hoe kan je staande blijven nu de stormen zo dicht nabij zijn…Blijft u staande.. als mensen trachten uw geloof belachelijk te maken.. Blijft u staande als mensen spelen met het menselijk leven, en doen alsof ze wonderen doen.. net als die tovenaars? Lieve broeders en zusters… Deze wereld heeft ons niets te bieden.. we leven als slaven in deze wereld.. Maar God wacht met het zenden van zijn zoon… Totdat.. het evangelie gepredikt zal worden over het gans der aard.

Mozes moest de volledige boodschap van de Heer aan Farao vertellen.. Hij moest een keuze maken? Het volk van Egypte kreeg de kans om de God van Abraham, Isaak en Jakob te eren en te aanbidden. Maar ze keken naar hun eigen raadgevers.. en naar mate Farao zijn hart harde, verhardde ook de plagen die het volk van Egypte treffen.

Toen de plaag kwam dat de veestapels dode, het hagel het veld vernielde en de sprinkhanen het laatste restje voedsel opaten.. Wilde Farao zijn zonde belijden.. maar hij deed het slechts met zijn mond.. en niet met zijn hart. Het volk van Farao zag van dichtbij dat de plagen hun troffen.. maar niet het volk van Israël. Dit was het levende bewijs dat God met zijn volk is.. niet voldoende om Farao zijn keuze te doen veranderen.. Helaas niet.

Zien wij dat niet in deze wereld vandaag. De leiders, de wetenschappers van deze wereld weten geen antwoord op de problemen van deze moderne tijd. Ze zien Gods Volk.. die niet twijfel.. maar hun hoofd ophoog houdt.. en ze kijken met belangstelling naar ons.. ze zijn zelf jaloers dat u de tijd neemt op een Christelijk leven op na te houden. Maar ze kijken en ze nemen de Here niet aan. Uw buurman en vrouw, je klasgenoten.. kijk naar hoe je je leven leeft.. en ze zien dat je gelukkig en vreugdevol bent. Dat de kleine zorgen des leven je minder doen dan anderen.. Dat zou voldoende moeten zijn voor sommige mensen om hun keuze tegen Jezus te veranderen.. helaas niet iedereen zal at doen

Wij willen graag mensen vertellen van de liefdevolle woorden van Christus. We willen vertellen dat Christus is gestorven en opgestaan op onze zonden te vergeven. Hij is aan de rechterhand van de vader om ons met God te verzoenen. Wij willen mensen waarschuwen voor de stormen die over deze aarde zullen razen.. Stormen die nog zwaarder zijn dan wat men ooit heeft gezien.

Mozes en Aaron moest Farao vertellen van de plagen.. en het zou fijn zijn geweest dat de verschrikkelijke plagen Farao en zijn volk bespaard waren gebleven.. als men maar luisterde. Toen het volk van Egypte werd getroffen door verschillelijke ziekten.. Men schreeuwde het zelfs uit aan Farao.. verander je manieren. Laat dat volk toch gaan en God liet het toe dat Farao zijn hard verharde. Als mensen voortdurend de aansporingen van de heilige Geest tot het hart negeert.. dan wordt de mens steen koud…. En als de mens steenkoud wordt naar het woord van God, is er weinig meer wat die persoon kan redden van de zwaarste stormen die zullen komen.

Zijn wij ongehoorzaam aan het woord? Keren wij onze rug toe naar de liefdevolle en vermanende woorden van Jezus. Luisteren u en ik nog wel naar de aansporingen van Christus.. die aan onze deuren klopt en zegt.. “Mag ik binnenkomen en maaltijd met u houden.”

Er Kwamen 9 kleinen, maar verschrikkelijke plagen (of stormen) over het land van Egypte.. Maar was iedereen voorbereid voor de laatste storm? Er waaien nu grote en kleinere stormen in onze tijd. Maar de grote test moet komen.. bent u voorbereid? Zijn onze harten verhard naar God toe, omdat we niet luisteren en zijn woord gehoorzamen. Komen wij nog wel nederig naar de troon van genade en vragen om vergiffenis en kunnen wij onze schuldenaren ook vergeven?

De Heer wil ons spectaculair redden.. door de zwaarste stormen heen. De 10de plaag was de zwaarste storm.. voor Farao en het volk van Egypte.. De Redding lag in het bloed van een onschuldig Lam… wiens bloed op de voorportaal van de huizen moest worden gesmeerd. Daar zou de eerstgeborene niet sterven.

In hoeverre hebben wij gebruik gemaakt van het bloed en de daad van Christus aan het kruis op Golghota… De Egyptenaren hadden niet de bloed op de deuren en ze werden geconfronteerd met het verlies van hun dierbaarste.. de eerstgeborene…. Maar God red… al zijn kinderen van de strafgerichtben die over deze wereld zullen komen, voor de grootste rampen die de mensheid zal treffen.. als zij hun hart, hun ziel en hun kracht.. aan Christus Jezus hebben overgedragen onder leiding van Gods Geest.

In openbaring 7 lezen wij over de verzegeling van Gods kinderen, laten we weer vers 1 lezen
Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.

Er komt een storm aan… maar de Heer laat het nog niet toe dat de vier engelen de aarde laten vallen in de laatste grote Crisis.. Wat eerst moeten de getrouwe kinderen van God hun leven hebben overgeven aan Christus. Ze moeten het zegel hebben ontvangen op hun voorhoofd. Net zoals de Israëlieten moesten markeren dat zij..God toe behoorden en de engel des verders hun eerstgeborene niet zou doden.

Zo moeten wij ook laar zijn voor de laatste storm.. Door vandaag opnieuw onze harte toe te wijden aan Christus. Als wij onze hoop stellen in God.. en niet in de wetenschap, in de economie… maar stellen in degene die de hemelse regionen heeft verlaten om ons zondaars te redden en te behouden voor de stormen van dit leven.. en te bewaren voor de laatste grote storm

Wat voor een ieder die nu leert te staan in de kleine stormen van dit leven.. zal bewaard blijven bij de laatste grote storm… En als Na de Storm.. Jezus en zijn heiligen engelen komen om ons te brengen naar de nieuwe hemel en aarde.. dan mogen wij delen in de schoonheid van wat opgetekend staat in openbaring 7

Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!

En wie zijn deze mensen die de storm hebben overleefd.. dat lezen wij vanaf vers 13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?  En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

De Heer zal u en mij brengen naar het land van melk en honing.. naar de waterbronnen des levens.. weet broeders de zusters.. wij hoeven de storm niet te vrezen.. want hij dit alles heeft beloofd, is getrouw en Hij2 zal ons veilig thuisbrengen.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen