Leven met een Hemels vooruitzichtAls Christenen kijken we niet naar tijdelijke zaken, maar naar zaken met eeuwigheidswaarde. Immers alles wat we NU zien, zal uiteindelijk verdwijnen, en wat we NU nog niet kunnen zien in volle glorie, namelijk een nieuwe hemel en nieuwe aarde.. mag straks ons deelgenoot worden. Maar hoe dienen wij nu te leven… met die prachtige horizon in het vooruitzicht?

Ik ontmoet diverse christenen die met het Hemels vooruitzicht, toch de moed opgeven. Wellicht kent u ook sommige van hen. Mensen die zeggen, “dat ze moe zijn van de strijd”, “dat er teveel regels zijn”, “dat ze zich niet vrij voelen”, “dat de kerk niet fijn meer is”. Veel mensen zien alleen de zorgen van nu en niet de glorie van morgen. Deze overdenking gaat over hoe wij NU dienen te leven met een Hemels vooruitzicht. Want onze houding nu bepaalt hoe wij uiteindelijk of wij het land van melk en honing mogen binnenwandelen samen met alle heiligen.

Beste aanwezigen… als soldaten, als discipelen, als volgelingen van Jezus Christus, mogen wij NU leven met een fantastisch Hemels vooruitzicht. We zijn op weg naar een huis die Christus voor ons heeft voorbereid. En het mooie is, wij mogen leven in zekerheid, in Romeinen 8;37 lezen we  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Wij hebben de zekerheid van die belofte, Dat niets onze relatie met Christus kan breken (zolang we in Hem blijven Want wij hebben een hemels hogepriester, die - zoals we kunnen lezen in Hebreeen 4 - kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. En dat maakt het mogelijk om met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Jezus heeft dezelfde strijd en zorg en pijn meegemaakt als dat wij heet gedaan. Hij is verzocht, hij heeft voor ons geleden, zijn bloed, dood en opstanding heeft ons meer dan overwinnaars gemaakt… Jezus zorgde dat wij mogen leven met een hemels vooruitzicht.

Al het moois wat mij mogen lezen in openbaring 21 en 22, mag ons deelgenoot worden. Een wereld zonder pijn en verdriet, zonder zonde en dood ligt te wachten voor een ieder.. die zoals hebr 4 dat zegt.. in vrijmoedigheid en wandelt naar de Hemels Hogepriester, Christus Jezus.

Maar wat zorgt er nu toch voor dat sommigen.. in DIT leven hier op deze zondige planeet.. toch die focus op dat hemels vooruitzicht kwijt raken. Hoe kunnen wij er nu voor zorgen dat wij NIET vergeten wat Jezus heeft bewerkstelligt aan het kruis. Hoe zorgen wij er nu voor dat wij gefocust blijven.. op God, door Jezus en geleid door Gods Geest?

Als wij kijken naar het volk van Isreal die weg werd geleid uit de klauwen van slavernij en last in Egypte naar het beloofde land van Melk en honing.. daar leren wij waardevolle lessen voor het leven van alledag.

Het volk van Israël werd gered uit de verdrukking, de verdrukking als slaven, was ons ook ten deel. Wij waren, voordat wij Christus leren kennen en Hem volgden ook slaven maar dan van de zonde. Voordat je Jezus leert kennen.. heb je geen Hemels vooruitzicht. Er is niets op hoopvols naar uit te kijken. Er is slechts , schijnbaar geluk, maar werkelijke ellende, echte pijn en diep verdriet. Maar op een dag zie je een uitweg en het is de Heer die zegt, ‘Ik ga je wonderbaarlijk redden.” Jezus is gekomen om te laten zien.. Ik geef je een nieuw vooruitzicht.”

Wie van ons hier kan niet getuigen van hoe de Heer u bracht uit de duisternis van het leven, hoe de Heer u redde uit de klauwen van de zonde, verslaving, verdriet, pijn, uit de klauwen van machteloosheid en zoals dat prachtig in 2 Petrus staat, ons brengt naar het wonderbaar licht. Net zoals in Psalm 121 staat “Wij zagen waar onze hulp vandaan kwam en wij hieven onze hoofden op naar God. “Hij die ons beschermt tegen het kwaad, want de Here, onze bewaarder sluimer noch slaapt.”

Wie van ons kan deze ochtend niet getuigen van hoe de Heer ons bracht door de Rode Zee ervaring van ons leven. Wellicht op uw werk, gezin, school, waar dan ook. De Heer is groot en machtig, en hij heeft er alles voor over om u en mij spectaculair te bevrijden. God wil ons een hemels vooruitzicht te geven… door Zijn zoon te laten sterven aan het kruis én weer op te staat zodat wij rechtvaardigt worden en ons mogen verzoen met God.

En daar is het volk van Israël in de woestijn. Net zoals wij nog steeds bevinden in de woestijn van dit leven. We zijn gered uit de slavernij van een leven zonder God, maar we zijn nog niet in de hemel met Jezus en alle heiligen. We lopen in een wereld van zonde, niet meer als kinderen van Satan maar als kinderen van de levende God. Daar was Israël dus, in de woestijn ze kregen instructies voor leven. Leefregels, niet om hen te onderdrukken, maar om hen de juiste weg te wijzen naar dat hemelse vooruitzicht.

Het is de Here zelf die zei in Deut 5:32 : Het is nu aan u om ze in acht te nemen, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen; wijk er op geen enkele manier van af. 33 Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt. Wijk op geen enkele manier af van wat de Heer ons geleerd heeft… De vraag is of wij vandaag de dag nog wel leren en leven naar wat de Heer ons wil laten zien?

Veel mensen willen een hemels vooruitzicht hebben.. maar dan zonder de adviezen die God ons geeft uit Zijn woord. Er zijn veel mensen zelfs christenen die willen komen bij de eindstreep.. maar het willen doen op eigen kracht. Terwijl Jezus de weg, de waarheid en het leven is… zien ze het woord slechts als een route, een mogelijkheid en een levensstijl. Maar Jezus is DE weg, DE waarheid en HET leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Door Jezus hem wij een vooruitblik op iets veels beters
Salomo omschreef het als volgt in spreuken 29:18, als er geen vooruitblik is… geen profetie, geen openbaring.. dan verwildert het volk… Als je niet vooruit kijk.. naar waar de Heer je wilt hebben. Hoe moet je staande blijven in dit leven. - daarom kregen wij de wet, want als je weet op welke vaste grond je staan in je leven.. dan kan je echt gelukkig zijn. Onze startpunt is Jezus op Golgotha en het einde.. is Jezus glorieus terugkomend om ons te redden zoals we lezen uit de profetische boeken als Daniel & Openbaring. En die weg vol met triomf, is wandelen met de Heer, Dat is leven in overeenstemming met Zijn wil, zoals verwoord in zijn wet van liefde.. wat als je dat doet.. dan ga blijmoedig naar je hemels vooruitzicht.

En de Israëlieten in de woestijn.. werden daar constant op gewezen. Ze werden getraind…bij de voet van de berg Sinai, waar ze de tien geboden kregen, de inzettingen, de verordeningen van de tempeldienst. Net zoals wij hier in de kerk, en in diversie bijbelstudiegroepen of bijeenkomsten, vertrouwd worden gemaakt met waarheden uit het woord van God. Studeren en groeien om te leren te wandelen met de Heer.

In Numeri 10 lezen wij dan twee jaar en twee maanden was dat het volk van Israël daar bij de voet van Sinai stond. Maar daar moesten ze niet blijven… ze moesten de vuurkolom bij nacht en de wolk bij dag volgen. Zoals wij als Christenen, Jezus horen te volgen in goed en slechte omstandigheden van osn leven. Zoals wij de Heer horen te volgen in momenten die andere mensen kunnen zien maar ook wanneer andere het niet kunnen zien. Immers de Heer gaat in ons leven, in alle omstandigheden. Daar horen wij te volgen.

Maar op sommige momenten in ons leven krijgen we het idee. Dat de Heer niet beweegt. Dat de plek waar we ons nu bevinden wel de eindbestemming is. En we creeëren als het ware een aards paradijs. Wij raken gewend zijn aan de plaats waar we ons nu bevinden, ons hemels vooruitzicht verdwijnt naar de achtergrond en het tijdelijke lijkt belangrijker dan onze toekomst. We kijken niet meer naar het Hemels vooruitzicht, maar nemen genoegen met wat de Heer ons NU schenkt. Daar is niets mis mee.. maar onthou één ding als de Heer beweegt in Uw en Mijn leven.. Volg Hem!

Israël was gewend aan haar plek in de woestijn. Het was misschien niet het comfortabelste plek waar ze konden zijn.. maar het is en was niet de eindbestemming. Veel mensen groeien in geloof en denken dat ze het allemaal nu wel weten… waarom verder graven in de Bijbel, als ze alles al weten. En toen begon de wolk te bewegen… men volgde de wolk, maar men begon uiteindelijk te klagen…. Mozes zei tegen een van de meegereisde (hij was geen Israëliet overigens) mensen in de woestijn, “we gaan naar de plaats waarvan de Heer heeft gezegd.. ik ga je het geven, ga met ons mee” en wat was zijn antwoord, “Nee, wan tik wil naar het land van mijn verwanten gaan.” Mozes moest hem en het volk overtuigen dat de God een ieder daadwerkelijk hen een hemels vooruitzicht wil geven.

Maar het volk zag het niet en na 3 dagen reizen, was het gemor en geklaag zo erg..dat de Heer vuur uit de hemel liet vallen. Soms raken wij… ook als gelovigen gewend aan de plek waar wij ons nu bevinden. Of het is een bepaalde plek of positie in de gemeente, of mensen waar we goed mee konden samenwerken. Maar als Uw vuurkolom beweegt.. volg het dat gewillig zonder te morren. Ons einddoel is niet hier op deze aarde.. maar in het hemels heiligdom in het Nieuwe Jeruzalem.. ons hemels vooruitzicht. Op weg naar een nieuwe Hemel en aarde.

Soms laat de Heer het toe dat we door moeilijke momenten gaan in ons leven, maar we hebben geleerd uit Jakobus 1, dat de Heer ons wil laten groeien in geloof. Sta sterk, wees sterk, niet door eigen kracht, maar omdat Gods Geest u leidt, Als wij bij Hem blijven, dan behoeft NIETS onze band met Jezus te verbreken.

Wij moeten leren in het leven van alle dag onze ogen gefixeerd, gefocust te houden, op Jezus alleen. Alleen als we dat doen, dan is er geen verlangen naar Tijdelijke rustplaats… zoals de Israëlieten dat hadden. Die machtige plek in Sinai waar men de tien geboden kreeg is een mooie plek.. maar er is niets beters dan het van melk en honing.. en in ons geval.. welke activiteit wij ook nu ook mogen beleven. Hoe fijn we dingen ook nu mogen vinden… er is niets belangrijker dan ons Hemels Kanaan. Daarom zegt david ook Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.

David had zijn verlangen op de juiste plaats. Hij keek niet buiten ‘de tempel/ het heiligdom’ hij keek erin… wat daar kon hij de liefelijkheid van de Heren aanschouwen. God wilde Israël en ons leren dat wij nooit ons verlangen en ons hemels vooruitzicht nooit uit ons gezichtsveld moeten laten gaan. Want als je niet kijkt naar waar je naar toe gaat. Dan raak je gewend aan het hier en nu. Hoe mooi het hier en nu ook mag lijken. Er is niets beters dan te verblijden in het huis van de Heren, al de dagen van je leven. Tot in eeuwigheid.

Als u gewend bent geraakt aan uw tijdelijke plaats. En u ziet de Heer voorwaarts gaan, ga niet morren, maar breek in blijdschap uw kamp op en volg de Heer, waar Hij gaat. Want Hij die de weg de waarheid en het leven is, zal uw brengen. Waar uw verlangen echt is. Daar wilt u naar toe. Waak ervoor in uw leven dat uw einddoel werkelijk is, om bij Christus te zijn. Als dat zo is, dat is het niet moeilijk om op Het woord des Heren te vertrouwen, dan is het niet moeilijk om te luisteren naar Zijn Woord.

Kijk maar naar een vlinder…. U weet dat een vlinder wordt geboren als rups. Het ziet er niet uit.. het heeft geen prachtige vorm en kan niet snel voortbewegen… Hij eet zich vol aan de bladeren en denkt dat zijn leven wel is… maar dan komt er een moment van veranderen de rups spint zichzelf in een cocon.. Het veranderingsproces is begonnen. Beste broeders en Zusters… God vraagt van ons om te werken, onder leiding van Gods Geest aan dat veranderingsproces (de Heiligmaking). We moeten nooit in ons leven stilstaan. Nooit genoegen nemen met.. het is hier fijn en fantastisch waar ik mij nu bevind in mijn leven. Immers “this world is not my home

God wil ons brengen uit de duisternis naar het wonderbaar licht.. God wil dat wij leven met een hemels vooruitzicht. Het verlangen van David zou ook ons verlangen moeten zijn. Om het Aangezicht te mogen aanschouwen, om te verblijven in zijn liefde. En omdat te bereiken, dienen we te studeren in Zijn heiligdom.

We kunnen geen genoegen nemen met een schijnbare veilige situatie als de cocon van een vlinder. Als God van ons vraagt om even stil te staan in ons leven.. dan is dat tijdelijk.. Immers God vraagt altijd van ons met Hem op te trekken… immers er is geen betere weg dan Zijn weg. Als God vandaag tot u spreekt, pak uw spullen, en volg Hem. Ook al was u NU tevreden met uw situatie. Ga niet tegenstribbelen maar volg Hem blijmoedig.. immers. God zal ons veilig thuisbrengen… Die prachtige vlinder kan alleen vlinder worden als we hij blijft veranderen en wanneer de tijd rijpt is.. dan is zijn ware glorieuze schoonheid voor een ieder zichtbaar.

Na het voorval met vuur uit de Hemel, begon het volk van Israël te morren over het Manna. Sommige noemen het ook wel het voedsel van Engelen. Voedzaam, lekker.. Het kwam uit de Hemel, God schonk hen het goede voedsel. God wil ons klaarmaken voor een Heilig leven in een heilige plaats.. immers zolang de hemel ons hemels vooruitzicht is en blijft, dan zijn we blij met al die zaken die God ons biedt. Je zou kunnen zeggen: In hoeverre zijn wij vandaag de dag blij en tevreden met het Levend Woord, het woord welke vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. In hoeverre zijn we blij en tevreden met hetgeen we leren in Gods Woord.

Het is onmogelijk Gods woord te bestuderen en hetzelfde te blijven. Althans onmogelijk voor diegene die God werkelijk willen dienen hen Hem willen volgen. Bent u zoekende naar al het goede welke God ons schenkt uit zijn woord. Paulus zei het als volgt, in filipenzen 3:8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, (die kennis uit de bijbel) dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen

De Israëlieten gaven alles prijs om te vertrekken uit Egypte. Maar waren zo ook bereid om ook alles prijs te geven om ook aan te komen in dat beloofde land. Men begon te klagen over het gebrek aan vlees en vervolgens in Numeri 11:5 Wij denken terug aan de vis, die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook. Maar nu drogen wij uit, er is in het geheel niets, wij krijgen alleen dit man(na) te zien.

Ze kregen al het goede van God.. het Manna, en waar dachten ze na.. aan het schijnbaar goede toen ze in slavernij leefden. Veel mensen zijn al jaren volgelingen van Christus en soms kijken ze naar het leven die ze nu leven - het zogenaamde heiligmakingsproces -

Men kijkt naar het nieuwe leven en zegt… Vroeger kon ik meer.. ik mag dit niet meer op sabbat, ik kan niet verschijnen op feestjes met mijn collega’s. Iedereen vind me maar vreemd en apart! Niet dat we het gelijk gaan doen en ongehoorzaam worden, maar kunnen we blijmoedig tegen onze vrienden, kennissen en familie leden zeggen… Ik laat alles in mijn leven varen.. om dat de kennis over Gods liefde als vertoond in Jezus Christus, te vergaren en te ervaren. Dat is mij alles waard.

Of het nu gaat over de sabbat, gezond leven over de keuze van vrienden. Geven wij alles prijs om Zijn wil.. zodat we Christus mogen winnen. Daarom zegt Paulus zo treffend in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. 10 (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Paulus wilde leven in met een Hemels vooruitzicht niet uit eigen kracht, niet uit eigen gerechtigheid, maar door het geloof in Christus Jezus. Om de opstandingkracht in je leven aan te nemen en zodat wij echt leven als wedergeboren Christenen.

Paulus roept ons om te leven met een hemels vooruitzicht want hij jaagt naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus te behalen.

De vraag is jagen wij voldoende na in ons leven. Is ons leven dusdanig dat mensen in onze omgeving zien, merken, weten, dat wij niets liever willen dan bij Christus te zijn. Wij kijken naar ons Hemelse Heiland.. we zijn door Gods woord getuigen van zijn leven, kruisdood en opstanding, dat zou in dagelijks leven voelde moeten zijn… om alles prijs te geven en het hemelse manna met beiden handen vast te grijpen? Zien mensen om ons heen dat WIJ leven met een hemels vooruitzicht?

Blijkbaar was dat niet zo voor sommige van de Israëlieten.. Ze mopperden over de weg die de God hun wees, ze mopperden over het goede voedsel wat God hun wilde geven.. Niet om hun te pesten, Niet om een tiran te zijn.. Nee. God deed het zodat ze blijmoedig kunnen leven in een land dat God hun wijzen zou. God is teleurgesteld als wij het tijdelijke, het schijnbaar goede meer laten wegen in ons leven.. an het het goede wat God ons wil schenken.

Het volk wilde vlees en God gaf hun zoveel vlees dat ze er niet meer wisten wat ze er mee moesten doen. Soms klagen we zo tegenover God, in woorden of in gedrag over wat God voor goeds doet in het leven… dat God niets anders kan doen om dan maar toe te laten wat wij denken wat goed voor ons is. Wij dienen een God die aan ons de keuze overlaat. Wij mogen kiezen.. tussen wat goed voor ons lijkt.. of wat Goed voor ons is. Kijken wij liever naar het hier en nu of leven wij met een Hemels vooruitzicht en handelen wij dan ook dienovereenkomstig.

David verlangde erna… Paulus jaagde er na… te zijn in het Heiligdom, te zijn waar Christus is… en God leerde het volk van Israël lessen in de praktijk daar in de Woestijn, waarom? Om klaargestoomd te worden om burgers te worden van een betere Koninkrijk, gebaseerd op al het goede wat God van ons wil geven. God wil dat wij leven hier op aard met een hemels vooruitzicht. Dat al onze dagelijkse handelingen, onze keuzes. Worden gedaan in het licht van het gaan naar het nieuw Jeruzalem. Immers niets behoeft ons te scheiden van de liefde van Christus.

En het mooie is.. het hoeft niet op eigen kracht.. Daar helpt Gods geest ons bij. De lessen die het volk in Israël leerde in de woestijn zijn duidelijk.. als God beweegt.. beweeg dan mee, als God je het goede schenkt, neem het in blijdschap aan. Vergetende hetgeen achter ons is, zien wij vooruit naar hetgeen voorons ligt

En wat is dat… de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Hij is ons Hemels vooruitzicht.

Beste aanwezigen
Laten wij in dat spoor verder gaan, Hij is degene u en mij vandaag staande houdt, Hij zal ons brengen naar het Hemels Kanaan Christus Jezus.. is daar in het Hemels Heiligdom, spoedig ja heel spoedig mogen wij Hem zien van aangezicht tot aangezicht.. en de liefelijkheid aanschouwen. Als Hij ons komt thuisbrengen met het machtige engelen leger. Wat zal dat een blijde dag zijn. Weest niet ontmoedigt door de omstandigheden van dit leven. Christus is onze leidsman. En onthoud, hetgeen hij heeft beloofd in Zijn woord, zal Hij voorzeker doen.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen