Vergadert het volk

Vergadert het volk | numeri 10: 1-3,9.10

Volgelingen van Christus hebben een belangrijke taak… niet alleen dienen de gelovigen hun vertrouwen te stellen in Christus alleen.. hun zonden aan God belijden en via Christus vergeving te krijgen voor hun fouten en tekortkoming, zodat ze mogen groeien in geloof en dat hun leven gelijkvormig wordt aan het voorbeeld dat Christus ons tentoon heeft gespreid. Jezus vraagt van ons.. om Het volk bijeen te roepen… in het oud Nederlands zou je mogen zeggen… WE zijn geroepen om het volk te vergaderen. Maar wat zie je gebeuren in de deze moderne tijden, in de laatste der dagen, In plaats dat Gods Kinderen vol vertrouwen en vol vuur erop uit gaan. Is juist de tegenpartij druk bezig.. ‘zijn volk’ bijeen te vergaderen.

Satan is al meer dan 6000 jaar bezig op deze planeet om mensen te plaatsen onder zijn banier van liefdeloosheid, lust en macht. Satan gebruikt de meest sluwe methoden om mensen te doen laten geloven in de grootste leugen die er is…. Door te zeggen dat God niet het beste met de mens voor heeft. Gelukkig weten wij die hierbij elkaar zitten veel beter. Maar terwijl Satan gebruik maak van slinkse methoden… wat doen wij als gelovigen, getuigen wij nog wel?! Hoe zit het met het zendingsbevel die Jezus ons gaf uit Matt 28:18,19?

De overdenking deze ochtend is getiteld ‘vergadert het volk’ en wij zullen gezamenlijk uit het woord zien.. hoe belangrijk het is dat wij als volgelingen niet onze taak en missie vergeten… en dat als wij niet vergeten wat Jezus ons heeft geleerd.. dat wij uit eindelijk mogen delen in de glorie die God ons schenkt. Toen de Israëlieten in de woestijn waren kregen zij vele inzettingen en regels mee. Om ze te leren te leven in overeenstemming met Gods wil. Een van die inzettingen ging over de trompetten. Zoals we lazen in Numeri 10. God leert het volk te luisteren naar zijn opdrachten. Vaak zijn we zo druk bezig met onze dagelijkse aardse beslommeringen.. dat het nodig is dat de wij de zaken van de Heer ook opmerken.

Dat geldt zeker ook voor de activiteiten die wij ontplooien in ons dagelijks leven, in de gemeente of in de samenleving Soms zijn we zo bezig met de routine van allerlei bezigheden. .. dat wij de noodzaak vergeten om te luisteren naar de aanwijzingen van de Heer. En juist daarom zei de Heer tegen Mozes.. maak trompetten… en als je daarmee blaast wordt het volk vergadert voor de deur van de tent der samenkomst. Als de Heer met ons wil spreken.. dan moet Zijn volk optrekken naar de tempel. De Heer wil met ons spreken. Elke dag opnieuw… maar trekken op wij naar ‘Zijn tempel” Openen wij Zijn woord.. zodat wij Zijn stem kunnen horen. Soms moeten wij wakker geschud worden.. en hebben wij het geluid van de trompet in ons leven nodig.. misschien een vriend, kennis of familielid nodig om te horen.. het is tijd om te gaan naar de plek waar de Here is.

In Hebreeën 10 vers 19 lezen wij dat niet bang hoeven te zijn om naar het heiligdom te gaan waar Jezus is.. omdat zijn kruisdood en opstandig het mogelijk hebben gemaakt om hem te ontmoeten. Veel mensen worden bang als God hun probeert aan te spreken in hun levens. Als een Heilige God voor je staat.. dan zie je niets anders dan je eigen fouten en tekortkomingen voor je staan.. Net zoals Jesaja in jesaja 6 die zegt, “maar ik ben onrein van lippen”. Maar de Heer maakt het niet moeilijk om te komen in de tempel. De Here zegt in 2 kronieken 7, “als ze hun bekeren van hun boze weg… dan zal ik hun uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen.” God wil niet dat wij ons eenzaam voelen.. en Hij wil dat Zijn kinderen bij elkaar vergaderen.. brengen naar Zijn tempel.. en feit dat Christus stief voor onze zonden en dat Hij opstond, maakt het makkelijk, Zijn Genade is voor ons voldoende en wij mogen wij tot hem binnengaan, daarom staat in er Hebreeën 10 vers 22. Laat ons binnengaan met een waarachtig hart in de volle zekerheid van het geloof, dan onze harten gereinigd zijn van het kwaad.

Als de trompetten blazen in onze levens.. wees niet bang om naar de Heer te gaan. Vraag om vergeving en trek naar hem op. Waarom durven wij dan anderen mensen niet te vertellen, hoe fijn het is om te staan voor de Heer en dat hij bereid is onze zonden te vergeven?

Zijn wij er wel van overtuigd dat God onze zonde vergeeft als wij daarom vragen? God kan alleen zijn kinderen bijeenroepen.. als Zijn kinderen ervan overtuigd zijn, dat de Heer hun smeekbede verhoort. Satans list is heel gemeen door ons te laten denken dat God ons niet hoort en dat God onze fouten (hoe erg dan ook) niet zou willen vergeven. Daarom spoort de Heer ons op om zoals dat in Hebreeën vers 23, Dat wij de onwankelbare belijdenis der hoop moeten vasthouden.” Als de bazuinen, de trompetten in hun leven schallen, luister er na, twijfel niet, maar doe net zoals het volk van Israël leerde, trek op naar huis der samenkomst en wacht op instructies.

Paulus schreef in Hebreeën dat wij op elkaar moeten letten en als iemand die ons dierbaar is maar niet duidelijk de stem van de Heer heeft gehoord in zijn of haar leven. Wij moeten onze dierbaren helpen om op te trekken naar die plekken waar Gods stem gehoord wordt. Daarom staat er in Hebreeën 10 vers 25 de duidelijke uitspraak.. Er laten wij niet de onderlinge bijeenkomsten nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben maar elkaar vermanen en dat zoveel te meer als je de dag (dat de Jezus wederkeert) ziet naderen.

Juist wanneer u en ik de stem van Heer horen in ons leven. Juist wanneer je de tekenen om je heen ziet dat Wederkomst nabij is.. dan is het tijd om niet de bijeenkomst van de gelovigen te verzuimen… maar juist op te trekken naar Gods huis. Het is de hoogste tijd om het volk te vergaderen… maar wie behoren tot Gods volk.? Dat is een ieder die Jezus wil aannemen als Zijn persoonlijke verlosser en redder in zijn of haar leven.Jezus, zei tegen de discipelen in matteus 4:19 “En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.” Als volgelingen van Christus.., worden wij niet alleen mensen die zijn voorbeeld willen weerspiegelen in onze levens.. we gaan (net zoals het zendingsbevel ons leert” anderen mensen vertellen van de liefde van Christus. Wat doen vissers? Zijn halen de vissen in hun netten bijeen.. De Heer zoekt mensen die Gods volk bijeen willen vergaderen.. die de trompetten willen blazen en zeggen, “het is de hoogste tijd om bijeen te komen.. daar bij plaats waar de Here is. Maar hoe bereiken wij de mensen ons ons heen. Wij lezen in Romeinen 10 vanaf vers 13  want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? “

De Heer zendt ons erop uit.. hij geeft ons de opdracht om onze naaste te vertellen, zodat ook zij behouden kunnen worden. Maar hoe komen wij toch aan die schaamte? Komt het omdat we denken dat het toch geen zin heeft om te getuigen in een land als Nederland, in West Europa? Denken wij dat er geen mensen zijn die waarlijk de Here willen dienen? Maar hoe kunnen mensen een keuze maken, als ze niet het zuivere woord des Heren in hun leven hebben gehoord. Wij moeten er op uit! Het is de hoogste tijd om de trompetten te laten schallen. Laten we ons niet schamen voor het uitdragen van de boodschap. Het is Christus zelf die zegt.. dat als je voor Hem schaamt.. dan hij ook voor jou zal schamen wanneer hij terugkomt met de engelen.

In openbaring 14 lezen wij over de drie engelen die een boodschap hebben voor de wereld. En de eerste engel roept ons op om God te aanbidden… Wij die Zijn stem hebben gehoord moeten zoveel mogelijk mensen de kans geven om de Heer te aanbidden in geest en waarheid, nu men nog een keuze voor Hem kan maken. Als de trompet blaast in uw en mijn leven. Laten wij dan opgaan naar de tent der samenkomst en als mensen niet willen meegaan. Laten wij dan voor hen blijven bidden, Voor onze familieleden, voor onze vrienden onze kennissen die de Heer niet kennen. Maar laten wij ons niet schamen voor de krachtige boodschap uit Gods woord. Laten wij vrijmoedig en blijmoedig er op uit gaan.. immers we zien om ons heen de gevolgen van een leven zonder God, we zien om ons heen de ellende wat Satan aan het doen is. Het is nog niet te laat! Laten wij de bazuinen laten schallen en het volk vergaderen. Satan vergadert zijn volk door middel van list en bedrog. Door misleidende muziek en valse media. Het is de hoogste tijd dat Gods volk - wij dus - evangeliseren en mensen verzamelen op basis van Zijn eeuwig woord en geleid onder Zijn geest. Bent u er klaar voor, hoort u.. de trompet die u roept en zegt, “het is tijd om te vergaderen en de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft te aanbidden, te lofprijzen en te gehoorzamen.”

De trompetten – in het oude Israël - werden ook gebruikt om de legers te verzamelen om klaar te stomen voor de strijd. God gaf Mozes duidelijke instructies hoe de legers zich moesten opstellen en hoe ze moesten lopen als de trompeten zouden klinken. Wij hebben te maken met een ingewikkelde en gemene strijd. Satan weet dat hij heeft verloren en hij probeert met alle man en macht De verlorenen te weerhouden om te komen tot de kennis van de liefdevolle en vergevende God en Satan probeert Gods kinderen af te houden om nog hun vertrouwen in een rechtvaardige God te stellen. Het is een grote strijd waar wij ons in bevinden en Paulus in Efeziers 6 is duidelijk “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten” De strijd is een geestelijke strijd… maar de verwondingen en de gevolgen zijn ernstiger dan een ‘echte’ strijd immers.. ten prooi vallen aan de valstrikken van Satan heeft tot gevolg dat je ten prooi bent gevallen aan de gevolgen van een leven in zonde en dat is uiteindelijk de tweede dood.

Maar hoe moet je dan strijd voeren? In Efeziers lezen wij dat wij ons moeten wapenen met de wapenuitrusting van God. Satan zal ons niet sparen.. hij zal koste, wat het kost ons probeert af te houden om te bouwen op de liefde van de Here. En vaak lijkt het net alsof de overwinning zo ver weg lijkt. Dat het leven zo ellendig en zwaar is en dat er geen hoop ligt in de nabije toekomst. Maar de Heer wil dat wij ons hoop stellen op Hem en hem alleen. Wanneer wij de wijde wereld ingaan en mensen vertellen onder leiding van Gods geest van het eeuwige evangelie en Het koninkrijk van God dan is het mooi om te weten dat juist in de ellende van de strijd op de momenten dat Satan het voor ons moeilijk probeert te maken dat wij weten dat de Strijd van de heer is en dat Hij ons eruit zal helpen. Daar moeten wij op bouwen en op vertrouwen.

En het mooie is dat in de inzettingen van de Heer aan Mozes over de trompetten dat juist duidelijk wordt, laten we lezen in Numeri 10:9 En wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand die u benauwt, dan zult gij op de trompetten een signaal blazen, waardoor gij in gedachtenis gebracht zult worden voor het aangezicht van de HERE, uw God, zodat gij van uw vijanden verlost zult worden. Is dat niet prachtig.. als wij in ons leven te maken hebben met de Grote strijd die afspeelt tussen Jezus en Satan. Om de zielen van de mensen, Als wij de vurige pijlen van Satan op ons voelen komen en wanneer de grond te heet wordt onder onze voeren. Dat zegt de Heer. Blaas op de trompet. Roep de naam van de Heer aan.. Ga op je knieën en bidt. Wanneer wij de Heer aanroepen, dan zal God ons niet vergeten. Hij zal ons aanhoren en ons helpen. Nog beter.. de Heer zal ons verlossen uit de handen van onze vijanden.

Als wij eropuit gaan om het volk te vergaderen, met andere woorden gaan evangeliseren… dan is Satan de eerste die dingen laat gebeuren zodat we ontmoedigd worden. OF het nu in onze privé levens gebeurt, ons inkomen, onze aanzien in de maatschappij. Satan probeert koste wat het kost ons te weerhouden dat mensen gaan naar het koninkrijk van God. Satan wil niet dat Wij anderen vertellen dat er een machtig God is. Hij wil ons weerhouden dat wij mensen in kennis brengen van de profetie uit de schriften. Satan wil ons ontmoedigen.

Denk maar eens aan het verhaal van Joshua en de inname van de Stad Jericho. Daarvan kunnen wij lezen in Joshua 6. God had gezegd dat de Israëlieten stad zouden innemen.. Maar men mocht niet gelijkt de strijd aangaan Maar luisteren naar de bevelen van de Heer, die via Joshua tot het volk kwam, men moest 7 dagen om de stad lopen, met vooraan in de stoet de priesters met de ramshoorn, die gebruikt werden als trompetten. 7 dagen lang om de stad lopen, maar alleen mochten de trompetten klinken.. het volk moest stil zijn.

Vaak willen wij zelf het heft in eigen handen nemen. En denken wij dat wij zelf wel de strijd tegen satan en zijn boze engelen kunnen oplossen. Soms leven wij met het idee , dat wij het wel doen, maar we moeten leren leven.. zoals Joshua dat ook vertelde tegen het volk, in Joshua 6:9 staat: De ramshoorns klonken onophoudelijk, maar Joshua had strijdkreten verboden. ‘Laat uw stem niet horen,’ had hij gezegd, ‘slaak geen enkele kreet tot het moment waarop ik u dat beveel.’ Vaak moeten wij gewoon bidden en stil zijn en wachten op de Heer. Als de strijd in onze levens te zwaar wordt.. zoeken wij vaak de oplossingen, en komen wij met heldhaftige woorden. Maar we vergeten dat de gevallen engelen niet zomaar tegenstanders zijn. We moeten niet zelf de strijd aan.. maar we moeten de trompetten laten schalen, met andere woorden eerst bidden!! En wanneer de Heer ons verteld dat het de tijd is.. dan moeten wij onze stem laten horen. Dat gebeurde bij Jericho en we weten dat de muren vielen en uiteindelijk de stad ingenomen kon worden.

God wil dat wij aan Hem denken ten midden van de strijd. Juist als wij gaan evangeliseren.. moeten wij niet komen met eigen methoden.. of eigen ideetjes en denken dat wij zo wel Satan een kunstje kunnen maken. Dat wij wel met onze menselijke ideetjes.. de duivel wel kunnen verslaan.. maar God vertelt ons.. juist wanneer de strijd plaatsvindt, laat de trompeten klinken.. juist wanneer wij gaan evangeliseren en mensen vertellen van de redende boodschap van Christus.. moeten wij de trompetten laten klinken. Als wij willen getuigen en evangeliseren.. dan moeten wij de tactiek van de Here, bij de inname van Jericho volgen. Werkend onder gebed, de Heer voor laten gaan en op de tijd die hij wijzen zal.. mogen wij onze strijdkreet laten horen. Maar laat de Heer voortgaan in strijd.

Als wij de geluid van de trompet van de Heer herkennen, of beter gezegd als wij de stem van de Heer herkennen in ons leven. Dan is de strijd geen zware… daarom schreef de dichter Ethan de volgende verzen uit psalm 89 ” Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw welbehagen zult Gij onze hoorn verhogen; want van de HERE is ons schild, van de Heilige Israëls onze koning. “ Is dat niet fantastisch… de strijd hoeven we niet zelf aan… als wij ten strijde trekken om de goede boodschap te delen met onze naaste . Als wij erop uit gaan om te vertellen over onze Heer en Heiland. Dan mogen wij Hem in de moeilijke momenten van ons leven, maar ook in het evangeliseren en hem erbij treken.. en wij mogen uiteindelijk de muren van de in te nemen stand zien instorten.

De tweede engel uit openbaring 14 leert ons dat de muren van Babylon.. het afvallige volk, degene die verzameld zijn door Satan, uiteindelijk zullen instorten. God leert ons dat het belangrijk is om te strijden, zodat mensen niet deel uit gaan maken van het volk van verlorenen. Maar dat mensen deel uit moeten maken van het volk wat rondom die stad in stilte lopen en getuigen, onder het geluid van de trompet… en mensen mogen vertellen.. Er is een betere weg! Babylon is gevallen.. kom uit van haar mijn volk…. En loop mee met de mensen die de trompgeschal van de Heer hebben gehoord en zullen deelnemen in de overwinning. Zijn wij bereid om het alarmsignaal te laten klinken aan het volk wat nog in Babylon zit? Zijn wij bereid om samen met de Heer de strijd te laten voeren?

Een grote belangrijke factor wat ons weerhoudt om te evangeliseren, om Gods volk te vergaderen… is de vreugde in het doen van Gods werk. Veel mensen zien evangeliseren als een noodzakelijk ‘kwaad’ men doet het… niet omdat met het graag wilt… maar men voelt zich schuldig als men het niet doet. Soms zijn we niet ‘dankbaar’ genoeg wat de Heer doet in ons leven. Of het nu om evangelisatie gaat.. of gewoon de kleine wonderen des levens. We moeten leren onze dankbaarheid te tonen voor al deze dingen in ons leven. Daarom leerde de Heer, Mozes en het volk van Israël om de trompet te gebruiken bij al hun feesten. Niet om zomaar te feesten.. maar om te gedenken dat de Heer daad werkelijk verandering kan brengen in alle situaties en alle momenten in ons leven.

Zodra iemand kiest voor Christus.. zodra iemand ja zegt tegen Jezus.. dan is er vreugde.. elke keuze voor hem is reden tot blijdschap, reden tot vreugde. Immers iemand heeft zich afgekeerd van de duisternis en wandelt in de tegenwoordigheid van het wonderbare licht van Jezus Christus. Als wij er op uitgaan om mensen te vertellen van Jezus Christus, raak dan niet ontmoedigd dat er slechts 1 of 2 reacties zijn, na het uitdelen van duizenden en duizenden folders.. dan er slechts 1 e-mailtje komt na maanden wachten.


We moeten altijd onze dankbaarheid tonen voor wat de Heer doet in ons leven. Daarom is de 3 de engel boodschap uit openbaring 14 vers… zo belangrijk. Een ieder die kiest voor de zegel van de levende God en niet voor het merkteken van het beest op handen of hoofd, mag, zal en heeft een vreugdevol leven voor de boeg en hoeft niet te vervallen aan de prijs van zonde.

Veel mensen zien niet het nut of de noodzaak om te getuigen van geloof. Er zijn veel Christenen die niet luisteren naar de wijze raad van de Heer uit Gods woord, en Hem niet opzoeken als er moeilijkheden zijn in hun persoonlijk leven.. of in het getuigen naar anderen toe. Maar iets wat zeer schadelijk is.. is het niet tonen van de blijdschap die wij hebben.. dat de Heer met ons was in de goede en minder goede momenten in ons leven. We moeten dankbaar zijn als velen duizenden tot een levend geloof komen.. maar we moeten zeker ook dankbaar zijn als slechts 1 of 2 de roep van de Heer horen.. en dat deze mensen zich willen voegen bij het volk van verlosten..

De Israëlieten vierden een speciaal feest voor de Grote Verzoendag. Op de dag dat de Hogepriester de tent in ging om het volk te verzoenen met God. Door alle zonden van het volk voor altijd uit te bannen. Voordat die belangrijke dag kwam.. bliezen de bazuinen.. en ging het volk zich voorbereiden op deze bijzondere dag. Men noemt dat ook wel het feest van de trompetten of de bazuinen.

Spoedig, heel spoedig komt onze Heer en Heiland terug. En voordat Hij terugkomt, moet Zijn volk.. dat zijn wij hier vergaderd in deze zaal. Ons gereed maken voor de grote dag dat Hij terugkomt. Wij moeten ons eigen leven onderzoeken.. en elke dag opnieuw vragen om vergeving van onze tekortkomingen en zonden. Als we weten wat de Heer van ons wilt.. dan zullen wij onder leiding van Gods Heilige Geest, en met de gaven en talenten die wij hebben gekregen meehelpen het “Volk” te vergaderen.

Als we ons gereed maken voor de komst van Jezus Christus.. dan zullen wij onophoudelijk bidden en vragen dat de Heer ons helpt.. wanneer de Satan ons belaagt en belachelijk maakt.. omdat wij hebben gekozen voor de smalle weg.. en de Heer zal de muren en obstakels die wij in onze levens ervaren, en zeker bij getuigen en evangeliseren doen instorten.. net zoals bij Jericho gebeurde. Als wij ons gereed maken.. laten we dankbaar zijn voor al het goeds van God voor ons doet in dit leven.. Immers bij God gaat het om kwaliteit, gerechtigheid, oprechtheid en liefde en zeker niet alleen maar om getal.

Want als wij leren om de instrumenten te gebruiken die God ons heeft gegeven… Net zoals God, het volk van Isreal de trompet heeft gegeven.. zo zal God met diezelfde Instrumenten ons helpen en redden.

Immers wanneer de bazuinen zullen klinken, dan zullen de Engelen de wederkomst van Jezus inluiden en zullen de Engelen alle Christenen doen vergaderen, ze zullen de Heiligen bijeenvergaderen., zij die stierven in Jezus.. zullen de geluid van de bazuin horen en die doden zullen opstaan. De gelovigen die leven op dat moment zullen bij het horen van de bazuinen in een oogwenk veranderd worden en iedereen zal meegevoerd worden naar de Hemel om te wonen bij God.

Bij het horen van de Bazuin.. is het voor eens en altijd afgelopen mij de aanvallen van satan.. nooit meer zullen ze de heiligen verdrietig maken, nooit meer zullen de legers van Satan, de getrouwen doen twijfelen. Wanneer de bazuinen klinken is het afgelopen met elke zondige gedachte, elke zondige neiging. Wanneer de Bazuinen klinken, zullen de muren van het aardse Babylon. Voor eens en altijd instorten om nooit meer herbouwd te worden.

Bij het horen van de Bazuin… is er vreugde tot in alle eeuwigheden. Bij het horen van de Bazuin is er blijdschap, omdat dood, verdriet, pijn en ellende de gelovigen nooit meer zullen treffen, dit omdat de geloven verzegeld zijn met de zegel van de levende God.. Zij hebben God aanvaard uit liefde, ze accepteerde de kruisdood van Jezus en zijn opstanding.. ze accepteerde Zijn genade… en nu klinkt er blijdschap in de Hemel.

Broeders en Zusters… God leerde het volk van Israël om het volk te vergaderen door middel van het luiden van de Bazuin. Ook al lijkt het soms dat Satan luider en harder roept. Wij weten beter. Het enige geluid wat overwinning aankondigt is wanneer de bazuinen zullen luiden uit de Hoogte links en rechts.
Satan mag de mens veel aanbieden, schijnbaar geluk, aards rijkdom, het vervullen van al je beloften. Maar zijn trompet is niet zuiver, maar verdorven, zijn klank is verdorven en niet vreugdevol.

Laten wij altijd luistern naar de trompetgeschal van onze Heer en Heiland. Laten wij vertrouwd raken met Zijn instrumenten. Laten wij handelen zoals de Heer ons geleerd heeft. Want als wij leren toe te passen van de Heer ons geleerd heeft.. namelijk zijn volk vergaderen. Dan zal God datzelfde instrument gebruik om ons te verzamelen om de grote dag wanneer Hij terugkomt.


Houdt vol broeders en zusters.. die bazuinen zullen ook luiden voor u en voor mij.. mogen wij klaarstaan in vertrouwen dat Jezus ons zal bevrijden uit deze in zonde ondergedompelde wereld. Weet die dit alles heeft gezegd.. onze Heer en Heiland.. Jezus Christus.. getrouw is en wat hij belooft.. zal hij ook doen. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen