De minste van deze

We zijn op weg naar het nieuwe Jeruzalem, als volgelingen van Jezus Christus kijken wij graag vooruit naar die grote en wonderbaarlijke dag waar we oog in oog mogen treden met onze Herschepper, onze redder.. degene die voor ons de hoogste prijs heeft betaald. Te zijn bij Jezus Christus, je zou kunnen zeggen dat we nu nog slechts, ‘a few more miles’, slechts nog een paar mijl te gaan hebben.

We wandelen over het smalle, moeilijk begaanbare pad… naar de eeuwige redding en verlossing die Jezus Christus ons biedt. We hebben een prachtige boodschap toevertrouwd gekregen.. en aan wie, dierbare broeders en zusters… aan wie brengen wij deze woorden en wat zeggen we tegen de hen die Hem nog niet kennen.. wat moeten we doen, er is zo weinig tijd en nog zoveel te doen!.

De wederkomst staat voor de deur, je zou kunnen zeggen dat het 5 voor 12 is. En het lijkt naarmate we eindstreep naderen.. in plaats dat we méér mensen vertellen van de liefdevolle boodschap van Christus. Dat we een soort tunnelvisie krijgen en alles en iedereen om ons heen vergeten om toch maar ‘zelf’ de poorten van het nieuwe Jeruzalem binnen te wandelen. De mens van vandaag de dag, zelfs de degene die zich Christen noemen, nemen veel tijd om te kijken naar hun persoonlijke omstandigheden.. de vraag deze ochtend is.. of er net zoveel aandacht is voor de redding van de mensen om ons heen, als onze eigen redding. Immers het grote gebod is God lief te hebben met geheel je kracht, verstand en ziel en het tweede daaraan gelijk.. je naaste als jezelf. Houden wij zoveel van onze naaste.. dat wij ook aan hun de reddende boodschap brengen van het evangelie, in woord en daad

Laten we deze ochtend gaan naar eerste evangelie, namelijk die van Matteus hoofdstuk 25. In het hoofdstuk ervoor in Matteus 24 kunnen we lezen wat Jezus zei tegen de discipelen op de Olijfberg, wat er allemaal gaat gebeuren in deze wereld voordat Christus wederkeert. Oorlogen, liefde die gaat verkillen, dat de wederkomst velen zal overvallen als een dief in de nacht. Dat één de hoor de Here gered zal worden, maar de ander achterblijft. Dat we aan de seizoenen kunnen zien wanneer de wederkomst nabij is.. net zoals je aan het weer kan zien de herfst is begonnen.. als men de bladeren ziet verkleuren en vallen. Zo kunnen wij aan de ontwikkelingen in de wereld zien dat het einde nabij is. Broeders en Zusters, Jezus zegt het zelf in vers 42 van Matt 24 “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.” Dat waken en jezelf voorbereiden is een persoonlijke zaak. Zodra je de waarheid kent uit Gods woord. Waarheid dat je waarlijk vrijmaakt. Het is die waarheid die ervoor zorgt dat als je erin gelooft.. je niet achterblijft als Jezus komt met de Heilige Engelen.. maar dat je mee mag.. naar een plaats die Jezus heeft voorbereid.. Immers er zijn vele woningen voor hen die Jezus liefhebben. Maar redt de kennis ons? Is het weten dat Jezus de hoogste prijs heeft voldaan, voldoende? We worden door immers door Genade toetreden tot de God, via Jezus, maar als je bij Jezus komt blijf je dan hetzelfde?Veel mensen vergeten dat het enige wat je naar hemel kan meenemen.. geen tafelblad met zilver of goud is. Immers al het materiële of tastbaar kunnen we niet meenemen. Wat we meenemen is ons karakter. En Christus vraagt van ons dat wij onderleiding van Gods Geest werken aan ons Karakter. We noemen dat ook wel de Heiligmaking.

In Matteus 25 lezen wij 3 gelijkenissen die Jezus aan de discipelen vertelde. Nadat Jezus in matteus 24 uitlegde dat men gereed moest zijn op de grote dag.. Leerde Jezus ook de discipelen en ook ons wat onze houding, ons karakter moet zijn voordat Jezus terugkomt.

De eerste gelijkenis van Matt 25 is u welbekend. De 5 wijze en dwaze maagden, waarin we leren wij altijd klaar dienen te staan en voorbereid moeten zijn voor de wederkomst. De tweede gelijkenis over de talenten leert ons dat wij ons dienstbaar moeten stellen in zijn koninkrijk. Met de gaven en talenten die wij hebben gekregen van de Geest En vele Christenen kunnen zich gemakkelijk vinden in de eerste twee gelijkenissen. Immers het is makkelijk om bij te blijven met bijbelstudie en gebed. Dat is een individuele zaak, niemand in je omgeving hoeft te zien dat je thuis bezig bent met studie. Of je nu serieus bezig bent of de kantjes er van af loopt. Immers alleen God ziet die handeling, alleen God ziet wat er ons omgaat in ons hart.

En de tweede over het gebruik maken van talenten daarin zullen ook niet veel mensen zeggen, dat men daarin tekort schiet. Velen zeggen zelfs “maar ik haar toch de collecte op in de kerk, ik speel orgel… ik ben toch actief, ik preek toch… ik zing toch… ik doe toch erg veel”
Beste broeders en zusters. Het is Christus zelf die in het begin van zijn dienstwerk een belangrijke uitspraak deed… in matteus 7:21 ´Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is”

Met andere woorden… God vraagt van ons meer dan ‘kennis’ van de bijbel.. of bepaalde handelingen doen… in de naam van Christus. Christus gaat zelfs verder door in vers 23 te zeggen tegen de mensen die God verworpen hebben, “dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” Waarom vraagt Christus van de gelovigen méér dan kennis van de waarheid, of schijnbaar je houden aan alle tradities om gered te worden. Als we zo’n belangrijke taak hebben en een boodschap…. Wat vraagt Christus van ons?

Terug naar Matteus 25, de laatste gelijkenis van matteus 25 geeft hierin duidelijk antwoord. Hierin beschrijft Jezus dat de volgelingen van Jezus en degene die ongehoorzaam worden gescheiden links en rechts van de troon. Bij het oordeel in de hemel. Jezus vertelt dat hij de getrouwe zegent in de naam van god de Vader en zegt.. “Het koninkrijk Gods… die voor jou is voorbereid van de grondlegging der wereld is voor jou. Dat spreekt hij uit in vers 34 en dan lezen wij in vers 35… “Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.

Jezus beschrijft dat we in contact zijn getreden met Hem, als wij zorgen voor de mensen ons heen, of zoals Jezus dat zelf zegt als de bovengenoemde daden en handelingen hebt gedaan aan de ‘minste van deze’.

Maar waarom stelt Jezus zoveel belang om te gaan met de minste? Met de minder bedeelden.. Het antwoord is helder… het gaat om karaktervorming. Weet u nog toen Jezus aan zjin begin van dienstwerk bezig was. En hoe hij was begaan met de wereld.. In Matteus 9:35 lezen wij Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.”

Jezus was bezig met de verkonding dat het Koninkrijk, genas de zieken én hij was bewogen met ontferming.. want hij zag de toestand waarin de mensen zich bevonden verkeerd is. In het oude testament.. lezen wij dat God de smeekbede hoorde van het volk van Israël dat onder verdrukking leefde van Farao, ten tijde van Mozes. God hoorde hun smeekbede.. en redde het volk. In hoeverre is de vraag voor ons vandaag de dag dat wij onze familieleden, buren, buurtgenoten om ons heen zien en zien dat ze ‘reddeloos, voortegejaagd en afgemat zijn? “ Jezus zoekt mensen op die beseffen hoe erg de zonde is en hoe verschrikkelijk het is te leven zonder Christus.

Is ons hart net zo met ontferming bewogen als dat van Christus? Als wij Christus in ons leven ontdekken en zien dat Hij alles voor ons is en veel veel meer.. vergeten we dan als snel hoe ons leven eruit zag zonder hem? Sommige Christenen voelen zich, supermensen.. verhevener boven alle andere, nu zei de waarheid kennen… en het geheim van het evangelie schijnbaar met niemand willen delen.. omdat men een schat heeft ontdekt heeft en voor zichzelf alleen houdt.

Het is net als een zwerver die miljonair wordt middel van het verkrijgen van een erfenis van oud familielid. En deze zwerver, stap zijn nieuwe villa binnen en vergeet alles over het leven wat hij eerst leefde.. Hij spreekt niet meer met de mensen wie hij jaar in, jaar uit op straat mee liep Hij beschouwde als afvallig en leeft als een koning in zijn nieuwe villa, met een zijn grote nieuwe auto. Het allerergste is dat Hij zijn rijkdom niet deelt met mensen die ’t minder hebben, net zoals hij dat vroeger had als zwerver.

Als Christenen.. die Jezus hebben leren kennen in ons leven.. mogen we God dankbaar zijn dat we een nieuw leven zijn binnengestapt.. lees maar in 2 petrus 3 “Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.

Door Jezus zijn wij in contact gekomen met de waarheid, we behoeven niet meer deel te nemen aan alle ellende wat de wereld aan het einde der tijde uiteindelijk zal overtreffen. Daarom leert Petrus ons dat wij moeten werken aan ons karakter “Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.”

Wat Petrus ons hier leert.. is dat bekering en het leren kennen van Jezus.. onze roeping slechts het begin is van een bouwen van een christelijk leven. Je hebt de kennis. Wij hebben de kennis. We weten van Gods tien geboden, we kennen de wet, we worden gered uit genade.. en nu komt er erop aan.. is dat te laten zien je leven dag in dag uit Daarom zegt Petrus… Als je deze eigenschappen hebt.. dan is je kennis van de Heer niet nutteloos maar vruchtbaar.”

Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. 10 Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.” Petrus.. zegt.. dat wij onsmoeten inspannen om onze roeping waar te maken.

Het volk van Isreal werd ook geroepen… ze werden zelfs bevrijd uit de handen van Farao.. maar er was na de bevrijding uit de handen van Farao, Door het volk geen inspanning om een leven te leiden zoals Christus dat bedoeld had, Het volk schoot daarom te kort en moest 40 jaar in de woestijn blijven. God heeft ons vrijgekocht, met de hoogste prijs die betaald kan worden… en de redding is niet exclusief en alleen voor ons aanwezig hier in deze zaal.

De boodschap is niet exclusief en alleen voor Adventisten, of baptisten of protestanten of enkel alleen mensen die een bijbel op hun nachtkastje hebben liggen. De boodschap is voor iedereen die, zoals Christus dat zei, Hongerig, dorstig, een vreemdeling, naakt, ziek of in de gevangenis is geweest. De boodschap IS voor iedereen.

Voor al die mensen die niet de woorden van waarheid hebben gehoord in hun leven moeten op een of andere manier dus de kans krijgen om ook in contact te komen met de ‘waaarheid, de weg en het leven’, zodat ook zij behouden kunnen worden. En mogen wandelen in het nieuwe Jeruzalem.

De discipelen hadden het gedurende hun leven niet begrepen… Zij dachten dat behoren tot de groep van discipelen van Jezus Christus een bepaalde exclusiviteit met hun meebracht. Zij hadden zoveel licht uit Gods Woord ontvangen.. dat licht mocht alleen met de intelligentste gedeeld worden. De discipelen vergaten zelf.. dat zij (Voordat Jezus hen riep op om hem te volgen), Vissers, herders, tollenaars waren. Mensen die niet hoog aan de maatschappelijke ladder stonden.

Zelfs zij vergaten.. waaruit Jezus hen geroepen had. En toen de leerlingen Van Jezus eens wilde weten wie belangrijk was in de ogen van de Heer, in matteus 18:2 lezen wij: En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij

In een van de Engelse vertalingen die ik gebruik voor studie (The Amplified Bible) staat er voor kind ook dde volgende verklaring geschreven Iemand die vertrouw, nederig is, liefheeft en vergeeft. Met andere woorden, pas je karakter aan.. wordt nederig!

Jezus, wil niet dat wij hoogmoedige Christenen worden, die onze kennis gebruiken om iedereen die nog niet tot de volle waarheid is gekomen in Christus, apart te zetten of met minderwaardig te achten.. Nee, we moeten, juist in nederigheid omzien naar de minste van deze, en de zelfde liefde geven als dat wij hebben van Jezus geleerd hebben. We hebben een levend geloof… dat dient te blijken uit woord en daad.

God vindt omzien naar de zwakkere zeer belangrijk lees met mij Psalm 146, daar lezen wij hoe de Here de zwakste beschermt: vanaf vers 5 “Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwe houdt tot in eeuwigheid; die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. De HERE maakt de gevangenen los, de HERE maakt de blinden ziende , de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief; de HERE behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom”

God zegt tegen ons dat het je goed vergaat als je vertrouwt op de Heer. Want hij houdt trouw tot in Eeuwigheid.. en als je het lijstje ziet van vers 146 dan zijn er veel overeenkomsten met het lijstje uit Matteus 25, De Here is bij de bedrukten, de hongerigere, de gevangene, de blinde, de vreemdelingen, de wezen. Hij zorgt voor hen. Hij zorgt voor de minste.. Als God zorgt voor de minste, Als Jezus zegt dat we moeten omzien naar de minste. Dan geeft het ook aan.. waar onze aandacht.. óók in evangelisatie, naar uit moet gaan.De Here zorgt voor ons… net zoals hij zorgt voor de kleine mus.. zo zorg hij ook voor ons. En wij als zijn volgelingen moeten juist in datgene wat in de ogen van mensen.. zo min lijk… juist ons geloof in Christus tonen.

Jezus zei ook waarvoor Hij kwam om mensen vrij te maken… Niet alleen in fysieke toestand. Niet alleen mensen bezoeken die ziek zijn, in de gevangenis zitten, die alleen staan. Evangeliseren is niet alleen maar mensen helpen in hun nood.

Toen Jezus rond ging en mensen genas.. was het niet om het genezen alleen. Hij genas en sprak over het koninkrijk Gods, dat nabij gekomen is.

De Here is bewogen om ons geestelijk als ons lichamelijk welzijn. Met andere woorden Jezus wil dat wij loskomen van de ketenen van de zonden, slaven van het kwade, Jezus wil onze ogen open voor de waarheid, onze stenen harten doen verbrijzelen. Als wij mensen die boodschap onthouden, of het nu is door onze woorden of onze handelingen dan kan Jezus niets anders zeggen dan.. jullie zijn werkers der wetteloosheid.

De bijbel is ook zeer duidelijk als we niet Gods wil doen.. aan de minste onder ons.. zo schrijft Salomo in spreuken 28”27 “ Wie de arme geeft, zal geen gebrek lijden; maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt.” Paulus begreep dit wel degelijk en toen hij een collecte aanbeviel bij de inwoners van Korinthe, om de arme gelovigen in Jeruzalem te ondersteunen schrijft hij het volgende in 2 kor 9:8 God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. God geeft ons overvloedig.. niet alleen geld, maar ook zorg en steun en gezondheid om het deel wat u van Hem krijgt aan zoveel mogelijk te delen.

Denk maar eens aan de tweede gelijkenis van mat 25, hou je talenten niet voor jezelf.. maar vermenigvuldig het. Paulus gaat verder Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. 13 Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. 14 In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest.

De laatste zin is de kern… waarom vind Christus het zo belangrijk dat wij zorgen voor onze naaste.. waarom wij het evangelie moeten delen in woord en daad aan iedereen… omdat ze dan zullen zien dat door uw handeling.. God al zijn beloften nakomt. En daarom zegt Jezus in Matteus 25:37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Wij hebben een verantwoordelijke taak.. Ezechiel 3 leert ons dat wij mensen moeten waarschuwen, want anders hebben wij in onze taak verzuimd. Omdat wij mensen gereed moeten maken voor de wederkomst, maar het draait niet alleen om het zeggen van heilige woorden.

De Heer is niet alleen geïnteresseerd in mooie gebeden, mooie volzinnen. De Heer vraagt van ons om het evangelie overal te brengen, zoals Paulus zei tegen de jonge Timoteus, Aan iedereen.. gelegen of ongelegen. Maar ook uit houding moet blijken dat wij het karakter eigenschappen hebben die Christus belangrijkheid vind. Dat wij de vrucht van de geest (Galaten 5) in ons leven ten toon spreiden.

In een van de gelijkenissen die Jezus vertelde, waren er in eerste instantie belangrijke mensen uitgenodigd voor de bruiloftsmaaltijd. Maar ze hadden allemaal wat anders aan hun hoofd. Het kan best zijn dat u veel tijd en energie besteed om mensen.. waarvan u verwacht dat ze onafhankelijk zouden zijn voor Gods woorden.. er na zullen luisteren. En juist gaat onze aandacht om deze mensen wakker te schudden. Maar de Here vraagt van ons veel meer. Hij vraagt niet alleen om de mensen die wij belangrijk achten te bereiken met de boodschap.. Maar juist de minste.. Wellicht zijn ze niet geschoold. Wellicht staan ze in eerste instantie niet op ons to-do lijstje. Maar vergeet niet toen De bruidegom de armen, weduwen en wezen uitnodigde.. reageerde men prompt…en toen zei Jezus.. “De eeerste zullen de laatste zijn”. We zullen blij verrast zijn als we zien welke mensen reageren op de liefdevolle woorden van Jezus. Mensen waarvan hij het niet gedacht hadden, zullen Jezus in hun harten omarmen.

Broeders en zusters, laten wij het hart van Jezus uitdragen.. en omzin naar de minste van dezen.. Immers voordat wij Jezus leerde kennen waren wij in geestelijke zin arm.. omdat wij de waarheid niet kenden, wij waren in geestelijk zin getekend.. omdat we vast zaten aan de straf van de zonde.. we waren blind omdat wij de liefde Gods niet kenden. Maar broeders en zusters het aangename jaar des Heren is nabij gekomen.. we hebben slechts een paar mijl meer te gaan. Laten wij een iedereen vertellen dat Jezus wederkeert. Laten wij iedereen vertellen dat ze bevrijdt kunnen worden van schaamte, zonde en schuld. En laten wij in woord en vooral in daad laten zien dat iedereen deze boodschap moet horen, en dat wij deze boodschap moeten uitleven.

Immers de beste evangelisatie middel die wij hebben is handelen in overeenstemming met Gods wil. Moge uw arbeid niet tevergeefs zijn, want hij die ons roept is getrouw en wat Hij beloofd zal hij ook doen.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen