Niet Buigen!

Daniel 3 | Handelingen 2:42

Het jaar is bijna ten einde en wat kun je zeggen over 2007 en wat we vooral niet moeten doen in 2008, namelijk buigen! 2007 was een jaar dat we vooral stil stonden bij de noodzaak om zo groen mogelijk te leven. We horen en zien op radio en tv dat we er alles aan moet3en doen om zo milieuvriendelijk te leven. We moeten er alles aan doen om zo ‘standvastig’ mogeijk te leven als het om het milieu gaat.

Broeders en Zusters, er is een groter gevaar voor het bestaan van deze wereld, voor het leven van iedere individu in deze zaal en daarbuiten. En dat is de zonde! Alles wat te maken heeft met de overtreding van Gods wil, Gods wet, alles wat indruit tegen Zijn liefde voor ons.

God vraagt van ons, ondanks wat er gaat gebeuren in deze wereld, ons blik op het hemels vooruitzicht te stellen, namelijk een eeuwig samenzijn met onze redder en verlosser Jezus Christus op een nieuwe hemel en uiteindelijk ook op een nieuwe aarde.

Paulus zei hoe wij staande moeten blijven in deze einde der tijden. In 2 tim 4, zegt hij zelf, “Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.” Nuchter… doen alsof er niets is gebeurd. Gewoon doorgaan met wat God van ons vraagt.. maar is dat makkelijk. Nuchter blijven?

God vraagt van ons geduld, het is een eigenschap die Gods geest ons geeft als wij aan de ware wijnstok in geest en waarheid verbonden blijven. Maar hoe kom je toch nuchterheid in je geloof, hoe blijf je geduldig als alles, maar dan ook alles je tegenzit. En waar moet je standvastig in zijn. Wanneer moet je staan en wanneer niet? Deze overdenking heeft ‘Niet buigen” Want er komt een tijd dat je moet staan voor de waarheid ook al lijkt het buigen het meest makkelijk..

We lezen in matteus 24 dat Satan er alles aan gaat doen om Gods kinderen te achtervolgen,, om ze hoe dan ook af te houden van de waarheid. Als het mogelijk was zouden zelfs de uitverkorenen verleidt worden. Met andere woorden: je moet behoorlijk standvastig zijn om niet in de valstrikken van Satan te vallen.

Petrus sprak er in een van zijn brieven ook over, zo lezen we in 1 petrus 5:8 “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. We moeten dus de duivel wederstaan! vast in het geloof. Standvastig in het geloof met andere woorden.

Mensen die twijfelen over waar ze staan in hun relatie met hun Heer en Heiland zijn dus vatbaar voor de aanvullen van satan. En hoe kan die twijfel ontstaan? Door ongehoorzaamheid aan Gods woord en waar de geest der profetie in ons leven voor waarschuwt.

Laten we deze ochtend eerst gaan naar Jeremia hoofdstuk 35. Daar lezen wij dat de profeet Jeremia de opdracht kreeg om naar het volk van rekabieten. Rekabieten was een Joodse stamdie geen wijn dronk, die in tenten bleef wonen, volgens het gebod van de vaders. ZE deden dit omdat ze niet verbonden wilden zijn met de babyloniers die valse goden op nahielden. Niemand in de familie van Rekabieten - ook niet de aangetrouwde familie en hun kinderen – brak het gebod van de Rekabieten. Het was een gewoonte die me al hield voor 200 jaar en Jeremia moest naar hun toegaan en zeggen, zo lezen wij vers 5 de opdracht van de Heer, ik zette de leden van het huis der Rekabieten kannen vol wijn en bekers voor en zeide tot hen: Drinkt wijn.

Wat was de reactie van de kinderen van het huis va Jonadab, zoon van Rekab? Was het gelijk buigen… was het gelijk alles overboord gooien. Het antwoord van de kinderen was als volgt. In vers 6: Maar zij zeiden: Wij drinken geen wijn; want onze vader Jonadab, de zoon van Rekab, heeft ons geboden: Nimmer zult gij of uw kinderen wijn drinken; ook zult gij geen huis bouwen, geen zaad zaaien en geen wijngaard aanleggen of in bezit hebben. Ze hielden zich aan het gebod van hun vader. En toen er moeilijkheden in hun levens kwamen en Nebudkadnessar met zijn legers kwam.. wat deden ze toen. Dat lezen we in vers 11 Maar toen Nebukadressar, de koning van Babel, tegen het land optrok, hebben wij gezegd: Komt, laat ons naar Jeruzalem gaan, vanwege het leger van de Chaldeeën en dat van de Arameeërs. Zo wonen wij in Jeruzalem. Ze besloten in plaats van in te geven naar het gebod van de Babyloniers zich te begeven naar de steden. Ze konden niet anders dan terugtrekken, maar ongehoorzaam zijn naar het gebod van hun vader, dat konden ze zichzelf niet.

En wat mij, en velen van u ook zal verbazen, in plaats dat de Heren, die Rekabieten strafte voor hun schijnbare ongehoorzaamheid naar God. Nee. God beloonde juist dit volk voor hun gehoorzaamheid en standvastigheid.

God zei tegen Jeremia in vers 14“: Ga, en zeg tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem: Wilt gij hieruit geen lering trekken om aan mijn woorden gehoor te geven? luidt het woord des HEREN. 14 Het gebod dat Jonadab, de zoon van Rekab, aan zijn zonen heeft opgelegd, om geen wijn te drinken, wordt gehouden; want tot op de huidige dag hebben zij geen wijn gedronken, omdat zij gehoor hebben gegeven aan het gebod van hun vader. En Ik heb tot u gesproken, vroeg en laat, maar gij hebt Mij geen gehoor gegeven. 15 Ik zond al mijn knechten, de profeten, tot u, vroeg en laat, met de boodschap: Bekeert u toch, een ieder van zijn boze weg, betert uw daden en loopt geen andere goden achterna om die te dienen, dan zult gij blijven in het land dat Ik u en uw vaderen gegeven heb; maar gij hebt uw oor niet geneigd en Mij geen gehoor gegeven. 16 Ja, de zonen van Jonadab, de zoon van Rekab, hebben het gebod dat hun vader hun opgelegd had, gehouden, maar dit volk heeft Mij geen gehoor gegeven. 17 Daarom zegt de HERE, de God der heerscharen, de God van Israël, aldus: Zie, Ik breng over Juda en alle inwoners van Jeruzalem al de rampspoed waarmede Ik hen gedreigd heb, omdat Ik tot hen gesproken heb, zonder dat zij gehoor gaven, en Ik tot hen geroepen heb, zonder dat zij antwoordden

God wil niet dat wij buigen, maar dan wij standvastig zijn. In 2007 bleven we staan, ondanks mensen dichtbij en verweg hebben getwijfeld aan het vaste woord van God. De vraag is blijven wij net als de Rekabieten in 2008 standvastig of zijn wij als volk van Juda. We lezen dat God hen profeten gestuurd heeft. Op allerlei tijdstippen en gelegenheden met de boodschap. Bekeert u en keer je van je boze weg en loop geef andere goden achterna. Maar ze hebben niet geluisterd.

Vandaag de dag spreekt nog steeds tot ons, door middel van Zijn worod en de geest der profetie, met een simpele boodschap, Vrees God en geef God de eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Als wij onze ogen openen, als wij luisteren en handelen naar het geen wat onze Heer heeft gezegd. Hoeven wij niet angstig en bang te zijn voor de rampspoed die de wereld zal overtreffen. Dan hoeven wij niet bang te zijn voor het geen beschreven staat in Matteus 24 of Lucas 21 over het eind der tijden. Wij dienen de Here te antwoorden over Zijn roep naar ons toe

Vandaag is de dag op opnieuw te staan voor christus, net als het lied zegt, “Stand up, stand up for Jesus, Lift high His Royal banner, it must not suffer loss, from victory unto victory. His army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Sta op, sta op voor Jezus. Heft op Zijn heilbanier. Zijn leger zal Hij leiden. Jezus zal Zijn leger leiden totdat elke vijand verslagen is en Christus tot Koning is verheven.

Standvastigheid is geen jaarmotto, we kunnen niet standvastig zijn voor het moment, standvastigheid is iets wat we ons leven lang behoren te doen. We kunnen niet zeggen tegen God. Heer in 2007 was ik standvastig voor de waarheid, maar in 2008 ga ik me meer bezighouden met evangelisatie. God wil geen mensen die compromissen maken met de waarheid, hij zoekt mensen die met hem mee willen gaan.

Maar waarin dienen wij standvastig te zijn? Hoe krijgen wij een onwankelbaar geloof? Standvastigheid zal een van de gebieden zijn waarop de gelovige in de eindtijd op beproeft zal worden. Toen de discipelen op de Olijfberg vroegen “wat is de teken van Uw komst en de voleinding der wereld” Zoals dit opgetekend staat in matt 24:3. Wat zei Jezus als eerste…. Vaak lezen wij over deze tekst heen en gaan gelijk naar de rampen, plagen en vervolgingen. Jezus zei.. Zie toe dat niemand je verleidde.!
We leven in een tijd waarin persoonlijk meningen van deze of gene boven Gods woord worden gelegd. In diverse kerken krijgen mensen zogenaamde profetische woorden van de God, zogenaamde visioenen woorden die veelal direct tegenspraak zijn met wat er geschreven staan in Gods Woord.

Steeds meer mensen weten zelfs niet meer wat er in de bijbel precies staat. In diverse gesprekken hoor ik mensen zeggen, “ergens in de bijbel staat, dat je iets wel of niet mag doen.”

Paulus wist dit ookt standvastigheid een belangrijk onderwerp is voor de gelovige en adviseerde zijn jonge metgezel Timoteus dan ook 1 tim 4: Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, wèl onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer, die gij gevolgd zijt; maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel en leer dit. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.

Een standvastig leven kan je trainen. Paulus geeft goede adviezen aan Timoteus. Net zoals je je lichaam kan trainen om fit te zijn, zo kan je je geloofshouding ook trainen. Met andere woorden. Lees je bijbel, ontwikkel een gebedsleven. Hou je bezig met geestelijke zaken. Wees een voorbeeld, leer anderen. Ontdek je gaven. En groei. En het voordeel is.. als wij in ons leven een stabiel, standvastig geloofsleven ontwikkelen, dan kan dat bij dragen aan het geloofsleven van de mensen om ons heen.

In de tweede brief benadrukt Paulus nogmaals he belang van een standvastig geloofsleven.
2 tim 1:13 :  Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is.  Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd. En wie kent deze woorden niet
Het is lastig in een tijd als deze om je horen gefixeerd te houden op het goede, er zijn zovelen die roepen dat zij een ‘beter’ woord horen. Woorden die klinken als een betere waarheid, makkelijker te houden. Makkelijker te accepteren, maar Jezus leert ons… “laat u niet verleiden”, “Paulus zegt mensen zullen de gezonde leer niet meer verdragen.”
U kunt van de kansel, uit een boek, tijdens een Bijbelstudie of gewoon op straat, vele woorden horen. Het is belangrijk dat u ‘standvastig’ de bijbel leest en bestudeert en zoals paulus de mensen in Tessalonki vertelde. ‘Toets alles en behoud het goede.” En dat kan alleen als u zich laat leiden door Gods Geest.
Toetsen wij alles wat wij horen aan het woord. Als wij dit niet in ons leven doen, dan is het gevaar dat we met elke wind meewaaien. EN wij weten allemaal wat er gebeurd met bomen die met elke storm meewaaien, ze breken uiteindelijk af. Wij moeten leren dat wij in ons leven NIET moeten buigen.. behalve voor één iemand. Jezus Christus! Hoe standvastig zijn we, temidden van een brutale wereld gevuld met zonde.

Paulus wist waar je de bron vind om een standvastig geloof te bouwen 2 tim 3:14 Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, 15 en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.

De bijbel en de bijbel alleen door leiding van Gods Geest kan je helpen om standvastig te worden en je standvastig te maken in elke situatie. Net zo sterk als de familie van de Rekabieten. Standvastigheid in geloof is niet standvastigheid voor een enkel moment, maar standvastigheid is wat je staande houdt ook al houdt de zwaarste storm in je leven huis. Immers we lezen in de bijbel dat Satan, er alles aan zal doen dat – ware het mogelijk – zelfs de uitverkorenen zouden bezwijken.Zelfs de vrienden van Job begrepen hoe belangrijk het is om rein te staan voor de Here, als hulp middel voor standvastigheid. Indien gij uw hart bereidt, en uw handen tot Hem uitstrekt; indien er ongerechtigheid in uw hand is, werp die verre weg, en laat geen onrecht in uw tent wonen – ja, dan kunt gij uw gelaat smetteloos opheffen, dan zult gij vast staan en niet vrezen;

Als wij vasthouden in onze verkeerde daden en gedachten, als we die in onze levens meer koesteren dan de liefde voor de waarheid uit Gods woord, dan staan we op wankele grond. Denk maar eens aan de gelijkenis van Jezus en de wijze en dwaze man. Als je je huis bouwt op zand, dus op het zekere woord Gods. Als je je laat meewaaien met elke wind. Dan kun je niet staan in je leven op de momenten die ertoe doen, dan val je om, ben je meer dan kwetsbaar voor al het slechte die satan ons in de schoen wil schuiven.

De bijbel leert ons dat in de laatste dagen van de aardse geschiedenis. De tijd waarin wij nu leven, mensen meer zekerheid vinden in het zand, dan op de rots der eeuwen. Vandaag de dag zien mensen zekerheid alleen op tijdelijke zaken. Als ik een vast inkomen heb… dan heb ik een zeker leven. Als ik alles heb wat mijn hart begeert.. dan heb ik een zeker leven.

Mensen zien zekerheid in de dingen die ze tastbaar kunnen aanraken en zien. Als mensen die dingen van hun afgenomen zien worden, dan raken ze al gauw depressief en in de put.

In de laatste der dagen zien we dat de zekerheden die de mens heeft op het spel worden gezet. De vraag is simpel, “Kies je voor aardse zekerheid die je kan zien, of kies je voor hemelse zekerheid die je niet kan zien.” In de middeleeuwen moesten mensen kiezen tussen de vervolging en de brandstapel of een schijnbaar rustig en zorgeloos leven. Velen Oprechte Christenen kozen toch voor de vervolging… waarom. Omdat ze wisten dat als je standvastig blijft bij de Here. Je mag ontvangen wat Hij ons heeft belooft.Wij stonden standvastig in 2007, wat gaat 2008 brengen? Gaan we twijfelen aan de zekerheden die wie niet kunnen zien, maar waar we wel over kunnen lezen in Gods Woord. Het wordt steeds moeilijker om in deze maatschappij nog ronduit te getuigen van je geloof. Als je zegt dat je doet wat de bijbel staat ben je ouderwets, niet modern, niet vredelievend. Je wordt als het ware verketterd…. Net als in de middeleeuwen. Paulus bracht bemoediging… hij zeg in Romeinen 8 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad

Wat zal ons in 2008 ons scheiden van de liefde van Christus? Een bankrekening met een saldo die ons teleurstelt? Zullen de berichten die wij dagelijks op tv te zien krijgen ons scheiden van de liefde van Christus.? De houding van ouders die Christus niet willen leren kennen of kinderen die niet willen staan voor de waarheid.

Broeders en zusters…. De drie vrienden van Daniel, konden ook kiezen. Laten we gaan naar Daniel hoofdstuk 3. Koning Nebudkanessar wilde laten zien hoe groot hij wel niet kon zijn. Groter dan alle andere heersers. Hij vroeg maar een ding. Als je buigt voor mij.. dan ga je niet dood.

Wie wil er nu sterven? Niemand toch… Het enige wat je hoefde te doen was buigen, als de stoet langs kwam. Wanneer de klanken van de instrumenten klonken, dan buig je en als het geluid weer verstomde kon je verder aan je wandel.

Soms vraagt de wereld van ons een andere houding. Men zegt niet dat je niet naar de kerk mag gaan. Je hoort niemand zeggen dat je moet stoppen om de God te aanbidden. Het enige wat deze moderne tijd van je vraagt is te buigen voor de zaken van de wereld. Als er dingen gebeuren die niet overeenkomstig zijn met Gods wil, dan vraagt de wereld, buig maar, kijk maar om het hoekje.

Nog meer dan in 2007, zal 2008 van ons als gelovigen vragen, om te handelen naar het decreet van de wereld. “Je mag wel geloven.. maar doe dat maar binnenskamers, in deze wereld.. doe je wat de wereld van je vraagt.” Zelfs mensen die zeggen dat ze geloven zullen zeggen, het maakt niet uit dat je buigt. Je hoeft de wereld niet te aanbidden, je hoeft alleen te buigen. Satan zal het heel makkelijk maken voor de gelovigen om hun rug naar Christus te keren. Onder valse voorwendselen zal hij het maken dat God de rug toe keren niet erg is… Maar Gods woord is onverbiddelijk. IN Hebreeën 3:14 staat “want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.”


We hebben deel aan de liefde die Christus ons biedt, we zijn verzekert het eeuwige loon te ontvangen als we ons niet laten misleiden door de zonde… tot het einde toe. De drie vrienden van Daniel hadden het door. Er zullen best meegevoerde Joden in Ballingschap zijn die riepen, “buig nou, God zal het niet erg vinden als je buigt…. Je krijgt alleen maar problemen als je niet buigt.” In 2008 zullen steeds meer gelovigen roepen.. “buig nou.. maak een klein compromis, God zal het niet erg vinden. We blijven geloven.. alleen op dit puntje zullen wij buigen zodat we nog steeds aanzien blijven houden, we buigen op dit puntje zodat we niet worden uitgelachen op straat.”

“buig nou” Dat zal de boodschap worden van 2008. Bent u bereid te buigen voor de wereld… of te staan voor Christus. De drie vrienden van Daniel in hoofdstuk 3 bleven staan…. Terwijl iedereen boog bij het geluid van de instrumenten.. blijven zij staan… zij aanbaden geen gesneden beelden, ze aanbaden geen valse goden. Alleen de God van Abraham Isaak en Jakob is het waardig om aanbeden te worden. Dus ze bogen niet… ze bleven staan. Blijven wij staan met kop en schouders boven het maaiveld.. als zelfs de meest dierbare om je heen zullen zeggen in 2008… buig nou.. je krijgt problemen.

Het verhaal zou mooi aflopen als de drie vrienden niet zouden buigen en ze geen consequenties hoefde te ondervinden van hun keuzes. Het zou makkelijk zijn als ze niet buigen voor de koning en daarna gewoon hun werkzaamheden konden vervolgen zonder dat er iets zou gebeuren.

Maar dat gebeurde er wel. Ze werden gearresteerd u kent het verhaal wel. Nebudkanessar was niet ‘happy’ met de ongehoorzaamheid van deze mannen, ze durfden het gezag van de koning te gehoorzamen Net als wat de wereld tegen ons voortdurend zeg.. “Wie is jullie God die je kan bevrijden van jouw problemen.” Broeders en zusters als je je vertrouwen stelt op de aardse zekerheden. Dan kan je rare besluiten nemen. Als je aardse rijkdom en je aardse positie en status je meer lief is dan wat God je kan bieden.. dan buig je en dan buig je diep voor de wereld. Maar als je vertrouwen stelt in Schepper, dan sta je voor de waarheid die de schepper heeft gesteld in Zijn woord.

Als de wereld aan ons zou vragen denk je dat God je zal bevrijden uit de straf die de wereld op je gaat leggen, dan dienen wij net te antwoorden zoals er staat in Daniel 3:16 Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. 17 Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; 18 maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.

Je zou het ook zou kunnen beantwoorden.. als we omkomen.. dan komen we om.. maar we houden ons vast aan de waarheid zoals God ons geleerd heeft.


Broeders en zusters… Wij stonden voor de waarheid in 2007, er is niets het afgelopen jaar gebeurd waardoor we zijn gezwicht.. immers we zitten hier nog in de zaal en vol vuur en vol strijdvaardigheid des geloofs als in 2006. Nu komt 2008 eraan. De drie vrienden van Daniel, zoals wij weten werden bevrijd uit het vuur door Christus Jezus.. Ze konden blijven staan in de meeste onmenselijke verdrukking die er in die tijd te bedenken was en waarom?


Ze bogen niet voor de koning van de aarde.. Maar wel voor de Almachtige Schepper van het heelal. Niemand weet precies van 2008 gaat brengen. Niemand weet of het een moeilijk of een makkelijk jaar gaat worden. Niemand weet of we vrij van de verdrukking zullen zijn… of dat er wij het in alle hevigheid zullen ervaren.

Een ding is zeker… op weg naar het nieuwe Jeruzalem zullen allen binnenwandelen die de woorden van God aan hun hart hebben toevertrouwd en zijn genade accepteren en al hun fouten en tekortkomingen aan Hem zullen overdragen. Wij hoeven niet angstig te zijn, voor 2008.


Wat wij dienen te doen.. is wat het lied ons leert, “Stand up, stand up for Jesus, the strife will not be long;
This day the noise of battle, the next the victor’s song. To those who vanquish evil a crown of life shall be;
They with the King of Glory shall reign eternally.


Sta op, stand op voor Jezus.. het gevecht zal niet lang duren Vandaag horen wij wapengekletter, maar binnenkort horen wij de lied van overwinnaars Degene die het kwade verslaat zal de kroon van het eeuwig leven mogen dragen Zij zullen met de Koning der Glorie voor eeuwig regeren.

Broeders en zusters.. er komt een dag dat de standvastige in Jezus Naam zullen buigen. Niet buigen voor aardse mensen en aardse wensen. Nee er komt een dag dat wij zullen buigen voor de Koning der Glorie, Jezus Christus. Die dag komt spoedig eraan. Of dit morgen of in 2008 of in de nabij toekomst zal geschieden.. dat weten wij niet. Maar als wij standvastig blijven tot het einde. Dan mogen wij de kroon der gerechtigheid mogen ontvangen. Weet dat degene die dit heeft belooft het ook zal doen… zoals in het afgelopen jaar.. maar zeker ook in het toekomende.

AMEN.Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen