In zijn dienst (in His majesty's service)

In zijn dienst (in His majesty’s service)

Deze sabbat staat in het teken van dienstbaarheid, In Zijn dienst. Ook al is de militaire dienstplicht in Nederland al jaren geleden afgeschaft. In het ‘leger’ van de Heer is het min of meer nog steeds een dienstplicht, immers een Christen weet niet beter dat zijn of haar leven, een leven is ter meerdere eer en glorie van onze schepper en herschepper ook eentje is van dienstbaarheid, of het nu in hier op de kerk is, of wanneer de deuren van deze kerk in de loop van de dag sluiten en wij ons begeven in de maatschappij. Dienstbaarheid kent geen eind, waarom… want zo lezen wij in 2 Korinthiers 5:14, de liefde van Christus dringt ons.

Als wij deze sabbatdag stilstaan bij dienstbaarheid en kerkgroei, laten wij eerst stilstaan bij de liefde van Christus die onze motivatie dient te zijn. Het feit dat wij hier mogen zitten, in dit kerkgebouw, het feit dat wij ademen, het feit dat wij dankzij Christus, uitzicht mogen hebben op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde… is dankzij het offer wat Christus voor ons gedaan heeft. Ruim 2000 jaar geleden op het kruis van Golghota.. Zijn striemen is onze genezing geworden. Zijn ‘dienst’ is als een voorbeeld voor ons. Zijn dienst aan ons is een voorbeeld hoe wij dienstbaar mogen zijn aan een ieder in deze wereld. Het is jammer dat veel mensen, woorden als: dienstknecht, dienstbaarheid dienstbetoon, ouderwetse woorden vinden, voor ‘ik heb leukere en nuttigere zaken voor mijzelf te doen.” Anderen vinden dat je alleen goed dienstbaar kan zijn als je er een flinke vergoeding voor terug krijgt. Maar in Christelijk dienstbetoon ligt dat anders. Je doet het niet om een gevulde portemonnee, en je doet het niet om ‘grootste’ genoemd te worden in Koninkrijk van God. Je doet het omdat wij, zo lezen wij in 2 korinthiers 5:15 “daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.”

De vraag deze ochtend is zijn wij tot inzicht gekomen? Hoeveel Christus voor u betekent? Wilt u gesteund door Zijn liefde voor ons, werken in Zijn dienst? Wat dienen wij dan te doen, Petrus verwoordt het prachtig. In 1 Petrus 2 “Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus

In Christus en in Hem alleen mogen wij onze vuile was neerleggen en schone klederen aan te trekken In Christus en in Hem alleen mogen wij ware vreugde en blijdschap ervaren, die geworteld is in het woord en zichtbaar is voor een ieder. Als je daaraan hebt geproefd, zoals Petrus dat zegt.. Als je hebt geproefd aan de liefde van Christus. Als je weet dat alleen Hij en zijn offervaardigheid ons redding heeft gebracht.. dan wil je niets anders dan al levende stenen gebruikt worden voor de bouw van een geestelijk huis. Je wilt niets anders dan ingeschreven worden in het overwinnend leger van Christus. Let wel een geestelijk huis is dus mensen brengen naar dit huis, de vergadering van alle gelovigen,, door middel van evangelisatie, maar zeker ook de dienstbaarheid naar elkander toe. Maar waarom vinden velen het eng of vervelend om actief te werken in zijn wijngaard. Willen wij als soldaten in het leger van Christus liever aan de zijlijn blijven?

Ik las onlangs deze uitspraak in een Amerikaans kerkblad, die zegt “Most people wish to serve God -- but in an advisory capacity only” De meeste mensen wensen om God te dienen.. maar echter alleen in een adviserende rol. Wat zou het effect zijn geweest als de discipelen van de Heer, slechts toeschouwers waren van de zijlijn die adviezen gaven aan Jezus? Hoe zouden de mensen dan te weten komen over het koninkrijk Gods? Stel wat er was gebeurd als alle adventpioniers slechts vergaderde over de drie-engelenboodschap en elkaar adviezen gaven en er niet daadwerkelijk op uit gingen. Zou het niet rampzalig zijn geweest voor alle in deze kerk en iedereen daarbuiten als er in de hemel slechts aan de zijlijn gekeken werd en Jezus niet bereid was geweest om dienstbaar te zijn naar ons toe. Om ons te verlossen van de zonde? Het idee alleen al, zou er niet aan willen denken! Broeders en zusters. Wij behoren dienstbaar te zijn, niet om gezien te worden, maar zodat Christus gezien mag worden, door onze handel en wandel.. Zijn licht dienen wij te laten schijnen, zoals Mattheus 5:14 ons vertelt, Een licht op een berg kan niet verborgen blijven.

Durven wij gehoor te geven aan de roep van Jezus in ons leven aan te horen die zegt, “Ga heen en verkondig en verspreid het goede nieuws van het koninkrijk Gods” Wat betekent het om dienstbaar te zijn, voor de en verkondingen van de waarheden van God? Welke werkers zoekt Christus en wat is onze beloning? Laten wij in Gods woord op ontdekkingsreis gaan en laten wij deze ochtend versterkt worden om te leven, te wandelen, ten handelen in overeenstemming met Zijn Woorden van liefde, woorden met eeuwigheidswaarde. Is het vandaag uw verlangen, om je in te zetten in Zijn dienst? Want dienstbaar zijn in de wijngaard van de Heer is het grootste voorrecht die je kunt hebben.
Als je dienstbaar bent in de kerk, of het nu zaaldiaconie is, of in evangelisatie, of je nu mensen bezoekt om voorbede doet. De Here zoekt mensen die gewillig willen luisteren aan Zijn voeten of net zoals Jakobus dat optekent. Dat de Here zoekt mensen die luisteren naar het woord en daarna ook naar handelen. Een soldaat in het leger is géén soldaat die slechts in de boeken tuurt en leert hoe hij de aanval moet inzetten. Een soldaat is een soldaat als hij de bevelen opvolgt en luistert. En dat is nu net het grootste probleem.. luisteren wij. Zijn wij, en ik ook… bewust dat de Heer constant ons roept. Bent u die dienstknecht de Christus vandaag roept?

Laten we gaan naar Matteus 9 vers 35, daar lezen wij een grote aanleiding voor de oproep van de Heer, En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

Jezus, liet in zijn werk aan aantal zaken zien waar hij dienstbaar was.. Hij ging er actief op uit, als er een ding is wat Jezus niet deed, was lang stil zitten op een plaats (als hij op een plaats stil bleef, was het in gebed tot de God de Vader of in studie van de Wet en de profeten) Jezus, ging er dus op uit… Hij onderwees in de kerk (en daarbuiten) over het evangelie, Hij was bij de zieken en zwakkeren. Hij was daar waar de nood aanwezig was. Daar mensen een dienst bewezen kon worden. Jezus, was bewust van de omgeving, waar hij zich in begaf.. Of het nu binnen de muren van de kerk was en daarbuiten. Jezus, zag dat als mensen niet leefde met God ze uitgeput en hulpeloos uitzagen. Jezus, was bewogen. Net zoals God bewogen was om Zijn eniggeboren Zoon stuurde naar deze wereld om u en mij te redden. Het dienstwerk van Jezus op aarde, toen. Het Dienstwerk van Jezus in het Hemels Heiligdom Nu. Is gericht rondom een simpel thema.. verzoening, verlossing, redding van de tweede dood. Een liefhebbende en rechtvaardige God die aanwezig wil zijn temidden van Zijn volk. Mensen moeten ontdekken dat het goede nieuws van het Koninkrijk van God, niet zomaar iets is.. maar iets met eeuwigheidswaarde.

Het evangelie verspreiden is dus niet alleen maar vertellen over Gods Koninkrijk. Mensen wijzen op het komend Koninkrijk en het dienstwerk van Jezus in dat Hemels Heiligdom. In Zijn dienst is ook de principes, de normen en waarden van dat Koninkrijk laten zien. Zorg voor de medemens, voor de zwakkere in de samenleving. De liefde Gods delen met een ieder en daarom zegt Jezus ook tegen zijn discipelen.. de Oogst is wel groot.. maar waar zijn de werkers.. Bidt en vraag dat Hij, God, de werkers er op uit stuurt. De oproep is aan ons.. zien wij in ons leven.. hier in de kerk en daarbuiten de nood, het gebrek aan liefde, het gebrek aan de verkondiging van de waarheden Gods. Zien wij net als Jezus de noodzaak om de nood te verlichten. De vraag deze ochtend is.. Horen wij Zijn stem nog? Die zegt ‘kom werken in Mijn dienstIn Zijn dienst, Werken voor Gods glorie en eer vraagt om mensen jong en oud die het Oudnederlands zo mooi zegt. De Here vrezen (betekent ontzag hebben voor) In Psalm 2 vers 11 lezen wij: Dient de HERE met vreze en verheugt u met beving. Als wij deze psalm (waarin wij de aankondiging kunnen lezen van Jezus als verlosser en koning) lijkt het net of wij een tegenstrijdigheid lezen.. Hoe kan je nu dienen met ontzag, en tegelijkertijd vreugdevol zijn met beving. Vele Christenen zien werken voor de Heer niet als iets belangrijks, maar als tijdverdrijf. Werk wat je makkelijk kunt uitstellen. Toch vergeten velen, dat wij als Christenen in dienst zijn van de Schepper en Herschepper van ons leven en alles om ons heen.

De taak die voor ons ligt is enorm en de uitdaging des te groter. Veel mensen zeggen makkelijk ja tegen het werken in wijngaard van de Heer. Maar zodra ze de akker zien, gooit men de pet erna. Als wij ja zeggen, doen wij dat met gepaste eer en ontzag naar immers we zeggen ja tegen God en niet tegen de mens. En als wij aan de slag gaan. Laten wij dat doen met de vreze des Heren… Vreugdevol over het werk wat voor ons ligt. Net als Jesaja.. die in hoofdstuk 6 als enige kan zeggen, “Stuur mij er op uit”, nadat hij vol ontzag zeg de glorie rondom de Troon Gods. En nadat hij werd vergeven van zijn fouten en tekortkomingen. Roept u dat deze ochtend uit… “Stuur mij, stuur mij… ik wil erop uitgaan”. Werken in Zijn dienst is weten één dat je geroepen bent voor een Heilige taak en twee dat je het doet uit ontzag voor Hem die ons uiteindelijk veilig thuis zal brengen.

Werkers van de Heer zijn uiteraard niet alleen gehoorzaam en luisteren naar Zijn stem en werken uit vreze voor hem, het is ook oprecht in de zaken die zijn in Zijn naam mogen ondernemen. U zult waarschijnlijk meteen denken.. Oprecht?! We zijn toch oprecht als we zaken door voor de Heer. Luister wat Psalm 101 vers 6, zegt over wat de Heer naar zoekt in een dienstknecht. “Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen.” God zoekt ‘getrouwen en betrouwbare’ mensen waar je op aan kan. Laat je ja een ja zijn en je nee een nee, of beter gezegd. Kan God op jou aan. Kijk naar Noach, die hoorde de oproep om een boot te maken (ondanks het nooit geregend had) en hij bouwde, denk aan Abraham die hoorde de stem Gods en ging op weg naar Kanaän.

Kijk naar al die geloofshelden die opgesomd zijn in Hebreen 11, Want werd er ook al weer over hun getrouwheid gezegd naar God toe? Ze gingen de meest zware ontberingen door om uiteindelijk net als ons aan het eind van de rit de volmaaktheid in Christus Jezus te beërven. Ze gaven niet op. Men wilde trouw blijven wat er ook mocht gebeuren en getrouw zijn betekend gewoon wandelen aan Jezus zijde en niet daarvan afwijken. Net zoals de Heer Jozua opdraagde in Jozua 1 vanaf vers 7, “wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. 8 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Het enige wat wij hoeven te doen. Is getrouw zijn in Woord en wandel., wat er ook gebeurd, als we daaraan vasthouden zullen wij ons doel. Bereiken! Als wij willen strijden, en werken in de wijngaard van de Heer, als wij ons willen inzetten voor de zwakkere en de zieken. Dan moeten wij getrouw te zijn en betrouwbaar overkomen naar onze naaste. Want getrouwe mensen , dat zijn mensen zijn die het waard zijn om dienstknechten genoemd te worden. Is het mogelijk dat wij ‘onberispelijk wandelen’? Hebben wij wel, een zelfde wandel als Henoch?

Net zoals de soldaat in de spiegel kijkt of zijn uniform er fantastisch en schoon uitziet. Zo moeten wij ook dagelijks kijken in de spiegel van ons hart, doormiddel van Gods Woord. Paulus in Romeinen zegt dat hij niet door had hoe erg de zonde was, toen hij ‘de’ wet (tien geboden) nog niet kende.. maar toen hij wist wat God van Hem verlangde kwam hij in strijd. Maar God zij dank mogen wij dagelijks tot de vader komen en via Jezus vragen om vergeving van onze zonde. Willen we vandaag geheiligd en gereinigd worden om zo in Zijn dienst erop uit te mogen gaan? Is het niet heerlijk als, wij vergeven van zonde en schuld, wetende dat wij wandelen op de weg naar het Nieuwe Jeruzalem en een iedereen die wij onderweg tegenkomen, of het nu in de kerk is of daarbuiten, doormiddel van onze daden geleid door Gods geest, mogen delen in de liefde van onze Hemelse Vader.

En als wij oprecht wandelen broeders en zusters.. dan blijk daaruit ook onze loyaliteit aan Hem. Immers zo zegt Jezus zelf in Mattheus 6:24 “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.”. Hoe loyaal zijn wij naar Christus toe?. Kijk hoe Petrus de Heer 3 maal, verloochende toen buitenstaanders zeiden.. je hoort toch bij de Christus? Durven wij als dienstknechten van Christus te gaan en staan in de maatschappij. Durven wij er voor uit te komen dat wij Adventisten zijn.. en dat niet alleen wanneer het ons goed uitkomt? Durven wij te staan voor degene die ook voor ons stond en de prijs voor de zonde betaalde, die op onze hoofde rustte. Daarom zegt de Here dat wij ook niet moeten schamen om bij Hem te horen, als wij niet voor Hem schamen, dan zal zij hij ons herinneren wanneer hij komt om ons thuis te brengen naar het nieuwe Jeruzalem. Schaam je niet voor Christus en voor de taak die de Heer u en mij in het leven geeft. Of het nu het bezoeken van hulpbeoefenden in de kerk is of het ophalen van de collecte. Het draait om dienstbaarheid.. tot eer van Zijn naam. Immers een leger wat zich schaamt voor zijn generaal zal nooit overwinnend uit een strijd kunnen komen.

Als je dit alles hoort dan lijkt de opgave om dienstbaar te zijn een onmogelijk, dan ontdek je dat je hart en ziel niet voorbereid is.. voor een dergelijke zware taak als werken in zijn dienst. Wij moeten de Heer vragen om onze harten te vernieuwen met Zijn liefde voor onze naaste. Als wij onze harten laten veranderen door Gods Geest dan weten dat ons Karakter gelijkvormig mag worden aan dat van Christus. Want hetgeen wat een karakterverandering lastig maakt is trots, want vaak zit trots ons in de weg. We weten het altijd beter. Wij zeggen vaak dat wij het beter weten. Als wij vinden dat een broeder of zuster wel of geen hulp nodig heeft`. Het grootste gevaar voor een diensknecht is niet nederig zijn en het laten opkomen van trots. Het was lucifer, de duivel zelf -die mocht dienen nabij God, ‘die het beter wist’. En wij weten wat voor drama in de hemel heeft afgespeeld, dat de duivel en een derde van de engelen die dienstbaar waren in de hemel, uit de hemel werden gestoten.

Broeders en zuster Als ik, deze ochtend voor u mag staan, dan moet ik doordrongen zijn dat het niet om mij gaat.. maar om God’s woord, de genade van Christus en de inspiratie die Gods geest ons allen geeft. Als wij ware dienstknechten willen zijn… dan dient een ieder van ons te leren nederig te zijn en te dienen. Juist in een wereld die van ons vraagt om onze ‘eigen’ successen te vieren en ons ten kosten van alles en iedereen te werken naar de top.. zegt Christus.. hou van je naaste als je van jezelf houdt. Toen het volk van Israel een gouden kalf maakte, bad Mozes om hen te behouden, ten koste van zijn eigen leven. Toen Christus op het kruis leed zei hij, “Vergeef het hun, voor ze weten niet wat ze doen. “ Een dienstknecht in het leger van Christus, is iemand die Gods zaak en Zijn wil hoger acht dan alles wat denkbaar is onder de sterrenpracht van het heelal.

Paulus deelde zijn nederigheid ook mee aan de gemeente in Efeze, zoals we kunnen lezen in handelingen 20 (vers 19) dienende de Here met alle ootmoed, onder tranen en beproevingen, die mij overkwamen door de aanslagen der Joden; hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus. En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.

Een dienstknecht die werkt in Gods dienst en geleid wordt door de geest. Geeft niet zomaar op, maar zet door, niet omdat HIJ of Zij er overtuigd is dat men goed is, maar juist omdat degene die je erop stuurt het beste met jou en vooral ook met je medemens voor heeft. En het is Gods Geest die ons die kracht en inzicht geeft om de wijde wereld in te gaan. De wereld zou er fantastisch uitzien als iedereen zich op zou stellen als een nederige dienstknecht. Als wij actief zijn in de kerk, dan gaat het niet om ‘wie de meest’ voorname taak heeft. Veel mensen vergelijken functies in de kerk.. met die in de maatschappij. In de kerk leg je géén carrière pad uit. Als dienstknecht van de Heer der Heerscharen stel je niet je eigen persoonlijkheids ontwikkelplan op. Er is maar een doel, te gehoorzamen naar Gods gebod voor ons, het geloof van Jezus Christus te hebben en te leven naar Zijn beeld.

In de brief aan de Korthiniers leren wij dat wij allen leden zijn van één lichaam in Christus Jezus.. een ieder van ons heeft een taak. Geen enkele taak is meer of minder belangrijk. Christus vraagt van ons of we dienstknechten willen zijn voor Zijn zaak, in overeenstemming met Gods Wil voor ons leven. Wees nuchter, wees vreugdevol als u zich inzet voor de Heilige Zaak. De Satan verwond dagelijks mensen om ons heen. Verdriet, onvrede, onrust, ziekte, en alle andere pijlen die de Satan op ons afvuurt. In een gevaarlijke omgeving als deze dienen de dienstknechten van de Heer elkaar op te bouwen, om voor elkaar te zorgen als de pijlen van de Satan ons dreigt te belagen.

Zijn wij.. op deze sabbat DIE dienstknechten, die de Here vrezen, die loyaal handelen, die vernieuwt zijn in hun denken door Gods geest, de Here kostte wat het kost willen dienen en die op een nederige wijze willen doen. Zijn wij broeders en zusters DIE dienstknechten die handelen tot ZIJN eer in ZIJN dienst. Paulus schrijft aan de Galaten in Galaten 5 vers 13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Liefde is het kernwoord voor het dienen in Gods werk. Wij zijn geroepen.. geroepen uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Wij zijn geroepen om het evangelie te verkondigen in woord en bovenal, geleid door Gods Geest in daad. Broeders en zuster… In Zijn dienst mogen wij op weg als ambassadeurs, gezanten van het Koninkrijk Gods. En wat wacht de dienstknecht van de Heer voor al zijn of haar inspanningen. Wat is het loon van die dienst knecht die in liefde handelt naar zijn naaste en God in geest en waarheid aanbidt? Jezus antwoord in Johannes 12:25 wie het leven in deze wereld en vooral wat deze wereld voorbrengt (dat wil zeggen de zonde, liefdeloosheid e.d.) Haat, die zal koesteren en ontvangen het eeuwige leven en dan zegt Jezus in vers 26 Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.

Als je Jezus volgt waar Hij gaat, dan mag je een dienaar zijn.. en als je Jezus dient.. dan zal de God de Vader ons eren. We mogen ontvangen van de vader de Kroon des levens. Dienaren van God worden geëerd niet omdat wij zo goed zijn.. Nee absoluut niet.. We worden geëerd omdat wij de liefde Gods, een hoofdrol hebben en willen laten spelen in onze levens. Dienaren nu, of het nu diaconie,zaaldiaconie is, de schoonmaak, het ouderlingschap of als prediker.. als je In zijn Dienst werkt, wordt je ook door de Vader geëerd maar dat is niet alles. Je wordt niet alleen geëerd.

We mogen en zullen geaccepteerd worden in liefde door God en de mensen , zo schrijft Paulus aan de brief aan de Romeinen in het 14de hoofdstuk “Want wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in achting bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.” Het is zo belangrijk voor ons als Christenen om Gods liefde te laten zien. Als wij geaccepteerd worden voor ons handelen door de wereld (geleid door Gods Geest wel te verstaan) dan zou het zo een stuk makkelijker worden om de mensen in contact te brengen met de levensreddende boodschap van Christus.

Als wij als dienstknechten door onze loyaliteit tonen aan God en Zijn Gebod, onze liefde voor Christus en de naaste in woord en daad als wij door de Here te vrezen… als goed kunnen zorgen voor onze naaste in de kerk en daarbuiten.. dan zal deze kerk bomvol zitten. Niet omdat de dienst mooie liederen heeft, of omdat er elke sabbat denderende preken zijn. Nee, dan is het hier vol omdat het Woord wat hier gepredikt wordt mag nestelen in de harten van de toehoorders en dat deze woorden elke dag opnieuw in de praktijk worden gebracht door volgelingen die zich graag dienstknecht genoemd wilt worden, omdat Gods liefde u en mij dringt.. Broeders en zuster wilt u dienen in het leger van Gods Koninkrijk? Of het nu in de vuurlinie is van de evangelisatie, of in de nederige dienst van de diaconie. Of het nu het geven van Bijbelstudies is of het onderhouden van die gebouw als verzamelplaats tot het uitdragen van het evangelie…. Het is Gods liefde die u en mij dringt!

Broeders en Zuster wij mogen werken, dienstbaar zijn ter Ere van Zijn koninkrijk. Jezus heeft Zijn liefde en genade aan ons getoond. Wij werken ter ERE van onze Heer en Heiland in Zijn dienst. Jezus was bewogen en zei, “Er zijn weinig werkers…, maar bidt tot de Heer van de oogst, zodat Hij werkers uitzende in Zijn oogst. We kunnen en mogen groeien in de eindtijd.. als wij bereid zijn, die werkers genoemd willen worden die werken in Zijn dienst.

Beste broeder, beste zuster bent u vandaag die dienstknecht die er op uitgaat om Gods liefde te delen in woord en vooral daad. Gaan wij erop uit om compassie te tonen aan onze naaste (in de kerk of daarbuiten) en zo de heilige grondbeginselen van het koninkrijk van God nu zal zichtbaar te laten maken op deze wereld. Christus liefde is voor een ieder, voor ons, voor een ieder in dit gebouw, voor een ieder in deze wereld. Dus weest versterkt in uw dienende taak, Het werk is niet altijd makkelijk, de taak niet altijd licht, maar we worden versterkt door Gods geest, En het woord die ons de weg wijst. De Heer is met ons alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En weet wat Christus beloofd zal Hij doen. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen