Gedachten over Filipenzen (2)

Vreugdevol Groeien (fil. 4:8,9)

Laatste mocht ik bij u stil staan bij het onderwerp Vreugdevol zijn in moeilijke tijden. Hoe belangrijk is dat u niet ontmoedigd raakt bij alle problemen die wij zien op tv, lezen in de krant of al surfende bekijken via het internet. Satan wil niets anders dan onze blik van Jezus afwenden.. en ons doen laten kijken naar de problemen om ons heen. Door te concentreren op de problemen ons heen, kijken wij niet meer naar de relatie met Jezus en de beloften die God heeft voor iedere gelovige.

Zodra wij begrijpen, dat wij met hulp van de Heilige Geest, niet kijken naar het tijdelijke maar naar het eeuwige, dan zij wij instaat om vreugdevol te groeien met God. Je kunt pas groeien als je geheel je hart, geheel je ziel, en geheel je verstand toewijdt aan Hem die je uit al je moeilijkheden kan houden. Daar gaat deze overdenking over.. na vreugdevol blijven in tijden van strijd en moeilijkheden, komt het erop aan.. wilt u vreugdevol groeien met Christus. Paulus schreef in zijn brief aan de filipenzen hoofdstuk 1 vers 9 Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijkheid, vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God.

Wij kunnen blijven groeien als wij onze ogen houden op Christus. Het is net als een piloot die probeert te landen in de nacht. Het enige waar hij op kan vertrouwen is de luchtverkeersleider in de toren van het vliegveld en de lichten op de landingsbaan. De piloot trekt de woorden niet in twijfel van de verkeersleider. Ook al weet de piloot door jaren van training hou hij een vliegtuig aan de grond moet zetten. Ook al kan hij al honderden en honderden vliegtuigen en passagiers veilig naar de plaats van bestemming gebracht. Toch is voor hem het Woord en het licht.. een baken waarop hij zijn vertrouwen stelt

Wij kunnen alleen groeien in inzicht en fijnzinnigheid en onderscheid hebben als wij ons vertrouwen stellen in de Heer. Ook al denken wij te weten hoe wij kunnen groeien. Ook al hebben wij honderden preken en bijbelstudies gehad. Wij dienen te bouwen en te vertrouwen in het vaste Bijbelse Woord en het licht van de Heilige Geest ons schenkt om dit woord ook te begrijpen en toe te passen. Want zoals Paulus dat zo mooi zegt.. Waar komt het uiteindelijk op aan… Juist.. Dat wanneer Jezus wederkeert met zijn Heiligen engelen.. wij gereed zullen zijn om met Hem mee te gaan naar de nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.

Zodra wij onze ogen opheffen naar de hemel.. en niet meer richten naar deze wereld. Dan zien wij nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. En is de vraag hoe wij met die mogelijkheden omgaan. Vreugdevol groeien hoe doe je dat? Hoe kan je komen to die scherpe inzichten.. tot het onderscheid.. om te zorgen dat je blijft groeien met Jezus.. dat je niet terugvalt in oude gewoonten. Laten wij deze ochtend hoofdstuk 3 en 4 van brief van Paulus aan de gemeente van Filipi nader bekijken daarin leren wij dat groeien met Christus een dagelijks feest van blijdschap, ontdekking en groei.

Paulus begint hoofdstuk 3 met een herhaalde oproep “Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb het sis voor uw eigen bestwil.
Wat schreef Paulus ook al weer.. “Laat u op gen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen want dat is een teken van God voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Want u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven. Maar ook omwille van Hem te lijden.

Paulus wil ons laten weten dat we tegenstand zullen ervaren in ons leven.. maar zie dat niet als een eindpunt.. maar als een bevestiging dat je op weg bent.. met hem die overwinning schenkt. Christen zijn is de beste verzekering die je kunt ervaren in je leven. Alleen in Jezus is overwinning verzekerd. Overwinning die leidt tot eeuwig leven. Alleen met Hem is het mogelijk geschreven te staan in het boek des levens. Veel mensen keren hun rug toe naar Jezus omdat ze denken dat ze “zelf’ hun problemen kunnen oplossen of dat ze denken dat de woorden van God, achterhaald en niet van deze tijd zijn. Mensen kunnen u uitmaken voor allerlei vervelende zaken.. en dat zegt Paulus. Aan hen die geloven is genade geschonken.

Wij zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus en moeten ons door niet sof niemand van de wijs brengen.. daarom zegt Paulus in vers 2 van hoofdstuk “Pas op voor die honden meth hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze.”

Paulus wilde de gemeenteleden in Filipenzen waarschuwen dat ze hun vertrouwen in de juiste personen moesten stellen. Paulus doelde hier op de leiders van de synagoge. Paulus wilde duidelijk maken dat geloofsgroei komt door Christus. Immers gelovigen aanbidden in waarheid en geest. Zoals Jezus duidelijk maakte aan de vrouw bij de put. Jezus zoekt aanbidders die God loven en prijzen in Geest en in Waarheid. Niet omdat onze ‘afkomst’ dat dicteert, zoals de schriftgeleerden dat deden.. door te zeggen dat ze besneden waren van jongs aan af aan.. maar juist omdat ze doen van Christus verlangt.

Vaak kijken wij naar iemands zijn diploma, of papieren om te kijken of hij of zij gekwalificeerd genoeg is voor een bepaalde taak en dat is vaak goed. Om te luisteren naar iemand die klaargestoomd is voor een bepaalde taak. Maar het is in het geloof belangrijk te kijken naar waar iemand naar toe gaat, wat zijn of haar vrucht is. De Schriftgeleerden claimden autoriteit op grond van traditie, gewoonte en gebruik. Ze begrepen niet de positie die God ze werkelijk had gegeven, juist dienaren van het Woord Gods en niet machthebbers, Paulus claimt autoriteit op grond van zijn opdracht van Jezus Christus.

Dan begint Paulus te vertellen over zijn eigen leven… Immers Paulus.. zoals wij kunnen lezen in het bijbelboek handelingen.. was zelf een Schriftgeleerde, was zelf op een traditionele manier besneden, is Israëliet en deed alles wat Farizeeërs ook deden.. Paulus erkent dat ook, hij zegt zelf “ik heb de gemeente fanatiek vervolgd en aan alles wat er in de wet over gerechtigheid staat voldeed hij volledig” De eerste Christengemeente werd door hem fanatiek vervolg,t omdat hij geloofde dat hij Gods wil deed.

Vaak denken wij als mensen ‘vreugdevol’ te groeien, door dingen te doen en te denken dat het Gods Wil is. Of het nu komt door traditie, kortzichtigheid of een verkeerde inzicht. Je denkt dat je goed bezig bent.. maar je groeit de verkeerde kant op. Saulus, (de naam van Paulus voordat hij zich bekeerde). Deed alles wat goed was in de ogen van de mensen om zich heen. Maar niet wat goed was in de ogen van God. Een kortstondige blindheid was nodig om zijn levens weg te veranderen.

Vreugdevol groeien is niet blindelings doen.. wat mensen zeggen dat je moet doen in je geloofsleven. Vreugdevol groeien doe je door het luisteren naar Gods stem. Soms moet God in ons leven ingrijpen om onze ogen te openen. Kijk maar naar Jona en de grote vis om hem naar Ninevé te sturen. God greep in toen Elia ging schuilen van de legers van Jezebel. God greep in toen de inwoners van Sodom en Gomorra, Lot en zijn gezin trachten om te brengen.
God wil dat wij niet verloren gaan, maar groeien in inzicht… Daarvoor is soms.. niet altijd.. ingrijpen voor nodig. De mate van ingrijpen hangt af van ons gedrag. Paulus was daarvan doordrongen en daarom zegt hij iets, waar wij deze ochtend heel veel van kunnen leren. Paulus kan gebruik maken van zijn religieuze positie als Farizeeër om aan te geven hoe belangrijk hij wel niet kan zijn.. Dat volgens de inzicht van mensen hij al volgroeid was. Hij had rechten en privileges. En daarom zegt hij in vers 7 van hoofdstuk 3, “Wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen.”.

Gods wil kan en is vaak tegenovergesteld wat mensen van je denken of verwachten. Er zijn Christenen die een goede baan handen en omwille van de Sabbat bereid waren om hun baan in te ruilen voor een met minder aanzien, eentje met minder privileges en status. Paulus gaat verder in vers 8, hij zegt “Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem ik alles prijsgegeven, ik heb hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen … en een met zijn met hem.”

Paulus is bereid om alles op te geven om te kunnen in geloof. Wil je vreugdevol groeien, moet je alles aan de kant kunnen zetten om Christus volledig te kunnen accepteren. Net zoals David zo mooi vertelt in Psalm 27 : 5 “Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel

David wist wat zijn doel was, dicht te zijn bij Jezus, net als Paulus. Wat is waardevoller, waar wordt je als mens meer gelukkiger van, dan dicht bij Christus te zijn. Daarom is Paulus bereid alles aan de kant te zetten. Het kennen (en kennen is dus een relatie met Hem aangaan, studeren, bidden, volgen wij zijn wil.”

U zult zich wel afvragen.. dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kan ik nu alles aan de kant zetten voor Christus. Mijn positie, misschien mijn eigendommen… afleggen. Toen Jezus op aarde was, waren er ook mensen bereid om Jezus te volgen maar iets hield hun tegen, Laten we gaan kijken naar Lucas 9: 57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.
61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. 62 Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.

Duidelijke uitspraken, Jezus volgen is 1) . Niet altijd makkelijk in en wereld als deze, mensen zullen je aan de kant kunnen zetten of je een ongemakkelijk gevoel geven. 2) Het is onvoorwaardelijk kiezen voor Hem. Immers het is Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere ontvangt u bovendien. Paulus was doordrongen van het feit dat in alle aspecten van je leven. Jezus nummer een moet stellen in het leven. Hij is de weg de waarheid en het leven en niemand komt tot de vader dan door Jezus Christus. En dat kunnen wij niet uit onszelf, maar doordat wij ons gewillig laten leiden door Jezus Christus. Daarom zegt Paulus “Ik ben gerechtvaardigd, niet door de wet na te leven maar door te geloven in Christus, ik ben gerechtvaardigd door God op grond van het geloof”.

Veel mensen belijden met de mond, “Oh Heer, ik ga overal heen waar u gaat”, maar de praktijk is veel moeilijker. Daarom is het belangrijk dat wij in ons gebed vragen om de kracht om Jezus te volgen, waar Hij wilt dat wij gaan. Op zodoende te groeien.

Denk maar eens aan de Discipelen, herders, vissers, tollenaars.. alle succesvol in hun dagelijks beroep en ze gaven hun aanzien op voor het volgen van een man die trok van stad naar land en naarmate de tijd vorderde de haatgevoelens opriep bij de toenmalige geestelijke leiders van het land. Denk maar eens aan de apostelen, zoals Stefanus, die omwille van het geloof gestenigd werd.

Het lijkt misschien niet vreugdevol.. en geen leven vol blijdschap. Maar de realiteit is anders. Als je met Jezus wandelt weet je dat je behoort aan de groep van overwinnaars. Die niet alleen in Koninkrijk van God vreugde kan ervaren… maar hier al de rust en de blijdschap kan en mag meemaken die alleen Gods Geest ons kan geven

En waarom heeft Paulus dit verlangen… want Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. 12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.

Paulus wil met Christus verder leven, tot in alle eeuwigheid. Hij wil dat niets dat zijn weg naar het Koninkrijk van God in de weg staat. Zijn verlangen is om te blijven volharden totdat hij dat doel bereikt heeft, met andere woorden hij zegt tegen de gemeente in Filipi en tegen ons.

Dat in alles wat wij doen en laten.. ons moeten laten leiden door die activiteiten, bezigheden die ertoe bijdragen dat wij Christus beter leren kennen. Wil je vreugdevol het nieuwe Jeruzalem willen bewandelen. Dan dien je vaarwel te zeggen tegen die zaken die ons weerhouden om Jezus beter te leren kennen. Met andere woorden, vaarwel zeggen tegen de zonde, liefdeloosheid en wetteoosheid, die zaken moeten aan de kant worden gezegd. In de dagelijkse praktijk betekent dat je tracht je afzijdig te houden van die zaken die kunne leiden tot gedrag die tegen die wil van God ingaat.

Voor de een kan dat aanzien en macht zijn, de ander klampt vast aan materiele bezittingen, weer iemand anders laat zijn of haar moraal afhangen van de beelden op tv, of de liederen op de cd. Wat het ook mag zijn, als u en ik de kracht van de opstandig dagelijks willen ervaren. Dienen wij ons vertrouwen en ons gedrag aan te passen.. door te kiezen voor een wandel met Jezus. En let wel… dit kunnen wij niet uit eigen kracht, maar slechts aan door de leiding en sturen van de Heilige Geest.

Als wij de vrucht van de Geest in ons leven tentoonspreiden, dan is voor onszelf en een ieder in onze omgeving te zien hoe reëel en tastbaar en vreugdevol het is om te leven met de Heer en op weg te zijn naar Zijn Koninkrijk

En juist daarom, kan Paulus deze woorden uitspreken die vele van ons al eerder hebben gehoord. maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus

Paulus vergeet waar hij vandaan komt, zijn verleden, zijn fouten… en richt zich naar de plaats waar God wil dat hij - en ook wij - mogen zijn.. namelijk.. jagen naar Christus Jezus, en het Koninkrijk van God.
Wat betekent dat Jagen naar het doel. Het is net als een beer die vist naar water in een beek. Hij is geconcentreerd en doet er alles aan om de vis te pakken, ook al duurt het uren. Hij blijft geconcentreerd kijken hoe de vissen bewegen en op het juiste moment pakt hij de vis. Zo ook is het in geloofsleven, Christus volgen is zoeken in zijn woord, zoeken naar Zijn wil. En wanneer je weet.. Christus je hele leven blijven volgen door je handel en wandel te laten leiden door de Heilige Geest. Geconcentreerd net als de beer die jaagt naar de juiste vis. Zo dienen wij ons leven lang.. te richten op de prijs die boven is bij God.

Maar Paulus houdt hier niet op.. zijn adviezen voor vreugdevol groeien met God is niet slechts herinneren wat hij zei.. over niet concentreren op moeilijke tijden, niet kijken naar de positie die je hebt hier op aarde of alles laten verliezen om Christus wil. Nee, Paulus wil de gemeente leden van de gemeente van Filippi iets meer mee geven. Hij zegt in vers 15 van hoofdstuk 3 “Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16 In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

Misschien snappen wij het niet helemaal waar God ons wilt hebben, wat de Heer voor ons in petto heeft. Als wij begonnen zijn om te groeien met Christus in vreugde, dan moeten wij als vrijgekochte Christenen Jezus blijven volgen. Weet je niet waar je God wil hebben., of precis wat Zijn wil is voor ons., God zal het u en mij opbaren op Zijn tijd. Het enige wat Paulus ons aanraadt, is doorgaan op de weg die wij met Christus ingeslagen zijn, denk maar eens aan de woorden van psalm 24

Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? 4 Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens ‘geen valse eed aflegt op mijn leven’.en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de HEER en recht verkrijgen van God, zijn redder. 6 Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden Als Christenen zijn wij afgestapt van de brede weg, en samen met Christus op de smalle we, op weg naar eeuwig leven. Immers… door te leven in overeenstemming met Zijn Wet, Woord en wil.. zijn wij zeker van de overwinning. En Daarom zegt Paulus ter bemoediging tegen de Christengemeente in Filippi en tegen ons: in hoofdstuk 4, vers 1”Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.”

Als er een ding is wat belangrijk is in het groeien met Christus is standvastigheid, maakt niet uit welk plan de Heer met u of mij heeft uitgestippeld. Het maakt niet uit wat er gebeurd in uw of mijn leven. Wat telt is standvastigheid, want Paulus zegt niet voor niets in vers 17 van hoofdstuk 3 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. “ Paulus bedoeld dus dat wij dienen te leven naar Gods wil en zijn manier van leven dienen te nabootsen

18 Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus 19 en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Velen zegen dat ze groeien met Christus, maar hun levensstijl hun moraliteit is niet die zoals Christus dan van ons verlangt. Als je ogen zijn gericht op aarde.. dan is hun handel en wandel ook aan die aarde verbonden.. Maar Paulus zegt het zo fantastisch : wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.
Wat voor moeilijkheden ons zullen treffen in dit leven, wat mensen ook mogen zeggen dat wij alles laten varen voor Christus, alle ziekte pijn en verdriet wat wij meemaken, hij zal ons leven bij de wederkomst doen verheerlijken.

Daarom wil Paulus ons leren dat wij niet alleen blij zijn in moeilijke tijden, maar juist vreugdevol blijven groeien. Daarom zegt Paulus: Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Groeien met Christus is geen sleur. Veel mensen denken dat het Christelijk leven een leven is van “dat mag je niet meer,” “een leven die door mensen om je heen als apart wordt beschouwd. Er kunnen zelfs medegelovigen zijn die vinden dat je bouwt op beginselen die niet passen in deze tijd. Maar broeders en zusters laat u niet van de wijs brengen. Wees aardig en vriendelijk zelfs tegen uw tegenstanders. Laat niets je van de wijs brengen, De Geest zal ons leiden naar de plek waar wij Jezus uiteindelijk mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Daarom.. zijn de worden van de schriftlezing van vandaag zo essentieel voor een groei met Christus.

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Laten wij doen wat Jezus ons leert vanuit Zijn Woord. Laten alle onze beslissingen rusten op Gods Wil voor ons leven. Alles wat we hebben gelezen en gehoord uit het Woord van God is goed voor vreugdevolle groei en leven. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Gods vrede zal met Ons allen zijn.. dat is Zijn belofte aan ons. Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen