Wandelen met God

Wandelen met God
Henoch - toewijding

Andrew Murray omschrijf wat het voor hem betekende om te wandelen met God, hij zie: Ik wil in geen enkel moment van mijn leven wandelen buiten het licht, de liefde en de vreugde van Gods aanwezigheid en niet een moment zonder de volledige overgave van mijzelf als een instrmet voor Hem om mij te laten door Zijn geest en Zijn liefde.

Geen moment leven zonder God, er was iemand in de Bijbel die wist wat het betekende om te wandelen met God. Over deze man staat niet veel geschreven in de Bijbel, slechts enkele verzen in het oude en in het nieuwe testament. Maar zelfs van het weinige wat wij van deze man weten is voldoende om te ontdekken hoe belangrijk het is om te wandelen met God.

In het eerste boek van de bijbel lezen wij over Henoch, In Gensis 5 staat dat Henoch, wnadelde met God, en hij was niet meer, want God had hem oopgenomen. Henoch was in zijn leven zo sterk verbonden, dat hij niet stierf, mij gelijk de Hemel binnen ging. Wat was die band die Henoch zo sterk verbonden maakte met God. Hoe kunnen wij zo sterk verbonden raken met Jezus.Kain was Henoch’s over-overgrootvader. Die Kain die zijn broer Abel had vermoord. Omdat God het offer van Abel had aanvaard en niet die van Kain. Abel had de juiste wijze van afhankelijk zijn van God, namelijk het volgen van Gods Wil. Waar Kain had gefaald, daar wist Abel wat het betekend om God te volgen.Abel diende God, zoals God het bedoeld had,

Henoch, zesde generatie na Kain, kwam voort uit de lijn van een moordenaar, maar nogmaals het maakt niet uit wat voor achtergrond jij of je familie hebben gehad. Als jij kiest voor God, als jij je fouten en tekortkomingen voor hem legt, dan kan Hij je doen veranderen. Maar dan moet je wel een van de stap is wel geloven. Geloven dat God bestaat, Geloven dat Hij zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus heeft gestuurd., dat Jezus voor onze fouten en tekortkomingen is gestorven en door de kracht van Genade weer is opgestaan.

Geloof. Je kunt niet wandelen met God als je niet gelooft wat Jezus voor u en mij wilt doen. Als u gelooft dat Jezus met u onderweg naar morgen wilt gaan. Dan kan het wandeling met God beginnen. Het bijbelboek Hebreeen zegt het volgende over Zijn wandel met God. Door zijn geloof werd Henoch in de hemel opgenomen en bleef de dood hem bespaard: hij was er niet meer, want God had hem weggenomen. De Schrift getuigt dat hij, voor hij werd weggenomen, leefde zoals God het graag ziet. 6 En zonder geloof is dat onmogelijk. Wie God wil naderen moet geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken

In de allereerst lezing stonden wij stil bij de wet van de zoektocht, dat je wandel met God begint op een plek waar je het niet zult verwachten. Namelijk bij Jezus. Je kunt alleen leven zoals God dat graag wil, als je gelooft. Je kunt alleen de hemel beerven als je gelooft dat die Jezus die zovelen wonderen heeft gedaan, die nu in de hemel is en pleit voor God voor onze verkeerde daden een verschil kan uitmaken. Het bijbelboek spreuken zegt niet voor niets Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. 7 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad.

Henoch wist dat er geen andere weg is dan God. Henoch vertrouwde dat de wandel met God, hem tot een zeker doel zal brengen, een plek dicht bij God. En daarvoor dient u te geloven. Durft u Jezus zodanig veel te vertrouwen. Durft u het woord van God aan te nemen als een kompas

Henoch zijn naam betekent toewijding, Toewijding is volgens de Dikke van dale is het iets met gehel overgave geven.Paulus doet in de brief aan de Romeinen om je levenswandel op een andere manier in te kleden Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld.zegt Paulus omdat wijVormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God
Henoch wandelde met God. Hij koos ervoor om niet te wandelen op de weg die lijdt naar zelfvernietig en zonde. Jezus heeft tijdens zijn leven duidelijk aangegeeven dat er twee wegen zijn. Een brede weg, die je kan vergelijken met een comfortable snelweg, Een weg die schijnbaar zichtbaar veel Genot en plezier met zich mee brengt. Die lijkt alsof je de hemel bereikt maar uiteiindelijk je nergens naar toe brengt, dan in de valsstrik van de Satan. Als je wilt wandelen net zoals Henoch heeft gewandel, kies dan voor wat Jezus de smalle weg noemt, het is misschien niet comfortabel. Als je met Jezus wandelt zal het niet altijd makkelijk zijn. Dezelfde wereld waarvan de bijbel zegt dat je niet met ze mee meot wandelen, zegt ook dat juist die mensen niet zullen willen begrijpen dat Jij hebt gekozen hebt voor Christus.

Maar Jezus zal ons niet in de steek laten, Jezus doet ons een belofte namelijk: Ik zal bij hen wonen
en altijd en overal met hen meegaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Jezus zal voor ons kiezen, als en alleen als wij volhouden om voor hem te kiezen. Je wandel met God ligt in het feit dat je niet wandeld op de weg die lijdt naar zelfvernietiging, een weg van zonde.

Maar als jij van plan bent, niet te wandelen op de weg van deze wereld, dan zal de Here hetzelfde doen als hij met Henoch heeft gedaan, uiteindelijk deelgenoot maken in het Koninkrijk van liefde. De plaats waar je niet gelijkvormig hoeft te zijn met deze wereld, maar met God.

Niet alleen moet je in je wandel onafhankelijk zijn van de wereld en groeien dichter naar God. Je zult ook met Hem moeten praten. Als je je volledig wil overgeven aan de zaak van God, dan zul je dus ook aan Hem moeten vragen wat Zijn wil is in jouw leven.

Jezus liet in zijn leven zien, dat contact met de Vader ontbeerlijk is. Nadat Jezus zijn grote toespraken hield voor het volk van Isreal, Nadat Hij grote wonderen had gedaan en de zieken had genezen, nadat Hij had gesproken met de leiders van het land. Trok Jezus zich terug in gebed. Jezus legde alles voor aan Zijn vader. Jezus leerde de discipelen het Onze Vader bidden.

Jakobus liet zien wat voor kracht het gebed van een gelovige niet heeft. Als iemand van u ongelukkig is, laat hij dan bidden. Als iemand opgewekt is, laat hij dan zingen. 14 Als iemand van u ziek is, moet hij de bestuurders van de gemeente laten roepen. Zij moeten voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 15 Dit gelovig gebed zal de zieke redden: de Heer zal hem doen herstellen en hem, als hij gezondigd heeft, vergeven.

Jakobus, haalt dus aan hoe belangrijk het gebed is. Bidden is dus niet alleen een krachtig middel voor jezelf. In je wandel met God. Je kunt ook bidden voor anderen. IN het bijbelboek Johannes kunnen wji zelfs in hoofdstuk 17 een gebed lezen die Jezus zelfs uitsprak voor al degene die zeggen dat ze vogeling zijn van Christus. Toch geeft Jakobus een belangrijk aanvulling er staat namelijk: 16 Beken dus aan elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van iemand die de wil van God doet, bezit een krachtige uitwerking.

Als je wandelt met God.. Als je leef in overeenstemming met de wil van God, de tien geboeden en samen te vatten is door de Heer te volgen met geheel je ziel, verstand, kracht en je naaste als jezelf.

Elia was iemand als wij. Hij bad vurig dat het niet zou regenen en drie en een half jaar lang viel er geen regen op het land. 18 Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land werd weer vruchtbaar

Als jezelf wil overgeven aan God, moet je in verbinden blijven staan met God. Gebed is als het ware de hotline naar God. Zolang je gebed in overeenstemming is met de wil van God. Dan zal God je geven... maar daar moet je wel in geloven. Henoch wilde wandelen in de wil van God. Henoch begreep dat communicatie belangrijk is.

En met God communiceren gaat twee kanten op. Het is niet alleen maar vragen, maar zeker ook luisteren. Als je aan God de weg vraagt, als je zegt dat je Hem toebehoort, dan moet je zeker luisteren naar het geen Hij te te vertellen heeft. Het is net als een iemand die aan een lerraar vraagt, wat hij of zij moet doen om niet door een auto overreden hoeft te worden en als antwoord krijgt dat hij of zijn moet stilstaan voor een rood stoplicht, maar in de praktijk van alledag gewoon doorloopt.

Net zo met God. Hij wil dat wij op zijn weg blijven wandelen, Hij weet wat wij moeten doen en waar vor moeten oppassen. Ook het volk van Mozes dat uit Egypte trok naar het beloofde land, leerde lessen van God. Men wandelde 40 jaar door de woestijn om de lessen van de Heer te leren, om op zijn weg te blijven wandelen. In Deuteronium 8 lezen wij Kom zijn geboden dus na, neem de weg die hij je wijst en heb ontzag voor hem. 7 De Heer gaat je een heerlijk land binnenbrengen! Het is een land dat rijk is aan rivieren en bronnen, rijk aan water zowel in de dalen als in de heuvels. 8 Een land dat tarwe en gerst opbrengt, druiven, vijgen en granaatappels, fijne olijfolie en honing. 9 Een land waar geen armoede heerst, waar je niets tekort komt, een land waar je ijzerhoudend gesteente vindt en kopererts uit de bergen delft. 10 Geniet er met volle teugen van en dank de Heer, je God, voor dat heerlijke land.

De Heet dat wij op weg gaan naar het koninkrijk van God. Een land waar wij dicht verbonden zullen zijn met God, De bijbel vertelt ons wel dat wij moeten opassen. , vergeet hem niet en verwaarloos niet zijn geboden, gedragsregels en wetten. Je kunt doen en laten wat je wilt als je Hem maar niet vergeet. Wij hebben de afgelpen weken kunnen zien wat de Heer allemaal vooro ns gedaan heeft. God heeft zijn eniggebovrenzoon gestuurd, zodat een ieder in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven azal hebben . Jezus is gekomen om gevangen te bevrijden, blinden gezicht te zien en te verkondigen het aangename jaar des Heren, Deuteronium waarschuwt ons dat wij de weg die wij ingeslagen hebben, door te wandelen met God niet te negeren. De Bijbel zegt dat als je niet meer luistert, als je niet wil bouwen op het fundament en je eigen weg opgaat je het prachtige koninktrijk wat in verschet ligt mis kan lopen.

Hoe kan je luisteren naar de stem van God. Dat kan door te luisteren, door Zijn Woord, de bijbel leest. En nadenkt wat de Heer bedoeld met hegeen in zijn woord staan. En die woorden ook toepast, in het leven van alledag. Vragen is altijd makkelijker dan luisteren. En door de bijbel heen van oude testament tot nieuwe testament lezen wij mensen graag willen wandelen met God. Maar niet echt willen luisteren. En juist door het negeren van de woorden van liefde van God beland men op het verkeerde spoor. Simpelweg luisteren wat God ons heeft te vertellen. Henoch luisterde naar stem. Elia. was een profeet, een boodschapper van God die ook een hechte band had met God. Maar nadat God een wonder in zijn leven toeliet.. Voelde hij zich zeer alleen. Hij dacht er helemaal alleen voor te staan. Hij voelde zich alleen in de wereld en het kwade, Satan was hem aan het achtervolgen. Hij ging schuilen. Hij was zo depressief. Zo alleen. Hij was blij met het wonder. Maar ongelukkig met zijn gevoel. Hij hoorde de stem van God niet meer.

Elia hoorde stem van God niet in een voorbij razen van een storm, over door een aardbeving of een vuur.. De Heer kwam tot Elia, en gaf hem rust, vertrouwen en zekerheid in de zachte koelte van en bries.. Wij mogen blij zijn, dat God er alles aan doet om onze aandacht te winnen. God wil laten weten, dat wij in de meeste ellendige, maar ook meest vreugdevolel momenten bij Hem terecht kunnen. Dat kan als je voor Hem kiest, dat kan kan als je Zijn weg bewandeld en dat kan als je naar Zijn stem luistert.

Je geheel aan Hem overgeven voor de Volle 100 procent, met geheel je hart, je ziel en je verstand. Alles je de Heer de kans geeft om jouw te veranderen, dat krijg je een geloof wat bergen kan verzetten, dan wandel je op een weg die lijdt naar vrede, vreugde en liefde. Als je wandeld met God, zoals Hij dat bedoeld heeft, dan wandel je net zoals Jezus heeft gewandeld. Dan ervaar je wat Adam en Eva mee maakte voordat de zonde in de wereld kwam. Dan ontwikkel je een rotsvast geloof, waarvan niemand je van slag kan doen brengen. Henoch wandelde met God. Henoch was toegewijd, met Hart en ziel en de dood overkwam Hem niet. Hij werd opgenomen in de Hemel.

Bent u er klaar voor, om te wandelen met God. Bent u er klaar voor om totaal aan Hem toegwijd te zijn
Ik laat het verleden, het verleden zijn, want ik wil mij geheel en al toewijden aan u
Wat u ook noig hebt, Heer u kunt mij gebruiken Ik geef u mijn leven, mijn hart mijn ziel
Ik kan nit vergeten Heer dat u gedaan heeft voor mij Het is uw genade die mij veranderd heeft
Heer ik wil geheel en al toegewijd zijn aan u

U heeft nooit gezegd dat de weg makkelijk zou zijn Ik mag miscchien wel eens huilen, maar u bent er om mijn tranen te drogen Want ik mijn zwakheid bent u degene die mij sterk maakt

Wat u maar wilt, wat u maar nodig heeft Jezus. Ik beloof Jezus dat ik geheel en al toegewijs zal zijn aan u. Ik geef u mijn leven Heer, Het maakt niet uit wat de prijs is. Ik wil, ik zal, volledig aan U toegewijd zijn.

Is het uw verlangen om te wandel met God. Is het uw verlangen om net als Henoch te komen in het nieuwe Jeruzalem in een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Bent u bereid om onvoorwaardelijk voor Jezus te kiezen. Om te bouwen om de vaste rots, om de werled met Haar zondige verlanges te laten gaan voor wat het is en te kiezen voor de hersceppende natuur van Christus. Wilt u met hem dagelijks in contact staan door met Hem te spreken, maar ook naar Hem te luisteren.

Als je toegewijd leeft dan heb je de Heer, lief. Als je Hem wilt dienen. Geef je zelf over aan die macht en majesteit. Als je hem wilt dienen. Kies voor Hem vandaag, Wandel met God en jij mag net als Henoch het Koninkrijk van God met opgeheven hoofd binnen treden.

Je zult Jezus zijn stem herkennen omdat hij je vriend is. Ga onderweg met God, Groei met God, groei in kennis en in de gunst van onze Here Jezus en je zult leren leven liefde ervaren. Je zult wandelen en bouwen op de rots Jezus Christus. Geef niet op laat je niet van de wijs brengen van mensen die het denken beter te weten, Laat je niet van de wijs brengen door mensen die zeggen dat er een aandere weg is om naar Jezus te komen.

Er is maar een weg naar God. En dat is Jezus Christus. Hij leeft. Hij is de weg de waarheid en het leven. Laat vanavond de dag zijn dat uw wandeling met Jezus begint. Laat vanavond de dag zijn dat uw leven begint. Laat vanavond Jezus in uw hart, ik verzeker u, u zult er geen spijt van krijgen. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen