Baanbrekende vriendschap

Baanbrekende vriendschap
genade, weg open naar hemels tehuis

Jezus ging tot het uiterste voor u en mij. waarom? Om ons te redden van de gevolgen van de zonde. Het tegen de wil van God ingaan.. De dood. Jezus moest de volledige prijs betalen, Jezus werd als een onschuldige veroordeeld, Jezus werd geslagen, bespot, verndederd Jezus ging de weg naar Golgotha. Geslagen op het kruis.. En vervolgens stief Jezus aan het kruis.Jezus betaalde de uiterste prijst, voor ultieme vriendschap. Als wij accepteren, dat Jezus de enige is die u kunt redden, als u en ik Jezus aannemen, en als wij (zoals 2 kronieken 7 de zegt) in gebed nederig tot God wenden en onze slechte praktijken laten varen, dan zal God vanuit de hemel naar ons luisteren, onze zonde vergeven en hun land herstellen

Jezus wil ons redden, redden van eeuwige dood, redden van een leven van verdriet, redden van een leven van ellende en brengen in het wonderbaar licht. Als je Jezus zijn ultieme vriendschap aanvaard, Dan pas kan baanbrekende vriendschap tonen. Want het kruis is niet het einde, maar slechts het begin. Jezus is na drie dagen opgestaan. Jezus liefde voor ons is niet tijdelijk maar eeuwig. Jezus redt ons niet alleen van de zonde.. Hij kan wil, en zal ons ook thuis brengen naar een plaats waar geen ellenden, verdriet, ziekte en ellnde zal zijn. Want Baanbrekende vrienschap, daar gaat deze overdenking over.

Hoe vaak staan wij in onze levens niet een verandering of een echte doorbraak in de weg. Wij denken het zelf wel te kunnen, maar Jezus liet in zijn leven en sterven en opstanding zien.. Dat als je doorbraak in je leven wil merken, als je wilt dat Jezus een lans voor je breekt. Dat je Hem moet volgen met geheel je hart, je ziel en je verstand. Ik ken een verhaal over een dokter in Chicago, die na een lange dag van werken ligt te slapen in zijn eigen huis. Totdat de telefoon ‘s nachts overgaat, het is het ziekenhuis, of de dokter met spoed naar het ziekenhuis wil komen, een jonge jongen had een ongeluk gehad en ze hadden zijn specialisme nodig om hem in leven te houden.

De dokter kleed zich snel aan.. Stap in de auto en wil de snelste weg nemen naar het ziekenhuis, helaas is de snelste weg door een gevaarlijke wijk. Tijdens de rit, wordt deze man door een kleine tengere man tegengehouden. Deze man sommeerde de dokter om uit de auto te stappen, de dokter smeekte, dat hij een spoedklus had, mar het mocht niets baten. De dokter moest verder lopen naar het ziekenhuis. Ruim een uur later arriveerde de arts in het ziekenhuis. De verpleegsters keken bedroefd wat de jongen was inmiddels overleden. De verpleegster zei tegen de dokter, jammer dat je te laat bent, maar wellicht kun je de vader vertellen waarom je te laat bent gekomen, Hij is aan het bidden in de kapel. De dokter loopt de kapel binnen en ziet dezelfde kleine tengere man die Hem uit de auto duwde.
Beste aanwezigen... Net als deze dokter ging Jezus tot het uiterste, hij is uw en mijn specialist. Hij kan ons redden en nog veel meer. Jezus wil een degene zijn die uw en mijn leven radicaal wil veranderen Maar wij moeten wel erkennen en accepteren dat Jezus voor u en mij heeft gelden, gestorven en opgestaan is. Op die bewuste paasochtend stonden twee mannen (twee engelen bij het Graf en zeiden tegen de huilende vrouwen Waarom zoekt u hem die leeft bij de doden?’ ‘Hier is hij niet; hij is door God opgewekt. Denk aan wat hij heeft gezegd toen hij nog in Galilea was: De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan zondige mensen, gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.

Jezus is geen dode profreet. Jezus zei tijdens zijn werk op aarde dat Hij meer was als Mozes, Meer als Elia. Jezus is niet alleen meer dan deze Bijbelse personages. Jezus is meer dan Mohammed, Krisna. Of noem maar op. Wie je ook kan bedenken, welke idool je maar ook kan vinden. Vele mensen hebben mooie woorden, denken dat ze belangrijk zijn of worden door andere belangrijk gemaakt Jezus is opgestaan, Hij is de Zoon van God als mens gekomen naar deze aarde, deze andere niet. Jezus is degene die Daad bij het woord heeft gevoegd. Wij dienen geen dode koning, maar een levende Maar alleen als Jezus zijn Ultieme vriendschap hebt aanvaard. Dan pas en alleen dan zul je baanbrekende zaken in je leven meemaken.

Jezus zei, dat als je in Hem gelooft zul je eeuwig leven hebben. Jezus zei, als je mij volgt zul je het koninkrijk der hemelen beerven. Jezus geeft ons het grootste geschenk wat een mens ooit kan geven. Genade, kwijtschelding van de straf van de zonde. Zijn genade verleent toegang tot het Kornink, leven voor eeuwig mt Jezus Als je Jezus in je hart hebt, veranderd er ook nu op dit moment iets . Dan vind er een ware verandering plaats, Een ware karaktertransformatie vind plaats. De eigenschappen van Christus, ook wel de vruchten van de geest zullen zichtbaar in je leven zijn.

De bijbel zegt in het boek Galaten dat voordat je Christus leerde kennen, slechte gewoonten die komen uit zelfzuchtigheid en egoistisch handelen. Paulus geeft de volgende punten weer: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en magie, haatgevoelens, ruzie, afgunst, uitbarstingen van woede, eigenbelang, geschillen, partijzucht, jaloezie, drinkgelagen, zwelgpartijen en meer van dergelijke dingen. Als je je inlaat met zo’n instelling, schrijft Paulus het volgende Evenals vroeger waarschuw ik u ook nu: wie dergelijke dingen doen, krijgen geen deel aan het koninkrijk van God.

Als je die levenstijl ten toonspreid heb je niet gekozen voor de ware vriendschap met Christus, dan heb je niet afhankelijk gemaakt van Jezus, Er dient een doorbraak in je leven plaats te vinden. En die doorbraak komt alleen als je laat leidenen afhankelijk door Christus en de Heilige Geest die Hij aan de gelovigen schenkt om die verandering, die doorbraak mogelijk te maken, volledige overgave, niet voor 90%, niet voor 99,9%, maar met je geheel je hart en zeil. Jezus volgen is niet alleen met je mond, maar ook in je gedrag.

De verandering van een Christen brengt het volgende teweeg Het doet namelijk de Geest groeien en rijpen, dat is namelijk liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben hun zondige aard met zijn hartstochten en verlangens aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, moeten we ook in het spoor van de Geest verder gaan

In lucas 24: 11 staat dat de volgelingen het maar onzin wat de vrouwen zeiden die bij het graf stonden, en ze geloofden hen niet. 12 Maar Petrus stond op en liep snel naar het graf, en toen hij naar binnen keek, zag hij alleen de doeken liggen. Hij ging naar huis terug, verbaasd over wat er gebeurd was. Verbaasd over de kracht van de opstanding. Ze hadden van Jezus gehoord, dat hij moest lijden, ze zagen Hem sterven, maar opgestaan.. Van die kracht hadden ze nooit gehoord of gezien. De kracht van de opstanding is er een die onze menselijke gedachten gang te boven gaat, maar deze baanbrekende gebeurtenis, heeft een diepgaande betekenis. Niet alleen heeft Jezus het kwade overwonnen en kunnen wij via Jezus tot de vader komen, en worden onze zonden vergeven, we mogen delen in Zijn genade. Er is toegang tot het Koninkrijk van liefde, het koninkrijk van God.

Jezus opstanding, maakt het mogelijk om doorbraak in je leven te ontvangen.en te ervaren
Doorbraak op het werk, Doorbraak in je financien, Doorbraak in het gezin, op school, zelfs in de kerk. Jezus ging tot het uiterste.. En nu wil hij ook de lans breken voor jou en mij. Jezus wil het verschil uitmaken in uw en mijn leven. in Efeze 3 lezen wij dan ook in vers 18 hoe allesovertreffend zijn macht is in ons die geloven. Die macht [schrijft de bijbel] is dezelfde sterke kracht 20 die hij heeft ontplooid in Christus: hem heeft hij opgewekt uit de dood en hem heeft hij in de hemel de ereplaats gegeven aan zijn rechterzijde, 21 hoog boven alle overheden, machten, krachten, heerschappijen en hoe ze ook maar genoemd worden, zowel in deze als in de komende tijd

Jezus heeft de macht en de kracht voor degene die geloven Paulus omschrijft wat die kracht voor ons betekent voor ons vandaag in efe 3: 16 Ik vraag God dat hij u door de Geest uit de rijkdom van zijn glorie de kracht geeft om innerlijk sterk te zijn. Dan kan uw hart door het geloof de blijvende woning zijn van Christus. Ook bid ik dat u geworteld en verankerd mag zijn in de liefde, en dat u met allen die hem toebehoren in staat zult zijn te bevatten hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep 1e liefde van Christus is, en te begrijpen dat die liefde elke kennis te boven gaat. Moge u geheel vervuld worden van de volheid van God! Aan hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken: aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, voor altijd en eeuwig, in alle generaties! Amen

Jezus vriendschap, liefde en opstandingskracht betekent een verandering in onze levens. Wat wij moeten doen is bidden tot de Jezus en zeggen, “Heer, u ging tot het uitertste voor mij, voor al mij fouten en tekortkomingen heeft u bloed gevloeid, u stierf voor mij, u stond op voor mij. Nu ik u ken, mag ik delen in de kracht van uw liefde.”

Zoals het lied zo prachtig omschrijft Heer ik kom tot U; Neem mijn hart, verander mij, Als ik u ontmoet Vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt,Dat als ik aan Uw voeten ben, Trots en twijfel wijken Voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, Laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, Heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht En stijg op als een arend; Dan zweef ik op de wind, Gedragen door Uw Geest En de kracht van Uw liefde
Heer, kom dichterbij Dan kan ik Uw schoonheid zien En Uw liefde voelen diep in mij. En Heer, leer mij Uw wil, Zodat ik U steeds dienen kan En elke dag mag leven Door de kracht van uw liefde

Uw wil leren.. Niet alleen de 12 discipelen waren verrast door de opstandingskracht, ook andere volgelingen waren verbaad en diep bedroefd. Ze zagen Jezus tot het uiterste gaan, voor hun was alle hoop verloren.
In Lucas 24 lezen wij ook van andere volgelingen, de Emmaüsgangers, genoemd omdat ze onderweg waren naar Emmaus. Het verdriet zorgde er deels voor dat ze niet opmerkt dat op een bepaald moment Jezus met hen mee liep. Men was zo overmand door verdriet, dat Jezus aan hun vroeg wat er aan de hand was, en men vertelde Jezus, wat er die afgelopen dagen had afgespeeld, de Pilatus, Kajafas, Het kruis, het leiden, het lege graf. Toen zei hij tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch dom, wat aarzelen jullie toch om te geloven wat de profeten allemaal gezegd hebben! 26 Moest de Christus dat alles niet lijden om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 En hij legde hun uit wat er over hem in de hele Schrift staat, te beginnen bij Mozes en al de profeten.

Vaak als er moeilijke momenten in je leven komen, lijkt het wel of je eventjes de draad kwijt bent. Wanneer je in de put bevind, midden in de ellende zie je de uitweg niet.. Ook al DENK je dat Jezus niet bij je is.. Toch wandelde hij met ons.. Toch luistert hij naar ons. En Hij laat ons zien hoe wij uit onze verdriet komen. “Niet aarzelen.. Jezus is tot het uiterste gegaan voor ons, en hoe komen wij daarover te weten.. Door de bijbel te lezen. Twijfel niet over Jezus zijn daden voor u en mij. Aarzel niet en bouw op Gods liefde... pak dat woord ter hand. Als je Jezus zijn baanbrekende vriendschap ervaart, dan komt dat omdat je zo, schrijft Petrus: Groeit in de gunst en de kennis van onze Heer en redder, Jezus Christus

Samen met Jezus bestuderen deze vogeleingen de bijbel, helaas had men nog steeds niet door dat Jezus bij hun was, men nodigde Jezus om met hen mee te gaan en pas toen met een gebed uitsprak en het brood brak, zag men dat Jezus bij hun stond. De vogelingen schrokken en een mengeling van emoties speelde, blij om Jezus te zien, maar ook verdrietig om hun reactie en niet wetende dat Jezus naast je staat. Daarom zei men ook : ‘Brandde ons hart niet in ons toen hij onderweg met ons praatte en de Schrift voor ons opende?’ Kennis over God is zeer belangrijk, maar als de Heilige Geest, of ook wel de trooster geen inwoning in je hart maakt. Dan kun je bijbel lezen, studeren en niet merken dat Jezus met je wandelt in alle momenten en facetten van het leven. Dan leef je als een encyclopedie, die met de dag stoffiger wordt. Als je Jezus als een vriend hebt, dan is dat zichtbaar voor anderen, merkbaar voor anderen in je handelen (de vrucht waar wij eerder over spraken). Dan pas je dagelijks toe, wat je dagelijks leert in Zijn woord.

Het zou vervelend zijn als wij zouden zeggen, Dat je niet weet bij wie je kracht krijgt, terwijl de bijbel zegt dat je het bij Jezus kan vinden. Bijbelstudie is meer dan het vergaren van kennis.. Het is nodig om een baanbrekende verandering in je leven mogelijk te maken. Baanbrekende liefde is niet iets vrijblijvends, het is kracht die werkt tot verandering van een ieder die kiest om waarlijk met Jezus te wandelen. Jezus is opgestaan. Jezus leeft. Blijf op heb bouwen, blijf met hem groeien.

De kracht van de opstanding is niet iets alleen iets wat geldt voor die ene paaszondagochtend. De kracht van de opstanding is er voor u en mij vandaag nog. De vraag is hoe wij er vandaag mee omgaan. Gelooft u vandaag nog dat Jezus een verschil kan uitmaken, gelooft u vandaag nog dat de Hij een verandering kan brengen in uw en mijn leven.

Een van de discipelen, thomas genaamd, had ook de verhalen gehoord dat de graftombe leeg was, ook hij hoorde de diverse ooggetuigen verslagen dat Jezus werkelijk was opgestaan. Maar wilde het niet geloven.. In heb bijbelboek Johannes staat dat 25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.

Thomas wilde bewijs.. Hij wilde het met eigen ogen zien welke ultieme prijs Jezus betaald had, voordat hij in de opstanding wilde geloven.Veel mensen willen “zichtbare bewijzen” voor het geloof in Christus. Veel mensen willen visueel bewijs hebben, maar het bijbelboek hebreeen maakt duidelijk 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Je moet het woord van God aannemen als waar. Geinspireerd, Je moet God eerst hebben geaccepteerd hebben als een vriend die het beste met je voor heeft. En gewoon aannemen dat wat Hij zegt, Hij zal doen.
Thomas echter wilde zichtbaar bewijs. Die krijgt hij ook, in de bijbel staat dat na 8 dagen Jezus weer verscheen voor Thomas. Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Thomas geloofde pas toen hij fysiek Jezus kon aanraken. Jezus wilde aan thomas en aan ons duidelijk maken dat baanbrekende liefde pas kan komen als je onvoorwaardelijk voor Hem kiest, voor zijn kruisdaad, voor zijn liefde, en voor zijn woord.

Jezus wil een verandering in onze levens teweeg brengen. Jezus wil dat wij nu een keuze maken. Ook al zien wij hem niet van aangezicht tot aangezicht, ook al kunnen wij zijn doorboorde handen niet zien. Jezus zijn daad aan het kruis is echt gebeurd, Zijn striemen zijn ons een redding geworden. Zijn bloed heeft gevloeid voor vergeving van onze zonde en tekortkomingen. Zijn uiterste daad heeft hij gedaan zodat wij mogen leven, van nu aan tot in alle eeuwigheid.

Als wij kiezen voor zijn uiterste daad, dan mogen wij baanbrekende liefde ervaren in ons levens.
Jezus zal voor ons deuren openen die voor andere gesloten blijven. Jezus wil onze harte veranderen, Jezus wil dat wij groeien. Want sinds Jezus onze harte aanraakte, veranderde mijn leven. Bent u blij dat Jezus onderdeel is van uw leven Wilt u dat hij een drastische verandering maakt in uw leven Hij maakte een verandering in uw leven, van de zolen van uw voeten tot de top van uw vingers Hij wil u veranderen vandaag.

Jezus geeft u vandaag de kans, Hij wil met u en mij onderweg naar morgen. Jezus redt ons uit genade, Jezus red ons uit de ellende. Jezus wil ons thuis brengen, naar een plaats waar geen verdriet en ellende meer is. Jezus wil u de weg voorgaan. De weg van Jezus is smal, de weg naar het koninkrijk van liefde zal niet altijd makkelijk lijken, wellicht heb je niet altijd het gevoel dat Jezus met je is. Een ding is zeker Jezus leeft, Jezus redt en dezelfde Jezus die naar de hemel is gegaan en pleit voor God de vader voor onze fouten en tekortkomingen. Deze Jezus zal ons brengen waar wij horen, naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Jezus baan ons de weg. Zijn liefde is baanbrekend. Zijn genade is baanbrekend, Zijn woord is baanbrekend. Kies voor Hem die u wilt redden. Kies voor leven. Amen.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen