Groeien

Groeien
Wie wilt er nou niet groeien. Niemand wil klein blijven. Of kijk naar het onderwijs. Niemand wil 20 jaar lang in de brugklas blijven zitten, we willen een diploma. Of op het werk. Niemand wil eeuwig in de proeftijd blijven, velen van ons willen een carrière. Wij studeren tot laat in de avond en volgen allerlei curussen om te groeien op het werk, de opleiding, je hobby noem maar op.

Maar hoe zit het met onze geestelijke groei? Staan wij in onze groei in de weg? De bijbel zegt dat wij moeten groeien in de gunst en de kennis van onze Heer en redder, Jezus Christus Als we willen groei echt willen groeien moeten wij erkennen dat wij niet zonder God kunnen en dan moeten wij dus kennis nemen van het geen hij voor ons kan en wilt doen. In Psalm 24 lezen wij wat de macht onze God heeft. 1 Van de Heer is de aarde en al wat er leeft; van hem is de wereld en al zijn bewoners. 2 Op het water zette hij de aarde, in de zeeën legde hij haar vast. De God die wij dienen is alles onder controle heeft. Hij schiep de aarde in zes dagen. Jezus weet wat er in ons omgaat.

De God die deze aarde heeft geschappen is bij machte en krachte om ook te handelen in elke situatie van eht leven. Als je wilt groeien, accepteer dan het feit dat je alleen kunt groeien met Hem, die ons beter kent dan wie dan ook op deze planeet. We leven op een planeet ondergedompeld door het kwade, door Satan, die niets liever wil dat wij niet groeien met God, maar op onszelf of andere bouwen. De bijbel waarschuwet keer op keer dat als je wilt groeien dat je dat moet doen met God. Paulus schrijft in het boek kolossenzen. Let op, dat niemand u meesleept door holle en misleidende ideeën die steunen op menselijke tradities, op de machten van de wereld, en niet op Christus. 9 Want in hem, in zijn lichaam, woont God volledig, 10 en in uw verbondenheid met hem, die boven alle krachten en machten staat, bezit u die volheid

Wat is uw verlangen.. Waar wilt u dichtbij zijn. David kon duidelijk zeggen wat zijn verlangen in zijn leven want Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. Wat mensen ook mogen vinden.. Ook al denken ze dat je vreemd bent omdat je geen onrein voedsel eet. Dat je op sabbat naar de kerk gaat. Dat je leest uit de bijbel en het volledige worod aan neemt als waard. Geef dan niet op.. Begin met groeien. Is dat uw verlangen.

Is het uw verlangen vandaag om Jezus echt te leren kennen. Is het uw verlangen om te groeien, om afhankelijk te worden. Want als je jezelf afhankelijk maakt van Christus, als je naar Zijn stem luistert. dan ben je opweg met eerste fase van je groei. Als je naar Zijn stem luistert en gelooft dat Hij het beste met je voor heeft en je dat beseft.. Dan kom je erachter dat je niet alles zelf in het leven kan bereiken wat er te bereiken valt. Je ontdekt schoonheidsfoutjes in je karakter. Je ziet dat niet alles wat je doet goed is in de ogen van God. Je merkt dat je de verkeerde kant op dreigt te wandelen. Je merkt dat iets je groei tegen houdt, namelijk de zonde. Daar spreekt Psalm 24 over, vers 1 Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? 4 Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. 5 Die zal van de HERE een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils.

Wie mag gaan naar de plaats die Jezus voor ons aan eht voorbereiden is.. Waar geen verdiet, ellende en jaloezie meer heerst. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.. Dat zijn de mensen die rein zijn van hart. Maar hoe kun je nu rein zijn worden Hart.. Dat kan alleen als je het offer van Jezus Chrstus aanvaard. Als je beseft dat het Jezus is die voor u en voor mij heeft geleden, gekruisigd is. Als je kiest voor de ultieme vriendschap van Jezus ,dan zal hij baanbrekende vriendschap je deel worden. Jezus zal laten zien dat je met Hem veranderd kan worden. Een vernieuwd, karatker Dat je vrucht van de Geest in je leven laat zien, en aan een ieder kan laten zien dat je echt groeit.

Sommige mensen geven het echter al snel op als ze net op weg zijn met God. Ik ken een verhaal over een mol (die dieren zijn geboorte blind) en die mol zegt tegen zijn moeder; “Ik weet zeker dat ik nu kan zien moeder!”In het verlangen om te bewijzen dat haar zoon bij het verkeerde eind had, plaatse zij een aantal korels met een heerlijke geur en vroeg, “wat is dit?” en de jonge mol zei, “Het is een steen” en Zijn moeder antwoorde, Mijn Zoon je bent niet alleen blind, maar je bent ook het gevoel van reuk kwijt.”

Veel mensen die net beginnen te groeien met Christus, probere al heel snel op hun eigen houtje te proberen vanaf het moment dat ze gered zijn. Maar velen vergeten hoe blind en hoe afhankelijk zijn nog steeds zijn op God. Er is niets gevaarlijks dan de groei die Christus in je leven teweeg wil brengen in de weg te zitten. Vorige week stonden wij stil bij de opstandingskracht van Christus. Dat als je in hem blijft, en zijn baanbrekende vriendschap aanneemt, zijn Genade aanneemt. Er dingen gaan veranderen. Maar dan moet je wel Jezus aannemen. Dan moet je wel willen groeien, je zult zelf die bijbel ter hand moeten nemen, je zult, geleid door de Heilige Geest wel de goede raad uit dat woord moeten lezen, bestuderen en toepassen in het leven van alledag.

Paulus zegt niet voor niets in zijn brief aan de Kolossezzenen Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Bedenk in alle momenten die dingen die boven zijn. In alles wat je doet.. Hoe je koerst, je doel altijd voor ogen. Laat de dingen van de wereld dan los, Zoals de bijbel dat zegt.. Wordt niet gelijkvormig, van gelijkvormigheid met mensen die kiezen voor een andere weg, is een die zaken die je hapert in je groei Paulus zegt dat je de volgende zaken moet laten varen.
Namelijk Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 6 om welke dingen de toorn Gods komt. 7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. 8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. 9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, Als je wilt groeien zo zegt Paulus, laaat dan in je leven zien dat je met Christus wilt groeienDoet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Als je Christus in je leven toe staat, dan begin je op te vallen, andere mensen zie dat je anders handelt, anders praat, dan zal je opvallen. Je bent als het ware “apart” en een ander woord voor apart is heilig. Net zoals God bij Schepping de zevende dag, de sabbat apart heeft gezet(geheiligd), en gezegend heeft zo ook mogen die volgelingen zijn van Christus.. “heilig” genoemd worden. In 1 petrus staat niet voor niets dat wij behoren tot een Heilig Priesterschap, een natie God tot eigendom. En als wij God toe behoren, dan behoren wij te wanden en te handel zoals Jezus gehandeld heeft.

Jezus liet al aan het begin van zijn zendingswerk zien, dat hij anders is. We lezen dat Hij begaan was met de mensen hier op aard. Begaan over hun angst, verdriet, teleurstelling, depressie, Jezus zag dat we voorgejaagd waren als schapen zonder Herder. Jezus wil die herder zijn.. Jezus wil degene zijn die ons weg leidt naar het beloofde land. Hij kan onze nieuwe kracht geven. Maar laten wij hem toe in onze levens wel toe. Zijn wij wel aan echt het groeien? Of staan wij stil? Het leven bestaat niet alleen uit bergen en fantastische momenten, tijdens onze groei krijgen wij ongetwijfeld het gevoel dat je er alleen voor staat. Vaak kom je in momenten dat je een keuze moet maken.. Ga ik verder groeien met God, wat er ook gebeurd of laat ik zijn hand los?

Jakobus praat over deze test als een beproeving. Hij schrijft in Jakobus: Mijn broeders en zusters, beschouw het als een groot geluk, wanneer allerlei beproevingen u overkomen. Want u weet: als uw geloof de beproeving doorstaat, dan is standvastigheid het gevolg. En standvastigheid op haar beurt moet leiden tot volmaaktheid. Het gaat erom dat u volmaakte en gave mensen wordt die in niets tekortschieten (...) Gelukkig te prijzen is de man die overeind blijft in de beproeving. Heeft hij de proef doorstaan, dan ontvangt hij het leven, de krans die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben.

Jakobus zegt dat als jij in de moeilijke momenten van je leven bevindt. Als je moeten kiezen tussen het doen van Gods wil en groeien of dat je er mee stopt. Dat je wijs dient te handelen Jakobus zegt: 5 Als iemand van u wijsheid tekort komt, moet hij God erom bidden, en dan zal hij wijsheid ontvangen, want God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en verwijt. 6 Maar als u bidt, moet u vertrouwen en niet twijfelen. Iemand die twijfelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer worden bewogen. Je moet blijven op vaste gronden. Geloven het geen je in het Woord heb geleerd en aan God vragen om je staande te houden. Ook al heb je gevoel op de mindere momenten in het leven helemaal alleen voor staat, Jezus laat je niet alleen. Jezus wil ons laten groeien. Dat wij de ellende ontgroeien. Want het bijbelboek Hebreeën vertelt ons dat wij ons moeten houden aan het geloof dat we belijden: we hebben een verheven hogepriester die de hemel is binnengegaan – Jezus, de Zoon van God. 15 Onze hogepriester kan volledig meevoelen met onze zwakheden. Hij heeft alle beproevingen net zo ondergaan als wij. Alleen, gezondigd heeft hij niet. 16 We kunnen dus vol vertrouwen naderen tot de troon van de genadige God. Daar zullen we barmhartig en genadig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen.

De bijbel staat vol verhalen van mensen die in alle eenvoud van hun leven worstelden met de vraag, blijf ik bij God, Blijf ik op Hem vertrouwen of laat ik Hem los. Zelfs de discipelen de volgelingen van Jezus worstelden met die vraag, Petrus twijfelde toen hij in een storm naar Jezus toe liep en wegzakte in het water. Thomas twijfelde na de opstanding of Jezus wel echt was opgestaan. Ondanks die momenten van twijfel. Uiteindelijk lieten ze Jezus niett in de steek en kozen zij voor geloofsgroei. Keer op keer, daarom staat er in Psalm 24 Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; die uw aanschijn zoeken. Het lied zegt niet voor Niets “Turn your eyes upon Jesus” Als je je ogen niet om Hem richt, De heilige geest niet inwoning laat maken in je harten.. Dan zie je alleen de ellende om je heen. Blijf verbonden met Hem die u vrede, vreugde en ware rust kan en wil geven.

Helaas zijn er diverse Christenen die tijdens hun wandel met God, niet meer willen groeien. Of schijnbaar niet meer groeien. Ze staal als het ware stil. Het bijbelboek openbaring verteld hierover in hoofdstuk 3 de zogenaamde brief aan de gemeente Ladoecia . Het gevoel hebben dat je alles hebt, dat je bent uitgegroeid, dat je niet meer hoeft te groeien. Er staat, zegt: Ik ben rijk, ik heb me van alles voorzien, het ontbreekt me aan niets. Maar u beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe beklagenswaardig, arm en blind en naakt. De Heer maakt duidelijk dat er mensen zijn die groeien en wandelen met de Heer, namelijk degene die warm en heet zijn Vurig voor de Heer degene die een verlangen hebben om dicht bij God te Zijn. Degene die koud zijn en de Here compleet negeren en een groep die de Bijbel “Lauw” noemt en dat is een groep die uiterlijk de kenmerken heeft van iemand die wilt groeien met God. Maar feitelijk geestelijk stilstaat. En de Heer kan daar niets mee, hij zegt Was u maar koud of warm! Maar omdat u lauw bent, en niet warm of koud: daarom zal ik u uitbraken. Jezus spoort ons aan om te groeien. Jezus staat aan de deur van onze harten en klopt en spoort ons aan om hem binnen de laten. Jezus wil dat wij toegewijde Christenen worden, net zoals Henoch was geweest en een ware vriendschapsbande met Hem aangaan. En dat wij niet stoppen met groeien, hoe moeilijk het ook mag worden. Dat wij stil staan of zelfs terugvallen. Jezus is die vriend die voldoet aan alles wat ware vriendschap betekent en nog veel meer. Zelfs in een wereld waar wij steeds meer te maken hebben met angst, terreur en geweld. We kunnen en mogen op Jezus bouwen

Jezus vertelde aan zijn discipelen dat naar mate de tijd vorderde er vele mensen zullen zijn die niet willen groeien met God en die trachten degene die willen met Hem op weg te gaan tegen te houden. En dat zien wij vandaag de dag steeds meer. Christenen worden vervolgd voor het feit dat ze in God geloven. In sommige landen mag je zelfs niet meer evangeliseren en vertellen van Gods liefde. Jezus zegt dat de wereld steeds meer kiest om te leven zonder de wil van God. Satan, het kwade, het slechte weerhoudt mensen om te groeien en probeert ons met al zijn kracht en macht u en mij van de groei af te houden en ons tot stilstand te brengen. Maar Jezus biedt de uitweg. Hij heeft de Satan verslagen en Jezus wil ons wegnemen van een wereld die kiest voor zelfvernietiging en zonde.

Jezus die nu in de Hemel is en bezig is met het voorbereiden van een nieuwe thuis in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde doet een oproep. Laten we dan God naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen. 23 We moeten stevig vasthouden aan wat we hopen en belijden, want God, die ons die beloften deed, is betrouwbaar. 24 Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. 25 We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen, zoals sommigen doen. We moeten elkaar juist aanmoedigen, en dat des te meer, naarmate u de dag van de Heer naderbij ziet komen.

Laten wij tot Jezus komen met een rotsvast geloof. Onwankelbaar wat anderen zeggen. Laten wij blijven groeien, Want er komt een dag dat de bazuien, zo zegt de Schift zullen klinken, uit de hoogte links en rechts. Dat duizenden stemmen ons zullen omringen en zoals het lied zo mooi zegt, Ja en Amen wordt gezegd.. Waarom omdat Jezus terugkomt terug voor de mensen die in hun leven zijn gegroeid met God. Jezus komt terug voor de gelovigen die voldoen aan de oproep van openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Jezus komt terug voor degene die de smalle weg bewandelen naar Christus. Degene die gekozen hebben voor de ultieme vriendschap van liefde, die zijn offer van Golgotha hebben ervaard en vernieuwd worden Jezus komt terug. Psalm 24 Open wijd de poorten, open de oude deuren; daar komt de machtige koning. Wie is die machtige koning? Het is de Heer, sterk en krachtig, krachtig in de strijd

Wat een heerlijke dag zal dat wel niet zijn.. Jezus komt voor een ieder die in zijn of haar leven heeft gekozen voor Jezus. Voor iedereen die Jezus als een vriend heeft gekozen. Jezus komt voor de mensen die niet koud zijn geworden, Jezus komt voor de mensen die niet willen stilstaan en vastroesten. Jezus komt voor de mensen die hebben gekozen voor de opstandingskracht van Christus. En omdat zij daarvoor hebben gekozen zal een ieder die in Christus zal zijn ingeslapen.ostaan in de eeuwigheid.

Mag vandaag de dag zijn dat u kiest om onderweg te gaan naar morgen. Onderweg naar nieuw leven.
Wij willen groeien in onze studie, en diploma wij willen groeien in het werk en in de maatschappij.
Maak dan vandaag eens keuze voor de eeuwigheid. Maak een keuze voor Hem die u en mij trekt uit de ellende en zorg van deze wereld. Ontwaak uit uw stilstand te ontwaken en luister naar de stem van de Here want als er een bijbeltekst is die u zeker moet onthouden is het deze Als u met Christus bent opgewekt ten leven, streef dan ook naar wat boven is, waar Christus zetelt aan de rechterzijde van God. Houd voor ogen wat boven is en niet wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Maar wanneer Christus, die uw leven is, zal verschijnen, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid.

Is dit gedicht ook uw verlangen? Ik ga een betere weg op. Ik ga een nieuwe richting inslaan. Ik wil die oude weg meer bewandelen Heer ik wil met u wandelen, zodat ik mag leven van nu aan tot in alle eeuwigheid. Eenleven zonder U Heer is als een leven waarin niets lijkt te veranderen. Maar een leven MET u, zal ik tot in eeuwigheid blijven. Groeien. Ik wil wandelen op een betere weg. In wil wandelen op een nieuwe weg.

Neem daarom dit advies van Paulus ter harte Daarom, mijn dierbare broeders en zusters, sta pal en wees onwrikbaar. Zet u steeds volledig in voor het werk dat de Heer u opdraagt, in het besef dat in verbondenheid met de Heer uw inspanning niet voor niets is. Blijf groeien, ook vandaag, ook morgen, tot dat onze Heer en Heiland onze vriend ons komt redden. Zodat u en ik mogen zeggen op de dag dat de bazuinen en de trompeten zullen schalen “open wijd de poorten, open de oude deuren; daar komt de machtige koning. 10 Wie is die machtige koning? Het is de Heer, hij is almachtig. Hij is de machtige koning! En weet degene die dit alles belooft is getrouw en Wat hij belooft zal Hij doen. AMEN.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen