Je staat er niet alleen voor

Je staat er niet alleen voor.

De olympische spelen zijn nu bezig… tienduizend sporters gaan voor goud, en dat ze kunnen laten zien aan de wereld waar men zich jarenlang voor getraind, want een sporter komt niet zomaar aan zijn of haar succes.
Je moet veel doen om de grote prijs in de wacht te kunnen slepen. Jarenlang van training, opoffering, goed voedsel en toewijding en begeleiding door een goed team kunnen bijdragen aan je overwinning.

In de professionele sportwereld sta je er niet alleen voor. Maar hou zit het nu met ons geloofsleven. Sommige van ons zijn al jaren Christenen, ander hebben net de beslissing genomen. Hoe kunnen wij ons succes behalen. Hoe kunnen wij de schatten bereiken die de Here God voor ons heeft weggelegd, die kroon met onze nieuwe naam in gegraveerd, en mogen wandelen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Als wij gaan getuigen van ons geloof aan onze familie, collega’s of op school… nemen wij dan de wijze woorden van onze Hemelse coach ter harte. Wat doen wij, en hoe kunnen wij ervan overtuigd zijn dat de Heer ons niet in de steek laat?

Laten wij gaan naar het bijbelboek van Jeremia en wel het eerste hoofdstuk 1. Het is de Heer die Jeremia heeft geroepen voor een taak. Al voordat Jeremia geboren zou worden, was Gods bedoeling met Hem duidelijk. Zo lezen wij in vers 5: “Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwam uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld”

Voordat Jeremia überhaupt kon kruipen, lopen & spreken had God zijn plan al klaar. God heeft een plan met een ieder van ons. Zelfs voordat wij weten wat wij echt willen. Weet God wat Hij met ons wilt. Helaas zijn er velen die bewust of onbewust de reis van het leven alleen willen volgen. Mensen die inplaats van dichter naar God toe keren, verder van Hem wegrennen.

Terwijl God juist verklaard dat zelfs voor onze geboorte hij ons kent, en een zeker overwinnend plan voor ons in petto heeft. Een topsportcoach kan al op vrij jonge leeftijd ontdekken of iemand potentieel heeft om voetballer, zwemmer of hardloper te worden. Een coach zegt al vrij vroeg. Dat als hij aan de slag gaat met deze jongen of meid, hij hem of haar kan trainen voor een topsportcarrière en wie weet een medaille.

Als een coach het al op vrij jonge leeftijd kan zien of iemand aanleg heeft. Hoe groot is onze God dan niet dat Hij al van voordat wij geboren wordt ziet dat wij alle topsporters zijn in Zijn wijngaard. Als dienstknechten voor Zijn liefdevolle genadewerk.

Toch blijft twijfel en onzekerheid aan ons kleven. Ook bij Jeremia. Het is juist die twijfel en onzekerheid die ons doet kleven aan de stoelen en banken van de kerk. Het is die twijfel die ons weerhoudt om anderen te vertellen van het evangelie.

Jeremia, was aangesteld door de Here, al van voor zijn geboorte, als een profeet… een dienstknecht die het toenmalige volk van Juda de waarheid moest vertellen.. De boodschap van God aan het volk om hen te richten en te waarschuwen. Een belangrijke taak, zo belangrijk dat Jeremia het gevoel had dat hij de druk niet aan zou kunnen.

Voelen wij ook de zwaarte of de belangrijkheid van de taak die God u en mij heeft gegeven? Wij allen hebben gaven en talenten gekregen van God die wij ten dienste kunnen en mogen stellen tot uitbreiding van Zijn koninkrijk van liefde. Zijn wij ervan bewust dat de boodschap een keuze is tussen eeuwig samenzijn met Hem die ons eerst heeft liefgehad. Of uiteindelijk bezwijken onder de last die de loon die de zonde met zich meebrengt.

Zijn wij in 2004 ervan bewust hoe belangrijk het is om te functioneren als een Christen in deze zondige maatschappij, durven wij aan onze vrienden, familie, kennissen en collega’s te getuigen dat Jezus voor ons heeft geleden, is gestorven en is opgestaan.. of is onze reactie. Net als die van Jeremia in vers 6. Jeremia zeide tot de Heer: “Doch ik zeide: Ach, Here HERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.” Jeremia voelde zich niet capabel genoeg om het werk van de Heer uit te voeren.

Heer ik ben veels te jong… zoek maar iemand ervaren uit.. iemand met diploma’s.. iemand die een vader of moeder had als profeet. Iemand die weet van de klappen van de zweep. Jeremia wist hoe belangrijk de taak was van profeet. Jeremia wist wat Profeten van de Heer allemaal moesten doorstaan. Het was geen populaire taak. Je kon het volk tegen je opkrijgen als je vertelde dat men niet op de wegen van de Heer wandelen

Hebben wij vaak niet hetzelfde excuses als Jeremia. Vaak voelen wij ons niet capabel voor de taak. Wij denken. Er zijn wel andere mensen die kunnen getuigen van het geloof. Er zijn wel anderen mensen die goed zijn in zingen, goed zijn in getuigen. Er zijn wel anderen die goed kunnen zorgen voor hun naaste of op bezoek gaan bij zieke mensen. Er zijn anderen die beter zijn dan ik. Anderen die de Heer beter zou kunnen kiezen dan de arme zondaar die ik ben.

Net als Jeremia hebben wij als mens twijfels over wat God met ons van plan is. De wegen van God zijn ondoorgrondelijk en wij als mensen begrijpen vaak niet waarom hij bepaalde mensen uitkiest voor een taak, die in menselijke ogen niet bij een bepaalde persoon hoort. Waarom koos Jezus jonge vissermannen, tollenaars en herders uit om zijn discipelen te zijn.? Waarom niet schriftgeleerden, mannen die de schrift kenden. Waarom koos Jezus Saulus uit? Die vervolgde juist de eerste Christenen en liet ze gevangen zetten en zelfs stenigen.

Waarom kiest God u en mij, met al onze fouten en tekortkomingen, met onze onervarenheid. Waarom? Omdat God ons hart ziet. En kent. voordat wij geboren werden. God weet wat wij kunnen bereiken, als Hij in onze levens is. God weet welke bergen hij met ons kan verzetten, als wij Hem toelaten in ons hart en onze twijfels laten varen.

Een aantal jaren terug was ik op een leiderschapsconferentie en de spreker zei, “Jump first, fear later
Hoevaak hebben wij niet beslissingen genomen, waarvan wij vooraf niet wist wat er zou gebeuren en achteraf, achter kwamen dat het de beste beslissing was die je ooit kon nemen. Net als de keuze voor Jezus Christus. Je maakt je druk, over wat je vrienden, je kennissen, je collega’s of klasgenoten zouden denken, als je de stap maakt. Maar vergeet nooit het is Jezus die met je meegaat.

Immers en zo zegt Petrus het ook zo mooi “Wij zijn geroepen uit de duisternis naar Zijn wonderbaar licht.” Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die spijt had van zijn keuze voor Christus. Mensen hebben spijt van omstandigheden rondom het geloofsleven. Maar nooit de stap om met Jezus op reis te gaan. Er zijn velen dat zeggen, “Had ik Hem maar eerder leren kennen in mijn leven.” Ik ken genoeg mensen die het jammer vinden dat wij als Adventisten, andere Christenen niet vertellen van de Sabbat. Mensen hongeren en dorsten naar de waarheid en wie moet die brengen…

Wij. Juist de mensen die God al voordat wij zelfs waren geboren heeft geroepen. Daarom zegt de Heer in dit geval tegen Jeremia in vers 7“Zeg niet ik ben jong.” De Heer wil niet dat wij zeggen dat wij te jong zijn, of te onervaren, dat wij er nog niet klaar voor zouden zijn. God kan niets met onze menselijke excuses, en daarom vervolgt hij door te zeggen. “want tot een ieder tot wil ik u zend zult gij gaan en alles wat Ik u gebied zult gij spreken.”

Wie gaf ons het zendingsbevel uit Matteus 28:19? Wie zei: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Wie is degene die tegen ons zegt. “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” . Juist Jezus Christus, de Zoon van God.. want aan Hem is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.

Jezus is ons voorbeeld. Hij heeft de trooster gestuurd om ons te bemoedigen en te bedouwen met kracht om erop uit te gaan. Het ons taak om de boodschap te brengen. Onze taak is om door ons gedrag en onze woorden, de liefde die God aan ons betoont heeft te delen met de directe wereld om ons heen. Laten wij het niet doen op eigen kracht, maar laat je leiden door de Heilige Geest, zoals Jeremia werd aangeraden.

U zult waarschijnlijk denken, Riley je hebt makkelijk praten, kijk naar de wereld om je heen De mensen worden goddelozer, de liefde is aan het verkillen, niemand is meer geïnteresseerd in de boodschap van Jezus. Mensen willen zelf hun geloof indelen en laten de bijbel links. Op school word ik gepest als ik zeg dat ik op Sabbatavond niet naar het klassenfeest ga. Op mijn werk kijken mijn collega’s op mij neer omdat ik niet met hun op zaterdag naar voetbal wil kijken.

Wij willen graag doen wat de Heer van ons gevraagd. Wij willen graag de goede boodschap brengen, maar we hebben het gevoel dat wij in deze zondige wereld er helemaal alleen voorstaan. Net als Jeremia die het niet zag zitten. Hij wilde wel.. voelde zich jong en onervaren. Hij wil zich wel inzetten.. maar, maar. Toch laat God ons niet in de steek als wij het even niet zien zitten. Als God ons heeft uitgekozen om Zijn woord te verkondingen met de door de Geest gegeven Gaven en talenten dan waar maken wij ons zorgen over.

Het is net als de coach van de topsporter..? Als je de training volgt. Als de trainer gelooft dat jij een kampioen zou worden, als je doet wat hij van je verlangd.. dan hoef je als sporter geen zorgen te maken. Zolang wij Gods wil volgen in ons leven, zolang wij blijven wandelen in dat Licht waartoe hij ons geroepen heeft. Dan hoeven wij ons geen zorgen te maken. Immers de strijd is van de Heer. Laat Hem strijden in uw leven.

Daarom zegt de Here tegen Jeremia, “Vrees niet voor hen, want ik ben met u om u te bevrijden, luid het woord des heren.” Weest niet bang mijn broeders en zusters als er scheve gezichten zijn als u getuigt van uw geloof, als u verteld dat de Heer, de Heer is in Uw leven. Weest niet bang als klasgenoten lachen dat je naar de kerk gaat. Wees niet bang als de wereld vind.. dat wij wereldvreemd zijn omdat wij niet handelen, zoals zij handelen. Laat de Heer voor gaan in de strijd van uw leven.., want alleen dan kan Hij volbrengen.. de potentie en mogelijkheden die hij zag, lang voordat U en ik werden geboren.

De coach verteld zijn pupillen, voortdurend, dat ze naar hem moeten luisteren en niet in de krant moeten lezen hoe goed of slecht de sporter presteert. De coach weet dat de reactie van mensen om je heen je prestatie kan beïnvloeden. En dat weet God ook. De Heer vraagt om onze ogen op Hem te richten, en niet op de omgeving om ons heen.

De taak die Jeremia toebedeelt kreeg was geen lichte, Maar Jeremia hoefde niet te twijfel, want de Here was met Hem, zo staat er in vers 9 “Toen strekte de HERE zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Here zeide tot mij. Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; merk op: ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken om te verdelgen en te verwoesten om te bouwen en te planten.

De boodschap van de HERE, die Jeremia moest brengen, moest het volk wijzen op hun fouten en tekortkomingen, de oude weg moest verlaten worden en de liefde van de Heer moest opnieuw kenbaar gemaakt worden. Het was geen populaire boodschap, een boodschap van vermaning en tucht is niet een fijne boodschap, maar de Heer heeft al Zijn kinderen lief, dus moest het volk op hun fouten gewezen worden. Zodat men zich geheel en al kon toewijden aan hun God.

Ook wij hebben een boodschap, de drie-engelenboodschap, uit openbaring 14 vanaf vers 6. Voor velen lijkt die boodschap niet populair. Het is een boodschap van vermaning en tuchtiging. Voor al diegene die weigeren de Here te aan bidden, zoals de Heer dat verlangt. Het is boodschap van waarschuwing voor al diegene die weigeren al Gods Geboden te volgen, waaronder de sabbat bewust negeren. Het is een boodschap van waarschuwing om je hart niet te verkopen aan de verwarde zondige wereld als deze.

De boodschap die Jeremia moest brengen aan het volk van Israël en wij aan de wereld van deze tijd is niet alleen een boodschap van vermaning. Het is er een van Hoop, want als de gelovigen hun hart opnieuw aan de Here toewijden en men Zijn genade accpeteren., dan is vergeving, dan is verlossing en redding mogelijk, en niet alleen dat maar zelfs het Eeuwig leven met de Heer van ons leven, Jezus Christus.

De opdracht lijkt ingewikkeld.. de obstakels lijken enorm, maar het is de Heer die met ons wil meegaan. Hoe moeilijk het ook lijkt. Immers Hij kent ons van geboorte af. Ook al zijn wij bang en durven wij de stap niet te nemen.. Neem dan deze woorden van de Heer aan Jesaja in acht, Uit Jesaja 41 vers 10, “Gij zijt mijn knecht, ik heb u verkoren en u niet versmaad – vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angst rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook hel p Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Onze God, wil onze angst van ons wegnemen. Wij hoeven ons niet zorgen te maken voor de situaties en uitdagingen in ons leven waarin wij geplaatst worden. Waarom niet, omdat de Heer onze God met ons is. Ook al zijn wij zwak, in Jezus Christus zijn wij sterk. Mochten wij op onze levensweg struikelen en denken het niet meer aan te kunnen. Onze Heer en Heiland helpt ons overheid en Hij alleen kan ons steunen met zijn heilrijke rechterhand.

De Heer doet er alles aan om ons te laten weten dat de strijd die van Hem is en niet van ons. De Heer doet er alles aan om ons te laten weten dat wij er NIET alleen voor staan. Dat wij in het leven alles niet in ons eentje hoeven op te lossen, wij kunnen dag-in, dag-uit richten op onze God. Hij die tegen ons zegt, “Je voelt je misschien jong en onervaren, misschien voel je jezelf ongeschoold en ongetraind, maar weet een ieder die Ik, de God van Abraham, Jakob en Isaak, op weg stuur, zal Ik met jullie allen zijn, om je te bevrijden en te verlossen.”

Hoe moeilijk onze taak lijkt, het wordt licht en draagbaar als je in contact staat met God, als je hem zoekt in studie en gebed. Het wordt licht en draagbaar als je in Hem blijft vertrouwen en volharden en daarom bemoedigd de Heer: Jeremia en ook ons met de volgende woorden, vanaf vers 18 uit de vertaling van het boek

Sta op, kleed u aan en ga op weg! Vertel hun wat Ik u opdraag. Wees niet bang voor hen, anders zal Ik u in hun bijzijn bang maken. Want Ik maak u onaantastbaar voor hun aanvallen. Zij kunnen u geen kwaad doen. U bent zo sterk als een versterkte stad, die niet kan worden ingenomen; als een ijzeren pilaar en een koperen muur. Alle koningen van Juda, hun officieren, hun priesters en hun volk kunnen u niet overwinnen. Zij zullen het wel proberen, maar het zal niet lukken. Want Ik zal bij u zijn", zegt de HERE, "en u beschermen."

Er zijn momenten dat wij ons alleen en eenzaam voelen in een zondige wereld, die de Jezus Christus niet wil kennen. Er zijn momenten dat wij ons angstig voelen, omdat het lijkt dat er zo weinig zijn die waarlijk Jezus liefhebben, Er zijn momenten dat het lijkt dat niemand meer wil leven volgens de wil van onze Heer en Heiland. Het lijkt wel of heel de wereld tegen de gelovigen is, maar onthoud de woorden van onze lieve Heer, Zij zullen ons niet overwinnen, men zal het proberen, maar het zal niet lukken. Broeders en Zuster versterkt u deze ochtend met de belofte van de Heer voor ons allen. De Heer zal met ons zijn en de Heer zal ons beschermen. En weet alles wat onze Heer belooft, Hij dat ook zal doen.!

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen