De kracht van God.

De kracht van God.

Wij leven in een wereld waar ogenschijnlijk alles vanzelf gaat Net zoals het Bijbelboek ons verteld, dat de kennis zal vermeerden, De medische wetenschap kan siameese tweelingen operatief van elkaar scheiden. Men kan robotten op afstand besturen die tienduizeden kilometers ver weg op de planeet mars. Niet alleen kennis is vermeerderd, Landen laten hun macht en kracht zien door middel van het maken van de beste en meest vernietgende wapens die zondige mens maar kan bedenken.

Maar als de mens kijkt naar de kracht van God..Als wij als gelovigen kijken naar de macht en majesteit van onze Heer en Heiland Dan twijfelt men, Men twijfelt of God ze kan redden uit hun zorgen en problemen van alledag. Men twijfelt of God wel ingrijpt in deze wereld. Men twijfelt of Jezus Christus terugkomt om ons mee te nemen naar het nieuwe Jeruzalem, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Het lijkt wel of de mensheid de kracht van God niet wilt zien.

Deze overdenking zullen wij met elkander uit Gods Woord zien.. Dat God daadwerkelijk kracht, macht en majesteit heeft en wat de gevolgen zijn als wij niet blijven bouwen en vertrouwen op die kracht die enkele en alleen van God komt.

Laten wij lezen uit Numeri. Het is alweer Bijna 3 jaar geleden dat Mozes en Aaron wegtrokken uit Egypte. Bijna 3 waarin het volk getuige was geweest van de plagen tegen het volk van Egypt, Het wonder van de rode zee, de tien geboden, het manna, de kwakkels. Het volk van God zag namelijk van zeer dichtbij in welke wonderbaarlijke daden die onze Heer kan doen tot stand komen. Men kon van dichtbij de bevrijdende, verlossende, kracht zien die hun Men had met eigen ogen kunnen zien wat de kracht van God was en is..

Wat zo schrijft Paulus over Gods kracht in de brief aan de Efeziers 1:19 “hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.” De isrealieten geloofden in de kracht van God die hun met sterke kracht bevrijde uit Egypte. Ondanks het feit dat vele het gouden kalf aanbaden, dat vele morreden en klaagden, Keer op keer erkende het overgrote merendeel dat God de kracht heeft om ons te redden uit elke situatie waarin het volk zich in verkeerde.

Vandaag de dag zien wij het zelfde.. Ook wij zijn bevrijd.. We zijn gered uit de duisternis, weggehaald van de brede weg.. Naar het smalle pad die naar het licht leid. Jezus Christus. Wij mogen een weg wandelen die leid naar de Waarheid.. Dat de Weg is en het Leven. Echter wij zijn nog niet in de hemel. Ook wij leven en wandelen in deze aardse woestenij.. De betonnen woestenij van het moderne leven in het begin van de 21ste eeuw. God heeft ook wonderen gedaan in ons leven -. misschien niet zo spectaculair als het wonder daar bij de Schelfzee. Er viel wellicht geen manna uit de Hemel om u in eten te doen voorzien. Maar God was en is bij u. Hij gaf u en mij kracht om deze ochtend op te staan om naar Zijn bedehuis te gaan. Hij gaf u en mij kracht om door de week naar de winkel te gaan, en eten en drinken te kopen. Hij gaf u en mij kracht om te ademen, dag in en uit. Deze woestenij is niet onze eindbestemming.. Ook wij gaan naar het beloofde land.. Eentje zonder pijn, verdriet, ziekte en dood.

Het volk van Isreal werd door God opgeroepen om te spioneren in het land van Kanaan zo lezen wij in Numeri 13 vers 1:De Heer zei tegen Mozes: ‘Stuur verkenners naar Kanaän, het land dat ik aan de Israëlieten zal geven. Kies voor deze taak uit elke stam één van de familiehoofden.’
Mozes koos mensen die moesten het volgende onderzoek moesten doen, zo lezen wij vanaf vers 17: Toen Mozes hen op weg stuurde, zei hij: ‘Trek via de Negebwoestijn naar het bergland 18 en ga na wat voor land het is. Kijk of er veel of weinig mensen wonen en of ze sterk zijn of zwak. 19 Onderzoek of ze oorlogszuchtig zijn of vredelievend, en of ze in tentenkampen wonen of in versterkte steden. 20 Kijk of de grond vruchtbaar is en of er bossen zijn. Neem in ieder geval vruchten mee terug.’ Het was toen net de tijd van de druivenoogst.
De Heer gaf Mozes en het volk de kans om met eigen ogen te laten zien welk land de Isrealietn konden beerven. Een land waar over werd gesproken sinds de dagen dat God Abraham een beter plaats beloofde. En nu kreeg s Mozes van God een opdracht kreeg om het land van Kanaan te onderzoeken.

Niet alleen Mozes heeft van God een opdracht gekregen om te onderzoeken welk land aan ons is belooft. Ook wij hebben een opdracht gekregen om samen met Hem het land van Kanaan binnen te trekken, en zoveel mogelijk mensen op onze weg te vertellen daar naar toe te vertellen van hetgeen God ons belooft heeft. Die opracht kent u waarschijnlijk uit uw hoofd,het zendingsbevel van Matt 28.18 Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. 20 Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En, wees er zeker van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld

God geeft ons die heldere en duidelijke opdracht en stuurt er ons op uit. Waarom? Om dezelfde redenen als Hij dat deed met de Isralieten. Zodat wij die twijfelen aan de kracht van God met zekerheid mogen zien, dat als wij wandelen met Jezus. Als wij blijven volharden en niet opgeven, mogen zien en de zekerheid mogen ervaren dat al Gods beloften uit komen. God wil ons oog in oog brengen met de wereld om ons heen.

Met al het fijne goede en welgevallige van Gods kinderen die wonen hier op aarde. Maar dat wij ook moeten weten dat Satan rondgaat als een briesende leeuw. Dat wij zien wat er op het spel staat.

God wil dat wij erop uitgaan en tegen andere mensen vertellen dat . God heeft ons gestuurd om degene die hem niet personlijk kennen een boodschap van hoop liefde en geloof mee te geven. God heeft ons erop uitgestuurd om niet alleen te zeggen tegen diegene die Hem nog niet kennen “God heeft je lief, maar ook te vertellen dat God krachtig is en dat je op Hem en Hem alleen kunt bouwen, als je onderhoud alles wat de Here ons heeft geleerd” God wil dat wij als zijn kinderen, studeren uit zijn Woord, luisteren naar zijn Woord en leven naar Zijn Woord, Zodat wij een plek mogen beerven in het prachtige paradijs daar gaan waar Jezus een plek voor ons voorbereidt heeft.

Want als wij getuigen, maar ook als verspieders/ spionnen zeer zorgvuldig bestuderen wat er in de Bijbel beschreven staat over dat prachtige land. Zoals in de Geest der Profetie waarin een inkijk wordt gegeven in Gods plan voor de laatste der dagen. Tijdens al dat speurwerk, verzamelen wij onder leiding van de Heilige Geest prachtige waarheden en zekerheden, als Jezus verzoenend werk in het Hemels Heiligdom, waar hij voor God pleit voor al onze fouten en tekortkomingen. Wij lezen over het prachtige nieuwe Jeruzalem met haar paarlemoern poorten. Getuigen van onze relatie met Christus, in alle openheid en speuren als dectives in Zijn liefde woorden.

Toen de verspierders als spionnen hun speurwerk voltooid hebben, was de tijd aangebroken om verslag uit te brengen. Dat deden de verspieders, de spionnen. Ze waren blij met hetgeen ze gezien hadden. Geen wonder ze kwamen met een wijnrank met één druiventros af die zo zwaar was, dat ze hem met z’n tweeën aan een stok moesten dragen; zij namen ook granaatappels en vijgen mee. En ze brachten verslag uit aan mozes en zeiden in vers 27 Ze zeiden: ‘Het is een vruchtbaar land, een land van melk en honing; kijk maar naar zijn vruchten.

Is dat niet onze eerste reactie als wij de laatste hoofstuk lezen van bijvoorbeeld de Grote Strijd of de laatste 2 boeken van Openbaring. Dat is een mooie plaats, dat is een mooie einddoel.. Voor altijd en immer vrede, rust en veiligheid.. Precies zoals God het beloofd had. Dat was hoogstwaarschijnlijk ook de reactie van de twaalf spionnen.. Wij hebben zoveel gehoord over dat land van Melk en Honing.. Gods beloften zijn waar, zeker... daar kun je op bouwen.

Aleen het verhaal verloopt anders, ondanks de blijdschap, de schoonheid van het land, sloeg de stemming om. Er gebeurde iets anders.. Iets wat helaas ook vandaag de dag vaak wordt gezegd of gedacht “Maar”. Het woord maar wordt vaak gebruikt om een mogelijke onmacht aan te tonen. En dat deden de verspieders dus ook... Maar er wonen verschillende sterke volken, Maar er wonen machtige volken. Ook wij zien alles wat God voor ons doet en heeft gedaan. Wij weten uit het woord dat er prachtige nieuwe hemel en aarde wordt voorbereid. Wij weten uit het woord dat Jezus voor onze fouten en tekortkomingen aan het kruis is gestorven, maar ook weer opgestaan. Maar.. Soms twijfel wij als wij de problemen zien van de wereld, de hongersnoden, de oorlogen... en dan vragen wij ons af of Jezus zijn belofte waarmaakt. Soms vragen mensen zich af, als ze hebben gebeden voor vergeving van zonden of ze wel echt door Jezus zijn kwijtgescholden.. Maar.. Is wellicht het meest gevaarlijk woord wat er bestaat. Want als je twijfelt aan de kracht van God kunnen de gevolgen dezatreus zijn.

Gelukkig waren er twee van de verspieders die ondanks de ‘maar’van die andere spionnen uit andere stammen toch bleven vertrouwen in de woorden van God, die niet had vergeten welke kracht God in het verleden had laten zien. Kaleb een van de spionnen zag dat de woorden van de andere verspieders verwarring bracht onder het volk en hij wilde de stemming doen veranderen en zei in vers 30 ‘Laten we het land gaan veroveren; daar zijn we sterk genoeg voor

Als mensen om u heen zeggen dat er niets of niemand uit hun ellende kan halen, als er mensen om u heen zeggen dat er geen hoop is, dan kunt u net als Kaleb uitroepen... “Er is een oplossing voor onze problemen... wij kunnen ze aan, omdat God aan onze zeide kan, wil en zal staan!”

Helaas zal niet iedereen die woorden van rust, veiligheid en zekerheid van God aannemen. Mensen kunnen dezelfde reactie vertonen als de 10 verspieders. Ze hebben hetzelfde gezien, als Kaleb, ze hebben het zelfde gehoord als Kaleb, alleen hun reactie was, zoals wij kunnen lezen vanaf vers 31 Maar de mannen die met hem waren meegegaan, zeiden: ‘Wij kunnen onmogelijk tegen dat volk op; ze zijn veel te sterk.’ Zij verspreidden onder het volk allerlei geruchten en zeiden: ‘In dat land zullen we ons nauwelijks staande kunnen houden; de mensen die we daar aantroffen, waren erg groot en er waren zelfs reuzen, nakomelingen van Enak. We voelden ons klein als sprinkhanen en zo moeten we er in hun ogen ook hebben uitgezien.’

Wij leven in een wereld die blijkbaar meer leunt op de geruchten en ideeen van mensen dan op het zekere woord van God. De woorden van Kaleb hielden zekerheid in Gods belofte in. God redt ons uit al onze noden. De woorden van de overige 10 hielden onzekerheid in Gods belofte in. Als je onzeker bent over hetgeen jij in gelooft.. Zie je alleen de problemen van deze wereld, en dan kan je zeggen “Wij kunnen ons in deze wereld niet staande houden, de mensen en problemen van deze wereld zijn zo groot. Wij zijn maar slechts simpele christenen.. Wij voelen ons zo in de minderheid en de rest van de wereld denkt dat wij ook niet veel voorstellen.
Het negatieve geluid van de 10 verspieders maakte het volk bang, onzeker en men dacht aan de onmacht die men eerst had.. Ze klaagden tegen Mozes en Aaron, Waren we maar in Egypte gestorven, of desnoods hier in de woestijn. 3 Waarom wil de Heer ons naar dat land brengen? We zullen daar sneuvelen en onze vrouwen en kinderen zullen gevangengenomen worden. Is het niet beter om naar Egypte terug te keren?’ 4 En tegen elkaar zeiden ze: ‘Laten we zelf een leider kiezen en naar Egypte teruggaan.’

Een negatieve levenshouding, vertroebeld de zekere boodschap van God. Als je woorden van nederlaag spreekt, in plaats van victorie in Jezus, dan zullen de mensen twijfelen of de woorden van de Heer waar zijn. Als wij niet uitleven hetgeen God van ons verlangt en vraagt, dan zullen mensen zich afvragen of het geloof in Zijn Kruisdaad wel waar is. Daarom reageerde het volk zo fel.. Mozes en Aaron hebben volgens de vele mensen die uit egypte trokken, het volk voorgelogen.. Men wilde God niet meer volgen, men wilde Gods kracht niet meer inzien.. Men wilde een andere leider.. Men wilde een andere koers, zonder God vertrouwen op Gods kracht, maar op eigen kunnen.

God wil ons kracht geven. Jesaja zegt in hoofdstuk 40,29 Wie moe is beurt hij op, wie geen kracht heeft maakt hij sterk. Jonge kerels raken vermoeid en uitgeput, flinke mannen zakken ineen, maar wie hopen op de Heer, vinden steeds weer nieuwe kracht. Kaleb en Jozua kenden dit principe en men probeerde het volk ervan te overtuigen dat de Here wel alle kracht en mach heeft die Hem alleen toekomt. Ze waren zo vol verdriet van het ongeloof in de kracht van God, dat zij hun kleren scheurden, als teken van diepe rouw en verdriet. Toch gaven ze niet op en ze zeiden: Ze zeiden tegen het volk in Numeri 14, 7: ‘Het land waar we doorheen zijn getrokken, is prachtig. 8 Als de Heer ons goedgezind is, zal hij ons brengen naar dat vruchtbare land, dat land van melk en honing, en het aan ons geven. 9 Maar verzet je dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor dat volk. We kunnen het gemakkelijk aan. Hun goden zijn niet in staat hen te beschermen, maar de Heer zal ons helpen. Wees daarom niet bang.’

Welk probleem u ook mag hebben.. Leg het aan God voor. Er staat niet voor niets in de Hebreeenbrief dat Jezus een Hogepriester is de weet wat wij voelen.En wat deed Jezus in Gethesamene, toen hij hetzelfde voelen als wij niet meer weten wat wij moeten doen.. Hi had kontact met de Vader. Jezus heeft dezelfde moeilijk weg bewandeld als wij (echter gezondigd heeft hij niet). Jezusl bleeft in de meest moeilijke momenten in zijn leven , vertrouwen in de kracht van God.en dat behoren wij als Zijn vogelingen ook te doen.

Wij kunnen lezen in hoofdstuk 14 hoe ontevreden God was van de reactie van het volk wat Hij bevrijd had uit het land van Egypte. God verlangt van ons loyaliteit, liefde en lofprijzing.. Hij was diep bedroefd en wil het volk gelijk straffen. Mozes, bad en pleite voor God om het volk toch te sparen. Mozes liet in zijn woorden blijken dat Hij wel vertrouwde in de kracht en de macht van God, Mozes, Lees maar met mij mee vanaf vers: 17 En Mozes vervolgde: ‘Laat dan uw macht zien. U hebt zelf gezegd: 18 Ik, de Heer, ben geduldig en liefdevol. Ik vergeef zonden en misdaden. Toch laat ik niets ongestraft; ik straf kinderen en kleinkinderen voor de zonden van hun ouders, tot zelfs in de derde en vierde generatie. 19 Vergeef dus Heer, in uw grote goedheid, vergeef dit volk zijn schuld, zoals u steeds hebt gedaan sinds het vertrek uit Egypte.’20 De Heer antwoordde: ‘Ik zal hun vergeven, zoals je hebt gevraagd.” God vergaf het volk.. hij vergaf het feit dat ze getwijfeld hadden aan de kracht van God. Een zekere hulp in bange tijden. Mozes pleite hier op dezelfde wijze voor het volk, als dat Abraham dat deed voor Lot vele jaren eerder.

Maar God straft het volk ook .. Waarom.. Omdat ze in eerste instantie niet geloofde in de bevrijdende kracht van God.. Ze werden gestraft omdat ze klaagden maar God niet de lofprijzing brachten Niemand mocht het land van kanaan binnen trekken, behalve kinderen die meetrokken uit Egypte en Jozua en Kaleb, Want zij hadden wel het land van melk en honing gezien hadden en zij keken niet, naar de aardse macht van aardse koninkrijken, maar hun hoop stelden op de kracht en almacht van God en Zijn koninkrijk.

Wij mogen ook het nieuwe Jeruzalem binnentrekken, immers wij hebben door het woord van God een inkijk gekregen in die prachtige stad. Zo lezen wij in Opbaring 21 vanaf vers 22 In de stad zag ik geen tempel, omdat de Heer, God, de Almachtige, en het Lam haar tempel zijn. 23 Het licht van zon en maan heeft ze niet nodig, want de glorie van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. 24 De volken zullen bij haar licht hun weg gaan, en de koningen der aarde zullen er hun rijkdommen binnenbrengen. 25 De poorten van de stad zullen de hele dag openstaan en niet meer worden gesloten, omdat er geen nacht meer heerst. 26 De schatten en de kostbaarheden van de volken zullen er binnengebracht worden. 27 En niets wat onrein is, zal de stad binnenkomen, en niemand die misdaad en leugen aanhangt. Alleen zij die opgetekend staan in het boek van de levenden, gaan er binnen.


Wij hebben een inkijk gekregen in de toekomst, een blik gekregen in de toekomst, door middel van de profetie die God ons heeft gegeven. Wij hebben de zekere hoop met eigen ogen kunnen lezen in het woord van God. Onze reactie kan tweeerlei zijn, als wij mensen vertellen over het koninkrijk van God. “Die levenstijl wat je leeft kan je toch niet veranderen, die problemen die je hebt kun je toch niet overwinnen. Vergeet het maar er is voor jou en geen hoop meer”

Of zeggen wij...”Wij staan opgetekend in de boeken des levens.”Jezus heeft ons gered van de dood, gered van de zonde uit genade, niets is onmogelijk omdat wij mogen en kunnen bouwen op de kracht die God ons biedt. Jezus vlak voor de hemelvaart zei de volgende woorden tegen zijn discipelen, Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen, en jullie zullen getuigenis van mij afleggen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, ja, tot in de verste delen van de wereld.

Wanneer wij ons laten leiden door de Heilige Geest, Wanneer wij het voorbeeld volgen van Jezus en lezen uit Gods geinspireerde Woord weet dat u kracht zult krijgen van God.. OM te getuigen van zijn goede naam en vooral en zeker niet te twijfelen aan de woorden van God, maar net als Jozua en Kaleb mogen getuigen voor uw gezin, op het werk of op school. “Als de Heer ons goedgezind is, zal hij ons brengen naar dat vruchtbare land, dat land van melk en honing, en het aan ons geven. 9 Maar verzet je dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor andere mensen. We kunnen het gemakkelijk aan. Hun goden zijn niet in staat hen te beschermen, maar de Heer zal ons helpen. Wees daarom niet bang. En onthou de woorden van Jesaja 40:28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Wees niet bang mijn broeders en Zusters, geef niet op en wordt niet moe. Want onthou De Heer heeft Kracht en Majesteit Als wij Hem blijven verwachten, mogen wij steeds putten van de bron kracht
En weet alles wat Hij ons belooft dat zal Hij doen. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen