Kingdom Living

Kingdom living, Micha 4
Wat betekent het om te leven in het koninkrijk van God”

Begin dit jaar werd in Nederland de identificatieplicht ingevoerd. Iedere burger van 14 jaar en ouder hoort een paspoort of een ander legaal identificatiebewijs bij zich te hebben. Je dient aan de politie te laten zien dat je ‘legale burger’ bent in dit land.

Als Christenen behoren wij toe aan een beter Koninkrijk, beter dan alle landen hier op aard. Namelijk het koninkrijk van God. Loopt u dagelijks rond met een identiteitsbewijs om te laten zien dat U een kind van God bent? Neemt u, uw doopbewijs overal mee waar u gaat? Hoe kan je laten zien dat je behoort aan dat koninkrijk van liefde.

Wat betekent het om nu – hier op aard - te leven als een kind van God… in het koninkrijk van God. Vaak zijn wij geneigd het koninkrijk van God te zien als een ‘magisch’ koninkrijk die wij alleen binnenwandelen bij de opstanding van de doden, wanneer Jezus terugkomt.

Vaak vergeten wij als gelovigen.. dat het koninkrijk van God niet alleen de ‘fysieke’ zichtbare plaats is in de hemel. Het koninkrijk van God begint.. hier.. en nu. Hier op aard is de voorbereidingsplaats voor de hemel. Hier vormen wij onze karakters, de levensstijl die geschikt is voor het eeuwige leven, als Jezus met zijn heiligen engelen wederkeert en ons meeneemt naar het Nieuwe Jeruzalem.

Laten wij eens een bekend tekst gedeelte in het oud testametisch boek Micha. Micha is één van de kleine profeten. Maar Micha geeft duidelijk weer wat “Kingdom living.. leven in het koninkrijk werkelijk inhoudt.” We gaan naar Micha 4, wat wordt er gezegd over dat volk wat zich gereed maakt voor het Koninkrijk van God.

En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen,

Het belangrijkste voor een Christenen die bewust is van het Koninkrijk van God.. Is dat wij onderweg zijn naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het is het herkennen dat Jezus onze Hemelse hogepriester is die voor ons dienst doet in het Hemels Heiligdom. Uit alle windrichtingen zijn Gods getrouwen onderweg. Micha spreekt verder “ en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.

Gods wet en Gods liefde zullen centraal staan in het nieuwe Jeruzalem. Het fundament van Gods koninkrijk.. de liefde, de agapé liefde zoals die verwoord is in de tien geboden zullen in rechte hersteld worden. Immers zonde zal er niet zijn in het nieuwer Jeruzalem.

En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de HERE der heerscharen heeft het gesproken.

Het oordeel zal uitgesproken worden.. iedereen ontvangt zijn of haar loon naar werken. De rechtvaardigen voor eeuwig leven. De onrechtvaardige ontvangen de straf.. de eeuwige dood. Want in het nieuwe koninkrijk is er geen ruimte voor opstand tegen de Almachtige. De strijd die wij op aarde hadden… is niet nodig in de hemel. Satan en zijn gevallen engelen zijn verslagen. Er is geen grote strijd meer nodig. Op de nieuwe aarde hoeft niemand zijn territorium met zwaard en speer te verdedigen. Immers het koninkrijk van God bestaat maar uit één volk… Het volk van God. Het volk waarvan Petrus schrijft: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht

De hemel daar willen de volgelingen van God zijn.. immers hier op aard wandelen de volkeren elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van de HERE, onze God, voor altoos en immer.

Maar gelden die uitspraken van Micha alleen maar in de hemel? Kunnen wij het koninkrijk van God pas echt ervaren als wij in de hemel zijn. Broeders en zusters… Kingdom living… leven als een burger in het Koninkrijk van God gebeurd hier.. op deze planeet. Want de enige plaats waar wij leren te leven als een inwoner van het koninkrijk. De enige plaats waar wij onze karakter kunnen vormen zodat die aan Christus gelijk mag worden. Is hier.

Wat hoe verkrijgen wij dat paspoort van het Koninkrijk van God. Uiteraard door wat Jezus tegen Nicodemus zei in Johannes 3:16 en 17 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.”

Daarom zei Jezus tegen Nicodemus; “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan

Dat is een simpele doch helder belofte. Als wij Jezus aannemen hebben wij nu eeuwige leven, we zijn wedergeboren. Niet eeuwig leven. Vanaf het moment nadat we onder de grond liggen..Nee NU, de dood is slechts een korstondige slaap voor hen die in Christus Jezus zijn gebleven. Als wij nu geroepen zijn om deel te nemen aan het koninkrijk van God.. dan dien wij als wedergeboren mensen te leven zoals het koninkrijk dat van ons verlangt. En bij de werdekomst ontvangen wij het onsterfelijke lichaam die God beschikbaar stelt aan allen die NU reeds in dit leven inwoners heten van het Koninkrijk van God.

Als je je bevind op het grondgebied van Nederland die je te houden aan wetten en voorschriften van dit land. Het maakt niet uit of je op vakantie bent, of je een vreemdeling bent of hier al jaren woont.

Zo ook is het met het Koninkrijk van God. Je mag misschien niet “fysiek” niet het Jeruzalem zien. Misschien zie je niet de straten van goud, de paarlemoeren poorten. Misschien zie je nu nog niet de levensboom. Maar omdat je Jezus hebt aangenomen mag je je wel een kind van God noemen, je bent heilig en dus apart gezet. Dus dien je je te houden aan de wetten van het Koninkrijk van God… met andere woorden de tien geboden. Het fundament..

Er zijn velen die twijfelen aan het fundament, van Gods liefde, de tien geboden. Maar de bijbel is op diverse plekken zeer duidelijk wie de heilige berg mogen bewandelen zoals wij de zojuist uit Micha 4 mochten lezen.

In Psalm 24 vanaf vers 3 staat: Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? 4 Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. 5 Die zal van de HERE een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils. 6 Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; die uw aanschijn zoeken;

Zondige praktijken kunnen niet zichtbaar zijn in het gedrag van een inwoner van het Koninkrijk van God. Inwoners van het Koninkrijk, verafschuwen zonden in al haar verschijningsvormen. Groot of klein, zichtbaar of onzichtbaar. Net zoals de Heer de zonde verafschuwd zouden dien wij rein van hart en handen te zijn.

Uiteraard kunnen wij dit als mensen dit niet op eigen kracht en daarom is het belangrijk om aan de Heer kracht te vragen. Zonder leiding en sturing van de Heilige Geest hebben wij het niet in ons om als ware burgers van het koninkrijk Gods te leven.

Wat wij wel kunnen doen.. is het Jezus.. en het Koninkrijk van God als nummer 1 op onze prioriteiten lijst te zetten. Jezus sprak hierover in Matteus 6 Hij zei: 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

Mensen die hier in Nederland willen wonen, en bijvoorbeeld zijn gevlucht van hun thuisland, moeten de taal leren, men moet toetsen maken. Ze dienen op tijd de juiste papieren te laten zien of op te halen. In alles wat ze doen.. wil men het Nederlanderschap ontvangen dient met de regels van de overheid op nummer 1 te zetten. Doe je dat niet.. dan kan men besluiten om je terug te sturen met alle gevolgen van dien.

Als wij niet de Heilige Geest vragen om ons te leiden.. om te leven als inwoners van het Koninkrijk van God. Als wij niet nauwgezet de geboden van liefde volgen. Dan is de kans dat bij het oordeel, Jezus zegt dat hij ons niet kent als burgers. Dat Hij ons paspoort niet herkend, met alle gevolgen van dien.

Laten wij in alles Jezus, als prioriteit hebben. Zelfs voor mij als spreker voor U.. dien ik de tijd te nemen voor mijn eigen persoonlijke relatie met Jezus en van Hem te leren. Voor de een is het spannend boek, de ander zijn of haar carrière of de tv, of fietstochten. Het zijn allemaal leuke bezigheden en soms heel gezond. Maar als inwoners van het koninkrijk van God staat Jezus altijd nummer 1

Niet alleen zoeken wij Jezus als eerst op in alle facetten van het leven. In dit leven zijn wij niet gevrijwaard van problemen. In handelingen 14, kunnen wij lezen wat de inwoners van het Koninkrijk hier op aarde allemaal moeten doorstaan We lezen in vers 22 “om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.”

In de amplified bijbel (engelstalig) staat het als volgt: “Bevestig en versterk de zielen van de discipelen door nadruk te leggen, hun te waarschuwen en te bemoedigen om standvastig te zijn in het geloof. En hun te vertellen dat het dor vele verdrukking en beproevingen we moeten doorstaan als wij het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.

Moeilijkheden zijn geen beperking in ons geloofsleven. Immers als wij Jezus op nummer één zetten, als wij vragen om vergeving van onze fouten en tekortkomingen.... hoe moeilijk, pijnlijk het leven hier op aard is. Je bent een burger van het Koninkrijk.. Laat je zintuigen je niet van de war brengen. Ook al zien je ellende om je heen. Word je verdrietig van de effecten van de zonde op deze diepe duistere wereld. Je wandelt wel in deze wereld je bent er niet van. Als je je ogen gericht houdt op Jezus. Dan kan de strijd een zware zijn.. maar weet.. er wacht een kroon. Daarom staat er in Micha 4 vers 5 : … Wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God voor eeuwig en altijd

Er zijn mensen die veel problemen ondervinden als ze zijn gevlucht en ze wonen net in dit land. Hoe komen ze aan geld. Een huis, een studie voor de kinderen. Misschien wel gepest worden, heen en weer reizen tussen advocaat en rechter. Niet zeker weten. Maar men weet als men hier een aantal jaren blijft en men houdt zich aan de wetten van het land. Dan mogen ze zich verzekerd weten van alle gemakken en sociale zekerheden die de overheid een ieder biedt.

Beproevingen houden standvastige Christenen niet tegen.. het bevestigd ze in het feit dat ze burgers, inwoners zijn van beter koninkrijk, een betere regering… een beter doel. Daarom kunnen wij als Christenen niet stil blijven. We willen iedereen vertellen dat er een beter doel is een beter land.. een beter vooruitzicht. ZO lezen wij in Handelingen 8: 22 hoe Filliups het evangelie verkondigde Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Zolang wij niet mensen vertellen van het goede nieuws van het koninkrijk.. hoe zullen mensen ooit opgaan naar die berg waarvan gesproken wordt in Micha 4. Daarom zullen machtige naties en volkeren zeggen, die aangeraakt zijn naar de woorden van de Heer. “Late we optrekken naar de berg van de EER, naar de tempel Jakobs God. Hij zal het onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Is dit gelijk aan het zendingsbevel die Jezus ons gaf in Mattues 28 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb

Juist die boodschap delen is belangrijk, maar nog belangrijk is om in ons gebedsleven stil te staan bij het feit dat wij inwoners zijn van dat koninkrijk. Immers wij krijgen de kracht van de Heer om het te zoeken, te doorstaan in deze wereld.. en om erover te preken. Daarom leerde Jezus ons ook in het Onze Vader expliciet voor te bidden: “Uw koninkrijke kome, Uw wil geschiede gelijk hier op hemel, als ook op aarde.” Als burgers bidden wij dat Gods wil regeert in de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar wij naar toe op weg zijn.. maar zeker ook hier. Gods wil regeert. Als wij dat beseffen, onderdeel maken van ons gebedsleven. Dan zul wij standvastig zijn om Jezus nummer 1 te maken in ons leven. Dan zullen wij standvastig zijn om problemen van dit leven te doorstaan en de boodschap, het goede nieuws van het koninkrijk te blijven verspreiden.

Daarom moeten wij werken, werken in het Koninkrijk van God.. tot op de dag. Dat de Heer zal rechtspreken tussen de machtige volken en een oordeel zal vellen. Immers wij willen dan mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren to snoeimessen en dan niemand meer vecht tegen elkaar. Die wereld is mogelijk.. als wij erop uit trekken.

Kingdom living is niet iets van morgen. Wij zijn vandaag bewoners van het Koninkrijk. Vandaag dienen wij onze karakters aan Jezus gelijkvormig te maken.
Vandaag zijn mij als eerste op zoek naar het koninkrijk van God. Wij zijn op weg naar de berg Sion.. het nieuwe Jeruzalem.. Op zoek naar Gods wil, en God wet.

Op weg daarnaar toe mogen wij weten dat wij burgers zijn van de Koninkrijk. Ook al zijn er problemen in deze wereld om ons heen.. Wij gaan de berg Sions op. Biddende voor het koninkrijk. Prekend over het koninkrijk, werkende in het koninkrijk.

Mogen wij ons gedragen weten in de armen van de Heer. Tot op de dag dat wij met de poorten van het nieuwe Jeruzalem mogen binnenwandelen en Jezus mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. De Heer belooft ons een behouden toekomst en weet wat Hij beloofd zal Hij ook doen AMEN.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen