De zwakste schakel

The Weakest Link

De maatschappij om ons heen veranderd. Vaak hoor ik mensen zeggen, dat het vroeger toch allemaal beter was, ik ben pas 26 en nu al krijg ik het gevoel dat dingen vroeger toch een stukje beter zijn dat ze nu zijn. Vele mensen klagen over de individuele manier van leven. Het is net als de rijmpje, ikke.. Ikke en de rest kan... u kent die woorden wel.

Deze maatschappij draait helemaal om het eigen succes. Het zelf voor elkaar kunnen brengen. Kijk maar naar TV-Programma’s als de Bus en Big Brother... het draait allemaal om “hoe kan ik mijzelf het best presenteren, zodat ik een hoop geld verdien”. Zelfs in de kerk kom je het helaas ook tegen... Soms hebben wij ook de neiging om eerder naar de andersmans fouten en daden te kijken, dan onszelf.

Het toppunt van deze ontwikkeling is wel samen te vatten in een TV-show die momenteel hoge ogen gooit in Het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Amerika en sinds kort in Nederland te zien is. “The Weakest Link”. In dit programma proberen een groep kijkers vragen te beantwoorden en met elkaar geld te verdienen, na enkele spel ronden moeten ze “The Weakest Link”, de zwakste schakel wegstemmen. Dit gaat net zolang door totdat, het bedrag wat men gezamenlijk verdiende, naar de uiteindelijke winnaar gaat.

Vaak lijkt het leven hier op aard hetzelfde als deze TV-Show, hoe vaak komen mensen op ons pad die niet bijdragen aan ons eigen persoonlijke succes. Het lijkt wel of wij alleen maar mensen om ons heen verzamelen die kunnen bijdragen aan onze rijkdom, ons aanzien, onze status en wat het nog meer zijt.

Jezus had een totaal andere aanpak. Jezus stuurde de zwakste schakel niet weg... Hij ging er juist naar toe. Hoe kunnen wij ons inzetten voor de zwakste schakel? In hoeverre gaan wij om met onze zwakheden? Daarover gaat deze sabbatmorgen deze overdenking... de zwakste schakel.

Jezus kwam naar deze aarde met een doel, wat zei Jezus ook al weer voor wie Hij kwam, dat kunnen wij lezen in: Lucas 4:18-19 “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen: en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.” Jezus vertelt op een sabbatdag in de synagoge aan iedereen die daar aanwezig was dat Jezus kwam voor de ‘zogenaamde’ zwakke in de samenleving. De mensen die wij al gauw minder achten. Jezus kiest hier duidelijk voor “The weakest Link”, in plaats van de mensen weg te zenden ging Hij ze juist bezoeken.
Laten wij eens gaan kijken wat Jezus zegt over de zwakke schakels. Als je Jezus uitspraken nagaat dan merk je al gauw dat hij het heeft over groepen mensen waarvan je zou denken die staan niet hoog in aanzien.

Kijk maar naar de discipelen... waar haal je meer simpele mensen vandaan... Vissers, herders, zelfs een tollenaar. Niet echt mensen in die tijd die behoorden tot het elite van het volk van Israël. Jezus had makkelijk Schriftgeleerden of Farizeeën kunnen kiezen, die wisten toch zo veel van de bijbel. Die zouden gemakkelijk Jezus kunnen assisteren in zijn taak. Kijk wat Jezus zegt over die bijbelgeleerden. Lees Matteus 23 maar eens op na, dat is pas krachtige taal van Jezus. Laten wij eens deze morgen kijken naar Mat 23, vers 12 en 13 In vers 12 zegt Jezus. “al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden”. Deze uitspraak behoeft geen uitleg, maar wat Jezus gelijk daarna zegt over de Farizeeën is echt pittig, lees eens mee “ maar, wee (pas op) u schriftgeleerden en Farizeeën gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te komen, laat gij toe daarin te komen.”

Wij mogen Jezus dankbaar zijn dat Hij juist die simpele mensen, die discipelen had uitgekozen, ook al leken zij simpel en konden volgens de mensen van die tijd er waarschijnlijk niets van. Vandaag de dag kijken wij op naar deze manen die van dichtbij Jezus aanschouwden en hebben meegeholpen aan het leggen van het fundament van wat wij vandaag de kerk noemen. God stuurde deze zwakke schakels niet weg.

Als je kijkt naar de ‘Weakest link” zie je een statige geklede vrouw in het zwart, verwijten te maken richting de spelers, want ja als je weinig kennis heb dan kan je niet bijdragen aan het succes van het programma en als je niet kan bijdragen aan het succes dan moet je weg. Ten tijde van Jezus had je ook mensen of bevolkingsgroepen die niet echt gewild waren. Kijk maar eens naar de melaatsen, die woonden in de spelonken aan de rand van de diverse steden of de tollenaars die geld moesten inzamelen voor de Romeinse overheersers. Ze worden gezien als de volksveraarders die op geen enkele wijze aanzien hadden bij hun landgenoten Of naar de Samaritanen die door de Israëlieten niet echt voor vol werden aangezien.

Jezus voerde zijn missie uit... hij kwam om los lating te verkondigen, dus ook voor de Samaritanen. Kijk eens hoe Jezus omgaat met een zwakke schakel in de maatschappij. In plaats van het weg schelden en sturen van de zwakke schakel in het tv-programma, pakt Jezus het heel anders aan. Kijk met mij mee in Johannes 4. Daar zien wij Jezus even zonder zijn discipelen, die gaan op zoek naar voedsel. En daar zit Jezus bij de put en daar zit een vrouw, een Samaritaanse vrouw. Om in die dagen aan een vrouw drinken te vragen was al schokkend, maar dan nog een Samaritaanse. Jezus sprak met wat vele anderen beschouwen als een zwakke schakel. Maar juist door die ontmoeting en het gesprek over het Levend Water, werden vele ‘Zwakke Schakels” aangeraakt door de liefde van Jezus. Lees maar in Johannes 4 vanaf vers 39 “En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der vrouw, die getuigd. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot Hem kwamen, verzochten zij Hem bij hen te blijven: en Hij bleef daar twee dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord, en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoor en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.

Is het niet bijzonder, juist door de getuigenis van een, in de ogen van deze maatschappij, zwakke vrouw, zijn vele mensen in contact gekomen met Christus. Is dit niet een bemoediging om met mensen uit uw omgeving te praten hoe Jezus u hielp van uw zwakheden. Juist de getuigenis van mensen die zich afhankelijk weten van de almachtige is de sterke getuigenis ooit.

Merkt u het niet in deze maatschappij, deze maatschappij verlangt van ons dat iedereen zo snel mogelijk volwassenen wordt. Natuurlijk willen wij dat iedereen een zo goed mogelijke opleiding krijgt, natuurlijk willen dat onze kinderen behoren tot de ‘Sterke schakels ’ uit deze maatschappij. Maar juist door deze wijze raken onze kinderen ook steeds verder weg van het ideaal welke Jezus ons voorhoudt: Het afhankelijk zijn van Hem.

We leren tegenwoordig allemaal dat we op eigen benen moeten staan. Maar broeders en zuster, jongens en meisjes, laat je lasten dragen door Jezus. Geef aan Hem je zwakheden. Wordt afhankelijk van Hem. Kijk maar wat Jezus zegt over de kinderen, u kent de tekst ook...
Matteus 19:13 - 15 “Toen werden kinderen tot Hem gebracht opdat Hij hun handen zou opleggen en bidden: doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot mij te komen, want voor zodanige is het konikrijk der hemelen. En hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.” Vele van u zijn bekend met deze tekst. Natuurlijk dienen wij ons afhankelijk te stellen tot God. Maar waarom lukt ons dat toch niet, waarom proberen wij op ons ‘eigen houtje’ alles te klaren.

Waarom gaan wij bij te wereld te raden om onze zwakheden te verbergen... in plaats tot God te keren die onze zwakheden wilt gebruiken. Wat houdt ons tegen om God volledig van ons bezit te laten, door ons te laten vervullen door de Heilige Geest. Zijn wij zou egoïstisch geworden, hebben wij ons zo laten meeslepen door de maatschappij dat wij eerder luisteren dat wij onszelf sterk dienen te maken, dan dat wij de Heer de kans geven ons lasten van onze schouders te nemen.

De keuze is aan u deze morgen, Jezus wilt ons bevrijden van onze lasten, maar geven hem wel daartoe de kans? Nadat Jezus de kinderen, de zwakke schakels van onze maatschappij, zegende kwam hij op zijn doorreis de rijke jongeling tegen...

Die rijke jongeling had het totaal voor elkaar... Hij deed precies wat de maatschappij en wat Hij dacht dat God van hem verlangende... De jongeling hield zich aan de wet, hij deed precies wat God van vroeg, hij was respectabel in de ogen van velen, een goed mens. Maar toen hij aan Jezus vroeg, wat hem tekort schoot, dan was antwoord van Jezus schokkend. In plaats dat Jezus keek naar de sterke punten van de rijke jongeling... keek hij naar zijn zwakke punten. De zwakke schakel van de rijke jongeling was het delen van zijn rijkdommen met anderen. Wij hebben, net als de rijke jongeling de neiging om onze sterke punten op de voorgrond te zetten, zodat God, onze zwakheden niet ziet.

Maar God ziet ze juist wel onze zwakheden... Hij wil er juist wat aan doen. God heeft ons lief met geheel z’n hart, God wil dat wij allen hier aanwezig de eindstreep halen, niet een uitgezonderd. Kijk maar in Genesis toen Adam en Eva van de appel hadden gegeten..., wat wij kunnen lezen in Genesis 3 Zij hadden de natuurlijke reactie van een zondige mens, hun schaamte bedekken. Hoe vaak bedekken wij onze schaamte, en dan heb ik niet over onze naaste maar in dit geval over God, zo kunnen wij lezen in vers 8 van Genesis 3, toen men het Geluid, de geest van God hoorde die door het Paradijs wandelde ze zich zo schaamden dat ze zich verstoppen. En wat God juist wilt is dat wij onze zwakheden erkennen en onze zonden belijden en daardoor bevrijding kunnen ontvangen.

In al die spelshows op TV, draait het steeds om een ding... het winnen, ten koste van de ander. In het geval van dit leven, moest iemand anders de hoogste prijs betalen, zodat wij onszelf winnaars kunnen noemen. Er is iemand voor onze zwakheden gestorven, zodat wij overwinnaars mogen noemen. En dat zijn al onze zwakheden, onze twijfel, onze zonden, al die momenten dat wij ons niet verbonden weten met de sterke schakel in dit leven. Jezus Christus kwam juist op voor de zwakken, opdat degenen die Hem volgen sterk zijn, en dan niet van zichzelf, maar doordat Jezus Christus woont in de harten van hen die in Hem geloven

In Openbaring 3 vanaf vers 14 lezen wij dan ook dat de kenmerk van de laatste gemeente, Laoedica, het kijken is naar de sterke punten, Lees maar in vers 17 “Omdat gij zegt: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek en gij weet niet, dat gij zijt de ellenidige jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…” De engel schreef in de brief aan die bewuste gemeente dat de mensen te veel denken aan hun sterke punten, wat in feite geen sterke punten... de oplossing is duidelijk... Jezus staat aan de deur en klopt.. bent u bereid op schaamte op te geven, oprecht te vragen voor vergeving van zonden, zodat Hij volledig bezit kan nemen en u volledig kan vergeven? Kunnen wij op deze ochtend tegen Jezus, hetzelfde zeggen als de schrijver van dit lied, die zingt over zijn zwakke hart.

Reinig mij Heer...Was mij Heer..., Met Uw bloed... Maak mij wit als sneeuw. Geef mij een rein Hart Ik ben moe van het rennen. Heer ik geef mijzelf over. Verlos mij van zonde en schande Maak mij heilig... geef mij een rein Hart.

Heer, Ik was aan het vluchten, voor een lange tijd.
Levend in een wereld van zonde, toch had ik nog geen vrede in mij ziel.
Keer op keer raakte U mij aan, toch koos ik ongerechtigheid als mijn vriend.

Heer... het spijt mij, ik was verkeerd, vergeef mij, Ik heb U nodig om mijn hart te reinigen.
Terwijl ik aan het zoeken was. zoekende naar zekerheid
Belandde ik toch vaak in aparte situaties, steeds weer op de verkeerde plaatsen.
Het duurde even, maar nu realiseer ik...er is ECHT geen andere weg.
Ik heb Uw liefde nodig en Uw reinigende kracht.

Mijn hart voelt bezwaard. Reinig mij Heer... maak mij weer heel
Red mijn ziel! Ik heb U nodig om mijn verstand aan te raken.

Ik wil meer zijn als U. Ik heb U nodig om mijn hart aan te raken.
Reinig mij door en door. Heer ik wil niet meer vluchten.

Ik wil nooit meer van Uw zijde afwijken. Ik geef mijn leven aan U, Jezus.
En nu ben klaar voor de volgende stap. Mijn ziel is er klaar voor. Mijn hart is op U gericht.

Ik heb voor U gekozen Vervul mij met Uw Geest, Vervul mij zoveel als het maar kan. Zodat iedereen weet dat ik gewassen ben in Uw bloed. Uw dierbare bloed. Geef mij een rein hart, maak mij heilig.

Veel mensen in deze maatschappij hebben moeite om deze simpele boodschap aan te nemen, andere religies, psychologie, de wetenschap… allen zeggen ze dat je verder komt in je leven door van egen kracht af te gaan. Eigen kunnen… het wordt ons in met de paplepel ingegoten. Deze wereld verwacht geen hulp van buitenstaanders, deze wereld zegt dat jij jezelf kan helpen… deze wereld, dit land, deze stad, denkt niet aan een God die je kan helpen in al je zwakheden. Maar broeders en zusters. Deze stad, dit land en de gehele wereld heeft juist Jezus nodig. Jezus kwam om het aangename jaar des Heren te verkondigen. Jezus kwam om te bevrijden van zonde, schuld en schaamte, van verdriet, pijn en dood… Hij kwam op de weg open te maken naar een nieuw paradijs.

Als wij erkennen dat wij niets kunnen zonder de leiding van de Heilige Geest, dan zal onze relatie met God sterker worden. Net als een baby zijn vader en moeder nodig heeft, net zo zullen wij verlangen naar onze Hemelse Vader, wij worden geheel afhankelijk worden. En dat vindt er een werkelijke transformatie in ons plaats. Wij anders kijken op onze omgeving… wij zullen meer oog hebben op de ‘Zwakke Schakels” in onze samenleving.

Door ons volledig afhankelijk van onze vader in de Hemel te worden, zal hij ons sterk maken in geloof, in volharding, in gebed, in verzoekingen, in al die zaken waarvan de wereld denkt dat het geen kracht geeft.. geen hoop heeft. Maar vergeet niet wij weten dat God ons leidt, daardoor krijgen wij kracht om het onmogelijke te doen met hulp van de Heilige Geest

Het is juist wat wij willen verbergen, dat is juist wat God wilt gebruiken. En als God ons gebruikt dan worden wij… een sterke schakel. Als wij de vruchten van de Geest, die eigenschappen in ons leven ten toon spreiden die de Heilige Geest teweegbrengt: Liefde, blijdschap, rede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, touw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als wij deze eigenschappen (die de wereld zwakke schakels noemt) ten toon spreiden, dan zullen er wonderbaarlijke dingen gebeuren.

Als de Heer volledig van ons bezit neemt en wij ons laten leiden en vormen, zoals klei in de hand van de pottenbakker dan is werken in de wijngaard van de Heer niet moeilijk. Dan is evangeliseren niet moeilijk. Broeders en Zusters, een sterke schakel dat is de band die God wilt met ons, en wat houdt een sterke schakel met God in? Juist veel bidden, veel contact hebben met degene die ons de juiste weg wil voorhouden. Als wij aan de Heer vragen om vergeving van de zonden, dan wilt hij ons herstellen… vernieuwen… maar wat doen wij dan? Blijven wij in onze banken zitten. Jezus geeft ons kracht om erop uit te gaan. Voelen wij ons daarvoor te zwak?

Elke verbintenis die je aangaat met de almachtige is een sterke schakel. Hij geeft je kracht om erop uit te gaan. De laatste tijd ben ik contact gekomen met Christenen die deze kerk hebben bezocht en zij vertelden mij hun situatie. Soms schrik je van de problemen die ze hebben en je kijkt naar je eigen situatie en vind best dat de Here in het materiele sterk gezegend heeft. Als je luistert naar de verhalen van de “zwakke” in de samenleving dan hoort je tegelijkertijd de afhankelijkheid van Christus en juist door die afhankelijk zie je kracht.
Als je hoort dat mensen die praktisch niets zelf te eten hebben, het weinige delen met anderen. Als je hoort dat mensen die nauwelijks kunnen betalen voor hun eten, Evangeliseren en mensen tot Christus brengen… dan ga je jezelf afvragen… maak ik, wel genoeg gebruik van de Sterkste schakel. Ben ik wel genoeg in contact met God.

Laten wij eens kijken naar een oplaadbare batterij… als in een radio of een mobiele telefoon zet, dan werkt hij alleen maar als hij opgeladen is. Een oplaadbare batterij ziet er net zo mooi uit als hij vol is… maar hij ziet er ook net zo mooi uit als hij leeg is. Het heeft dus geen zin om aan de buitenkant op te scheppen over de mooiheid van de batterij als hij waarschijnlijk toch geen energie van binnen huist. Pas als je batterij in een apparaat zet en het apparaat aanzet dan pas wordt de kracht van de batterij zichtbaar. Waar haalt de oplaadbare batterij zijn kracht vandaan? Juist van de bron van energie die via het stopcontact de oplader met de batterij bereikt.

Hetzelfde is het ook met evangelisatie… willen wij met kracht willen getuigen… dan zullen wij moeten beseffen dat wij kracht, energie.. nodig hebben. Dat kan je alleen als je beseft dat je batterij.. leeg is en dat je ‘opgeladen’ dient te worden. Daarom bent U hier in deze kerk, op deze sabbat.. U wilt verbonden zijn met de enige die kracht, liefde, redding, genezing, vergeving schenkt, Jezus Christus.

Maar weet u.. als u een batterij oplaadt maar nooit gebruikt, dan bestaat de kans dat de batterij gaat lekken of zelfs gaat roesten en daardoor de batterij en het apparaat beschadigt kunnen worden. Broeders en Zusters, jongens en meisjes. Als je alleen naar de kerk komt om opgeladen te worden… maar nooit de energie… die krachtige boodschap van het evangelie verspreidt aan anderen op school, op werk, in de samenleving en in de kerk.


Dan krijg je dood geloof… waar Jakobus voor waarschuwt in Jakobus 2 vanaf vers 14 “Wat baat het , mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Wij weten allemaal dat wij behouden worden, door Genade en Genade alleen en dat je niet hoeft te werken om de Hemel te beërven, maar als je elke sabbat in de banken zit, de banken warm te houden… dat krijg je een batterij die gaat roesten en die uiteindelijk niets meer doet. Bent u verroest? Maakt u wel gebruikt van de sterke schakel?

Jezus wil uw zwakke schakel omvormen tot een sterke, Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze hoe dat in zijn werk gaat... Efeziërs 3:16 “Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus dor het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheids Gods.”

Door ons als individu, maar zeker als Gods gemeente in te zetten, dan zijn wonderen mogelijk… maar u moet wel eerst opladen, door dagelijks contact op te zoeken met God in gebed, in studie, door de wekelijks diensten niet te verzuimen… door een levend lid te zijn van de gemeente. Maar ook die energie die u krijgt ook te delen met de zwakke schakels in de samenleving… door actief een daad te stellen, door actief het evangelie te verkondigen…

Broeders en Zusters, ga niet naar buiten zonder opgeladen te worden. Velen van ons denken te kunnen evangeliseren vanuit eigen kracht, maar een batterij die niet is opgeladen met de juiste stroomtoevoer kan schadelijk zijn voor de batterij zelf maar ook voor het apparaat waar het in wordt gezet. Hoe staat het ervoor met uw batterij… staat u nog in verbinding met de enige bron kracht, de liefde van God?

Wij zijn bijna aan het eind.. aan het eind van de grote strijd tussen Satan en God… Wij weten allen wie er uiteindelijk gaat winnen. De Here, God Almachtig… als wij blijven vertrouwen op eigen kunnen en eigen kracht dan zullen wij niet zegenvieren… ook al mag dat vreemd lijken voor de rest van de samenleving… heb oog voor de zwakke in de samenleving, voor degene die God nog niet kennen… leun niet op zaken die voor U sterk mogen lijken… maar die eigenlijke zwakke punten zijn.. Geef uw zwakheden aan God, Hij stuurt de ‘Weakest link” niet weg, maar begroet ze juist met armen wijd open. Wat Hij die U onder zijn vleugelen neemt, zal U vervullen met Zijn Heilige Geest en dan staat de wereld voor U open, wij bidden vaak voor de late regen… als wij ons afhankelijk weten van Hem dan mogen wij meedoen met de grootste geloofsexplosie die Rotterdam Noord ooit gekend heeft.

Dan moeten wij het kerkgebouw, nog groter moeten maken, dan zouden wij nog meer jeugdhonken en scoutingclubgebouwen moeten maken, dan zou er dag in en dag uit gebed weerklinken in dit gebouw, dat zouden wij constant lofliederen zingen aan onze Vader in de Hemel, dan zouden wij erop uitgaan op zijn liefdevolle boodschap te verspreiden in de hele wereld. Dan zouden wij onze armen openstreken voor de zwakkere in de samenleving.

Broeders en Zusters, Jongens en Meisjes. De komende paar weken in deze kerk zijn er tal van bijzondere diensten, Doopdienst, Jeugddienst, Sabbatschooldienst… Neem de uitdaging vandaag aan. Bemoedig mensen om deze kerk te bezoeken… telefoneer mensen die u een tijd heeft gemist… Laten wij bidden voor mensen die twijfelen. Laten wij getuigen zoals dit lied verwoord:

Ik was verblind door wanhoop, ik begon te geloven in de leugens, ik verstikte diep van binnenin, Ik had zelfs niet eens een gebed. Maar dat alles veranderde op één dag, toen mij Redder kwam in mijn leven. Hij zei: "Zoon, wees niet bezorgd, ik zorg voor jou" Hij opende mij ogen...verbrak de ketenen die bij vasthielden en bracht vreugde in mijn leven. Dat is wat HIJ deed in mijn leven. Nu ben ik een overtuigd gelovige. Door geloof ben kan ik alles bereiken. Want Hij gaf mij de overwinning, dat is wat Hij deed voor mij. Hij nam al mijn pijn en verdriet, Hij gaf mij een belofte die ik kan volgen.Nu kan ik eindelijk mijn eindbestemming zien Dat is wat Hij deed voor mij. Niet meer de IK die leeft, maar het is Christus die leeft in mij. Ik was niet langer een slaaf voor de zonde, nu ben ik vrij, door zijn bloed, welke vloeide op Golgotha…Dat is alleen wat Jezus voor mij kan doen.

Kunt U dit delen met mensen op Uw werk, bij jouw op school, wanneer u boodschappen doet. Laat vandaag het begin zijn van een nieuwe relatie met Christus. Laten wij gezamenlijk de sterke schakel vormen met onze Heer en Heiland. Zoals de profeet Jesaja profeteerde in hoofdstuk 60, vers 1 “Sion, sta op, ga het licht tegemoet. De Heer komt in al zijn majesteit, als het aanbrekende ochtendlicht. De aarde is in het donker gehuld, dichte duisternis bedekt de volken. Maar voor u zal de zon opgaan, de Heer verschijnt in al zijn majesteit, volken en koningen gaan naar u op weg, naar het stralende ochtendlicht.”

Broeders en Zusters, de Zon zal voor ons opgaan… als wij de blijde boodschap verspreiden, en niet uit eigen kracht, maar geleid door de Heilige Geest… Totdat de Jezus wederkeert op de wolken des Hemels en een ieder meeneemt die getuigt dat Jezus, de redder is van de zwakheden van de mens. Laten wij onze bijdrage leveren aan het vergroten van Gods Koninkrijk, vandaag nog in onze omgeving. Mag de Heer, U bijstaan en bemoedigen, opdat U rijkelijk gezegd zal worden bij de verkonding van Het eeuwige evangelie. Want Hij die U roept is Getrouw en wat Hij belooft zal Hij doen. Amen.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen