Vrienden voor het leven

Vrienden voor het leven
Want het in de praktijk betekent om te leven met God

Ik wil u graag vertellen hoe u zekerheid kunt hebben dat God u bij zal staan in elke situatie van het leven. En dat kan ik illustreren door u te vertellen over de vrienschap tussen David en Jonathan. Vele van u hebben wellicht gehoord van David. De jonge schaaps herder uit Isreal die grote reus Goliath versloeg, met een slinger en enkele stenen.

Of wellicht heeft u gehoord van David de Koning van Isreal... Of David degene die vele prachtige psalmen heeft geschreven.. U kunt ze lezen in de bijbel. “De Heer is mijn herder” Psalm 23. God zei over David dat, “David een man naar Gods hart was.”

Maar niet veel mensen weten wat er gebeurde tussen het moment dat David Goliath versloeg en dat David koning werd van Isreal. Vaak kijken wij mensen alleen naar grote en spectaculaire ervaringen.

Wij kijken vaak naar de pieken in onze levensloop om onze relatie of verbondenheid met God aan te geven. Een Doopdienst is een fantastische ervaring... maar een aantal dagen gebeurd er iets, wat minder mooi en al gauw wordt er gedacht dat God je in de steek laat. Maar gelukkig doet hij dat niet. God is juist bij ons om de momenten dat wij ons het meest alleen voelen, is God juist bij ons.

Saul was de eerste koning van Isreal, Isreal werd voor die tijd geleid door profeten, en de Hogepriester die direct van God te horen kregen wat het volk wel of niet mocht doen. Men noemt dat ook wel een theocratie.. Een door God geleide land. Maar de mensen wielden een andere vorm van regering.. De omringende landen van Isreal hadden alleem koningen en heersers, dus klaagden ze bij de profeet Samuel, “Geef ons een koning”.

Wij mensen hebben dat ook regelmatig. God geeft ons wonderbaarlijke beloften, geeft ons zekerheden, waar we ons op kunnen toeleggen, maar als wij kijken naar de wereld, hoe zij zaken hebben geregeld, gaan wij twijfelen aan onze relatie met God en zeggen wij.. “wij willen ook die zegeneningen hebben.

Saul was in eerste instantie een goede koning.. Want hij deed wat God van hem vroeg. Alles ging Goed met het volk. Saul haalde met zijn machtige leger overwinning na overwinning. Tot dat hoogmoed kwam.

Als wij een relatie met Jezus aangaan, dan is het “vrienden voor het leven” een vriendschap die twee kanten opgaat. Jezus belooft bij onze zijde te staan als wij bouwen op zijn liefde en zijn geboden. Daarover staat het volgende geschreven in 1 johannes vanaf vers 3Waardoor weten we dat we hem kennen? Doordat we ons aan zijn geboden houden. 4 Wie zegt: Ik ken hem, en zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar en de waarheid woont niet in hem. 5 Maar wie zijn woorden ter harte neemt, heeft God oprecht en volmaakt lief. Hieraan kunnen we zeker weten of we met hem verbonden zijn. 6 Wie zegt dat hij in God blijft, moet leven zoals Jezus heeft geleefd.

Je weet dat je verbonden blijft als je blijft in zijn liefde. En Zijn geboden.. De tien geboden (Eer God, gedenk de Sabbat, eer je vader en je moergen, niet liegen, etc) houdt en zijn geboden zijn niets anders dan de Wil van God. Als je daaraan vastklampt.. Als je de waarde ken van je relatie met Jezus, dan, dan laat God ook jou niet los.

In het bijbelboek 1 Samuel lezen wij dan ook Saul op een bepaald moment zich niet langer inlaat met de geboden van God.. Saul gaat zijn eigen weg en langzamerhand trekt God zijn beschermng van Saul weg. Want zo zegt de bijbel als je niet vasthoud aan de liefde van god
In 1 johannes Verlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. 16 Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. 17 Die wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven

God wil dat je vrienden bent met Hem voor eeuwig. God zag dat het met Saul de verkeerde kant opging.. Dus God besloot als straf dat de kinderen van Saul geen Koning mocht worden. En het is een goede gewoonte in koningshuizen dat de eerst geborene de opvolger wordt (kijk maar naar Willem-Alexander, de eerst geborene van Beatrix, of Amelia de eerst gebornene van Alexander en Maxima.” In het geval van Saul zo Jonathan worden.

Maar God stuurde de profeet.. En dat is iemand die een dienaar van God is en boodschappen namens hem brengt om David tot Koning te zalven. David een jonge kerel die goed was met zijn schapen en prachtig op het muziekinstruement de citer kon spelen. Een simpele jongen. God kijkt niet aan je maatschappelijke status om je positie in Zijn Koninkrijk van liefde aan te geven. Je hoeft geen universitaire graad te hebben om een vriend van Jezus te zijn. De bijbel zegt zelfs in 1 petrus 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht. 10 Vroeger was u Gods volk niet, nu wel; vroeger heeft God u zijn barmhartigheid onthouden, nu heeft hij u zijn barmhartigheid getoond.
God kiest ons uit en dan geboren er wonderbare dienen. David werd zelfs door Koning Saul uitgekozen om aan het hof op de Citer te spelen om hem te kalmeren. En vervolgens zelfs door Saul op het slagveld te zetten om tegen de reus Goliath te vechten. Door de helden daad van deze jongen veranderd het leven van David dramatisch.

Als je je laat leiden door God.. Als je Jezus, je vriend voor het leven is en blijft dan zal God, zoals Christenen dat veel zegen, je zegenen. Een zegen is zoals dat Jezus je had vast houdt op alle momenten en facettenv an het leven, Als je struikelt helpt hij je overeind. Ik ken een gospelsong die het leven van een Christen op een prachtige manier beschrjft. We fall down, but we get up, because a saved person, is just a sinner who felt down but got up. Als Jezus je vriend kunt je struikelen, je kunt dienen doen die Jezus bedroeft, je kunt in vervelende situaties komen van je leven.. Maar iemand die door God gered is net iemand een zondaar.. Maar met een belangrijk verschil... Wij staan met Christus op.

Na de overwinning werd de oudste zoon van koning Saul, bevriend met David.. Het was niet zomaar een vriendschap. Ze waren echte vrienden, van elkander.. Vrienden voor het leven. Davids leven werd na verslagen van de Filistijnse reus radicaal anders. David ging het leger in.. En elke veldslag die de troepen van David hadden ging beter, en waren succesvoller dan die van koning Saul.

Tot op een punt de mensen zeiden 1 sam 5 Alle tochten waarop Saul David uitstuurde, werden een succes. 6 Bij de intocht van de soldaten, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in heel Israël de vrouwen zingend en dansend de steden uit. Ze gingen koning Saul tegemoet, met tamboerijnen, vreugdegeroep en triangels, 7 en opgetogen zongen zij: ‘Saul versloeg ze bij duizenden,
David bij tienduizenden.’ 8 Dat beviel Saul allerminst en hij maakte zich er danig kwaad over. ‘Ze kennen David tienduizenden toe,’ dacht hij, ‘en mij maar duizenden. Alleen het koningschap ontbreekt hem nog.’ 9 Van toen af hield hij David in het oog.

Als je voor God kiest, als een relatie met God begint ga je anders in het leven staan, de mensen kunnen je tegenstaan.. Maar met God heb je enen vriend voor het leven. Dat gebeurde er dus ook met David (zonder dag Saul wist dat David al door God de aangewezen koning zou worden). Saul werd jaloers. Mensen kijken vreemd naar je, omdat je anders in het leven staat. Mensen zullen niet begrjipen waarom jij hebt gekozen voor Jezus. Waarom je hier zit om deze avond, te luisteren naar het woord van God. Mensen zullen het niet begrijpen als je zegt dat God je helpt in elke situatie in het leven. Dat je met hem contact kunnen hebben over het geloof.

Wat Saul ook deed... Iedereen vond David populair... de dochters van Saul, Jonathan het volk van Isreal. De jaloezie en haat bleef toenemen bij saul.. Zo lezen wij in 1 sam. 19:1 Saul vertelde zijn zoon Jonatan en al zijn hofdienaren van zijn plan, David uit de weg te ruimen. Omdat Jonatan erg op David was gesteld, 2 bracht hij hem op de hoogte. ‘Mijn vader heeft het op je leven gemunt,’ zei hij. ‘Wees morgenochtend dus op je hoede. Zoek een schuilplaats en houd je daar verborgen.

Onze God is een vriend voor het leven.. Hij wil ons behouden van de gevolgen van de zonde die deze wereld heeft. Jezus wil niet dat wij verdrietig zijn. Jezus wil niet dat wij lijden. Hij wil ons veilig brengen dicht bij de plaats waar wij kunnen leren van zijn liefde en vriendschap met ons. Daarom zei David in een van zijn gedichten Psalm 27 het volgende over het bevinden bij je vriend.
Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij,
nochtans blijf ik vertrouwen. 4 Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik:
te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. 5 Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads,
Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal,
ik wil zingen, ja psalmzingen de HERE.

Als je Jezus je vriend voor het leven is.. Net zoals Jonathan een vriend voor David is.. Dan luister je naar zijn stem.. En dat weet je dat hij je veilig wilt brengen.. David spreekt zijn verlangen ook in deze psalm uit.. Ik wil maar een ding.. Dicht bij God zijn. Ik wil zijn vriend zijn en de liefelijkheid aanschouwen en alles te weten over Hem komen.

David deed wat zijn vriend Jonathan van hem vroeg.. Een vriend is iemand die je kan en mag vertrouwen met geheel je leven. Jonathan en David waren vrienden, ondanks het feit dat Jonathan volgens Saul koning zou moeten worden, ondanks het feit dat David vele malen populairder was dan de vader van Jonathan, Koning Saul. Ze bleven elkaar trouw.. Volgende week zullen wij dan ook stil staan bij het feit, hoeveel onze vriend.. Jezus Christus om ons te redden uit de moeilijke situaties in uw of mijn leven. Jezus wijst ons de weg als er problemen dreigen. Jezus blijft ons ook trouw, wat er ook mag gebeuren. Jezus is een ware vriend voor dit leven..

Of terreur ons dreigt.. Of wij problemen hebben in het gezin, op het werk of op school. Jezus heeft ons lief, net zoals David en Jonathan elkander liefhadden. Opofferende liefde..

Nadat David gevlucht was keerde hij terug naar Jonathan. David begreep niet waarom Saul hem zo graag dood wilde hebben. Jonathan kon op eerste gezicht niet geloven dat Saul David werkelijk haatte, Samen bedachten ze een plan om te kijken hoe zeer koning Saul David haatte. David zou weg blijven met een avondmaaltijd waar hij op de citer zou spelen. Nadat Saul van Jonathan hoorde dat David niet zou komen, werd Saul zo boos en woedend tegenover Jonatha dat hij zijn eigen zoon uitmaakte voor “Zoon van een werspannige tuchteloze”.

Saul was letterlijk des duivels.. Toch bleef Jonathan kiezen voor zijn vriend David. De duivel, de gevallen engel, de vijand van God.. Doet niets anders dan klagen over iedereen die Jezus wil volgen... Hij klaagt ons aan.. Net zoals Saul, klaagde tegenover Jonathan. De duivel zegt, dat geen nut heeft om Jezus te volgen. Er zijn mensen die tegen je zullen zeggen dat je levenslange vriendschap van God geen voordelen hebt. Dat bidden geen zin heeft. Dat je alle genot en plezier van deze wereld misloopt. Gelukkig is er iemand als Jonathan die opkomt voor David. Gelukkig is er Jezus Christus die opkomt voro ons.. Die de fouten en tekortkomening van ons vergeeft. Gelukkig is er Jezus die tegen u en mij zegt. Maak je niet druk, weest niet bevreesd. Ik heb het kwade overwonnen, zolang je aan mijn zeide staat, zolang je mijn vriend blijft voor het leven, zal niets je deren.

De haat van Saul werd zo groot, dat hij in woede zijn eigen zoon probeerde te doden met een speer. Jaloezie en haat kunnen rare dienen met je doen. Ze brengen je niet alleen verder weg van de liefde van God. Ze zijn niet alleen een overtredingen van Gods Geboden.. Haat en Jaloezie kan je op een punt brengen dat je je eigen geliefde wat aan doet.
Satan was een engel.. Hij woonde bij Jezus in de Hemel. Maar jaloezie en haat overmande hem en nu doet de duivel niets anders dan het aanvallen van degene die Jezus liefhebben met geheel hun hart en ziel. Satan probeerde zelfs Jezus ter dood te brengen. Maar gelukkig, want Jezus stierf niet alleen het kruis.. Hij stond ook weer op. Jezus is een vriend voor het leven die je kan vertrouwen.

David en Jonathan ontmoeten elkander nog eenmaal. In het bijbelboek Samuel, staat het als volgt geschreven Ze omhelsden elkaar en huilden, totdat David zich uit hun omarming losmaakte.
42 ‘Ga,’ zei Jonatan tegen David, ‘je bent in veilige handen.

Dit was de laatste keer deze vrienden elkander leven zagen. Veel later lezen wij in de bijbel. Dat Koning Saul en Jonathan en zijn andere broers, omkwamen in een veldslag. David was zeer bedroef over de dood van zijn beste vriend ooit. In een klaaglied zei david over Jonathan het volgende (2 sam 1:26 Jonatan, je verlies bedroeft mij, mijn vriend, je was mij zeer lief; Uiteindelijk werd David gekroond tot kong over Juda en Isreal.
Ongetwijfeld heeft de vriendschap tussen David en Jonathan een groot deel van Davids leven beinvloed. David leerde wat trouw en vriendschap betekende, David leerde wat het betekend als iemand alles over heeft voor jou en jou alleen.

Als je gedoopt bent, als je aan iedereen in je omgeving hebt laten zien dat je voor Jezus hebt gekozen, zullen mensen niet altijd blij zij met je keuze. Mensen zullen het niet begrijpen dat jij hebt gekozen om onderweg te gaan.. Onderwerg naar morgen. Als je voor Jezus hebt gekozen, zul je hoogtepunten in je leven hebben, maar ook mindere momenten. Maar Jezus is een vriend voor het leven. Jezus houdt van je als je grote daden hebt gedaan, door Zijn kracht, Jezus houdt van je ook al houden anderen niet meer van je. Jezus biedt je geborgenheid als mensen je achtervolgen. Jezus is bereid om zijn leven te geven.. Zodat jij en ik behouden mogen blijven.

Vanavond kunt u ook kiezen voor een vriendschap die gaat door dik en dun. Vanavond kunt u ook kiezen om te groeien. U kunt kiezen voor een vriendschap die niet alleen duurt van het leven op deze planeet. U kunt kiezen voor een vriendschap die duurt van nu aan tot in eeuwigheid. U kunt kiezen voor een vriend. Die weet wat u en ik doormaken, in dit caotische wereld en die de oplossing is voor al onze problemen. Jezus leeft... Jezus kan, wil en zal jou vriend voor het leven zijn.. Het enige wat je hoeft te doen is. Hem te omhelzen en te zeggen, ja Heer ik kom.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen