En toen werd het stil (Pasen)

Exodus 14:14; De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

Goede Vrijdag… dat is de naam die de Christenen wereldwijd hebben gegeven aan de vrijdag, de dag waarop Christus stief aan het ruwe houtenkruis op Golgotha. De sabbat die daarop volgt heet ook wel Stille Zaterdag. In de Rooms Katholieke overlevering heet die dag in het Latijn Sabbatum Sanctum). Opmerkelijk trouwens dat de RK de sabbat, zelf sabbat noemen, maar dat is deze avond niet aan de orde. Deze avond wil ik stil staan, bij de stilte die kwam, na de meest bewogen week in het leven van Christus dienstwerk hier op aarde. De week waarop Hij tot het uiterste ging voor u en mij.

Als schriftlezing wil ik graag met u lezen uit het oude Testament, namelijk Exodus 14 vers 14. In dit hoofdstuk lezen wij over het volk van Israel, die de tiende plaag op het volk van Egypte had overleefd. Toen het volk op weg was naar de Schelfzee, het land Egypte achter zich latend, vroegen de mensen zich af, wat gaat er gebeuren, ze gingen klagen en zeiden, “We komen om in de woestijn, wij zullen zeker geslagen worden door de hand van de machtige Egyptenaren.” Mozes bemoedigde het volk van Israel. Dat twijfelde en morde. Mozes zei dat ze niet moesten vrezen en dat men stand moest houden dat ze de verlossing des Heren zouden zien. De Egyptenaren die men zag, zouden ze nooit meer zien. En vervolgens de kern tekst in Exodus 14:14, “De Here zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

U zult deze avond zien, dat het einde van de lijdensweek, deze goede vrijdag, maar ook wat zal volgen, namelijk de sabbat en wat er op volgde.. dat de Heer zijn kracht laat zin. In de stilte. Maar ook dat wij bijeenvergaderd als broeders en zusters rondom bij het begin van een nieuwe sabbatdag blij mogen zijn. Dat de Here een vast moment heeft geschapen van rust en blijdschap in Hem. Wat na de week van werk.. werd het stil…

De laatste week van Jezus dienstwerk op aarde, was allerminst rustig, stil en sereen. In tegenstelling tot dat sabbat daarvoor was het in Jeruzalem een drukte van belang. De Jezus Christus uit Nazareth kwam naar Jeruzalem. Die Jezus waarvan de mensen zeggen dat er geen goed kan komen uit Nazareth. Die Jezus kwam de door de poorten van de stad binnen... In tegenstelling tot de leiders van het Sanhedrin, was het volk vol vreugde, zo kunnen wij lezen in Matt 21 vanaf vers 8 En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. 9 En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!

Jezus, Hij is degene, de enige die alle eer en aandacht van ons als mensen verdiept. Wanneer Jezus terugkomt om Zijn getrouwe kinderen naar de nieuwe hemel en aarde te brengen, dan zal er ook vreugde klinken uit het kamp van verlosten. Als wij de week op zaterdagavond beginnen. Bij de sabbatsluiting, dan gaat onze aandacht al uit aan de volgende sabbat wanneer we mogen zijn in de tegenwoordigheid van onze Heer en Heiland en zijn kinderen in het gebedshuis. Beste aanwezigen. In hoeverre beginnen wij de week, de dag nog met onze Heer en Heiland. Vaak zijn wij stil… op de momenten dat wij behoren te spreken. En wanneer behoren stil te zijn en te luisteren naar de woorden van onze Schepper. Dan praten wij.

Op de 2de dag van de week, de maandag deed Jezus een andere opmerkelijke daad. Jezus, ging het voorhof van tempel binnen, waar handelaren druk bezig waren met de verkoop van duiven en ander waar wat reizigers konden gebruiken om brandoffers te brengen. De plaats van gebed en eerbied was geen plaats van rust en eerbied. Maar eentje van gegil en gebrul van beesten, gekletter van muntgeld en mensen, wisselaars en zondaars die zaken deden. Het was daar niet stil.

Voor welen van ons begint de werkweek op maandagochtend, en al gauw zijn wij de relatieve rust van het weekend voorbij. De preek van de sabbatochtend die nog vers in het geheugen lag is verdrongen door de drukte en realiteit van die dag. Verdwaasd door de drukte van het leven geven we niet dezelfde waarde aan de dingen van onze Heer als bijvoorbeeld op de sabbatdag. De rust en toewijding die wij laten zien op de sabbat, raakt verdwongen door het gejaagde, gestreste leven van de werkweek

Daar in de tempel was de rust van de Heer, verdrongen door het lawaai van dingen die schijnbaar belangrijker waren dat de zaken van de Heer. De triomferende Jezus die onder Hosanna geroep de stad binnenkwam. Kwam nu te staan tegenover de wisselaars, de handelaren en de zondaren, die op zoek waren naar een dier voor het brandoffer. Jezus, schreeuwde het uit: ,”Jullie hebben het Huis des Heren gemaakt tot een rovershol.” De mensen waren onder de indruk van wat er gebeurde. Het was stil…. Maar de verontwaardiging van het optreden van Jezus, groeide alleen, maar meer en meer bij de Farizeeën die een aanklacht probeerde te vinden om Hem te kunnen veroordelen.

Jezus, leven was een leven gekenmerkt door dienstbetoon aan de naaste. Hij was daar voor de mensen die door de drukte van het leven ‘ontspoord’ waren. Jezus, was daar voor de lamme, die niet zelf het water van Bethesda kon bereiken. Jezus, was daar voor de dochter van Jairus en wekte haar uit haar uit de dood. Jezus, gaf een stem aan degene wiens stem niet gehoord werd. Hij was er daar voor degene die stil lijdend van hun pijn en moeite, en toch de Heer prijzen op de momenten wanneer er het er aantoekomt.

Als Jezus accepteert in je leven, dan ervaar je de rust die alleen Hij kan bieden. Dat waren de lessen die hij zijn discipelen meegaf. Maar de discipelen hadden al die tijd niet door wat Jezus ware bedoeling was.

Judas was een van diegene die een compleet ander beeld had van Jezus. Hij zag in Jezus de leider van een opstand tegen over de Romeinse overheersing. Judas baalde ervan dat Jezus zich relatief stil opstelde tegenover de Roomse overheersing. “Geef de keizer wat van de Keizer is en de Here wat de Here toekomt. Dat zou nooit de woorden van Judas kunnen zijn. Judas wilde iemand die luid en duidelijk de aanval zou kiezen. Als hij Jezus kon verleiden om in een situatie te komen, waar geen enkel mens stil zou blijven, dan zou Jezus de luidde oproep doen aan het volk van Israël om de wapens te pakken en ten strijde te trekken. In alle stilte koos Judas ervoor om Jezus op een totaal onorthodoxe manier te verleiden om zo te doen wat Judas in zijn ogen als een goede strijd zag.

30 zilverlingen was de afspraak, Judas was stil, dankbaar en gelukkig… want hij verwachte dat Jezus niet lang stil zou kunnen blijven. Oh, hoe fout is de gedachtegang geweest van deze verdwaasde vogeling van Christus. Soms vinden wij in het leven van vandaag de dag. Dat Jezus niet doet wat Hij voor ons zou moeten doen. We maken van onze Heer en Heiland een persoonlijke karikatuur. En verwachten dat alles wat we wensen, hij mogelijk zou moeten maken. Anderen vinden dat ze te lang moeten wachten op ‘verslossing van hun problemen’. Iedereen heeft last van economische crisis/ depressie wat momenteel rondwaart. En we verwachten dat God ons wel zou helpen in onze ellende, zoals het ons goeddukt. Wij weten uit de Hebreeënbrief echter, dat Jezus gemakkelijke benaderd kan worden. In Hebr, staat zelfs dat Jezus dezelfde strijd doormaakt als wij mensen, en daarom wij vrijmoedig tot Hem mogen gaan. Maar dat Hij hulp geeft te ‘gelegener tijd’.

Op onze reis van sabbat, tot sabbat… totdat wij in een nieuw herschapen hemel en aarde voor eeuwig bij God mogen zijn. Mogen wij lessen trekken uit het leven van Jezus hier op aarde. Hij trok zich regelmatig terug in stilte voor gebed tot de Hemelse Vader. Zoeken wij de rust op de midden van de week. Of wachten we tot we sterk vermoeid zijn als we als gezin of als gemeente samen de sabbat openen.
Onthoud de krachtige woorden van Mozes aan het volk van Isreal.. Wees stil en zie dat de Heer voor je strijd. Helaas zijn wij net als Judas zo luidruchtig bezig met onze eigen plan.. dan wij niet inzien wat God met ons voorheeft. “be still and know i am God’ zingt de psalmist in Psaalm 46. durven wij de momenten van rust die de Heer geeft in ons leven met beiden handen aan te nemen en zien hoe de Here, Zijn kracht laat zien.

Het was ook op de dinsdag, dat Jezus ons waarschuwt voor de toekomst, zoals wij kunnen lezen in matteus 24. Jezus laat zien dat de tijd van het einde. Een tijd zal zijn van geloofsverval, liefdeloosheid, valse christussen, hongersnoden en rampen, maar aan de andere kant dat het goede nieuws over heeld wereld gepredikt zal worden en als dat gebeurd Jezus terug zal komen om zijn kinderen te brengen naar een betere plaats. Het is vertrouwen hebben in de woorden van Jezus dat Hij terugkomt. Durven wij daarop te vertrouwen.. of spelen wij net zo’n spel zoals Judas dat deed op de bewuste dinsdag

Later in de week op donderdagavond, begint de spanning steeds meer en meer op te lopen. Tijdens het (laatste) avondmaal zei Jezus de bekende uitspraak, in mat 26 vers 21 Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij verraden zal. Niemand kon geloven dat ze ook maar in staat zouden zijn om hun liefdevolle Rabbi aan te klagen, te verraden, in de handen van de vijand over te gooien. De serene rust van de maaltijd werd verstoord door geween, Niet ik Here. We weten uiteindelijk dat Judas die avond wegliep om de arrestatie van Jezus voor te kunnen bereiden… maar die avond gebeurde er nog wat meer… Jezus zei in vers 33 dat uiteindelijk alle discipelen aanstoot zouden nemen aan Jezus. Nee riep Petrus.. Ik niet (hij was zelfs de discipelen die 3 maal Jezus verloochende). Durven wij wanneer het heet wordt onder onze voeten.. bij Christus te blijven… niet alleen te zeggen dat wij bij hem blijven. Maar het ook doen.

Het gevaar ligt in een klein hoekje… het is oh zo makkelijk, net als de discipelen te roepen dat je Jezus nooit alleen laat.., dat je strijd voor zijn zaak. Maar als de test komt… en die zal komen. Dat je bewust een keuze moet maken.. Laten we nu een levende relatie aangaan met Jezus… zodat we niet als Petrus zijn Jezus Naam verloochen. Juist wanneer ons de kans is gegeven om te getuigen van ons geloof moeten wij niet zwijgen, maar er juist voor uitkomen. Mensen hebben waardering als je ‘ondanks’ de persoonlijke gevolgen ronduit, vierkant staat, gelooft en belijdt. Waar jij achter staat. Hoeveel mensen in uw omgeving weten dat de sabbat een bijzondere rustpunt is in de week.. de plek waar u en ik kiezen voor de band met Christus.

Petrus ontkende een volgeling te zijn, 3x voordat de haan kraaide.. hij was niet stil, dat hij niet sprak.. maar hij was stil ten aanzien van zijn geloofsovertuiging en weet u, de mensen die met Petrus in contact kamen zagen aan zijn lichaamshouding, zijn taalgebruik.. dat hij Jezus weldegelijke kende en een volgeling is. Beste aanwezigen, weest geen stille getuigenissen over uw geloof. Spreek als de Geest u hiervoor de mogelijkheid en de kans heeft gegeven. Een sabbatopening, een kerkdienst.. de activiteiten in de gemeente zijn bedoelt voor een ieder in de omgeving an deze kerk. Later wij hoorbare en zichtbare getuigen zijn voor onze Heer. En toch stil zijn om Zijn stem te kunnen horen. Want in die bewuste donderdagavond.. juist die avond doet Jezus de oproep om samen als broeders en zusters, als volgelingen sterk verbonden te zijn als de Heer. Voor de ware volgelingen van Jezus moet de aandacht niet uitgaan naar wie harder kan schreeuwen dan zijn naaste, maar wie nederig genoeg kan zijn om dienstbaar te zijn aan zijn of haar naaste. En het mooie is die donderdagavond was het Jezus zelf zelf die zei, dat je het niet op eigen kracht hoeft te doen, het dienstwerk van de Heer. Maar dat als Hij weg zou gaan een ‘andere’ trooster zou komen. Gods geest gaat met ons Christenen mee.

De laatste week dreigt niet stil te eindigen, maar steeds meer onrust komt over de discipelen en zelfs Jezus lijkt niet onberoerd over de verantwoordelijkheid die hij op het punt staat te nemen.

Wie kent niet het gebed van Jezus. In het hof van Getsemane, waar hij pleit naar de God de vader, in, Matt 26:39 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt Hoe gaan wij om met de taak die God voor u en mij heeft weggelegd in dit leven. Geven wij op met de eindstrijd in zicht. Laten wij de moed zaken, Jezus stond voor de belangrijkste taak, tijdens zijn dienstwerk hier op aarde. Ondanks de strijd, zei hij U wil geschiedde. Laten wij niet opgeven. Maar net zoals Mozes het volk adviseerde.. “Wees stil en zie hoe de Here strijdt.”

De vrijdag brak aan, de dag die ook wel wordt genoemd. De dag van voorbereiding. Voorbereiding op de sabbat die komen gaat. Jezus werd weggenomen. Voor Pilatus en het Sanhedrin gebracht… en Jezus was stil bij de ondervragingen.. laten wij enkele teksten lezen hoe ‘stil’ Jezus was op momenten dat wij het zouden uitschreeuwen dat wij onschuldig vastgezet werden. Laten we beginnen met lezen in: Mat 26 59 De overpriesters en de gehele Raad trachtten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om Hem ter dood te brengen, maar zij vonden er geen, 60 hoewel er vele valse getuigen optraden. 61 Maar ten laatste traden er twee op, die verklaarden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel Gods afbreken en binnen drie dagen opbouwen. 62 En de hogepriester stond op en zeide tot Hem: Geeft Gij geen antwoord; wat getuigen dezen tegen U? 63 Maar Jezus bleef zwijgen. Later werd hij gebracht naar de Romeinse stadhouder Pilatus in Matt 27;11 waar staat En de stadhouder ondervroeg Hem en zeide: Zijt Gij de Koning der Joden? Jezus zeide: Gij zegt het. 12 En op de beschuldiging, die de overpriesters en oudsten tegen Hem inbrachten, antwoordde Hij niets. 13 Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet, hoeveel zij tegen U getuigen? 14 En Hij antwoordde hem op geen enkele vraag, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde.

Jezus was stil… Pilatus wist geen raad en vroeg aan het volk.. Wie laat ik gaan.. Jezus Christus van Nazareth of Barabas. Hier het volk van Israel kunnen getuigen. Hetzelfde volk die niet stil was om te roepen Hosanna uit de Hoge tegen Jezus triomfantelijke entree in Jeruzalem. Dit volk was stil.. toe dezelfde Jezus geen enkele steunbetuiging kreeg van het volk. Men was stil voor Jezus. Een onschuldig lam werd geslacht. En de stemmen die schreeuwden voor vrijlating van Jezus werd niet gehoord… Men was niet stil.. men schreeuwde… Kruisig Hem, Kruisig Hem!

Er was geen rust op de een-na-laatste dag van de week. De dag van voorbereiding werd overschaduwd door het lijden van Christus, Hij die onschuldig was , werd bespot., bespuwd en gehoond.. Maar Hij bleef stil. Het volk schreeuwt het uit. Judas kwam tot de conclusie dat zijn ‘probeersel’ niet werkte. In plaats van dat Jezus zich hoorbaar, zichtbaar verzette tegen de gemene daad van Kajafas en te overige priesters en zou oproepen tot geweld aan de overheersers. Liet Jezus zich gewillig over aan hen die hem enkele uren later zouden nagelen aan het kruis.

Daar op Golgohta. Daar op de schedelplaats was er geen rust maar nog meer bespotting. Het volk was niet stil.. dit staat er in mat 27 vanaf vers 39 En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd 40 en zeiden: Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis! 41 Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: 42 Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven.

Jezus was stil… want Jezus kende de schrift. Wees stil en zie hoe de Here strijdt en verlost, zo waren de woorden van Mozes. Ook al heb je een zware week achter de rug. Vertrouw op God. Hij zal je verlossen. Zelfs wanneer de situatie hopeloos en uitzichtloos lijkt. En toen omstreeks het zesde uur op de dag.. was de stilte van Jezus opeens gebroken. Geslagen aan het ruw houten kruis riep Onze verlosseer…, Mijn God, Mijn God waarom hebt mij verlaten.. Hij schreeuwde het uit en gaf de geest.

Daarna was het gedaan met de betrekkelijke stilte… Het voorhangsel in de tempel, wat scheiding bracht tussen het He8lige en Het heilige der Heilige scheurde van boven naar beneden.Grote aardbevingen kwamen en de duisternis sloeg in. Het einde van de dag van voorbereiding.. en het start van de zevende dag van de week was toen geen rustig evenement. Maar een indrukwekkende ervaring van alle die daar aanwezig waren. En toen werd het stil… Want na alle geweld die Jezus moest ondergaan. Alle geweld die de aarde ondervond, direct na het sterven van Jezus.. Toen zei men, “dit is waarlijk de Zoon van Godl.”

Alleen de bedroefde gezichten van de volgelingen van Hem die niet waren weggerend, bleven staan bij dat Ruw houten kruist. Het was stil.

Hoe stil zijn wij vandaag als wij denken aan wat er gebeurde op Goede Vrijdag. Na alle geweld die Christus is aangedaan en hoe Hij op paasochtend triomfantelijk zou opstaan. Zo ook geldt voor ons op deze dag van voorbereiding. Na alle geweld die ons is aangedaan, groot en klein leed, onrecht en gebrek aan vrede. Vandaag staan wij aan symbolisch bij dat ruw houten kruis. En het is nu stil. Stil omdat wat Hij voor ons gedaan heeft met geen pen te beschreven is.

En toen werd het stil.. De sabbat brak aan.. een tijd van bezinning, een tijd van overdenking.. een tijd om ons weer te focussen bij de Schepper van Hemel en aarde. Op de zesde dag van de week schiep God de eerste Adam en daarna zette de rust in. Op de zesde dag van de week moest Jezus lijden en sterven, zodat onze redding bewerkstelligd kon worden en daarna zette de rust in. Na de drukte en strijd van de afgelopen week. Onze persoonlijke hoogte punten en diepte punten, mogen wij vertrouwen en bouwen op Christus… en nu zet de rust in. Maar het bleef niet bij rust… het bleef niet stil.. want na de sabbat op de derde dag, liep Jezus uit het graf, en was onze verlossing bewerkstelligd

Wij staan.. net als het volk van Israel voor de schelfzee. Wij zien niet hoe wij de overkant kunnen bereiken en wij zien de vijand ons achtervolgen. Wij vragen ons af hoe wij de week nog kunnen overleven. De problemen van ons leven lijken zo enorm groot. We vragen ons af. Hoe wij nog meer dagen van pijn en verdriet wij kunnen dragen. Er lijkt geen rust te zijn in ons leven. Maar op de Dag van voorbereiding stierf Christus voor onze zonden en tekortkomingen zodat we in rust van Christus in mogen gaan en de dag erop hersteld zijn om weer de wereld in te gaan. Maar niet alleen, nee niet alleen maar met Christus aan onze zijde.

Het was stil, en dat lijkt eng.. maar Mozes wist het al toen hij daar stond bij de schelfzee. Wees stil, volhard in de Heer en zie hoe de Heer zijn verlossing bewerkstelligt. De Heer heeft ook uw verlossing mogelijk gemaakt. Ga dus met Hem mee in de rust van de sabbat.
AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen