Als alles tegenzit

Handelingen 6:8-15

Dierbare broeders en zusters, wie heeft het volgende gevoel weleens gehad. Soms zijn er dagen dat het lijkt alsof alles tegenzit. Je auto die niet wil starten, een pas gekochte broek met een scheur in de stof. De dag dat je de trein mist en vervolgens je moet wachten in een overvol wachthuisje terwijl het buiten stormt. Iedereen kent dat gevoel of heeft weleens zo’n moment meegemaakt.

Maar wat als alles ‘echt’ tegenzit. Uit de Bijbelse profetie, weten wij dat er tijd komt van grote benauwdheid, eentje die de wereld nog nooit gekend heeft. Wie kent niet de uitspraken van Jezus tegen de discipelen bij de Olijfberg.. “Wee degene die zwanger zijn en moeten vluchten in die dagen.”. Wie kent niet de woorden van Johannes als hij in openbaring13 schrijft, dat het beest en het beeld van het beest degene die niet het merkteken op de handen of voorhoofd zullen aannemen, niet zullen kopen en verkopen of zelfs gevangen worden genomen of ter dood worden gebracht.

Broeders en zusters, geliefde aanwezigen, wat doen wij als alles tegen lijkt te zitten. Wat doen wij als zien dat mensen om ons heen, hun hoofden heffen naar de bergen en het lijkt alsof alles hun gegeven wordt al gelang hun plezier. Wat doen wij als andere kerken groeien als kool, terwijl wij hier slechts zitten met een handvol gelovigen. Welke keuzes maken wij, geliefden, als wij voor de keuze staan om te wandelen op het smalle pad met onze Heer en Heiland of de brede weg van schijnbaar geluk en voorspoed die Satan de wereld biedt.

Als alles tegenzit, zegt de Here dat wij toch op Hem moeten vertrouwen. Job zei zelfs in Job 13:15 “Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen;”, in het Engels staat het zelfs treffender; “Though he slay me, yet will I trust in him”. Wij weten dat de aartsvaders een rotsvast geloof hadden in de zekerheden van God. Ondanks het feit Noach werd uitgelachen door de mensen om hem heen, voor het bouwen van een boot op het droge, waar nooit slagregens waren geweest.

Of denk aan het rotsvast vertrouwen van Abraham die, ondanks het feit dat God hem een eigen zoon gaf op late leeftijd (Isaac), toch gewillig de Heer gehoorzaamde en een Isaac wilde gebruiken als een offer.

Als wij kijken naar de geloofshelden uit de Bijbel, dan vraag je je af, wat doe je als alles tegenzit. Wat doe je als mensen je uitlachen omdat je een boodschap brengt die voor mensen een ver-van-mijn-bed-show is. Wat doe je als God van je vraagt om te staan tegenover de leiders van deze wereld en te spreken over Zijn rechtvaardigheid? Hoe moeten wij handelen als die tijd zal aanbreken, - en dat kan elk moment zijn - dat het lijkt alsof er voor de getrouwen van de Heer alles tegenzit?

Veel mensen hebben de neiging om een loopje te nemen met de waarheid van God als niet gebeurd wat ze zelf verwachten, een uitermate goed voorbeeld is Judas, die Jezus min of meer wilde dwingen om toch die grote krijgsheer te worden die de Romeinen uit het Heilige Land zou wegjagen. Nemen wij het heft in eigen handen of vertrouwen wij op de Heer? Wij moeten - terwijl de engelen de 4 winden nog tegenhouden - leren om op God te vertrouwen, juist op die momenten waarop alles tegen lijkt te zitten.

Als wij willen leren hoe wij een standvastig geloofsleven kunnen ontwikkelen nu, en zeker eentje die standhoudt als alles tegen lijkt te zitten, laten wij kijken naar het leven van Stefanus. Stefanus is een voorbeeld van een gelovige die je ook tegenkomt in de tijd waarin we nu leven. Als wij praten over Stefanus denkt iedereen meteen aan de martelaarsdood die hij stierf. Maar juist het leven van Stefanus is het leven van iemand, die leeft in blijdschap met Zijn Verlosser en Zaligmaker ondanks de hindernissen die op zijn pad werden gelegd.

Stefanus was één van de eerste van zeven diaken, aangesteld door de apostelen, zo lezen wij Handelingen 6. De kerk groeide zo snel, er kwamen zoveel gelovigen erbij die erkenden dat de Jezus van Nazareth die in Jeruzalem aan her kruis werd genageld, niet alleen stierf, maar juist was opgestaan. Wij weten dat de farizeeën en de Schriftgeleerden er alles aan deden om dit ‘gerucht’ van de opstanding van Jezus in de kiem te smoren. De jonge christelijke gemeenschap moest oppassen voor valse leer, valse beschuldigen en toch staande blijven in de maatschappij., nog steeds je boodschappen doen, nog steeds je vis kunnen halen op de markt en leven in de blijde verwachting dat de Jezus die ook voor hun zonden en tekortkomingen stierf spoedig zou wederkeren.

Wij hier in deze zaal.. leven toch ook in de hoop en die verwachting? Terwijl wij door de week aan ons werk gaan of aan andere dagelijkse verplichtingen kunnen en mogen voldoen. Stefanus leefde in een tijd.. die veelal lijkt op de onze. Veel religieuze leiders van de wereld, ontkennen het belang van de sabbat, men lacht ons uit dat wij geloven in de waardevolle woorden van de geest der profetie, het belang van het Heiligdom, het onderzoekend oordeel of zelfs de wederkomst van Christus. In deze omstandigheid, van een geloof dat niet aan kracht hoeft in te boeten.. doe wij ons dagelijks werk en getuigen wij van sabbat tot sabbat hier in de vergadering van gelovigen.

Stefanus werd aangesteld omdat de kerk groeide, en de apostelen konden niet al het werk zelf doen, dus ging met op zoek naar mensen die het werk van de apostelen kon verlichten. Beste broeders en zusters. Ondanks het feit dat wij leven in de eindtijd, ondanks het feit dat Jezus en Zijn heilige Engelen ons spoedig zullen ophalen op de wolken des hemels. Toch moeten wij zorg bieden voor onze naasten. Zolang het nog kan moeten wij laten zien dat wij mensen zijn van liefde. Liefde niet zoals de wereld dat verwacht, maar onbaatzuchtige liefde, gebaseerd op het woord van God.

Stefanus en de andere 6 diaken zo lezen wij in Handelingen 6 werden aangesteld waarom… En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. 2 En de twaalven riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: Het bevredigt niet, dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen.

Er was nood onder de jonge scharen met gelovigen.. een nood die geledigd moest worden. Niet alleen het Woord was belangrijk. Maar ook de hulp aan diegene die het minder hebben. Beste broeders en zusters, hoe zit het met de nood in de buurt of wijk waar u woont. God zoekt mensen die niet alleen het Woord kunnen uitleggen en bestuderen. God zoekt mensen die het woord ook uitleven in de gemeenschap om hun heen. Willen wij staande blijven wanneer alles ons tegenzit dan moeten wij weten dat wij een levend geloof hebben, in een levende Heer en Heiland en wij weten dat Jezus omkijkt naar de kleine mus als hij dat doet… waarom wij dan niet?

De diakenen werden gekozen, vanwege enkele kwaliteiten beter gezegd talenten en gaven benadigd door de vrucht van de Geest en die je alleen kan krijgen als je gekozen hebt voor een verbondsrelatie met Jezus Christus, door middel van de doop. En als gevolg daarvan de Heilige geest ontvangt. Dat gold ook voor de eerste diakenen, Waar keken de apostelen naar.. in vers 3 Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen.

Bent u vol van wijsheid en geest? Bent u geroepen om te werken in de meest ‘donkere’ tijd van deze aardse geschiedenis. Bent u geroepen om mensen te brengen naar het licht, het leven, en de weg welke Jezus is. En andere les is dat als wij zoveel mogelijk mensen zich inzetten voor het werk van de Heer (en niet alleen degene die dat beroepsmatig doen) dat de groep ware gelovigen zeer snel kan groeien. Het werk van de laatste dagen, zegt zr. White in een van haar geschriften is leken werk en wat is het gevolg als diegene die door God geroepen en met de geest bevestigd het woord van God verkondigen in geschrift en daad.

Kijk mee in vers 7 En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof. Wat is het effect als gelovigen in Geest en Waarheid, vervuld met Gods Geest, de waarheid delen de wereld en zorg bieden voor de naaste uit liefde voor God? De kerk groeit!! Jezus zoekt mensen als Stefanus uit.. die in de wereld van nu, vlak voor het sluiten van de genadetijd zich begenadigd weten door de late regen, die zich openstellen voor de Heilige Geest om erop uit te gaan in een zondige wereld Openbaring 18 zal bewaarheid worden, de vraag voor ons is.. kijken wij naar schijnbaar ongemak? Of Kijken wij naar kerken die met een halve boodschap de kerken vol krijgen. Of vertrouwen wij de belofte van de Heer. Dat Zijn woord en Zijn woord alleen, het koninkrijk van God hier op aarde kan laten groeien.
God zoekt mensen die vervuld willen worden door Zijn Geest om de drie-engelenboodshzsap met liefde en kracht te verkondigen. Mensen die leven als Stefanus met de ware vrucht van de Geest. Want broeders en zusters er komt een tijd dat wij mogen werken, met een luide stem zoals wij dat kunnen lezen in Openbaring 18 aan het prachtige vooruitzicht welke Jezus in petto legt, Om vol vuur de noodzakelijke boodschap van ware aanbidding aan de Schepper van Hemel en Aarde te verkondigen aan deze wereld.

God zoekt Christenen die zich niet druk maken over de ongemakken van deze wereld, het uitlachten van hun vrienden en kennissen of zelfs familieleden en de kerk. Die groep met getrouwen, of zoals de bijbel dat omschrijft de overigen van haar nageslacht, de rest, het overblijfsel. Zij zullen geleid door Gods Geest vele dingen doen, die te vergeleken waren met de groei en de bouw van de eerste christengemeente, daar in Jeruzalem na Pinksteren.

En wat was dat.. dat lezen wij in vers 8 dat Stefanus, vol van genade en kracht en veld wonderen en tekenen onder het volk. De taak die voor ons als getrouwe volgelingen van God is weggelegd… is een verschil te maken in de maatschappij waarin wij leven. Wij horen daar aanwezig te zijn… om mensen die het minder hebben, te helpen. Om de weduwen en wezen bij te staan. Wij zijn geroepen om te leven als burgers van het Koninkrijk van God. Wij worden geroepen om de liefde, die Christus heeft laten zien toen hij hier op aarde was te delen met onze naaste. Wij weten uit de profetie dat het niet beter gaat met deze wereld en dat Satan steeds meer en meer zal doen om mensen te ontmoedigen om hun leven aan onze Heer en Heiland over te geven. .
Maar laten wij zijn als Stefanus.. laat het ons gebed zijn.. om te getuigen vol kracht en genade van onze opgestane Heer en Heiland. Toch was het werkveld van Stefanus niet een gemakkelijk, niet iedereen was blij met het werk wat hij deed.

Laten wij hoofdstuk 6 verder lezen, beginnend vanaf vers 8 En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9 Doch er stonden sommigen op van hen, die waren van de zogenaamde synagoge der Libertijnen, der Cyreneeërs en der Alexandrijnen en van de Joden uit Cilicië en Asia en redetwistten met Stefanus, 10 en zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, te weerstaan. 11 Toen schoven zij mannen naar voren, die zeiden: Wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. 12 En zij brachten zowel het volk als de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en op hem aandringende, sleepten zij hem mede en leidden hem voor de Raad, 13 en voerden valse getuigen aan, die zeiden: Deze mens spreekt onophoudelijk lasterlijke woorden tegen [deze] heilige plaats en de wet, 14 want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus, de Nazoreeër, deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen, die Mozes ons heeft overgeleverd.

Stefanus, ondanks het goede werk dat hij deed, en ondanks de aanstelling door diegene die 3 en een half jaar met Jezus wandelden en leerde, was zeker niet geliefd. Voor de niet-Hebreeuwse Joden moesten niets hebben van die leer over de Zoon van God die naar deze aarde kwam en die het koninkrijk Gods predikte.

Dat ondervinden wij nu ook… ook gelovigen in deze tijd maken deze strijd mee, ondanks het feit dat de geest zelf, ons geestelijke gaven gaf. En ondanks dat vele Christenen zich inzetten voor de verspreiding van het evangelie in deze wereld, gelegen of ongelegen, hebben wij te maken met geloofsgenoten die simpelweg niets moeten hebben van mensen die de boodschap prediken die deze wereld moet horen. Namelijk het evangelie en de oproep en waarschuwingen van de 3 engelen boodschap te delen met een zondige wereld.

Stefanus werd belachelijk gemaakt,, maar Stefanus had een weer woord, hij had namelijk Gods Woord aan zijn zijde. P

Want ondanks uw en mijn goede werk in deze maatschappij, ondanks onze inzetten voor de zwakkeren en behoeftige in deze samenleving… zullen er juist mensen zijn.. mensen die claimen hetzelfde te geloven als wat wij geloven en zeggen… “je bent verkeerd bezig.” Of “Je bent een Heilig boontje” en misschien wel “Je geloof is niet meer van deze tijd!” Ik ken veel mensen die jarenlang uit ‘eigen’ kracht streden tegen de argumenten van die hen lasterden en uiteindelijk opgaven en daarna ook de ‘verkeerde’ leer predikten. Zo ook bij Stefanus geloofsgenoten.

Stefanus kon zijn geloof in de opgestane Heer en Heiland met wijsheid en de geest verdedigen. Hebben wij doormiddel van persoonlijke Bijbelstudie de wijsheid gekregen uit Gods woord, maar ook.. hebben wij de Geest ontvangen die ons de weg wijst in alle waarheid. Een diep gewortelde relatie met Jezus in woord en gebed is absoluut noodzakelijk als wij niet willen vallen voor de valstrikken die de duivel op onze weg brengt.. door ‘valse’ christussen op onze weg te plaatsen.

Stefanus kon de kritieken makkelijk terzijde doen. Want hij antwoordde de hogepriester niet met eigen gemaakte verzinsels en gedachtegangen. Maar handelde zoals Jezus ook handelde toen Hij werd verleid om te buigen voor Satan, na de vastenperiode van 40 dagen in de woestijn.. Er staan geschreven. Dat is het antwoord welke ons eigen dienen te maken voor alle problemen en strijd in ons leven. IN het hier en nu, maak ook wanneer de tijd der benauwdheid aanbreekt.

In plaats bedroefd, depressief en terneergeslagen te zijn, straalde het gezicht van Stefanus als dat van een engel. God laat zijn kinderen niet in de steek, zeker niet als alles tegen zit. Zeker niet wanneer het lijkt alsof iedereen een valse leer predikt en de kleine schare gelovigen in het nauw worden gedreven. Jezus zei tegen de discipelen dat ze niet bang hoeven te zijn als zij voor het gerecht worden gesleept, omdat zei zo vervuld zullen zijn met Gods Geest, dat zij met wijsheid en rede hun geloof kunnen verdedigen

De eindtijd is geen gemakkelijke tijd. Vaak hebben wij als Christenen een geromantiseerd beeld van wat er gaat gebeuren in de tijd van benauwdheid. Maar het zal een tijd zijn dat wij naarstig zullen onderzoeken of ons leven wel in overeenstemming is met Gods wil. Het is een tijd van beproeving, een tijd waarvan Jezus zelf zegt, in mat 24 vers 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden Durven wij te staan als Stefanus. Die deed wat de Heer van hem vroeg en op de momenten dat het er toe deed. Kon staan tegenover de leiders van de synagogen en kon getuigen van zijn geloof.. zelfs als hij belachelijk werd gemaakt.

Wij dienen een rotsvast geloof te ontwikkelen met hulp van de de Heilige Geest. Een Rotsvast geloof wat de stormen kan doorstaan, maar ook de subtiele, gemene plaagstootjes van de grote tegenstander, de duivel. Weet dat de test nu is, hoe getrouw zijn wij in de kleine dingen tegenover Hem. Weet dat als ij in het kleine kunnen overwinnen, met Christus. Dan wij die ervaring ook mogen hebben als de probleem van deze wereld ons dreigen te overmannen.

Veel mensen kijken naar het leven van Stefanus, de eerste martelaar en zeggen, hij had makkelijk eronderuit kunnen komen, met vernuft en een kwikslag had hij niet de eerste martelaar hoeven worden. Maar voor Stefanus gold een valse beschuldigen niet als een last, maar een zegen.. Immers Stefanus had ook gehoord van de zaligsprekeningen van Jezus uit Matteus 5 vanaf vers 3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Ook al ben je niet groot in deze wereld.. voor Jezus ben je alles. Wordt dan niet depressief, want Jezus zegt tegen ons in vers 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Ook al wordt alles je afgenomen wat rechtmatig de jouwe was, je baan, je status je aanzien… ook al zit alles je tegen.. Jezus zal je troosten. Wij dienen nederig te leven. Wij dien de Here en de Here alleen te roemen, daarom zegt Zegt Jezus in vers 5 5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Stefanus zorgde voor de mensen die het slecht hadden. Stefanus deed het werk wat God van hem vroeg, in een wereld die God veracht. Hij streefde niet naar de positie die de Apostelen hadden, Stefanus doel was niet om één van de twaalf apostelen te worden.

Hij was tevreden met zijn taak als diaken, en mede door zijn nederige houding groeide de kerk. Met zo’n levenshouding kunnen diegene die hongeren en dorsten naar vergeving hoop en liefde bereikt worden. Daarom zegt Jezus in vers 6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Stefanus streven was om de rechtvaardigheid van Jezus te leren kennen en aan te nemen, zodoende konden anderen bereikt worden

Als wij streven naar rechtvaardigheid, dan zal barmhartigheid en vergeving de gelovigen ten deel vallen. Alleen je als rechtvaardigheid van Jezus aanneemt en verkondigd, alleen dan zal de vrucht van de Geest in ons leven zictbaarzijn. Jezus zegt niet voor niets vanaf vers 7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Stefanus was geen oproerkraaier, nee ondanks de twisten binnen de synagoge en onder de eerste christenen, bleef hij daar verre van. Het waren anderen die hem voor de Hogepriester leiden hem hem smaaden, Hij zocht het gevecht met de ‘leiders’ niet op. Maar het waren de leider die Stefanus en zijn geloof in Christus belachelijk maakten daarom geldt voor Stefanus ook, “10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. “

Als alles je tegen lijkt te zitten. Als wij in de eindtijd voor het gerecht worden gesleept, beschimpt en uitgescholden worden, net als Stefanus. Laten wij dan acht slaan op de worden van Jezus. Die zei 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Als alles tegen lijkt te zitten, Als men zelfs de getrouwen van God door het slijk moeten gaan, omdat Satan niets liever wil dat dat wij Christus ontkennen. Laten wij staande blijven als Stefanus die kan zeggen. “Here, reken hun deze zonde niet toe.”
Kunnen wij tegen onze familieleden, onze klasgenoten, onze collega’s, ja zelfs tegen onze broeders en zusters in de kerk zeggen, wanneer ze ons het leven moeilijk maken, zeggen. “Heer reken hun deze zonde niet aan.”

Als alles tegen lijkt te zitten, Als andere kerken groeien met valse leer. Als ons werk voor de weduwe en wezen als laakbaar wordt gezien. Als onze doctrines als ouderwets worden bestempeld. Als de sabbat met voeten getreden wordt. Als wij niet meer kunnen kopen en verkopen. Laten wij dan niet bedroefd, bedeesd en ongelukkig rondlopen. Maar laten wij stralen, net als het gelaat van een Engel. Laten wij de wijze raad van Paulus aan Timoteus ter harte nemen die zegt. In 2 tim 4 vanaf vers 2 verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. 3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Stefanus deed het werk van een diaken, hij was een dienaar van Christus en deed goed voor degene die onder zijn zorg werden aangesteld. Ondanks de valse beschuldigingen deed hij wat God van hem verlangde, namelijk izjn werk voor God en de naaste ondanks alle tegenslag groeide de eerste Christengemeente in liefde, hoop en geloof.

Daarom, ook al hebben wij te maken met de strijd van deze wereld, laat wij dan in harmonie met Paulus zeggen, 2 tim 4:7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 8 voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Vergeet niet, ook al zit alles je nu tegen… ook al legt Satan een strobreed in onze weg. Voor ons ligt de prijs der roeping Gods. Voor ons ligt de krans der rechtvaardigheid. Als alles tegen lijkt te zitten en Satan rondgaat als een briesende leeuw. Onthoud dan één ding. Dat de Here, uw en mijn rechtvaardige rechter zal een kroon zal geven, aan een ieder die zijn verschijning en zijn komst meer liefhebben gehad, dan alle schijnbare pracht en praal van deze wereld.

Stefanus kon sterven met die hoop. Die hoop was hem meer lief dan de stenen die naar hem werden gegooid. Die hoop was hem meer lief dan de valse beschuldigingen van zijn medegelovigen. Hij keek maar naar één ding. De belofte dat God met hem zal zijn in het lijden, maar ook in de opstanding tot eeuwig leven.

Die belofte, daaraan mogen wij aan vasthouden, ook al lijkt alles tegen ons. God is voor ons. En de God die dit alles belooft is getrouw, Hij zal ons de krans der rechtvaardigheid geven, als wij in Zijn genade standhouden.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen