Veilig uit de stad

Schriftlezing: Openbaring 18:2; 21-24

De stad, we zijn er allemaal weleens een keer geweest. De stad is de plaats waar op de markten in handel wordt gedreven. De stad is de plaats waar culturen van verschillende werelddelen samenkomen. Iedereen kent wel de pracht en praal van het oude Rome of Londen. Of de moderne wolkenkrabbers van Singapore City of New York. De stad is de plaats waar boeren en buitenlui van het platteland naar toe gingen. Omdat ze daar konden werken in de fabrieken en zo konden zorgen voor hun gezinnen.

Broeders en zusters zelf ben ik ook opgegroeid in de havenstad, Rotterdam en als Bijbelstudent weet je dat er een tijd zal komen dat je de steden zal moeten verlaten. Als kleine jongen zat ik altijd aandachtig te luisteren als er gesproken werd over de voorbereiding voor de eindtijd en voornamelijk wat te doen als de Zondagswet zou worden afgekondigd.

De jeugdgroep waar ik lid van was, dacht vaak na, wat te doen als we moesten vluchten. Immers men sprak altijd over de volgende tekst uit Openbaring 18 vers 2, wanneer een Engel roept met luider stem in het visioen welke de apostel Johannes heeft opgetekend; “Gevallen, Gevallen is de grote stad Babylon” en dan verder in vers 4. “En ik hoorde een anders stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Als jonge Bijbelstudent was ik mij wel bewust om klaar te zijn om alle luxe op te geven waarneer ik zou moeten vluchten, omdat het voor de getrouwe van God onmogelijk dreigt te worden om te leven ten midden van een zondig volk.

Maar beste broeders en zusters. Ik had mijzelf voorgenomen in de stad Rotterdam te blijven wonen, waarom… omdat de Zondagswet’ simpelweg nog niet uitgevaardigd werd. Ik heb mij jaren aan die stelling vastgehouden, totdat iemand, die mij zeer dierbaar is, mij wees op de bijbel en wat er stond geschreven over de stad en dat ik zeker niet moet afwachten op het laatste ogenblik.

Afgelopen zomer, tijdens een vakantie van mijn vrouw en ik in Noorwegen. Kwamen wij in contact met een gezin die zich daadwerkelijk voorbereidde voor de eindtijd. Niet alleen qua Bijbelkennis en door de verkondiging van de boodschap van de drie engelen maar ook praktisch.. Zij verbouwden hun eigen groente en fruit, Ze hadden bergruimte om alles in op te kunnen slaan gedurende de lange Noorse winters. De man van het gezin herinnerde mij aan Openbaring 13, waar staat geschreven in vers 16 En het maakt, dat aan allen, de kleine en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hij zei tegen mij: ‘Zorg ervoor dat je in de eindtijd niet in de stad woont”, want als je geen eten kunt kopen in de supermarkt, dan dreig je afhankelijk te worden van ‘dat beeld van het beest’ die tegen mensen zal zegen, accepteer het merkteken (en wij weten uit Bijbelstudie dat het merkteken, valse aanbidding betreft of met andere woorden zondagsheiliging betreft) of leidt honger. Deze man pleitte er voor om te verhuizen naar Noorwegen of Zwitserland om zo te ontsnappen uit de klauwen van hen die de getrouwe gelovigen onmogelijk wil maken om hun geloof zo zuiver mogelijk te kunnen uitvoeren.

Deze sabbat wil ik met u onderzoeken in Gods woord, dat het belangrijk is dat wij ons los weken met de wereldse invloeden. Breken met die zaken die ons binden met deze wereld. Het thema voor deze overdenking is dan ook “Veilig uit de Stad.” In Lucas 9 vers 61 zei een ‘aanstaande volgeling van Jezus “Ik zal u Volgen, Heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. En dan zegt Jezus treffend, doordringend tegen deze persoon in vers 62 “Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem is is geschikt voor het Koninkrijk Gods. In hoeverre zijn wij dierbare broeders en zusters verbonden met deze wereld? Net als Abraham hebben wij Gods stem gehoord en nu mogen wij zeggen, net als Petrus zei “Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendoem, om de grote daden te verkondigen van Hem, die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, u eens niet zijn volk nu echter Gods volk een zonder ontferming nu in zijn ontferming aangenomen.

Abraham hoorde de stem van de Heer en trok weg van de plek waar hij opgroeide, op weg naar Kanaän met de belofte dat hem een groot volk geschonken kon worden. Abraham was gehoorzaam zo lezen wij in hoofdstuk 11 van Genesis. Het land van zijn vader was een wereld gevuld met wereldse invloeden en afgoderij. Alles was aanwezig om je te binden aan de schijnbare pracht en praal uit deze wereld. Maar God die ons kent voordat wij geboren werden. Hij zag dat Abraham ware rechtvaardigheid nastreefde. Daarom noemde God, Abraham een “Vriend van God”. Abraham trok weg, weg uit de invloedsfeer van zijn familie. Ook al kende Abrahams familie de boodschap van de ware schepper van hemel en aarde. Zij hielden geen zuivere Godsdienst, want ze aanbaden namelijk afgoden.

God zoekt een overblijfsel. God zoekt vandaag mensen die hun heil niet zoeken bij de pracht en praal van deze wereld. Zijn wij het volk, die God zoekt, die Zijn zuivere woorden en willen naleven? Jezus zei dan ook de Samaritaanse vrouw bij de waterpunt; in Johannes 4:23 “maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders” Er is maar één, waardig genoeg om te aanbidden. Want als God roept, dan luister je erna. Abraham nu werd geroepen met een belofte om te gaan naar een beter, zuiver, rechtvaardiger land daar in de valleien in Kanaän. Broeders en zusters, wij worden ook geroepen om op te trekken naar betere en rechtvaardigere wereld. Weg van de invloed van zonde.

De wijze les die God ons leert, via Abraham is dat wij bereid moeten zijn om alles achter te laten, dat wil zeggen al wat ons bindt aan deze wereld. Zelfs als dat de showglitter is van Hollywood. Zelfs als dat de schoonheid is van de Eiffeltoren in Parijs, durven wij als God van ons vraagt te vertrouwen in de belofte van de Heer dat Hij ons zal leiden naar een beter Kanaän een waar land van melk en Honing. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde?

Lot ging met Abraham mee en in Genesis 13 lezen wij dat Abraham zeer rijk is geworden door in de valleien met zijn kuddes handel te drijven. God had Abraham zeer gezegend. En Lot mocht delen in de zegen, maar al dat rijkdom zorgde ook voor praktische problemen. De kuddes waren zo talrijk dat er niet voldoende voedsel was voor al het vee. En de herders ging met elkaar ruziën. Abraham zag dat wilde geen ruzie tussen degenen die werkten voor hem en voor diegene de werkten voor voor Lot. Dus moest er een scheiding komen tussen. Ieder zou zijn eigen stuk land krijgen.

Abraham liet de keuze aan Lot. In Genesis 13:9 zegt hij; “Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af; hetzij naar links, dan ga ik rechts, hetzij naar rechts, dan ga ik links.“ Inplaats dat Lot de keuze overliet aan Abraham, degene aan wie hij zijn eigen rijkdom te danken had. Keek Lot over de uitgestrekte valleien en toen zo lezen wij in vers 10 Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was; voordat de HERE Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Soar toe als de hof des HEREN, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan, en Lot brak op naar het oosten; en zij scheidden van elkander”

Het gebied rondom de steden Sodom en Gomorra deed Lot denken aan de verhalen die hij hoorde over het verloren Paradijs, namelijk het Hof van Eden. En de schoonheid van het Nijldelta waar Abraham en Lot eerder vertoefden. En naand de steden, dat waren centra waar je rijkdom kon vinden, prachtig en schoon. Plekken waar je kon handelen met je vee. Lot zag het als het ware voor zich, “hier kan ik nog rijker worden, dan ik al ben.”

En dat geldt ook tot op de dag van vandaag. In de stad vindt je praktisch alles. In de stad kun je handelen met volken uit elke plaats van elke werelddeel van deze planeet. De plek waar je stoutste dromen bewaarheid gemaakt kan worden. Maar Lot, net als de mensen van deze tijd kijken niet verder naar de nadelen die deze rijkdom en steden met zich meerbrachten, want wat zegt Genesis 13:13 “De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de HERE”., Hij was verblindt door de schoonheid, dat hij niet keek naar het zondige karakter van haar inwoners van de stad waar hij zijn tent zou gaan plaatsen.

Veel mensen vandaag de dag willen wonen in de nabijheid van de stad of zelfs in de stad. Niemand wil er lang over doen voordat ze aankomen bij hun werk, niemand wil vastzitten in de file, er uren over doen voordat je boodschappen kan doen in de winkel. Lot dacht hetzelfde. Ik ga wonen dichtbij de plek waar rijkdommen weelde te vinden is.. Hij zette zijn tent in het vallei bij de steden van Sodom en Gomorra.

De boodschap voor ons vandaag is. Kijken wij verder dan onze neus lang is? Lot had niet moeten kijken naar de schijnbare pracht en praal van de steden waar hij zijn tent ging plaatsen. Lot had als het ware moeten zoeken, Waar elke Christen die zich bevindt in een Laodiceaanse toestand naar zou moeten zoeken, wat is dat, laten wij kijken in openbaring 3 vers 17 “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt” Als Lot zijn ogen had geopend met ogenzalf die Christus ons aanbiedt dat had hij nooit zijn tent geplaatst bij de verdorven steden van Sodom.

Laten wij niet zijn als Lot en denken dat verbondenheid met wereldse invloeden ons meer rijkdom zal brengen… je wellicht tijdelijke rijkdom en tijdelijke roem. Maar broeders en zusters wij zijn toch opzoek naar wat niet door roest wordt aangetast. Jezus, roept ons op om onze schatten te verzamelen in de hemel. Laat onze ogen niet vertroebeld worden met het vergankelijke die de steden van deze wereld symboliseren.\

Had Lot maar nagedacht, hoe de Here heeft gehandeld met de ‘steden’ in het verleden. Kaïn bijvoorbeeld, hij richtte de eerste stad op Dat kunnen wij lezen in Genesis 4. Cain had Abel ter dood gebracht omdat Abel in een acceptabel offer bracht aan God en Kaïn niet. Cain had kunnen kiezen voor Gods vergeving. Immers God plaatste een teken zodat niemand hem zou doodslaan. Echter in vers 16 staat “Toen ging Kaïn weg van het aangezicht des HEREN, en ging wonen in het land Nod, ten oosten van Eden. 17 En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch; daarna werd hij de stichter van een stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoch. Wij weten wat er uiteindelijk is gebeurd met de mensheid voor de zondvloed. In Geneis 6 vers 5 staat “Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, 6 berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. De wereld was vol geweldenarij. Hij besloot de aarde te vernietigen middels de zondvloed, maar Noach vond Genade in Gods ogen.

En na de zondvloed ging het ook weer niet goed. In Genesis 11 lezen wij dat de aarde een van taal was en mensen trokken weg van hun simpele leven en gingen naar het land Sinear en mij zei in vers 3Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. De Heer was snel met zijn reactie; in vers 5 “Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.” En Hij verstrooide de taal van haar inwoners. Zowel in de eerste stad voor de zonvloed als de eerste stad na de zonvloed. Was rebellie tegen Gods wil datgene wat de stad kenmerkte. Als Lot daarbij had stilgestaan was hij nooit naar de steden rondom Sodom getrokken.

De vraag voor ons nu is… trekken wij liever op daar waar ongerechtigheid nestelt. Of zijn wij tevreden wat de Here ons geeft. Of je nu woont in een stad of een dorp. Wij dienen ons NIET in te laten met de ongerechtigheden die plaatsvinden als de overleveringen van mensen niets anders dan kwaad en verwarring voortbrengen. Babel zou uiteindelijk symbool staan voor Babylon, de plaats van verwarring, met als hoogtepunt de roep van God om de plek van verwarring te verlaten. Want gevallen, gevallen is de grote stad Babylon (valse religie, valse aanbidding) de plek waar God gebod met voeten worden getreden. Verlaat die plek want Gods gramschap en oordeel zullen binnenkort vallen over diegene die liever leven in verbondenheid met wereldsgezindheid dan Gods rechtvaardigheid.

In Genesis 18 lezen wij, er een oordeel zou plaatsvinden over het volk wat woonden in Sodom en Gomorra. Een oordeel over de mensen in die steden. 20 Daarop zeide de HERE: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil het weten. Zr. White schrijft op diverse plaatsen dat het oordeel voor de steden en de bijbehorende straf in verhouding met elkaar zullen zijn. Met andere woorden des te erger de zonden in de steden, des te zwaarder het oordeel. Welaan, als Sodom en Gomorra vernietigd zijn met zwavel en vuur kunnen wij concluderen dat de bedreven zonde erg was in de ogen des Heren.

Ook als wij kijken naar Abrahams reactie.. dan is dat ook een les voor ons. Abraham zei niet. “Laat de steden maar branden” Abraham ging pleiten voor God. “Here stel nog dat er rechtvaardigen in de stad zijn… “ Wat zou de reactie moeten zijn van diegene die al op het platteland wonen, ver weg van de verdorven heden van de steden. Zeggen wij tegen de mensen in de stad, “Zoek het maar uit, ik leef in vrede” NEE, God heeft ook Zijn kinderen in de steden, die nog niet de waarschuwende boodschap hebben gehoord van God om de wereldsgezindheid (waar de steden in fysieke en geestelijke zin symbool voor staan) te verzaken en te keren naar de rechtvaardigheid en Genade van onze Heer en Heiland.

Ons werk moet gericht zijn op de steden, om hen de drie-engelenboodschap te verkondigen en hen te waarschuwen over de verschrikkelijke gevolgen die de zonde met zich meebrengt. Maar we mogen geenszins de wereldgezindheid deelgenoot laten worden van onze evangelisatiemethoden, onze kerkdiensten onze conversaties, onze vrije tijdsbeleving en -besteding. Wij moeten zijn als Henoch (zoon van seth), Die de steden van Kain, de eerste moordernaar, verliet, echter wel aan deze mensen het licht en de waarheden van God te verkondigen. Immers in Second Selected Messages zegt Zr. White zelfs. De steden moeten bereikt worden door buitencentra. Zei Gods boodschapper niet, “Zullen de steden niet gewaarschuwd worden? Jazeker. Maar niet door Gods volk die in steden zullen gaan wonen. Maar door het bezoeken van diegene de een waarschuwende boodschap hebben over hetgeen zal geschieden op deze aarde.

Wij hebben een duidelijke boodschap voor deze wereld. De boeken van Daniel, Openbaring, Jezus prediking uit Matteus 24 en vele andere teksten in de bijbel geven een duidelijk waarschuwing over wat deze wereld zal gebeuren omdat zonde op zonde worden opgestapeld. Wij moeten bidden en de mensen bereiken met de boodschap die nu voor ons ligt. “ Kies vandaag wie je dienen zult. Wat is je meer lief. Veilig uit de stad gaan, om een betere stad (het nieuwe Jeruzalem) binnen te mogen wandelen. Of genieten van alle schijnbare pracht, wat Lot verblinde en te kiezen voor de pracht en praal van de steden, die kiezen voor tijdelijke roem en vergankelijke glorie.

In Genesis 19:1 lezen wij dat de twee engelen die Sodom kwamen bezoeken opgewacht worden door Lot. De engelen worden door Lot gevraagd om bij hem binnen te komen en om maaltijd te houden. Een goed gebruikt uit die tijd, door de mensen in je huis te laten en hun van je gastvrijheid te laten genieten. Maar de engelen reageerde als volgt in vers 2 “Maar zij zeiden: Neen, wij zullen de nacht op het plein doorbrengen. “Dit was als het ware een test om te zien of Lot zag welke ongerechtigheden plaats vonden in de stad waar hij woonde. Ook wij, Christenen vandaag de dag worden beproefd. Ons geloof dient meer te zijn dan een verzameling van uitspreken en zingen van de juiste woorden. Maar juist of je geloof ook de vrucht mag dragen van de Geest die leidt tot de juiste handelingen. Welnu Lot, wist wel degelijk dat de stad niet veilig genoeg was om twee wildvreemde mensen te laten slapen op de binnenplaats. Ondanks alle onrechtvaardigheid rondom Lot, was lot toch nog getrouw genoeg om het goede te doen in een verdorven stad.

Daarna zien wij dat er mensenmenigte zich verzameld rondom het huis van Lot. Ze eisen dat de twee vreemdelingen naar buiten komen, zodat ze immorele en ontuchtige handelingen kunnen uitvoeren. We zien dat mensen die zich inlaten met een wereldse gezindheid, kunnen handelen op vreemde manieren. Nog erger is dat deze mensen Gods kinderen lasterlijk worden beschuldigd en helaas zien wij dat tegenwoordig steeds vaker gebeuren en dan niet alleen in de grote steden, maar zelfs ook in de kleine dorpen. Als je zegt dat je Sabbat viert, als je zegt dat je God wil dienen met geheel je hart, ziel en verstand. Mensen in deze wereld vinden het onzin en vragen eigenlijk of je de oude paden wilt verlaten en meedeelt in hun zondige wandel. Beste broeders en zusters onder deze moeilijke omstandigheden, laat ons niet stoppen het goede te doen, onder de leiding van Gods Heilige Geest.

Uiteindelijk lezen wij in vers 10, nadat deze Boze menigte probeert het huis van Lot in te breken om zo deze engelen uit het huis te trekken, het volgende “ Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot tot zich naar binnen en sloten de deur. 11 En de lieden, die bij de ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid, van klein tot groot, zodat zij zich tevergeefs moeite gaven om de ingang te vinden”

Als God het nodig acht beschermt hij diegene die lijden onder de druk van de zondige wereld om hen heen. Vlak voor de wederkomst zal God zijn heilige engelen sturen om de ware gelovigen te beschermen tegen het decreet wat uitgevaardigd zal worden om de getrouwen van God definitief uit te schakelen. De handelingen van deze engelen zorgde voor de ogenzalf die Lot als het ware nodig had om in te zien dat wereldsgezindheid iets verwerpelijks is.

Nu moest het duidelijk zijn in de ogen van Lot… deze stad is niet een juist om in te verblijven. Hij zag hoe de mensen met wie hij tijden lang had samengewoond. Geen pure, reine handelingen nastreefden. En als je zo duidelijk is, hoe slecht de mensen konden zijn, op dat moment gaven de engelen een duidelijke boodschap mee aan Lot vers 12 Toen zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt- gij hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voer hen uit deze plaats, 13 want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar voor de HERE; daarom heeft de HERE ons gezonden om haar te verwoesten.

Die duidelijke boodschap was niet alleen voor Lot zelf.., nee de Heer wilt dat niet één verloren gaat. Iedereen moet die waarschuwende reddende boodschap horen. Vanaf 1844 hebben Adventisten de taak en de opdracht om mensen te vertellen van die drie engelen, met een boodschap om wereldsgezindschap op te geven en u harte volledig toe te wijden aan God, Zijn liefde en Zijn Wet, verwoord in Zijn Geboden. Zr White verwoord het als volgt in de Review & Herald van 17 november 1910 : De drie-engelenboodschap moet nu verkondigd worden, niet alleen in landen en plaatsen verweg, maar ook in de plaatsen waar geen aandacht aangegeven wordt, dichtbij huis. Want daar woont de menigte die nog niet zijn gewaarschuwd en nog niet zijn verlost. Onze steden overal, verdienen een doortastend en toegewijd werk, van de dienaren van God.

Aan de ene kant moeten wij veilig de steden verlaten. Maar wij moeten niet vergeten diegene die achterblijven. Zij dienen de levensreddende boodschap te horen. Er zijn nog vele in: Kortrijk, Brussel Rotterdam en Amsterdam en op andere plaatsen die de liefdevolle woorden van Jezus, “Volg Mij” nog niet hebben gehoord. En zo handelde Lot, welbewust van de urgentie van de eerste waarschuwing van de engelen.. ging hij naar zijn familie. Vers 14; Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen, en zeide: Staat op, verlaat deze plaats, want de HERE gaat de stad verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand, die schertste.

Helaas zal niet iedereen willen luisteren naar de boodschap die wij als Adventgelovigen moeten brengen in deze wereld. In 2 timoteus 4 staat vanaf vers 2 verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Toch moeten wij de mensen in onze steden en dorpen, mensen die bevangen zijn door een Geest van handelen in direct tegenspraak met Gods wil, bereiken met de boodschap voor deze tijd.

Want wereldsgezindheid is op verschillende manieren aanwezig in deze wereld. In het voedsel wat wij eten, hetgeen wij drinken. De muziek waar wij naar luisteren, hoe wij onze vrije tijd besteden. Met welke vrienden wij omgaan. Broeders en Zusters God wil dat wij afhankelijk worden van Hem. Hij zorgt voor het goede wat wij nodig hebben. De stad lijkt alles te geven wat wij nodig denken te hebben. Maar God weet werkelijk hoe wij kunnen leven tot eer en glorie van onze Hemelse Vader en mede tot zegen van onze naaste.

Toch zal niet iedereen blij zijn met de boodschap die wij moeten brengen. Laten wij eens kijken in Jesaja 6 hoelang Jesaja, Gods boodschap moest brengen tegenover Gods volk, Isreal, Jesaja 6 vers 8:  Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. Immers wij willen toch Gods boodschap verspreiden, wij willen toch het zendingsbevel uitvoeren van Matteus 28, welke zegt, Ga heen verkondig, Leert hen, Doopt hen.

Maar hoe zwaar zal het zijn om de mensen in de steden en dorpen die bevangen zijn door de Geest van wereldsgezindheid te bereiken. Hoe zou die boodschap landen op het volk 9 Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor – maar verstaat niet, en ziet aldoor – maar merkt niet op. 10 Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde. 11 Toen vroeg ik: Hoelang, Here? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis, 12 en de HERE de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. De boodschap die wij hebben moet gebracht worden tot het moment dat iedereen een keuze voor de eeuwigheid gemaakt is. Want vanaf het moment dat de genadedeuren sluiten, vanaf dat moment zullen de mensen die gekozen hebben voor de verwarring die komt door het aanhangen van valse leer en de wereldsgezindheid, wat stad Babylon mede representeert. Vanaf dat moment zien wij duidelijk de waarschuwing in vervulling gaan welke Paulus bracht aan de Tessalonicenzen in zijn tweede brief, het tweede hoofdstuk, vanaf vers 10 “omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden unnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.”

Zolang de Here ons tijd heeft gegeven moeten wij de liefdevolle en waarschuwende booschappen die wij van God toevertrouwd hebben gekregen delen met al onze naaste, familie, klasgenoten, collega’s. In de steden en in de dorpen. Ook al zal niet iedereen de waarheid willen aannemen. In ieder geval hebben zij de kans gekregen om een verantwoorde keuze te maken.

Laten wij terug gaan naar Genesis 19, vanaf vers 15 lezen wij: Toen de dageraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt. En toen hij talmde (dat wil zeggen twijfelen, aarzelen), grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat de HERE hem wilde sparen, en leidden hem uit en brachten hem buiten de stad””

De engelen gaven Lot een tweede waarschuwing; Want er waren mensen in het huisgezin die twijfelde en daardoor ging Lot ook twijfelen. In Patriarchen en Profeten lezen wij dat Lot het moeilijk had om de mensen achter te laten die hij het meest dierbaar had. Toen ik dit las besefte ik waarom ik niet tot het laatste moment moet wachten, wanneer de Zondagswet wordt aangekondigd om de steden en dorpen te verlaten om te ontsnappen aan wereldsgezindheid. Nu ik probeer te letten op wat ik eet, wat ik drink, hoe ik mijn ‘vrije tijd’ besteed, waar ik naar kijk op de computer of zie op TV. Nu kom ik tot besef dat ik jarenlang onbewust, ‘gevangene’ ben geweest van deze wereld. Als stadsmens zag ik niet hoe God een appelboom laat groeien. Ik had niet het volle besef als je wereldse invloeden inlaat in je geloofsleven, in de muziek waar je naar luistert waar dan ook. Je onbewerkt geketend wordt Als alles wat je dierbaar is in de stad is.. dan is het moeilijk om van het een op het andere moment los te laten.

Waar groeide Jezus tijdens zijn kinderen op? in Nazareth een klein dorpje in de bergen. In Ministry of Healing lezen wij het volgende over wat Jezus kinderjaren. Wat waren de condities die de eeuwige Vader had uitgekozen voor Zijn Zoon? Een huis in de Galileese heuvelen Een huishouden die werd gedreven door eerlijke zelfrespecterende arbeid. Een leven van eenvoud, dagelijkse strijd door moeilijkheden, van het leven, zelf opoffering en een geduldige blijde dienstbaarheid. Uren van studie bij Zijn moeders zijde met de open boekrollen van de geschriften. De zonsopgang in die de ochtend over de groene valleien schijnt. De lessen van de schepping en voorzienigheid. De communicatie met God in gebed. Dat waren de condities inn het vroege leven van Jezus.

Broeders en Zusters. U zult zich afvragen. Maar br. Jack. Ik heb een hypotheek, mijn kinderen zijn op school IK kan nu niet weg. In 2 Selected Messages pagina 360, zegt zr. White dan toch (financiële) voorbereidingen moeten treffen om weg te trekken, als de gelegenheid zich voordoet. Maar tot die tijd ons gegevens wordt, moeten wij ons inzetten evangeliewerk. In andere boeken schrijft zr. White dat wij ons moeten blijven inzetten om scholen, kerken en restaurants te plaatsen in de steden. Zodat ook die mensen voorzien kunnen worden van de juiste boodschap en in ieder geval in hun eigen omgeving ogenzalf krijgen zodat men mogelijk kan ontsnappen aan de zondige verlangens die prevaleren in de steden. Wat wij echter niet moeten doen is gezondheidscentra, het uitgeven van boeken en het training van gospelwerkers in de steden plaatsen, dat werk moet gebeuren vanuit buitencentra in het platteland waar de wereldse invloed het kleinst is.

De engelen trokken Lot en zijn vrouw en 2 dochters weg en in Genesis 19: 17 En toen gaven ze de derde en laatste waarschuwing aan Lot en zijn gezin in vers En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zeide een van hen: Vlucht om uws levens wil; zie niet om, en sta nergens in de Streek stil; vlucht naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt. Er kwam weer een duidelijke instructie. “Wil je veilig uit de stad.. volg deze instructie nauwgezet op, “Trek naar de bergen” Maar Lot wist niet eens hoe hij moest overleven in de bergen. De stad is wat hij kende, dus naar de stad wilde hij gaan. Laten wij verder lezen vanaf vers 18 En Lot zeide tot hen: Neen toch, mijn heer. 19 Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in het leven te behouden, maar ik zal niet naar het gebergte kunnen ontkomen, zonder dat het onheil mij achterhaalt en ik sterf. 20 Zie toch, gindse stad is dicht genoeg bij om daarheen de wijk te nemen; zij is maar klein; laat mij toch daarheen vluchten; zij is immers klein? Dan zal ik in het leven blijven.  Toen zeide hij tot hem: Zie, ik zal u ook in dit opzicht ter wille zijn, dat ik de stad, waarvan gij gesproken hebt, niet zal omkeren

Lot vluchtte uiteindelijk naar de stad Zoar, let wel beste broeders en zusters. Als God tegen ons zegt… “Vlucht naar de bergen.” Lot nam niet de gehele waarschuwing aan. Laten wij niet denken dat God ons die boodschap lichthartig geeft. Als de Zondagswet wordt afgekondigd en de druk op het overblijfsel tot extreme vormen opgevoerd zal worden. Laten wij dan klaar zijn om alle banden met deze wereld op te geven en klaar te staan voor de Heer en zijn gerechtigheid en niet Zijn woord in twijfel brengen. In Getuigenissen aan de Gemeente boek 5 uit 1885 schrijft zuster White het volgende “Wanneer het decreet wordt afgekondigd en de Pauselijke sabbat (zondag) wordt geïntroduceerd. Laat dit een waarschuwing voor ons zijn. Het zal dan de aangewezen tijd zijn om de grote steden te verlaten als een voorbereiding om de kleinere steden en dorpen te verlaten voor verlaten plekken in de heuvelen en bergen.

Lot was verbonden met de wereld, dus hij wilde het beste van God (bescherming tegen het kwaad en het oordeel van God). Met het schijnbaar aangename van de wereld. Laat dat voor ons nooit de optie zijn. Zuivere leer is wat wij dienen na te streven. Zuivere leer en Zuivere praktijk geleid door Gods Geest moet ten alle tijden, zelfs wanneer wij nu leven in de grote steden en dorpen, ons devies moeten zijn. Want wanneer het oordeel viel zo lezen wij in vers 24 Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; 25 en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem. Was het te laat om veilig het oordeel over de steden te ontvluchten!

Nu is het de tijd om los te breken van de wereld waar wij gewend aan zijn geraakt. Wil je veilig uit de stad? Kies dan ondubbelzinnig voor de rechtvaardigheid van de Here. De boodschap uit openbaring 18 vers 4 is overduidelijk “Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht” Waarom moeten wij weg van die prachtige steden van glas en staal. Waarom roept God ons toch weg val alle schijnbare gemakken van deze wereld. Laten wij als Lot niet twijfelen, niet talmen aan de belofte van de heer. Openbaring 18 vers 2 zegt wat er mis is: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte. Wij moeten ons bewust zijn in welke tijd wij leven, dat Jezus wederkomst nabij is. Wij moeten leren dat deze wereld uiteindelijk niets goed zal voortbrengen. Vandaag is de dag dat wij door Jezus worden uitgenodigd om ogenzalf te kopen. Zodat wij zien dat enige waar wij naar moeten streven is op te kijken naar onze opgestane Heer en Heiland. Wij moeten ogenzalf kopen zodat wij mogen opkijken naar onze Hemelse Hogepriester die alles heeft doorstaan, maar niet heeft gezondigd. Wij moeten bereid zijn om het stof van onze voeten af te stoffen en bereid zijn op te trekken naar een betere stad. Een stad gebouwd op het fundament van Gods karakter, Gods wil, Gods wet, Gods Liefde. Het nieuwe Jeruzalem, die uit de hemel zal nederdalen op de nieuwe aarde. Dat is de enige stad die waar de ware gelovigen kunnen genieten van alle het reine en pure dat alleen Christus ons kan bieden.

Laten wij daarom acht slaan op de woorden van Jezus die zegt in Mat 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. En vers 43: Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Laten wij niet slapende zijn of talmen met de beloften van de Heer. Wij mogen ons niet schamen voor Zijn boodschap. Immers het evangelie, is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven Broeders, zusters, kinderen. WIJ HEBBEN een werk. Zo zegt paulus in Rom 11: 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.

Wij hebben een boodschap. Wij moeten veilig uit de stad. Weg van kwade, Boze opzet, Weg van de valse leer. Weg van een leven die ons gebonden houdt in de ketenen van zonde en ongerechtigheid. Wij mogen veilig weg trekken van wereldsgezindheid. Laten wij dus bidden dat de Heer ons leert leven, naar Zijn wil, naar Zijn karakter van liefde. Laten wij studenten en beofenaars worden van de waarheid.

Laten wij niet afwachten, wanneer met pijn. De zaken van de wereld van ons worden wegnomen. Net als bij Lot en zijn gezin. Maar laten wij nu streven rein te leven. Tel uw zegeningen.. .een voor een en zoekt Gods goedheid en gena alleen.

God zal ons helpen veilig weg te trekken uit de steden, de dorpen, en alles wat ons bindt aan deze zondige wereld, zodat wij de betere stad mogen binnen treden. De God die die alles belooft is getrouw en wat hij belooft dat doet Hij.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen