Dieper!

(overdenking voor een doopdienst. namen zijn vervangen door intialen van de kandidaten)

Beste C. en S., vandaag is een bijzondere sabbatdag, omdat jullie ten overstaan van broeders en zusters, familie, vrienden en kennissen .In het openbaar willen laten zien dat jullie dé beste keuze hebben gemaakt die de mens ooit kan maken, namelijk een keuze om je leven over te geven in de handen van onze schepper en herschepper, Jezus Christus.

Als het ware zou je kunnen zeggen dat jullie “Het diepe” ingaan.. Niet alleen het diepe van het doopvont. Maar ook ‘diep’ in de betekenis van dat een waardevolle, hechte relatie aan wilt gaan met Jezus Christus. Ik weet niet of jullie nog de tijd kunnen herinneren dat je moest leren voor je zwemdiploma’s A, B en C. Maar voordat je het diepe in mocht van het zwembad, daar waar de leuke glijbanen zijn, daar waar het golfslagbad echt functioneert. Kon je niets anders doen dan toekijken. Want zonder zwemdiploma mag je enkel alleen in het kinderbadje vertoeven. Ondiep water.

Op geestelijke vlak zegt de Heer elk persoon hier op deze aarde: “Ga Dieper”. Waarom? Omdat God niets liever wilt dan wonen onder Zijn volk, Zijn schepping en wat vraagt God van ons, “dat wij een ‘dieper” geloofsleven ontwikkelen..“ Dat wij, in geloof, ons openstellen voor Gods oneindige zorg en liefde. Want wat heeft God voor ons in het vooruitzicht gesteld dat lezen wij o.a. in 1 Korintiërs:2:9; Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Hij hoe openbaart hij dit ons?  Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. (..) Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.. God wil ons deelgenoot laten worden met het beste wat hij de mens kan bieden. Eeuwig samen zijn met onze Schepper en Her-schepper op een nieuwe hemel en uiteindelijk ook nieuwe aarde.

Het enige wat je hoeft te doen… “is dieper”, of anders gezegd ervoor gaan in geloof. In de brief aan de Hebreeën vers 13 staat het volgende in de nieuwe vertaling vanaf “Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid.” In de NBG vertaling 51 staat in vers 13 “heeft geen weet van de rechte prediking” Als je in ‘geloof’ melk blijft drinken, en nog geen vast voedsel eet dan ontwikkel je geen “dieper” geloofsleven die Christus ons allen wilt aanbieden. C. jij hebt een kleine, jij wist je dat je J. in het begin geen pizza aan haar kunt geven. Kinderen hebben in het begin vloeibaar voedsel nodig die ze snel kunnen verwerken. Maar nu J. ouder is, nu kun je haar vaster voedsel meegeven. Zo ook met ons geloofsleven,

in Hebreeën 5 wordt zelfs gewaarschuwd tegen mensen die denken dat ze ‘diep’ geloofsleven hebben, maar daarin ernstig tekort schieten. En de schrijver van de Hebreeën brief antwoord dan ook in vers 14 uit de nieuwe vertaling: “Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.” Als je op ee bepaald punt bent gekomen in geloofsleven. Nu ga je er als het ware ‘echt’ voor.. “je kgaat in het diepe als het ware”

Vandaag geven jullie tweetjes aan dat jullie niet, net als de leraren die genoemd worden in hebreeën 5 in contact komen met verkeerd voedsel, of slecht in geestelijke zin melk willen krijgen voor de rest van jullie levens. Jullie willen het vaste voedsel van de Here tot je nemen. Zoals de Bijbel dat verkondigd en niet zoals mensen dat hebben bedacht. Zowel Jij S., als Jij C. hebben in diverse gesprekken aangegeven op zoek te zijn naar want de bijbel noemt ‘zuivere leer” en doen wat de Here van jullie vraagt en niet op een dwaalspoor gebracht worden. En dat is zeer zeker te prijzen. Want jullie willen ‘dieper” zodat je mag onderscheiden wat van God komt.

Jongelui die gaan voor hoor zwemdiploma hebben twee dingen voor ogen. Ten eerste; de leraar die hun leert hoe ze moeten zwemmen en ten tweede het plezier die ze mogen beleven zodra je je diploma hebt. Op geestelijk gebied hebben wij als gelovigen ook 2 dingen voor ogen, Jezus Christus die voor ons het ‘diepe’ in ging (kwam naar deze aarde) en het samen zijn met Hem en alle heiligen in het nieuwe Jeruzalem op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. S. jij bent toch op zoek naar die perfecte baan. Jij wilt kunnen reizen en gaan naar plaatsen ver weg en dichtbij. Je hebt de papieren om als vrachtwagenchauffeur te reizen. Je mag het diepe in… als het om werken gaat. Omdat je tijdens je rijlessen goed heb opgelet en je diploma naar behoren hebt gehaald.

Maar vandaag spreken wij niet over een diploma.. wij spreken over iets belangrijker… namelijk een relatie met Jezus Christus. Een vriendschap die zal reiken tot over de grenzen van de dood op deze aarde, eentje die zal standhouden en groeien tot in eeuwigheid.

Wij kennen allemaal de uitspraak van Jezus uit Johannes 3:16, “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” God heeft ons zo lief.. hij ging tot het uiterste zodat Jij C. en Jij S. en iedereen in deze wereld een kans heeft gekregen om te ontsnappen aan de straf die meekomt doordat wij als mensen gezondigd hebben, met andere woorden dat wij als mensen hebben gekozen voor een oppervlakkig leven met een zeker loon Maar Jezus wil ons juist redden, Hij ging “diep” voor ons en hij deed dit, zoals Efeziers 3:17 ons verteld; opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Jezus heeft de straf van de zonde ondergaan, terwijl Hij nooit gezondigd had, Hij heeft de straf ondergaan die geldt op het overtreden van die liefdevolle wil van God, het in tegenspraak handelen met Zijn beste bedoelingen van God voor ons, en wat doet Jezus wanneer wij onze fouten en tekortkomingen aan Hem berouwvol belijden, In het oude testamentisch boek Micha 7:19 staat dat God, Zich wederom over ons [zal] ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee” .

Als je gelooft dat Jezus voor jou het verschil maakt, als je gelooft dat God Jezus naar deze aarde heeft gestuurd om je te redden van de zonde. Door ze als het ware weg te doen in de diepte van de zee. Dan wil Jezus je kennis laten maken met de gemeenschap van gelovigen en die liefde die Hij ons alle biedt, alle heiligen als het ware. S. en C. door de doop wordt je lid van een wereldwijde kerk met gelovigen mensen die gekozen hebben om in het diepe te gaan, niet alleen, maar samen met Jezus Christus. Want als je gelooft zo zegt Jezus in Marcus 16:16, dan laat je je dopen. Denk maar eens na over het zwembad waar ik eerder over sprak. Als je graag in het leuke gedeelte wilt komen van het zwembad, het diepe dus daar waar het echt gebeurd, dan wil je toch alles voor over hebben. Dan ga je oefenen, je trekt eerst je zwembandjes. Sommige mensen zouden zeggen.. “Wat zie jij stom uit met van de die rare rubberbandjes” maar jij en ik weten dat je ze eerst moet aandoen.. voordat je in het diepe kunt gaan. Zo nu ook vandaag, jullie hebben gezien dat een ‘ondiep leven’ een leven zonder inhoud eigenlijk, je niet brengt waar onze harte echt naar uitgaan. Namelijk samen te zijn met Jezus van nu al tot in alle eeuwigheden. En als je geloof wat Jezus heeft gedaan voor ons. Redden van die verschrikkelijke pandemie, getiteld ‘de zonde’ en je weet dat Jezus het enige medicijn daar tegen is. Dan laat je je toch dopen. Immers het evangelie, het goede nieuws over God en Zijn Koninkrijk is want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, (..)17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Als je diep wilt gaan.. in geloof en in relatie met Jezus dan laat je je dopen, als je echt wilt leven als een inwoner van Gods Koninkrijk, dan ga je toch in het diepe. De Psalmist in psalm 27 schrijft niet voor niets het verlangen van een volgeling van Christus, Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
Iemand die Jezus wilt volgen… gaat diep! Dieper graven in het Bijbelwoord. Dieper om samen met alle Heiligen om de hoogte de breedte, de diepte te kennen van Gods oneindige Agapé-liefde voor ons allemaal te ontdekken. Mensen die Zijn liefde willen smaken, Mensen die op zoek gaan in Gods Woord naar die liefdem mogen het danklied van de verlosten zingen die je vind in Jesaja 12: 1  En gij zult te dien dage zeggen: Ik loof U, HERE, omdat Gij toornig op mij zijt geweest; uw toorn heeft zich afgewend en Gij vertroost mij. 2 Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest. 3 Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.
Mensen die diep gaan, begrijpen welke prijs Jezus heeft betaald daar aan het kruis van Golgotha. Die mensen kunnen ECHT blij zijn. Die zijn niet verontrust over de toekomst, want zij bouwen hun geloof op de rots, hun lied is een lied van dankbaarheid. Ondanks het feit dat te tegenstander, het kwade, Satan, rondgaat in deze wereld als een briessende leeuw. Wij die geloven en die diep willen gaan in ons geloofsleven zullen, zoals de bijbel dat zegt in Romeinen, “Niet beschaamd uitkomen.”

Beste S. en C., jullie mogen na vandaag broeders en zusters genoemd worden van een gemeenschap van ‘Schatgravers’ Mensen die geloven dat je Eerst het Koninkrijk van God moet zoeken en dan al het andere zal ontvangen. Je mag deel uitmaken van een groep gelovigen die niet hun leven willen doorbrengen in ondiep water. Maar samen met Christus in het water begraven willen worden en willen opstaan in nieuw leven Wat als je diep gaat.. dan ontstaat er een nieuw verlangen. Diep gaan met Christus.

Zowel S. als Chynita, jullie hebben beiden ontdekt dat leven in deze wereld, deze zondige wereld. Deze wereld van mensen die het schijnbaar leuk vinden om zich te bevinden in het ‘ondiepe’, of het oppervlakkige niet het geluk en ware vrede en rust brengt die jullie naar verlangen naar koesteren. Soms gebeuren er dingen in je eigen leven of in het leven van dierbare in je omgeving, die je doen beseffen dat deze wereld nooit kan geven, wat wij echt nodig hebben, een relatie met Jezus Christus die ons vreugde en blijdschap kan geven. Jezus leert ons dat Zijn Woord, De Bijbel, een licht op je pad zijn, een smalle pad die leidt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De plek van eeuwige vriendschappen, eeuwige vreugde, een echt toffe plek. Waar dood, verdriet, ellende en pijn nooit meer gevonden zullen worden

Het mooie van dat ‘danklied’ van Jesaja 12 is dat je die bijzondere ervaring van vergeving en liefde van God wilt delen met heel de wereld als het ware; want er staat in Jeremia 12 vers 4; En gij zult te dien dage zeggen: Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is. Psalmzingt de HERE, want Hij heeft grootse dingen gedaan; dit worde bekendgemaakt op de ganse aarde.” Diegene die kiest voor Jezus en Zijn liefde krijgt meer. Je krijgt een nieuw diep verlangen om mensen te vertellen over Jezus. Daarom zegt Jezus in Matteus 28: 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En om die taak mogelijk te maken krijg je van Gods Heilige Geest, Geestelijke gaven. Met de geestelijke gaven kun je vertellen en laten zien hoe heerlijk, tof, cool het is om, ook deelgenoot te worden van al het goede wat God de gelovigen biedt,

Maar let wel op. Niet iedereen zal blij zijn met het feit dat je ‘diep’ bent gegaan. Sommige zullen roepen ‘Heilg boontje’”, of betweter. Niet iedereen zal het snappen dat je niet werkt op de Sabbat, en naar de kerk gaat. Waarom je bepaalde zaken niet meer eet of drinkt. Maar laat je nooit ontmoedigen, en zeker niet van de wijs brengen. Want Gods weg is de enige weg Zijn Koninkrijk van liefde. Weest te allen tijde een getuige van zijn liefde voor diegen die een diepere relatie met Jezus zijn aangegaan. Vergeet nooit dat Jezus dezelfde strijd mee heeft gemaakt die wij in dit leven meemaken Immers zo staat er in het vierde hoofdstuk uit Hebreeënbrief; Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Zowel Jij C. als jij S. hebben meegemaakt dat je niet het diepe in kunt, “zonder Jezus” Een leven zonder Jezus kan nooit de vreugde, geluk en zegen schenken, als wat de ongelovigen schijnbaar verkondigen. Onthoud dat Jezus elke strijd die je nu meemaakt ook heeft meegemaakt en heeft overwonnen. Jezus ging diep voor jullie, nu mag je dieper gaan met Hem

Voor jou S.. Hij ging diep om je te redden uit het leven waarin je de afgelopen jaren in bevond. Jezus ging diep voor je S. en liet zien dat de weg waarop je liep, een doodlopende weg was. God heeft mensen op je pad gezet die diepe en hechte relatie hebben met Jezus en die lieten door hun gedrag en houding zien, dat als je diep gaat met Christus je leven 100% procent kan veranderen. Onthoud dit S., als jij Jezus op nummer 1 houdt in je leven, dan zult je de meest wonderbare ervaringen opdoen in geloof die zelfs Satan nooit van je zou kunnen afnemen.

EN jij C., ook voor jou ging Jezus diep.. Je hebt gezien dat een oppervlakkig geloofsleven, zelfs een gevaarlijke is. Je zag dat het leven hier op aarde breekbaar is en je weet dat er meer is en dat God je meer kan geven dan wat de wereld geeft. Je bent gezegend met een gezin, daar waar je dagelijks mag uitleven de liefde die Christus heeft met ieder van zijn schepselen. Blijf diep gaan C., durf vragen te stellen in gebed en tijdens studie en weet dat de Here je Zijn liefdevolle wil zal blijven openbaren.

Want S. en C. kijk naast je en achter je. De kerk is gevuld met mensen die zagen hoe diep Jezus ging voor zijn Schepselen. En velen zijn tot geloof gekomen en hebben zich, geluisterd naar dat Schriftwoord hebben zich laten dopen. Al die mensen zijn hier om te zien dat er nog steeds mensen die ‘dieper’ willen. Die de diepte van Gods liefde willen leren kennen.

Nu is het de beurt aan jullie. Ga diep! Ga diep met Christus Waarom:  opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, En wat maakt Jezus mogelijk bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,

Die Jezus die diep ging voor C. en S. en voor ieder persoon hier op deze aarde. Hij is getrouw en doet wat Hij zelf heeft beloofd en die Jezus Christus van Nazareth die stief aan het kruis, op de derde dag opstond. Die in alle dingen een perfect voorbeeld voor de gelovigen is geweest en weet. Als je met hem in het diepe gaat. Je laat dopen dus. Dan is Hij ook getrouw om je veilig te laten thuiskomen op plaats waar alleen mensen zullen vertroeven die ‘diep’ met Jezus zijn gegaan, die nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Gods zegen is in het bijzonder met jullie deze sabbatochtend, ga diep, ja dieper met Hem!.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen