Vol overgave de boodschap brengen die nodig is

Jesaja 55

Tijdens mijn zoektocht over het internet kwam ik een interessante uitspraak tegen van Pavel Poloz een man die vluchtte uit het toen nog communistische Polen. Hij schreef aan een Amerikaanse tijdschrift het volgende: “In Rusland, worden Christenen getest op de moeilijke tijden die ze moeten doorstaan. Maar in Amerika worden Julie getest door de vrijheid die jullie bezitten. En getest worden door middel van vrijheid is veel moeilijke. Omdat hier niemand je dwingt om een keuze te maken voor hetgeen je gelooft. Hij schrijft verder… “Ik kan begrijpen waarom Christenen in Amerika achteroverleunen en zich niet focussen op Christus, over alles wat hij ons leert en hoe Hij wil dat je leeft.”

Broeders en zusters ik wil deze ochtend met u stilstaan wat er voor nodig is vol overgave je in te zetten voor je geloof… Net als in Amerika, hebben wij veel vrijheid…. en dat is te zien in de interesse voor de gemiddelde Nederlander in zaken over het geloof. Men is geïnteresseerd in occultisme, spiritisme zoals de laatste tijd op RTL en SBS op TV. Maar om een bewuste keuze te maken voor Christus. Dat zie je een stuk minder in westerse landen.

Laten wij door middel van Gods woord ontdekken wat het betekent om je vol overgave een keuze te maken voor Christus en dat ook naar anderen te willen over te dragen. Jezus zei in matteus 9 dat er weinig mensen zijn die het werk willen doen. En in matteus 28 leren wij dat Jezus zegt dat in Hem alle macht en majesteit is en dat wij eropuit moeten gaan mensen moeten gaan vertellen van Christus liefde en hun leren over Gods wil en hen dopen.

Wij kennen onze taak, we weten wat te doen staat, maar hoe doe je iets vol overgave. Jezus nodig ons uit om bij hem te gaan als wij iets nodig hebben. U kent de uitspraak van Jezus die zegt, komt allen tot mij die vermoeid of belast zijn. Of de uitspraak deze Jezus de weg de waarheid en het leven is. Jezus geeft aan dat er geen andere weg is naar de Vader, dan door hem.

Maar we hoeven alleen niet naar Jezus te komen met onze verzuchtingen en onze problemen. Hij is degene die ons kracht verleent, door middel van de trooster zodat wij erop uit kunnen en mogen gaan. En want merken wij uit de bijbel… men ging er vaak vol overtuiging erop uit. Laten we eerst kijken naar matteus 10, daar lezen wij hoe de eerste volgelingen hun eerste opdracht kregen

De discipelen handen net besloten om met Jezus op stap te gaan en hem te volgen op Zijn woord… en wat valt op voordat Jezus de 12 (en later ook de 70) discipelen op wegstuurt, doet hij iets bijzonders in vers 1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.

Ook al wisten de discipelen op dat moment niet volkomen wat Christus met hen voorheeft. Wat alle details waren van het koninkrijk Hij geeft ze meteen de kracht op erop uit te gaan. Toen wij tot geloof kwamen wisten wij ook niet precies wat Christus met ons van plan was. Want gaat niet in eerste instantie om erop uitgaan… Maar met welke intentie je het doet. Wij zijn geroepen om Christus te dienen, Hem lief te hebben en onze naaste als jezelf…. Maar dat wil niet zeggen dat je er al bent. Vol overgave voor Zijn werk inzetten is niet niets tijdelijks, maar iets wat je je hele leven lang doet.

Maar terug naar de opdracht van de eerste discipelen. In mat 10 lezen we opdrachten die Jezus de discipelen meegeeft. Ze moeten nog geen contact hebben met Samaritanen. Ze moeten de gaven en talenten die ze hebben ontvangen (in vers 1) gebruiken ten dienste van de medemens. Zo zegt Jezus in vers 7 7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Gebruiken wij nog dagelijks onze talenten ter ere van God. We spenderen veel tijd op ons werk en andere sociale verplichtingen, maar blijft er wel tijd over om te getuigen van Christus in onze omgeving, niet alleen door onze woorden, maar juist onze daden. Vooral de westerse cultuur zorgt ervoor dat wij het druk hebben met huis, haard, werk. Dat tijd voor onze Heer en vaak bij inschiet. Je hoor verhalen van mensen die op sabbatochtend vroeg hun lesboekje doorkijken om tenminste te weten waar het over gaat. In veel gezinnen is het enige gezamenlijke gebed, die voor het eten. Geen tijd voor avond of ochtendwijdingen. Het is jammer om te zien dat er geen tijd is voor al het goede wat wij van God krijgen. Als we nauwelijks tijd hebben voor God, hoe kunnen wij ons nog voldoende inzetten voor onze naaste.

Wat is er nodig zodat wij ons vol overgave kunnen inzetten voor zijn werk? Zorg ervoor dat je weet dat het goed is waar je mee bezig bent, laten we gaan naar het verhaal van Jezus bij de Samaritaanse vrouw bij de put. In Johannes 4 lezen dat Jezus reist door Samaritaans grondgebied en komt daar vervolgens een vrouw tegen die water put, en Jezus zegt tegen haar of ze te drinken kan krijgen, maar die vrouw had niet echt door wat de bedoeling was en Jezus maakte het duidelijk aan de vrouw in John 4 vers 10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven. En met levend water doelt Christus op zichzelf (hij is de bron)

Met andere woorden, als je weet wat Jezus aan je KAN geven, dan neem je het met volle tuigen aan. Want Jezus zegt zelf in vers 13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven

Met andere woorden hoe dorstig.. hoeveel verlangen hebben wij om te putten bij de bron….. de bron van levend water. Hoe kun je nu dorstig zijn naar Jezus, naar Gods woord. Want als wij beseffen wat God ons heeft gegeven (zijn eniggeboren zoon) dan zou niets ons tekort moeten schieten. Wij hebben immers de kennis dat Jezus ons leidt, wij hebben de kennis dat Jezus ons doormiddel van de Heilige geest de middelen geeft om ons geheel en al in te zetten voor Hem die ons heeft liefgehad… en toch schieten wij vaak als volgelingen tekort, om te komen tot de volle 100%. Hoe dorstig bent u deze morgen naar dat Levend Water.

Als we Matteus 10 er weer bijpakken zien wij tal van instructies die God geeft aan de discipelen, wat ze moeten doen en hoe ze zich moeten gedragen als ze Zijn boodschap uitdragen aan de wereld. Zo lezen wij in vers 16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Als je als mens redeneert wordt je niet blij van zo’n boodschap, ondanks dat Jezus ons erop uitstuurt is het geen gemakkelijk gebied wat wij gaan betreden als wij ons willen inzetten voor Gods Koninkrijk, zolang wij nog op deze aarde bevinden. Jezus is duidelijk, maar het wordt er niet fijner op als hij zegt in vers 17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen; gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de volken.

Hoe kan je je inzetten voor Gods werk als je al van te voren weet dat het geen gemakkelijke reis wordt.. Je bent dorstig naar het levend water, eet van het levend brood, met andere woorden je hebt een relatie met Christus aangegaan, door te leven naar Zijn wil, naar Zijn geboden en toch zegt Christus… je zult worden overgeleverd. Kijk maar om je heen in de maatschappij van vandaag. Als Christen behoor je tegenwoordig al gauw aan de fundamentalistische kant, mensen die principieel kiezen en vaak kiezen voor de onpopulaire zaken in de ogen van de mensen. Wij vieren sabbat, wij staan voor alle 10 geboden, wij belijden Christus. Allemaal dingen waar de wereld in grote lijnen moeite mee heeft. Je zou denken dat God ons meteen behoedt van die omgeving en dat wij kunnen getuigen zonder dat mensen je uitlachen of belachelijk maken.

Kijk maar eens naar Jesaja in hoofdstuk 6, die roeping van God aannam, en riep. Hier ben ik, zend mij, zend mij, zend mij… gaf God hem een opdracht wat ook niet was vrijgemaakt van alle gemakken, in Jes 6 vanaf vers 9 lezen wij Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor – maar verstaat niet, en ziet aldoor – maar merkt niet op. 10 Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde. 11 Toen vroeg ik: Hoelang, Here? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis, 12 en de HERE de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is.

Jesaja moest doorgaan… en toch zouden de mensen niet gaan luisteren. Christus roept ons op in het zendingsbevel.. dat we moeten getuigen, van ons geloof en we weten dat belachelijk gevonden worden, dat mensen vreemd naar je zullen kijken… Hoe kan je je nu vol overgave inzetten terwijl je weet dat niemand naar je zal luisteren.

Wat belangrijk is en wat wij nooit mogen vergeten is dat Jezus ons de kracht geeft door middel van de Heilige Geest om de juist door die problemen heen te gaan. Ook hier weer is de vraag gerechtvaardigd… hoe groot is uw en mijn verlangen… om van dat Levend water te drinken… ook al zit alles (in de ogen van de mens tegen.) Is dat verlangen groter, dan de strijd waarmee wij als gelovigen ook in de wereld van vandaag te maken krijgen?

Kijk maar naar de jonge David, die uitgekozen werd om koning te worden. Die David de besloot te strijden tegen de Filistijn Goliath. wat wij kunnen lezen in 1 Samuel 17, Een sterke reus niet te verslaan… iedereen was bang voor hem. Toch koos David vol overgave om zich in te zetten om deze Godslasterende reus… die de naam van God misbruikte… te wederstaan. David keek naar de reus en in menselijke zin zou je kunnen zeggen.. dat waren reusachtige problemen. Toch ging David dapper de strijd aan, en we lezen er vaak overheen.. Maar voordat David zijn slinger pakte en zijn steen om de fatale klap te geven aan deze machtige reus, zei David in vers 45 “Maar David zeide tot de Filistijn: Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de HERE der heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt. 46 Deze dag zal de HERE u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en u het hoofd afhouwen; op deze dag zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven, opdat de gehele aarde wete, dat Israël een God heeft, 47 en deze gehele menigte wete, dat de HERE niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des HEREN en Hij geeft u in onze macht.

David kon zich vol overgave in de strijd werpen.. omdat hij wist dat Hij het niet is de strijd aangaat, maar de Here. Met andere woorden wij hoeven ons geen zorgen te maken als wij ervoor kiezen om actief te worden in Gods werk…. Hij geeft ons de kracht op de boodschap te brengen, immers het is Zijn Strijd, maar ook Zijn boodschap.

De vraag is de Heer geeft ons kracht, waarom twijfelen wij dan nog. In het boek Richteren lezen wij over Gideon die ook door de Here wordt geroepen om een taak voor hem te doen, De Heer stuurt een engel naar Gideon, en de engel zegt in richteren 6 vers De HERE is met u, gij dappere held. 13 Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer, indien de HERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen?

De reactie van Gideon is vaak die van ons.. wij weten wat God met ons is, maar we hebben twijfel. Waarom laat God dingen toe, gebeurd er wel iets als we gaan evangeliseren? Worden we uitgestoten als wij de boodschap brengen? God hoort de twijfel van Gidoen en zegt… in vers 14 Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers? Net zoals Christus ons erop stuurt zo is ook God voornemens Gideon kracht te geven om Zijn wil gestalte te geven.

Gideon wilde zeker weten dat de Heer met hem sprak en vroeg aan de Heer of Hij erop mocht gaan om een bokje te vinden. God stemt toe tot deze test. In feite vraagt Gideon door middel van een test of God getrouw is in Zijn woord. In hoeverre vragen wij aan God of Hij ons bijstaat als Hij ons roept voor een bepaalde taak of opdracht. Durven wij wel in gebed te gaan en zeggen, `Heer wilt u dat wij in deze straat getuigen of in de volgende`, Durven wij aan de Heer te vragen wat Hij wil dat we doen zullen…. Gideon deed dat, ondanks het feit dat de Heer tot hem zei, `Ik zal je de vijand in je macht geven.`Wij mogen de Heer vragen om duidelijkheid over zijn plannen. Immers God wil dat wij hem dienen uit vrije wil en niet uit angst of argwaan.

Gideon deed precies de opdrachten die hem werden opgelegd en toen Gideon er achter kwam dat dit werkelijk de Here was die tot hem sprak kwam hij in beweging. Hij haalde de palen van aanbidding aan de afgod Baàl allemaal weg. Immers hij begreep dat je niet twee meesters kan dienen. En dat geldt ook voor ons. Als je de keuze maakt om God te dienen, dan kan je niet zeggen… ik kies ervoor om mijn eigen gang te gaan, wanneer het mij goed uitkomt en dezelfde tijd ook doen wat God van mij vraagt.

Je kunt slechts één partij kiezen en voor gaan vol overgave. Het is de Here en wat hij van ons vraagt of Hem of Baàl gaan dienen. Met andere woorden als wij ons vol overgave willen inzetten voor Gods werk, dan dienen wij dus te breken met alles wat afstand brengt tussen ons en God. Jozua was duidelijk, toen het volk van Israel twijfelde over hun rol en taak in het land van melk en honing in hoofdstuk 24 van Jozua vers “14 Welnu, vreest dan de HERE en dient Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der Rivier en in Egypte, en dient de HERE. 15 Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!”

Wij leven in turbulente tijden… er is te weinig tijd om te twijfelen of de Heer ons gaat helpen om de boodschap van redding en verlossing te verspreiden over geheel de wereld. De tijd voor actie is gekomen en niet uit eigen kracht, immers de strijd is van de Here.

Want welke boodschap dienen wij nu uit te dragen vol vreugde en vol van overgave, laten we gaan naar Jesaja het vijfenvijfstige hoofdstuk. In vers 1 staat, “O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk” Nogmaals broeders en zusters de Heer nodigt alle dorstige uit om naar de Here te komen en te nemen van zijn waarheid. Wij dienen mensen te vertelen dat iedereen naar Jezus kan komen, want Jezus heeft de prijs betaald. Hij heeft voor ons geleden en Hij heeft alles gegeven zodat wij mogen leven.

Als dat verlangen nu in je eigen leven is… als je weet wat Jezus heeft betekend in je leven… dan weet je dat niets op deze aarde, of het nu een huis is… een goede baan.. maakt niet uit wat, belangrijker is dat Christus en dan weet je dat je alles voor over hebt om tot Jezus te komen en niets ons laten verhinderen. Met andere woorden je moet je hart en ziel en verstand en kracht vol overgave geven aan HEM. Zodra je hart, ziel verstand hebt overgegeven aan God. Als je bereid bent je boze weg te laten varen en kiest voor Christus . Als je dat hebt gedaan dan pas kan je vol overgave inzetten om die boodschap over te dragen aan anderen. Om God jouw kan gebruiken Daarom zegt de Heer in vers 3, “Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. 3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David.”

Als u weet wat David allemaal heeft ontvangen aan Genade.. dat mag ook deel worden aan ons die zich willen stellen onder de vlag of mooier gezegd, onder de banier van Christus Jezus. David als Koning kreeg wijsheid, kracht, moed durf, was geliefd door God. Om te staan voor de waarheid. De beloften die David ontving in zijn leven, is ook ons ten deel als wij blijven aan Christus zijde. De overwinning die David had over de reus, kan ook onze letterlijke ervaring zijn. Wij leven nu in de hevige strijd tussen Christus en Satan. Door vastte houden aan de beloften van Christus, hoeven wij niet bang te zijn voor alle nare dingen die de boze engelen op onze pad gooit, we hoeven alleen te zeggen. Heer, U dien ik, en geen enkele andere zoals Jozua dat deed.

Wat als wij het levend brood eten, en het levend water drinken… dan gaat ons verlangen naar niets anders uit dan naar meer en meer van Gods woord… meer en meer van de waarheid. Meer en meer van Gods geest. Daarom zegt de Heer in vers 6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN. 9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

De Here geeft ons een opdracht… om Zijn werk te doen. Niet omdat wij uit het doen van goede werken gered worden, Nee dat zeker niet. Omdat God zoveel van u en mij houdt en Zijn zoon gaf aan het kruis om ons te redden van de zonde met een zekere straf…. Die liefde spoort ons aan om te werken in Zijn wijngaard… die liefde zorgde ervoor de dat de discipelen op stap gaan. De eerst voorwaarde is wel dat wij de Here dienen te zoeken.

Zoek de Heer in Geschriften, lees en blijf bidden. Doen wat Hij ons opgedragen heeft. Want onze God is er niet een die zich niet laat vinden. Onze God is er niet die u en mij in de steek laat, niet als wij Hem zoeken in Zijn woord, en ook niet als wij geleid door Gods geest de wijde wereld ingaan en zijn boodschap verspreiden, en laten wij ons niet druk maken of ons evangeliewerk door mensen wordt geaccepteerd of niet. Het enige wat de Heer vraagt van ons, “geef je over aan God en Hij zal voor je zorgen.” Als je vol overgave wilt strijden in het ‘al overwinnend leger’ van Christus, dan moet je gewoon doen wat Hij van ons vraagt.

Wij als mensen maken ons veel te druk, hoe het zal gaan als wij ons inzetten voor Gods werk. Zal God het wel goedvinden, behoud ik mijn positie in de maatschappij? Wat zullen mijn buren van mij vinden als ik spreek over de Heer die ik lief heb. Wat zeggen de mensen op school dat ik mensen help die het minder hebben als ik? Zelfs ik merk in mijn eigen leven dat ik heel erg voorzichtig ben, omdat ik afvraag hoe en op welke wijze God mij gaat helpen als ik mij vol overgave geef in Zijn werk.

Maar de Heer bemoedigt en vertroost ons door te zeggen… “Mijn gedachten zijn groter dan jouw gedachten.” God zegt tegen u en mij.. Maak je niet druk, wat ik zal je leiden volgens op een dusdanige manier dat je zelf nooit voor mogen hebt zou kunnen houden. Immers de Here zegt tegen ons In jes 55:10: “Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 10 Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, 11 alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.”

Als de Heer ons erop uit stuurt op te doen wat Hij van ons vraagt, dan hoeven wij ons niet druk te maken hoe het met ons als volgelingen van christus of met de boodschap zal vergaan. Gods plannen zullen altijd uitgevoerd worden.. als de Heer diegene is ons die ons zendt In de nieuwe vertaling staat het als volgt
zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

De belofte die Christus dus deed aan de discipelen dat Hij ons bijstaat met kracht en majesteit is dus geen loze belofte, in het licht van jesaja 55 kun je zelfs zeggen.. “we mogen in Zijn kracht volbrengen wat Hij ons meefgeeft.”
Als wij strijd en tegenstand ondervinden als wij werken in Gods veld.. dan kregen wij deze prachtige belofte mee uit jesaja 54 vers “14 door gerechtigheid zult gij bevestigd worden. Weet u verre van onderdrukking, want gij hebt niet te vrezen, en van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen. Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen (…) 17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN.”

Broeders en Zusters… toen in de middeleeuwen Christenen op de brandstapel werden gegooid, omdat ze recht wilden staan in hun geloofsleven, waren ze niet bevreesd en zij zagen hun missie, hun opgedragen taak tegenover God niet als mislukt. Zij hadden zich vol overgave gesteld in Jezus. En ondanks dat ze menselijke straffen kregen. De Hemelse beloning wacht hen die zich hebben gesteld onder Christus liefde.

Wij dienen verder de kijken dan tijdelijke winst en kortstondige roem. Zoals die Rus dat zag. Hoe is met u en mijn test van onze vrijheid. Gebruiken wij de vrijheid die wij nu bezitten om NU, nu er nauwelijks tegenstand is op Gods taak vol overgave te volbrengen. Want of wij nu in makkelijke of moeilijke persoonlijke omstandigheden zijn. Een ieder die kiest voor Gods heil, een ieder die kiest voor Gods liefde… die mag leven zoals de Here dat zegt in Jesaja 55 Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen.

Als je leeft in overeenstemming met Gods woord, Als je verlangt naar dat levend water, iedere morgen, iedere dag opnieuw. Dan kan je je vol overgave inzetten voor Gods werk. Dan kijk je voorbij de tijdelijke zorgen van het leven. En heb je alles over om te putten bij de bron van levend water, namelijk Jezus Christus. Als je leeft in overeenstemming met Gods woord en het ook naar handelt.. dan ben je dapper als David en ben je bereid, net als Gideon om alle zaken die scheiding brengen tussen God en de mens weg te leggen. Dan gaat die prachtige boodschap die wij hebben met kracht de wijde wereld in… Geleid door Gods Geest.

We leven in een tijd om een keuze te maken… Kijk naar de wereld om ons heen. God zoekt werkers, want de oogst is groot.. maar arbeiders Zijn er weinig. Laten wij ons inzetten.. Vol overgave. En de belofte dat God ons bijstaat.. is verzekerd… immers alles wat God belooft, zal hij doen.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen