Een hoopvolle boodschap, voor een hopeloze wereld

Heb 6:9-20

De afgelopen zomer was ik op vakantie in Londen. Als ik op vakantie ga, vind het ik altijd fijn om een lokale adventkerk te bezoeken op een sabbatochtend. Hoe pakken ze de diensten aan, wat zijn de overeenkomsten, en de verschillen zoals wij dat hier in Nederland gewend zijn om te doen. En ik was zeker gegrepen door Gods geest toen ik de lokale ouderling hoorde spreken over de bijbel. De prediker gaf aan de gemeente een hoopvolle boodschap.
Immers ook wij komen naar deze gemeente om woorden van hoop, liefde, vertroosting en bemoediging te horen uit Gods woord. Woorden uit de bijbel die zoals Paulus aan timoteus verteld in 2 tim 3, 16” Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,” We zijn hier omdat wij in geloof, een zekerheid hebben, een hoop om te mogen gaan ‘voorbij’ het voorhangsel, om te gaan voorbij de zorgen en ellende van dit leven en te zijn in het nieuwe Jeruzalem. De adventkerk in Amerika maakt ook op die manier reclame voor ons kerkgenootschap. Mensen van hoop.

Op de laatste dag van mijn vakantie liep ik de Londense Westminster kathedraal binnen. Je ziet altijd een stuk kerkhistorie als je oude kerkgebouwen bezichtigd. Goud aan de muren, prachtige beelden. De ene muur was nog prachtiger behangen met Bijbelspersonages, engelen, en Bijbelteksten. Toch gebeurde er iets in dat kerkgebouw, dat mij tot op de dag van vandaag aan het denken zette.

Terwijl ik rondkeek naar al het pracht en praal zag ik hier en daar mensen bidden, u kent wellicht mensen die devoot neerkielen en bidden. Maar in één van de nissen van de kerk zag ik een Oost-Europese dame zitten bidden. Je zag aan haar gezicht dat ze vol emotie zat. Ze keek hopeloos naar een beeld van een ‘heilige’. Hopende en biddende dat het beeld, of waar dat beeld voor stond.. haar zou helpen uit haar nood.

Het hield mij bezig… wat zou ik tegen deze vrouw willen zeggen. Is er wel een hoopvolle boodschap voor deze vrouw. Leef ik wel in hoopvolle verwachting en kan ik die delen met mijn naaste? Deze ochtend wil ik met u uit Gods woord op zoek gaan naar die hoop die dagelijks ons deelgenoot zou moeten zijn. Dat is ook het thema voor deze morgen, een hoopvolle boodschap voor een hopeloze wereld.

Wat is hoop eigenlijk? Veel mensen, net als ik hopen op mooi weer. We hopen dat wij snel een promotie krijgen op ons werk. We hopen dat we geliefd gevonden mogen worden. Maar wat is het hebben van echte hoop. Wat is nu waarlijk ons verlangen. David verwoord het als volgt, “Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel

Dat is Davids verlangen. Want hoop is niets meer en niets minder. Dan een verwachting van goedheid wat wij in de toekomst mogen ontvangen. Als wij hoop op die manier omschrijven. In hoeverre is onze verwachting of verlangen gelijk aan die van David. In Psalm 27:4 namelijk: “Om te verblijven in het huis van de Heren ald e dagen van ons leven en zijn liefelijkheid te aanschouwen.
Die vrouw die in kerk bad, zij dacht wellicht dat het moest via een Heilige die in een ver verleden goede dingen had gedaan. Broeder en zusters. Weten wij waar wij onze hoop op dienen te vestigen. Waar wij die zekerheden kunnen vinden. De vraag die wij deze ochtend dienen te stellen is, verlangen wij wel naar het juiste.

Het is makkelijker voor de mens op deze planeet, te hopen op een nieuwe auto, bijvoorbeeld een ferrari of een gloednieuw huis dan op iets onaantastbaar als het nieuwe Jeruzalem. Wij als volgelingen als Christus weten beter… er is een lied dat gaat als volgt, “My hope is built on nothing less but on Jesus Christ and His rigtheousness.” Mijn hoop is gebouwd op niets anders dan op Christus en Zijn rechtvaardigheid. Is onze hoop gebouwd op Christus, is ons verlangen om echt bij Hem te zijn. Paulus schrijft over de opstanding van CHrtistus aan de gemeente van Korinthe in 1 korinthiers 15:19 “ Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.” Hopen wij slechts voor dit leven of kijken wij verder? Op dit moment gaat het heel slecht in de economie, grote banken gaan failliet, hypotheekrentes stijgen, mensen krijgen steeds moeilijker hun huis verkocht. Gaan wij ervan uit dat de economische recessie slechts van korte duur is en bouwen wij daar onze zekerheden op of kijken wij verder. Zoals wij lezen in Titus 2:11, “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus Paulus spreekt over de verwachtende zalige hoop en verschijning.

Toch zijn er veel mensen, zelfs Christenen, die kijken naar hun bankrekening en verwachten meer geld. Ze kijken naar hun huis en dromen van een Villa. Maar Gods genade is gekomen. Jezus is opgestaan. Niet zodat wij een 1 en zes nullen zien staan op onze bankrekeningen. Jezus is niet opgestaan, zodat wij elke dag, na hard werken onze villa’s met oprijlaan mogen binnenrijden. Jezus is opgestaan voor ons heil, zodat wij onze wereldse begeerten mogen laten varen en dat wij de verschijning van Jezus Christus mogen aanschouwen. We zingen niet voor niets elke sabbat weer “Zal hem zien met eigen ogen.”, “In Christus zijn wij vastgeklampt.”
Wij die het niet verdienen, zo hopeloos, zo levend zonder uitzicht, zijn gerechtvaardigd door het lijden, sterven en opstanding van Christus alleen. Wij hebben hoop… Zolang wij blijven zien op Christus. Immers in Efeze 2:12 lezen wij dat zonder hoop waren dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. 13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

Met andere woorden… wij kunnen pas echte hoop kennen…. We hebben pas een uitzicht op een hoopvolle situatie.. als wij erkennen dat Christus bloed… daar op het kruis op Golgotha ook voor u en mij gevloeid heeft. Nu zult u zeggen, “broeder Riley… dat weten wij toch.” En Daar heeft u gelijk in… Immers als er nog mensen hier zijn die leven in een hopeloze situatie…. Dan is er slechts één antwoord Jezus Christus. Hij is de oplossing en Hij is de gerechtigheid. Maar dan zitten wij toch met een probleem.. Als wij een hoopvolle boodschap of beter gezegd als wij door het lezen van Gods woord ontdekken dat er hoop is voor een ieder die Christus leert kennen en Hem aanneemt als verlosser en zaligmaker, waarom doen wij er dan zo weinig mee?

Raken wij ons vertrouwen kwijt als de grote banken en verzekeringsmaatschappijen om ons heen omvallen? Als het geld wat veilig in de geldautomaten van de bank zit… in eens niet meer uit de muur te voorschijn komt. Wat leeft de bijbel ons over de houding die mensen met hoop hebben. In Klaagliederen 3:22 lezen wij het volgende:
Dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen: 22 Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, 23 elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! 24 Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op Hem hopen. 25 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; 26 goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN;

Mensen die hopen… die de Here verwachten, raken niet in paniek… zij wachten op de Here. En u zult zich afvragen hoe je rustig kan blijven.. terwijl je geld verdwijnt. Er steeds meer immoraliteit is op tv. Hoe je rustig kan blijven als er steeds meer scheidingen zijn, waarom we zoveel dierbare mannen, vrouwen, kinderen missen die ooit eens deel waren van deze geloofsgemeenschap. Hoe kun je stil zijn.. Hoe kan je nog hoop vol zijn in een tijd als deze. Dat doe je door op Gods belofte niet uit het oog te verliezen, wana goeds is de Here voor wie Hem verwachten.

Laten we gaan naar Genesis. U kent wellicht het verhaal van Abraham. Hij kreeg van God een belofte dat hij een groot volk zou krijgen. En u weet. Hij wachtte, en wachtte… maar er gebeurde niets….. Sara.. zijn vrouw wist een handige oplossing en haar gedrag is gelijk aan die van vele Christenen. Abraham kreeft een belofte. En want denkt ‘de mens’ we helpen God een handje, en u en ik weten wat er is gebeurd met de zoon die de slavin Hagar kreeft.. Ismaël. Broeders en zusters… als God ons iets belooft, of met andere woorden als God is uit zijn woord laat blijken door middel van profetie… Laten wij dan niet Gods plan op een andere koers gooien omdat wij de verwachting op die hoop te lang duurt.

Er zijn in de geschiedenis tal van verschrikkelijke dingen gebeurd omdat mensen Gods hoop op een eigen manier interpreteren. God zorgt ervoor dat onze hoop, komt op het juiste tijdstip in de aardse geschiedenis. Wij dienen onder leiding van Gods geest ons in te zetten voor het verspreiden van een hoopvolle boodschap. Wij dienen niet zelf de hemelse belofte waar te maken. Dat doet God. Paulus schrijft dan ook aan de Romeinen, in hoofdstuk 8 vers 24 Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? 25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. 26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, Hopen wij deze ochtend op het geen wij niet zien. Steunen wij op de beloften van God. Geloven wij de ware profeten van God die ons wijzen op dingen die te komen staan, zodat we niet wankel staan in het geloofsleven, maar bouwen op het woord van God en Zijn woorden alleen?

Die vrouw, daar in de Londense Kerk voelde zich hopeloos en verloren. Zij zoekt bevestiging voor haar problemen en zorgen. Maar zij is niet de enige. Buiten dit gebouw, in de huizen om ons heen. Zitten tientallen, honderden mensen in hopeloze, uitzichtloze situaties. Ze maken zich net als ons zorgen over de problemen van deze wereld. Maar zij weten niet.. wat wij weten. God komt ons redden, verlossen uit onze pijn. Mar wat is dan onze taak. Hoe delen wij onze hoop… met hopeloze mensen?

Petrus vertelt ons in 1 petrus 3 altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, 16 en met een goed geweten. Is die hoop in onze harten. Vanochtend, wat heerst deze ochtend in uw harten. Een van wanhoop, van onrust, van onheil. Of leeft u deze ochtend met de hernieuwd vertrouwen die Christus aan een ieder wil schenken.Er is niets ergers dan elke sabbat naar de kerk gaan, horen van de Bijbel en niet leven met de hoop dat God daadwerkelijk alles gaat veranderen. Hebben wij dat vertrouwen, dat verlangen van David om te verblijven in de tempel van de Here iedere dag van ons leven en Zijn liefelijkheid te mogen aanschouwen. We zien Christus nu nog niet van aangezicht tot aangezicht.. maar daar richten wij toch ons hoop. Hoop bewerkstelligt dat we over onze problemen en zorgen om ons heen kijken, naar de oplosser van alle problemen. Daarom zong de Psalmist in psalm 121 “Ik hef mijn ogen op naar de bergen: “vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze wereld heeft Christus nodig, hij is wat de Engelsen zou zeggen, “the real problemsolver” Jezus is de enige die een oplossing biedt voor de zondaar op deze planeet. De enige de hopeloze horizon kan veranderen in een zicht naar de stad Sion, die spoedig komen zal.Juist de aandeelhouder die al zijn bezit in 10 seconden ziet verdwijnen heeft Christus nodig. De vrouw die wanhoopkreten slaat voor een beeld, heeft Christus nodig. Voor iedereen die zijn baan dreigt te verliezen, werkloos is… of wat voor omstandigheid dan ook. Laten we onze zekerheden niet bouwen op tijdelijke winst of tijdelijke roem. Onze hoop dient op niets anders gebouwd te zijn dan op Christus en Zijn rechtvaardigheid. Het enige wat bij dienen te doen is te volharden, zoals wij lezen in Hebreeën 6: 11 Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe. Laten wel vol ijver ons toevertrouwen op het zekere Bijbelwoord. Laten wij werken aan onze schat.. die in de hemel vergaart wordt, een plek waar roest of mot ze niet kunnen aantasten.

Er zijn mensen die in de hoop ontslapen zijn. Leden van deze gemeenten, vrienden, kennissen, mensen die gestorven zijn met die levende hoop in hun harten. Was dan het hopen voor hen tevergeefs.. Omdat ze hebben gehoopt, maar Christus nog niet teruggekomen is. U weet het antwoord. Nee, dat is het niet. God maakt zijn belofte waar. Iedereen die sterft met die levende hoop, geleefd te hebben in overeenstemming met Gods Geboden uit liefde, zal ook op de jongste dag opstaan tot nieuw leven. Omdat zijn, zoals wij dat weten uit Hebreeën 11:13 ze geloofden in een beter land, een beter vooruitzicht. God is niet een God dat hij liegen zou. Hij zal onze hoop niet onbeantwoord laten, zolang wij in de hoop en beloften leven.

Veel mensen, zelfs diegene die jarenlang overtuigd waren van de waarheden Gods, verliezen de moed.. naarmate ze de eindstreep van het leven op aarde naderen, maar juist wanneer men de laatste stappen zet op deze zondige planeet, mag je nu al verder kijken voordat je de ogen sluit voor deze wereld. Daarom is het belangrijk te leven in de verwachting dat Christus zijn belofte waarmaakt. Er is simpelweg geen betere keuze. En het is juist die geloofshouding die nodig is om die boodschap van hoop in Christus alleen aan iedereen in Breda en omstreken te verkondigen.

Het is de hoogste tijd dat de aandeelhouder zijn aandelen inruilt van een bedrijf met geen waarde en kiest voor het enige wat altijd zijn waarde behoudt. Het is vandaag de tijd de hopeloze vrouw bij het beeld van een heilige kiest voor de enige de waard is om al je vertrouwen in te stellen. Vandaag mijn dierbare broeders en zusters is het de hoogste tijd om onze hoopvolle boodschap ten volle aan te nemen. En te delen met onze naaste. Het is een boodschap zoals we dat kunnen in 1 Johannes ons echt reinigt van onze fouten en tekortkomingen. Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. Als wij leven vanuit die belofte van reinheid dan kunnen wij ook de moed vatten die komt als wij door tijdelijke hopeloze perioden gaan…. Een auteur Chesterston schreef eens het volgende over hoop. Hope means hoping when things are hopeless, or it is no virtue at all...As long as matters are really hopeful, hope is mere flattery or platitude; it is only when everything is hopeless that hope begins to be a strength

Welke je als volgt kunt vertalen. Hope betekent echt hopen, als dingen hopeloos lijken of het is geen deugd. Zolang zaken echt hoopvol uitzien, dan is het niets anders dan het strooien met complimentjes. Het is alleen wanneer alles hopeloos is… dat hoop een kracht wordt. Wij hoeven niet als de wereld wanhoopskreten te verspreiden. Wij HEBBEN een hoopvolle boodschap!

Ik weet niet hoe u naar de TV kijkt, de krant leest of het internet afzoekt. Maar broeders en zusters.. in de ogen van de wereld… is de wereld hopeloos. Men heeft geen echte oplossing voor het klimaatveranderingen. Men heeft geen antwoord voor de toenemende desinteresse voor waarden en normen. De leiders van deze wereld zoeken naar een antwoord, om scheidingen terug te latenlopen, mensen elkaar te respecteren. De wereld wordt met de dag meer liefdelozer, kil en onaangenaam. Broeders en zusters. De wereld is echt hopeloos. En in die omstandigheden kunnen wij bouwen op het vaste anker van hoop, Jezus Christus. Die ons een behouden thuiskomst heeft beloofd.

Wij hebben een boodschap voor deze wereld… Een boodschap van hoop, niet alleen voor de dag van morgen, maar juist ook vandaag. Laten we gaan naar het evangelie zoals deze is opgetekend door Lucas 24. Daar lezen wij over 2 discipelen die na het lijden en sterven van Jezus, droevig teruggingen naar het plaatsje Emmaus. Zij waren alle hoop verloren. Tijdens hun tocht huiswaarts waren ze verslagen. Ze hadden in hoop die Jezus, die getrouw volgden, en ze waren overtuigden dat Jezus een leidende rol zou spelen bij de bevrijding van Israel onder de juk van der heersende onderdrukking. Ze hadden niet door een voorbijganger, die langsliep.. de opgestane Jezus Christus was.. en die zei, zo lezen wij in vers 17 “Hij zeide tot hen: Wat zijn dit voor gesprekken, die gij al wandelende met elkander voert? En zij bleven met somber gelaat staan.” Vaak zij wij zo bezig met onze eigen ellende, onze eigen problemen onze eigen zorgen dat wij het niet doorhebben dat Christus nog altijd met ons is. Zoals de psalmnist dat zingt psalm 121, De Heer sluimert noch slaapt.

Christus heeft oog voor uw en mijn problemen en zorgen. Christus biedt ons niet alleen een zorgeloze toekomst op een nieuwe hemel en aarde. Hij is er ook in het hier en nu. Welke hoopvolle boodschap biedt Jezus Kleopas en zijn metgezel. Jezus had niets kunnen zeggen of ze kunnen vertroosten en zeggen kijk Ik ben de Christus ik loop met jullie mee.

Jezus doet iets heel opmerkelijks, in plaats van zichzelf direct bekend te maken zegt Hij tegen mensen die alle hoop verloren waren. We lezen vanaf vers 25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? 27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Broeders en Zusters. Jezus begint bij de geschriften… de bijbel. De getuigen van Jezus… degene die werkelijk hoop kan brengen. Gods woord geeft het antwoord op onze hopeloze situatie. Uit de profetie weten wij dat uiteindelijk alles goed komt voor degene die blijven volharden in de hoop. In Hebreeën 6 lezen wij dat juist dat volhardend geloof in de hoop, juist het geloof is wat nodig is om uiteindelijk voorbij het voorhangsel te kunnen kijken, met andere woorden het geloof wat nodig is om daar te zijn waar u en ik willen zijn.. de nieuwe hemel en aarde.

In een tijd waarin het niet zeker is of wij morgen nog ons huis kunnen betalen. In een wereld waar mensen moedeloos, troosteloos zijn… daar kan Gods Woord een oplossing voor bieden, Immers het woord getuigt dan Jezus Christus degene die Zijn leven gaf.. zodat hopeloze zondaars, de mogelijkheid wordt gegeven om te leven met een vurig verlangen om Hem te zien met ‘eigen ogen’.

Jezus gaat met deze discipelen mee, en op hun uitnodiging gingen ze maaltijd houden met hen. En we lezen dat ze het pas door hadden dat Jezus met hun wandelde nadat het brood werd gedeeld en Jezus de zegen uitsprak. Worden onze ogen op tijd geopend dat Jezus met ons meegaat. U kent de uitspraak van de Emmaüsgangers.. “was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften openende”in vers 32.

Hoe vurig is deze ochtend ons verlangen. Wat is er in uw en mijn leven voor nodig zodat wij leven met die verwachting in onze harten? Een hoopvolle boodschap verspreiden kan alleen als je zelf doordrongen bent dat die boodschap er werkelijk toe doet. Ik ben in kerken geweest waar mensen hartstochtelijk konden praten over hun nieuwe auto. Ze konden mij vertellen dat met hun nieuwe auto ze plaatsen konden bereiken die met hun vorige auto onmogelijk leek. Ik heb mensen ontmoet die mij konden vertellen dat zij het mooiste huis hebben gekocht wat er maar te vinden was en ze hadden de hoop dat het aan al hun verwachtingen zou voldoen voor lengte van jaren.

Het is goed en aardig dat mensen een hoop koesteren op goede tijden en dankbaar zijn voor de zegen die ze in het hier en nu ontvangen. Maar wij als Christenen, steunen en kijken toch vooruit naar iets veels beters, Iemand met werkelijke eeuwigheidswaarde namelijk, Christus Jezus. Wij leven in een tijd dat de wereld een hoopvolle boodschap nodig heeft. Mensen vertrouwden de bank, hun verzekeringmaatschappij, helden uit het heden of zelfs heiligen uit het verleden. En blijkbaar alles waarin zij hun vertouwden legden dreigt te verdwijnen als sneeuw voor de zon.De vraag deze ochtend…. Zijn wij daarvoor de aangewezen personen om onze naaste te vertellen over Jezus Christus? Petrus zei dat wij altijd rekenschap moeten kunnen afleggen over de hoop die in ons is, aan onze omgeving.

In deze periode van kredietcrisis, voedselcrisis, oliecrisis, gebroken gezinnen, hongersnood, haat en nood. Heeft deze wereld rust nodig. Jezus zei niets voor niets komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Hij zei niets voor niets om de juk van je schouders over te nemen en aan Hem te geven. Jezus zei niet voor niets dat je je schatten moet verzamelen in de hemel waar roest en mot ze niet kunnen aantasten. Ook al ontkomen wij niet aan de effecten van deze zondige wereld. In Christus hebben wij wel de rust omdat wij in ons geloof een rotsvast vertrouwen opbouwen. Wij zijn geroepen om te getuigen. U en ik in deze zaal, hoe oud of hoe jong dan ook

Jezus Christus zo leert de Hebreeënbrief ons, heeft alles meegemaakt wat wij ook doormaken. Toch was hij dagelijks in contact met de Vader en leerde hij uit het woord? Is dat niet de houding de hopeloze zondaar aan dient te nemen? Want wat de vrouw daar in de Londense kapel had moeten horen was dat Jezus een oplossing is voor haar hopeloze toestand. Wat de aandeelhouders moet horen is dat Jezus de enige zekere belegging en verzekering is op deze wereld. Wat de mensen in Breda en omgeving moeten horen is dat Jezus een anker is, een zekere hoop, Een God die niet liegt, maar eentje die redt, zelfs al kost het, het leven van zijn eniggeboren Zoon..

Er wacht ons een belangrijke taak… door vast te houden aan de Bijbelse Woord, zoals Paulus aan Timoteus schrijft ons opbouwt en vermaant en deze te delen met onze naaste… niet alleen met onze mond, maar geleid door Gods geest in al onze doen en laten. Vooral nu, laten wij niet bij de pakken neerzitten, laten wij vooral nu niet opgeven. Maar neem de worden van de psalmist in acht die zegt in ps 31:25 “Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.” Ook al krijgen we weerstand.

Wij hebben een boodschap waarop je kunt bouwen… rotsvast, onwankelbaar en gevoed met liefde. Laten wij geen moment verliezen om te getuigen van de rechtvaardigheid van Christus in onze gezinnen, onze families, op school of op ons werk, in onze buurten, dorpen en steden. Want Paulus leert ons dat De God nu der hope ons vervulle … met louter vreugde en vrede in ons geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes. In die zekerheid mogen wij wachten op de komst van onze Heer en Heiland. En weet wat Hij belooft dat zal Hij zeker doen.

AMENOverdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen