Wandel waardig

Efeze 4:1-6
Wie wil er niet gewaardeerd worden? Wij vinden het fijn als wij op het werk een schouderklopje krijgen als wij een moeilijk opgave tot een goed eind hebben gebracht. We vinden het fijn als onze partner, af en toe thuis komt met een bosje bloemen of een hartelijke begroeting voor het goeds wat de ander doet.
Een mens zonder waardering zal zich in deze maatschappij niet lang staande houden. Volgens de dikke van Dale, Neerlands belangrijkste woordenboek zegt dat waardig zijn, achting betekend, iets waarvoor je eerbied hebt verdiend. Met andere woorden anderen moeten erkennen dat je er recht op hebt.

Stel u eens voor dat een jonge bediende in de supermarkt, dag in, dag uit hard werkt en in de ogen van zijn collega’s maar weinig betekend… hoe zou zo’n jonge bediende zich voelen als de supermarkt chef zou zeggen, “Jij bent een goede werker”. Die jongen straalt dan helemaal op en zal er alles aan doen om, die goede werker te blijven zoals de supermarktchef dat graag zou willen zien, ondanks het feit dat anderen dan niet gunnen… die bediende zou er alles voor willen doen, om gewaardeerd te vlijven
Hoe zit het dan met ons geloofsleven? Willen wij óók in ons geloofsleven ‘waardig’ gevonden worden… Willen wij achting verdienen? En kan je waardig wandelen uit eigen kracht of de waardering uit eigen initiatief verkrijgen. Immers wie wil niet de waardering ontvangen van de Almachtige, want daar gaat deze overdenking over… Waardig wandelen.
U kent alle de volgende tekst uit Romeinen 3:23, “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,” Wij, allen hier aanwezig in deze zaal en daarbuiten voldoen niet op eigen kracht ‘waardig’’ genoemd te worden. Immers als je zondig bent, kun je in geloofszin nooit waardig genoemd worden.

Ook al mag je de beste predikant of evangelist zijn op deze wereld rondloopt, ook al ben je altijd de eerste aanwezig in de kerk op sabbatochtend, ook al bezoek je alle zieken in je wijk, 3 keer per week. Je krijgt niet meer ‘achting’ of verdiende eerbied van God voor het simpele feit wat je ‘uiterlijk vertoont’ naar wie dan ook op deze planeet. Immers het is Jezus zelf die de volgende doordringende woorden tot ons spreekt in Matt 7:21 “ Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”

Immers het gaat niet om wat je zegt of denkt te doen in de naam des heren. Het gaat of je de wil, wilt doen van de Vader. En een ding is zeker.. je kunt nooit Gods wil doen als je niet bereid bent te bekeren. En Christus te accepteren, is het begin van elke ‘waardige wandeling met God. Het gaat dus voornamelijk met welke motieven je God wil dienen. Wil je waardig bevonden worden door de wereld, of zelfs in de kerk voor wat je doet… of voor wat Christus van je vraagt.

Twee mannen uit het nieuwe testament wisten welke plaats ze bezatten ten opzichte van Jezus. Laten we eerst gaan naar Johannes de Doper, degene die de wegvoobereider was voor Jezus Christus de Messias, de roepende in de Woestijn… die een weg moest banen voor de Grote Profeet die komen zou. Hij werd gewaardeerd door vele volgelingen, Isreälieten, ze volgden hem, Ze hielde Johannes de Doper in hoog aanzien, voor de woorden die hij sprak, voor het dienstwerk wat hij deed voor God. Mensen noemden hem een Elia… maar wat zijn Johannes de Doper van zichzelf? In Matteus 3:11, zegt Johannes de doper, “Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.”

Hij sprak over Jezus, Hij is degene die waardig genoemd te worden. Johannes zegt dat hij het zelfs niet waard is op de schoenen van Christus te dragen. De eerste houding die de gelovige en ongelovige dient te houden ten opzichte van Christus is dat wij het eigenlijk niet verdienen om ‘waardig’ genoemd te worden.. we zijn zondig… ons handelen is ten opzichte van Christus niet volkomen. Toch is het Christus die zich door Johannes de Doper, laat dopen. Ook al vond Johannes de Doper zich niet waardig.. toch heeft Christus hem die waardig plaats verleent waarom? Johannes had geloof in Christus en wandelde dienoverkomstig de wil van God.

Een ander goed voorbeeld vinden wij in het verhaal van de Romeinse Hoofdman. We gaan naar Matt 8, daar lezen wij dat Jezus onderweg was en kwam langs de plaats Kaufernaum, we lezen dat deze Romeinse Landheer, een knecht had die heel erg ziek was en op sterven lag. Deze hoofdman had gehorod van de daden van Jezus Christus en ging hem tegemoet en vroeg of hij genezen kon worden.. Toen vroeg Christus of hij met de man mee zou gaan.. en toen zij de hoofdman in vers 8, van hoofdstuk 8; “Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen.” De hoofdman voelde zich niet waardig ten opzichte van Christus… maar een ding had deze hoofdman niet, vrees om naar de grote Rabbi te gaan en een verzoek in te dienen. Ondanks het feit dat wij, niet als de hoofdman ons op welke denkbare manier ‘waardiger’ zouden kunnen indenken dan Christus. Toch is het vrij om naar Hem te gaan en vragen te stellen. U kent het verhaal. Op het woord des Heren wordt de knecht genezen.. maar Jezus zei nog iets meer opmerkelijks over de geloofshouding van deze Romeinse hoofdman, in vers 10 “Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden!” Ook al deze man niet dezelfde kennis van de geshriften als de Joden die hadden, toch was het geloofshouding of de waardige wandel die deze ‘onwaardige man’ had, dat Jezus zei deze man een groot geloof heeft, groter dan de inwoners Israel zelf. Twee mannen… die zichzelf ‘onwaardig vonden ten opzichte van Christus, maar toch door Christus waardig werden bevonden.

Kan dan ook ons deel worden, mogen wij, kunnen wij ook waardig bevonden worden. Jazeker… Immers Christus is waardig genoeg om ons die gunst te verlenen. Wij kunnen lezen in het laatste Bijbelboek, de Openbaring, of er iemand waardig genoeg zou zijn op het boek te openen. Wij kunnen dit lezen in Openbaring hoofdstuk 5, Men zoekt naar iemand die het boek en de zeven zegels kan openen.. maar het lijkt of iemand geschikt is.. Johannes moest zelfs huilen, in vers 4 “En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien.” Maar in zijn visioen zegt een van oudsten in vers 5 “Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.” Degene die zonder zonde is, afstammeling van Koning David. Jezus Christus zelf is waardig. Waardig om het boek te openen.. Hij heeft de achting en de eerbied verdient… immers Hij gaf zijn leven aan her kruis voor ons, zodat we door genade behouden kunnen worden. Hij heeft de eerbied verdient, om andere óók waardig te noemen. Het is Jezus.. die het waardig is om aanbeden te worden, Dat men zelfs in de hemel zingt, zoals we lezen in vers 11 “11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getalwas tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 12 zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. “ Jezus wordt zelfs meer waardig geacht dan door de hoogste profeet onder de joden… Mozes, zo lezen wij in Hebr 3:3 “Want Hij [Christus’ is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd.”

We zijn dus niet waardig uit eigen kracht.. maar door Christus… ten minste, als wij het offer van Jezus Christus aannemen, en ons leven overeenkomstig Gods wil naleven. Jezus leert ons in Matteus 10 hoe wij ons dienen op te stellen. In vers 32 lezen wij dat Christus wil dat wij Jezus ‘erkennen’ bij onze naaste, met andere woorden.. Als je vindt dat waardig bent door Christus.. schaam je er dan niet voor om over hem te spreken.

Als u een pluim heeft gehad van uw baas, man, vrouw of docent.. dan praat u er toch ook met andere over, hoe u waardering heeft gekregen. Nu mijn lieve broeders en zusters, wij hebben waardering gekregen van de enige die de waardering toekomt. Dat is Christus zelve.. Maar Christus vraagt nog meer voordat wij waardig gevonden worden. Hij vraagt van ons totale overgave, een echte keuze, Immers zo zegt het schriftwoord, een keuze maken voor Christus maakt je niet populair maar juist ervoor zorgt dat er strijd komt, Je zult dus niet per se waardig geacht worden door je omgeving. Misschien wel afkeuring omdat je waardig gevonden wilt worden door Christus. En daarom zegt Christus in vers 37 “37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 38 en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.”

Als je niet bereidt bent om Christus te volgen… dan kun je niet waardig bevonden worden door Christus. Hij heeft ons waard geacht, zo lezen wij in 1 tessonilenzen 2:4 “Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die onze harten keurt.”
Is het niet mooi, wij worden niet waardig geacht zodat wij in een hoger aanzien komen bij de mensen om ons heen (in eerste instantie), maar juist bij God. Wij dienen dit goed te onthouden als wij ons inzetten in ons dienstwerk voor God naar onze naaste in deze maatschappij. Je wordt niet waardig geacht, zodat iedereen om je heen je schouder klopjes kan geven en kan zeggen,.. Wat bidt je mooi, wat preek je mooi of zelfs wat zing je mooi. Je wordt niet waardig geacht omdat je zieken bezoekt of genezing van gebed uitspreekt over zieken. Je wordt waardig geacht omdat je geloof in de daden die Christus deed voor u en mij aan het kruis op Golgohta en dat wij hem dienen uit eerbied en liefde, in de doen, door Gods Geest, de wil van de God de Vader.
Nu wij weten dat wij waardig genoemd mogen worden, Door Christus alleen, komt het er dus nu op aan, hoe wij waardig kunnen wandelen, Laten wij gezamenlijk lezen wat Paulus hierover zegt in de brief aan de Efeziers hoofdstuk 4, vanaf vers 1, Paulus roept op – terwijl hij gevangen wordt gehouden in Rome – om ‘waardig te wandelen volgens de roeping, waarmee je geroepen bent’ In de verzen die hierop volgen lezen wij 2 gebieden waarop we waardig dienen te wandelen. De eerste is je houding naar je naaste toe, namelijk “wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde”

Je gedrag als een Christen is zeer belangrijk… immers hoe kan je waardig zijn als je wel de woorden spreekt uit de Bijbel.. maar niet het gedrag vertoont. Daarom is het belangrijk om de vrucht van de Geest in je leven te hebben, zoals we die kunnen lezen in Galaten hoofdstuk 5. Wil je de achting verdienen die ons toekomt van Christus, wees dankbaar met hetgeen je krijgt van God. Ga niet meteen in de aanval als er iets gebeurd van je niet meteen gunstig stemt en wacht af wat God je geeft.
Naast onze houding, is ook waardigheid in ons geloofsleven belangrijk, daarom moeten wij ons inspannen om samen te werken met alle gelovigen die Gods wil in hun leven willen doen (dit is iets anders dan oecumene) immers, zo schrijft Paulus vanaf vers 4 “één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.”

Immers wij zijn niet waardig op ons eigen, wij worden geroepen door Christus, net als een ieder de de stem van de Here hoort in zijn leven. Waarom, om Christus aan te nemen zoals we dat kunnen lezen in hoofdstuk 4 van de Efeze brief. Dat wij en nieuwe levenshouding, een nieuwe levenswandel aannemen, zodat wij In Christus waardig gevonden mogen worden (en blijven). Zo lezen wij in vers 17 “Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.”
Als je niet waardig wandelt… dan leef je alsof je Christus nooit hebt gekend, of in ieder geval niet beseft dat wij door Hem waardig mogen en kunnen wandelen.. Immers door het Woord zijn wij niet onkundig maar kundig. Zoals we kunnen lezen in vers 20 “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.”

Waardig wandelen is loslaten wat ons scheidt van Christus en leven zoals God dan van ons vraagt. Het is meer dan 2 woorden. Het is meer dan een schouderklopje van iemand die je kent. Waardig wandelen is kiezen om te leven zoals Christus wil dat wij leven. Eerbied krijgen.. niet uit eigen kracht, of uit menselijke motieven. Maar waardig wandelen omdat wij iets hebben ontvangen wat alleen kunnen krijgen van iemand die “echt’ waardig is, namelijk Christus zelf.
Paulus wilde de inwoners van tessalonki voornamelijk bemoedigen om te blijven wandelen, waardig van de roeping. Hij schrijft zelfs in zijn eerste brief in het tweede hoofdstuk vers 11 “ Gij weet trouwens, hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden, 12 en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.”

Als gelovigen moeten wij elkander aansporen om te wandelen overeenkomstig de roeping van Christus, waarom, Paulus geeft zelf het antwoord. 13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 14 Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. Waarom moeten we elkaar aansporen.. omdat wij behouden zijn door Christus. Wij hebben het evangelie gehoord.. Het goede nieuws.. dat iemand die het totaal niet verdiend.. wij dus… iets mogen krijgen wat alleen Christus heeft, namelijk waardigheid. Wij mogen delen in de Heerlijkheid van Christus, is dat niet voldoende reden om waardig te zijn en te blijven door middel van Gods Geest.

Immers er kleven grote gevaren als je niet waardig wandelt. Christenen die niet waardig wandelen, hun aanbidding is zelfs een gruwel in de ogen van de Heer, zoals we kunnen lezen in Jesaja het eerste hoofdstuk, daar zegt de Here zelf. In vers 12 staat een indringende oproep “Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te treden? 13 Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering. 14 Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last.”

Als wij denken Christus te dienen, met het doen van rituelen, en gewoonten. Hoe goed ze ook zijn (tienden, gezond leven) dan is dat zeker niet gelijk aan waardig wandelen. Maar zelfs onwaardig in Gods ogen. Een gruwel, echt waardig wandelen, komt door bekering. Daarom moeten wij elke dag vragen om vergeving van onze fouten en tekortkomingen. Daarom zegt de Heer in vers 16, precies dezelfde zaken op de Paulus ook richt aan de inwoners van Efeze in het vierde hoofdstuk van de gelijknamige brief. Namelijk “Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; 17 leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.” Je levenswandel moet veranderen. Onze houding dient te veranderen., echte bekering is wat God van ons vraagt. Niet alleen als je kiest om gedoopt te worden. Het is immers een levenswandel met God. Op weg naar het nieuwe Jeruzalem, daarom zegt de Heer in vers 18, “al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. 19 Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten;” Bent u gewillig te luisteren naar degene die zegt, dat u waardig bent om met Christus te wandelen. Zijn wij deze ochtend bereid om te luisteren zodat wij mogen dele in het goede wat God ons wil bieden. Het antwoord is duidelijk wandel waardig! Geef dus je lasten en zorgen aan God, vraagt en vooral blijven vragen om vergeving van zonden

Niet alleen onze offers dienen waardig zijn. Als wij niet waardig wandelen dat is zelfs ons geloof, waardeloos in Gods ogen. Laten we kijken wat Paulus hierover schrijft aan de inwoners van Korinthe het eerste boek hoofdstuk 15, vers 17, “Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.” Paulus spreekt hier over de opstandingkracht van Jezus. Veel mensen ‘zeggen’ dat ze geloven dat Christus is opgestaan uit de dood, maar geloven niet in de opstandingkracht van Christus. Immers als hij niet was opgestaan, was er geen genade en zonder genade hadden wij nooit waardig geacht kunnen worden, en zou er nooit een opstanding uit de dood zijn tot eeuwig leven voor ieder volgeling van Christus

Veel Christenen denken dat zij niet waardig zijn, ook al zeggen ze dat Christus ze heeft aangenomen. Broeders en Zusters. Wij zijn behouden niet uit eigen kracht, maar door genade. Ook al waren wij in de macht van de zonde. Christus heeft genade bewerkstelligt door het kruis op Golgotha en Zijn opstanding. We dienen te beseffen dat wij waardig zijn… NIET uit onszelf.. maar Door christus zelf. Als ij niet geloven in de levensreddende daad van Christus, ruim 2000 jaar geleden. Dan lukt het je niet om nu waardig te wandelen, je dreigt dan te lopen op twijfels en verdriet. Laat het niet zo zijn dat je geloof, geen uitwerking in je leven heeft. Wij dienen geen dode koning, maar een die waardig is om aanbeden te worden. Zijn daad aan het kruis.. geeft ons een reden om hem te eren en prijzen, en te leven overeenkomstig Gods wil. Zodat wij die het niet verdienen.. mogen leven van nu aan tot in eeuwigheid. Enkel en alleen door waardig te wandelen.

Het laatste grote gevaar voor de gelovige en niet te leven overeenkosmtig je roeping is dat alles wat je doet in de kerk er niet toe doet als je niet waardig wandelt met je naaste. Door wat je zegt of hoe je met je omgeving handelt. Zo lezen wij in Jakobus hoofdstuk 1 vanaf vers 26, het volgende “26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. 27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. “

Wij dienen op 3 terreinen waardig te wandelen, door niet te zondingen tegen God en medemens, door niet te wantrouwen hetgeen Christus ons 100% heeft toevertrouwd door zijn Woord en belofte aan ons en ons houding tegenover onze naaste, zodat wij ware getuigen mogen zijn in Gods Koninkrijk. Waardig Wandelen is wandelen in standvastigheid, niet bang zijn wat de wereld ons in de schoenen schuift, “ Wat er ook zal gebeuren tussen nu het het moment de Christus ons komt halen op de wolken des hemels… weest standvastig, zoals Paulus ons vertelt in zijn brief aan de filipenzen het eerste hoofdstuk vers 27 en verder “Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat gij vaststaat in één geest, één van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, 28 zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hún verderf, doch van úw behoud, en dat van Godswege. 29 Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, 30 in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. “

Wij moeten soms lijden, voor deze wereld… ook al zijn wij waardig in Gods ogen.. we krijgen niet altijd de eerbied en de gepast aandacht die wereld zou geven als u Multimiljonair zou zijn. Of als een directeur zou zijn van een groot bedrijf. U krijgt niet altijd de eer die de wereld u wilt geven, en soms wordt u gepest, geplaagd en apart gezet. Omdat u niet leeft naar de maatstaven van deze zondige wereld.. maar naar de Heilige vereisten van God. Immers, zoals Paulus dat zegt, wij hebben genade verkregen.. niet alleen om waardig te geloven, maar zeker ook om waardig te wandelen en zelfs voor ‘Hem’ te leiden.

Weest standvastig. Wandel waardig.. zodat de woorden van Jezus in openbaring 3 ook voor ons bewaarheid mogen worden.. Immers degene die waardig wandelen worden gekleed in gerechtigheid. Zoals we lezen in opb 3:4. Er zullen mensen zijn die waardig wandelen, die leven overkomstig Gods wil, en daarvan zegt Jezus “en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn.

5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

Alle die nu waardig wandelen, met Jezus, Alle die nu beseffen dat wij zonder Jezus nooit zelf waardig kunnen worden. Iedereen die beseft dat waardigheid betekent handelen in, zowel in woord als daad, dat waardigheid ook betekent in relatie tot God als je Naaste, Voor een ieder die beseft dan onwaardig handelen, hetzelfde is als ‘valse godsdienst, valse aanbidding en valse offers.

Voor een ieder die dat beseft en nu waardig wandelt is er hoop… er is hoop omdat (efeze 4:7) Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.

Kies vandaag om volledig te leven voor Christus. Hij is waardig om aanbeden te worden. Hij is degene die ons waardigheid heeft verleend. En hij belooft ons een behouden thuiskomst met witte klederen in het nieuwe Jeruzalem. Hij is degene die ons de enige schouderklopje kan geven die wij als mensen nodig hebben. Hij brengt ons immers voor eeuwig thuis. Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En weet; alles wat Hij belooft, dat zal Hij zeker voor ons doen.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen