Een ongemakkelijke waarheid, getuigen in je omgevi

Schriftlezing matteus 13:53-58 | Lucas 4:16-32 | Handelingen 17:32

Wij als Christenen, zijn geconfronteerd met een levensreddende boodschap, een boodschap waar wij bewust, vol overtuiging door Gods Geest, Ja op hebben gezegd. Wij hebben Ja gezegd, toen Christus ons vroeg om ons last aa44n Hem over te dragen. Wij hebben ja gezegd toen Christus ons vroeg om ons oude leven te begraven en op te staan in de volheid van nieuw leven..

Toen wij de profetieën hoorde uit Daniel en ook die in Openbaringen, zeiden we Ja, dat het profetisch woord tot op de dag van vandaag standhoudt en dat de laatste belofte die Christus aan ons deed, gestand zal doen. Immers het was Jezus zelf die zij, “en zie ik ben met u, al de dagen van uw leven.

Het was Johannes gevangen op het eiland Patmos… die wist wat het zou betekenen als je Ja zou zegen tegen de visioenen die Hij kreeg en wist dat wat er zou gebeuren aan het eind van de aardse geschiedenis, namelijk de gebeurtenissen bij Jezus Zijn tweede wederkomst naar deze aarde, geen enge of vervelende gebeurtenis is Johannes schreef zelf in de eerste paar woorden van de openbaring het volgende… Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. 2 Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Wij hier aanwezig in deze zaal, op deze sabbatochtend, worden door Gods Geest aangespoord om aandachtig te zijn.. Immers wij zijn de dienstknechten van de Here die het goede nieuws van het Koninkrijk verspreiden in de wereld om ons heen.

Johannes zegt zelf in vers 3, “Gelukkig zijn die lezen wat er opgetekend staat in de profetie, en nog beter die de woorden van wat er zal gaan gebeuren vast houden… want ze zijn bewust dat er nog maar weinig tijd is.”

De boodschappen in Daniel en nog sterker in Openbaring is geen gemakkelijke kost, voor iemand die niet wilt studeren in deze boeken. Het is nog moeilijker te verstaan die helemaal geen verlangen hebben naar de woorden van de waarheid uit de Bijbel. Paulus was zeer duidelijk aan de inwoners van Thessaloniki, over wat er gebeurd als mensen de woorden van vermanning en waarschuwing terzijde schuit in de tweede brief van Paulus aan die stad, schreef hij; Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 2 tess 2:9-10.

Blijkbaar is het goede nieuws wat wij brengen, niet iets wat mensen met beide handen willen aangrijpen. Dat is zeer spijtig te noemen. Daarom zegt Paulus in de eerste brief aan de Tessalonicenzen zelf in hoofdstuk 5 vanaf vers 16 Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.

We worden aangespoord om blijmoedig te zijn in ons leven, en in alle ernst de boodschappen die de Heer doet aan ons in acht te nemen.

Daniel had moeite om de gezichten die hij kreeg, geestelijk te verwerken… Het zat hem behoorlijk dwars. In Daniel 8 legt een engel uit wat er in de toekomst te gebeuren staat en vanaf vers 26 lezen wij: ”En het gezicht van de avonden en de morgens, waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Gij nu, houd het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst, En ik, Daniël, was uitgeput en was enige dagen ziek; daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de koning. En ik was verbijsterd over het gezicht, maar niemand merkte het. Daniel werd door de engel gerust gesteld dat hetgeen hij zag.. een ‘ongemakkelijke waarheid’ iets is voor de verre toekomst.

Wel die verre toekomst waar Daniel over schreef tijdens de Babylonische ballingschap… die tijd is nu aangebroken. We lezen in Daniel 12 dat naarmate de tijd voortgaat.. mensen, en voornamelijk Christenen meer inzicht zouden krijgen over wat er moet geschieden voordat Christus wederkeert.. In Daniel 12 vers 4 lezen wij: Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

De boeken die qua kennis gesloten en verborgen waren.. worden nu ontsloten. Ze worden geopend opdat de gelovigen standvastig mogen zijn voor wat er nog staat te gaat gebeuren. En omdat wij weten, zoals Jezus dat vertelde, dat de wederkomst zal zijn als een dief in de nacht. Op een moment dat niemand dat verwacht.. dat Hij terug zal komen. En dat er een tijd van benauwdheid zal komen voordat Jezus wederkeert. Het mooie is dat, zoals de profeet Amos ons verteld, de Heer eerst Zijn kinderen op de hoogte stelt voor wat er gaat gebeuren. Wij hoeven niet onkundig te zijn, wat er gaat gebeuren. De waarheid van Gods wordt werkt voor de gelovige altijd bevrijdend. Die bevrijding schenkt God een ieder die er voor open wilt staan.

Wij hebben een hoopvolle boodschap, eentje die moet verkondigd moeten worden. Maar om de boodschap te willen begrijpen.. moeten mensen stappen uit het ‘denkwijze’ van deze postmoderne tijd. Wellicht heeft u het gehoord in het nieuws, dat enkele Christenen proberen te vertellen dat God diegene is geweest die Hemel en Aarde heeft geschappen in 6 letterlijke dagen. De spot en hoon die de makers van deze volder kregen was verschrikkelijk. Tot doodsbedreigingen aan toe.

Atheïsten (dat zijn mensen die het bestaan van God ontkennen) willen zelf op posters in bushokjes en billboards langs de grote wegen laten zien dat God niet bestaat en dat mensen hun leven moeten leven zoals ze gewend zijn, alsof er niets aan de hand is.

Het was Jezus zelf die in Matteus vertelde dat de mens gewoon ze gang gaat alsof de profetieën nooit verkondigd waren. Zo zegt in Hij in Mat 24 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Mensen zullen onverschillig zijn voor de woorden van de Heer. Paulus verteld tegen de jonge Timoteüs hoe de mensen zullen reageren, als ze in contact komen met mensen die het zuivere Woord van God willen preken en zichtbaar willen getuigen in de wereld vandaag de dag in 2 tim 4.3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Paulus geeft ons het volgende advies, hoe wij de boodschap dienen te brengen in een wereld die niet luistert, hij schrijft in vers 2 van 2 Tim 4, “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.” en vervolgens in vers 5. “Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.”

Het lijkt wel op Paulus het zo gemakkelijk brengt. Hoe moeilijk is het niet om een boodschap te verkondigen die de wereld niet wil horen. Denk maar eens aan Noach, die predikte 120 jaar dat er regen vallen zou…. En niemand werd gered, behalve zijn eigen gezien en van al het dier op het veld een paar en van de reine zelfs meer.

Je zou ontmoedigt raken, Paulus roept ons op het ‘Lijden” te; aanvaarden. Maar niemand in deze zaal vindt het prettig om met veel pijn en moeite iets te doen, waarna mensen zeggen.. “die boodschap die JIJ brengt.. die bijbel waarin jij gelooft… dat is niet voor mij… geef de boodschap maar aan een ander.”

Paulus schrift aan de Romeinen brief, in hoofdstuk 10 dat geloven alleen komt.. als onze toehoorders met hun mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; vers 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Er is redding voor een ieder die het woord aanneemt, Immers “16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

En omdat wij niet schamen voor de boodschap, ,gaan wij ook die wijde wereld in, Want hoe kunnen ongeloven gered worden… Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. Rom 10:14

Gesteund door de belofte van Jezus…. Na het uitspreken van het zendingsbevel, welke we lezen in Matt 28,.. weten wij dat Hij met ons zal zijn. Zoals Jezus zegt En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Wij kunnen dus van Jezus leren hoe hij omging om een ‘ongemakkelijke’ waarheid voor deze wereld over te brengen. Immers, Jezus was gekomen om ons zondaren te redden van de ondergang en de loon van de zonde.. de tweede, eeuwige dood.

In Lucas 4 lezen wij over de eerste daden die Jezus deed nadat hij werd gedoopt door Johannes de doper en Hij zijn drie en een half jaar van missie deed in deze wereld. In Lucas 4 vers 14 lezen wij dat Jezus terugkwam in de Stad Nazaret. In deze stad voedde Jozef en Maria, de door God toevertrouwde zoon aan hen ,op Nazaret stond niet bekend als een plaats van goede afkomst. Zelfs de eeste discipelen hadden in eerste instantie moeite om de wijze woorden te accepteren van iemand die uit die stad kwam, zo zei Filliups tegen Natanaël in Johannes 1:46, “Filippus vond Natanaël en zeide tot hem: Wij hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret. 47 En Natanaël zeide tot hem: Kan uit Nazaret iets goeds komen? Filippus zeide tot hem: Kom en zie.

Als wij getuigen van de waarheid die God ons heeft gekregen, zal men altijd vreemd opkijken. Als eerste zullen mensen kijken naar onze afkomst, komen wij uit een lange familietraditie van theologen, of predikanten, is de buurt wij zijn opgegroeid wel een buurt waar je mensen verwacht van goede komaf. Het is mooi om te zien dat Jezus kwam uit een buurt waar je niet in eerste instantie iets zuiver en goeds verwacht. Filliupus wist dat hij, wel het goed had gevonden. Immers het was Filliupus die de woorden “Volg Mij’ hoorde en meteen Jezus volgde.

Natanaël reageert zoals vele ongelovigen maar ook gelovigen zouden reageren.. “eerst zien dan geloven.” Mensen willen bewijs dat de boodschapper goed en getrouw is… Ze willen zichtbaar (en als het kan tastbaar) bewijs. Daarom is niet alleen wat wij zeggen belangrijk, maar vooral hoe wij handelen. Ons gedrag, onze handelingen en onze woorden kunnen sceptici door middel van Gods Geest doen veranderen van hun gedrag. Het gebeurde bij Natanaël. Het kan ook bij anderen gebeuren.

Jezus was hier zeker van bewust. Toen hij dus terugkeerde naar de stad waar hij opgegroeid was, ging hij ook daar preken, onder de mensen die Jezus hebben zien opgroeien bij de timmerman Jozef en zijn vrouw Maria. En wat hoe reageerde de mensen op de woorden die Jezus uitsprak, in Mat 13 vers 54 staat. En in zijn vaderstad gekomen, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten?

De mensen waren versteld, van zijn wijsheid. Als wij openstaan voor de wijze woorden uit de bijbel immers dat Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Zo leert Paulus ons.

Wij hebben kennis zodat we niet onkundig zijn de dienen die zullen gaan geschieden en mogen weten wat de lengte, hoogte, diepte, breedte van Gods liefdevolle wil is ten opzichte van ons.

Jezus wist wat zijn missie was.. en hij ging naar zijn Vaderstad toe, om al diegene die hebben zich opgroeien als de zoon van een Timmerman, liefdevolle kind van zijn moeder te vertellen hoe het echt zit. Want de eerste reactie van zijn vroegere vrienden en kennissen was, zo lezen wij in Mat 13 vanaf vers 55 is het volgende Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft Hij dan dit alles? En zij namen aanstoot aan Hem

Men nam aanstoot aan Hem. Die Jezus die men kende als kleins af aan, kon nooit de rol aan meten die hij zichzelf aanmeten. Dat was (zo dachten ze) onmogelijk. Sinds onze bekering is onze leven ook veranderd. Onze handel en wandel voordat wij ons bekeerden is heel anders dan nu. Immers vroeger wandelden we in het duister, en nu in het volheid van het licht.

Reageren ons familieleden, vrienden en kennissen niet anders als ze ons nu horen vergelijken met de tijd daarvoor, toen wij vielen onder het verbond tussen God en Zijn kinderen?! Jazeker, gewapend met Gods woord en door leiding door Gods Geest, zijn wij ‘andere’ mensen geworden. In plaats van mensen die leven om uiteindelijk het loon van de zonde te ontvangen, hebben wij de vrucht van de Geest ontvangen en leven wij in volheid van nieuw leven.

Christus wilde aan de inwoners van zijn vaderstad, de stad waar hij opgroeide, vertellen wie hij eigenlijk is. De beste plaats om te vertellen wie je echt bent.. is juist de plek waar mensen je van kleins af aan zien opgroeien.. deze mensen zouden het best moeten kunnen zien dat je veranderd bent. Immers wijze woorden uit de schrift zeggen, Eerst Jeruzalem, dan Samaria en dan de rest van de wereld. Je begint in je eigen familiekring, je kennissen kring en dat kijk je waar je nog meer het goede nieuws kan verspreiden én uitleven.

Jezus kwam terug om als het ware een verklaring of een verduidelijking af te geven, waarom Hij naar deze wereld gekomen was. En dat was zeker niet om de zoon van de Timmerman genoemd te worden, maar de Zoon des mensen, de eniggeboren Zoon van de Allerhoogste. Daarom nam hij op een sabbatochtend de boekrol van de profeet Jesaja ter hand en begon voor te lezen uit Jesaja 61,  De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren

Jezus sprak tegen diegene die met hem speelden, die met hem opgroeide en zei.. want jullie van mij zagen, is niet mij doel hier op aard. Mijn carrière is niet om Timmerman de worden. Ik ben juist gekomen om jullie te vertellen van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Ik ben gezalfd en gedoopt met water en Geest zodat ik mensen die gebonden zijn door zonde, schaamte en schuld te kunnen bevrijden. Jezus wilde iedereen laten weten dat hij was gekomen om menens inzicht te geven in hetgeen de Schriften ons waarlijk trachten te leren. Immers het aangename Jaar des Heren is nabij gekomen, de tijd om een keuze te maken is nu eindelijk aangebroken.

Mensen die je kennen sinds je jeugdjaren zullen moeite hebben dat je ineens voor hen een ongemakkelijke waarheid spreekt, het goede nieuws van het oordeel wat komen gaat. Want het oordeel is namelijk geen goed nieuws voor diegene die hun leven niet overgeven Christus en zich opstellen voor Gods Geest die hen kan leiden weg van zonde en ongerechtigheid en naar alle waarheid.

Helaas, Helaas staat niet iedereen open voor de waarheid. Mensen harden hun harten. En lopen daarom (bewust of onbewust) in de valstrikken van Satan. De tekst die wij lazen uit 2 Tessalonicenzen 2 is daarom kenmerkend… laten wij het nogmaals lezen vanaf vers 9. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Ze worden niet behouden omdat ze geen liefde hadden voor de waarheid. De Psalmist zegt niet voor niets, Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Jezus woorden zijn niet bedoeld om mensen te pesten, maar om ze te redden. De brief aan de gemeente Laodecia, zoals wij die kunnen lezen in Openbaring 3, laat duidelijk zien hoe een deel van de volgelingen van Christus omgaan met de waarheid. Laten we het lezen, een welkende tekst. In openbaring 3, eerst wordt de toestand van de Christenen beschreven, dat ze noch koud nocht in vuur en vlam staat voor de waarheid en dat zegt Jezus in vers 17 van hoofdstuk 3 “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt”

De ongemakkelijk boodschap is dat Jezus degenen die lauw zijn uitspuugt… er is niets ergens voor een mens te horen dan, dat Jezus zou zeggen, “Ga weg van mij gij werkers der wetteloosheid en ongerechtigheid.” Maar naast die ongemakkelijke boodschap biedt Jezus meteen hoop. Ik raad jullie aan, zegt de Heer der Heerscharen, en Jezus laat zien wat er nodig is om staande te blijven. Kies het eeuwig woorden, leg de zonde af en maak onderscheid tussen die zaken die van God komen en die van de Here komen.

Jezus in de synagoge, daar in Nazaret, daar in de stad waar Hij hier op aarde opgroeide wist dat niet iedereen openstond voor de waarheid en voornamelijk de mensen die heb van dicht nabij hebben gekend… voordat Hij begon aan Zijn 3 jarig dienstwerk. De mensen vroegen om wonderen zoals men hoorde van de bruiloft in Kanaän, wonderen die men hoorde wat Jezus deed in andere steden.

Jezus wist dat de mensen bevooroordeeld luisterden naar de woorden en niet bereid waren Hem te accepteren als verlosser en Messias. Het gebeurt vaak dat mensen ons niet willen accepteren die komen met een urgente en liefdevolle boodschap die wij hebben gekregen van Christus uit Zijn Woord.

Niet iedereen in deze zaal heeft een wetenschappelijke graad behaald in de theologie. Niet iedereen heeft een referaat of een scriptie geschreven over de invloed van de Bijbel op de hedendaagse maatschappij. Maar wij zijn wel studenten van Gods Woord die dagelijks onder leiding van de Heilige Geest opgroeien in geloof en wij weten dat het goed is om te delen met je naaste wat wij van God hebben gehoord. Laten wij niet in onze schulp terugtrekken en het overdragen van de boodschap slechts overlaten aan diegene die een 5 jarige studie achter de rug hebben. Een ieder is persoonlijk verantwoordelijk om een getuige te zijn voor de waarheid, in woord en in wandel!

Jezus liet de inwoners van de stad waar hij opgeroeid was, weten dat ze niet kunnen krijgen wat ze wilden. We lezen in Lucas 4 vanaf vers 23 En Hij zeide tot hen: Gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot Mij zeggen: Geneesheer, genees Uzelf! Doe alle dingen, waarvan wij gehoord hebben, dat zij te Kafarnaüm geschied zijn, ook hier, in uw vaderstad. 24 Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. In matteus 13 vers 58 lezen wij En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof.

De waarheid kan mensen niet redden, als ze ongelovig blijven. Hoe graag je dat ook zou willen. Daarom schrijf Paulus in 2 Tess over de mensen die in de eindtijd niet openstaan van de waarheid die hun zou kunnen redden het volgende in hoofdstuk 2 vers 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Toch heeft Paulus opbouwende woorden voor diegene die wel opstaan voor de waarheid. Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.

De waarheid is tot behoud van een ieder de geloofd. Het evangelie is behoud tot een ieder die gelooft. We raken vaak ontmoedigd als mensen de waarheid niet aannemen. Jezus, kon niet alle inwoners van zijn vaderstad benaderen omdat ze ongeloof hadden, ondanks het feit dat ze versteld waren van de wijze worden die hij sprak. Ze probeerden hem zelfs aan te vallen zo lezen wij in Lucas 4.

Durven wij wel deze wereld in te gaan met de boodschap voor deze tijd, dat een liefdevolle God Zijn eniggeboren zoon gaf, zodat een ieder die Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven mag verkrijgen. Durven wij deze wereld in te gaan door te zeggen, Vrees God en geeft Hem eer want het uur van het oordeel is nabij en aanbidt Hem die Hemel en aarde heeft gemaakt. Durven wij het zendingsbevel uit te dragen aan een wereld die Christenen zien als ouderwets, als wettisch, als vertrouwend op een ‘oud’ boek, met oude verhalen. Durven wij in een wereld waar je tegenwoordig wordt bedreigd om je geloof. Te staan als Jezus en te zeggen, mijn taak is om te vertellen dat het aangename Jaar des Heren, dicht nabij is.

Toen Paulus ging preken in de Griekse hoofdstad Athene, vertelde hij de mensen over de opstanding uit de doden en de Opstanding van Christus op de derde dag. Over dat verslag lezen wij in handelingen 17 vers 32 : Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.

Paulus kwam met een boodschap die voor mensen moeilijk te begrijpen was, een boodschap die zelfs zo ongewoon was, voor de gemiddelde luisteraar, dat ze met Paulus en de boodschap begonnen te spotten. Wie heeft dat niet meegemaakt toe hij de waarheden uit Gods Woord deelt met de naaste. Niet iedereen staat open voor de Woorden, die leiden tot redding voor een ieder die gelooft. Toch.. zo we ook lezen in Handeling 17, zullen er mensen zijn die zeggen, “wij zullen u hierover nog wel eens horen.”
Niet iedereen staat open, voor een waarheidsgetrouwe boodschap. Maar wij hebben een taak… Om mensen kennis te laten maken met diegene die kwam om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Namelijk Jezus Christus van Nazaret. Hij die kwam uit een plaats waar mensen van zeiden, kan daar iets goeds van komen.

Mensen zullen tegen u en mij zeggen, Komt er uit Rotterdam, of Amsterdam of waar dan ook in Nederland iets goeds, Mensen kunnen zeggen dat wij niet geschoold genoeg zijn, dat wij niet beschikken over de competenties om een getuigenis te geven van ons geloof in Hem die ons redde. Mensen zullen zeggen dat Darwin een beter geluid laat horen dan de Bijbel. Mensen luisteren liever naar de verdichtsels van deze wereld, dan naar de schijnbaar ongemakkelijke waarheid die de Bijbel hen biedt. Want die schijnbaar ongemakkelijk waarheid.. is juist een verwachtsvolle liefdevolle boodschap voor hen die erdoor gered zullen worden en eeuwig mogen leven met Christus.

In Handelingen 17 lezen wij wat opmerkelijks over de mensen die geïnteresseerd waren in de waarheid. Nadat Paulus zich klaarmaakte om elders te gaan prediken, lezen wij in vers 34, “34 Doch enige mannen sloten zich bij hem aan, en kwamen tot geloof, onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, genaamd Damaris, en anderen met hen.“ Blijkbaar van Dionysius en Damaris en anderen onder de indruk van de boodschap en stelden zij hun harte open voor Gods Geest.

Broeders en zusters… er zijn ook Dionysiusen en Damarissen in onze midden. Wij herkennen ze misschien niet, maar er zijn velen die gered moeten worden. Of ze zijn in onze gezinnen, onze straten, onze steden.

Die ongemakkelijke waarheid moet verkondigd blijven worden. Laten wij onze waardevolle boodschap niet aan de kant schuiven, door het te verbloemen, mooier te maken dan het is of zelfs niet meer te verkondigen.

Laten wij de wijze raad van Paulus in 1 Tessalonicenzen 5 ter harte nemen, immers Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen