De test zal komen

Lucas 21:29-36, 1 kor 10:1-13

Wie kent deze woorden niet, een overhoring, een repetitie, een examen, een verdediging van een afstudeerscriptie, het afrijden voor je rijbewijs. In deze moderne wereld van vandaag vinden er praktisch dagelijks diverse manieren van ‘getest’ worden, plaats.

De laatste paar maanden zien we zelfs op tv een nieuw initiatief van de overheid, dat je ervaring die je hebt opgedaan op je werk, ook kunt omzetten in een certificaat. Het is in deze maatschappij belangrijk dat je kunt laten zien, dat je kundig bent op het terrein waarvan je zelf zegt dat je er verstand van opgedaan hebt.

Wie herinnert zich niet de tijd dat je zenuwachtig bent voor het afrijden voor je rijbewijs, of tot de late uren moest studeren voor je eindexamen. Wie weet nog heel goed dat je moest afzwemmen voor je zwemdiploma. Je was van een ding overtuigd. De test zou komen.

Broeders en zusters, wij als volgelingen weten dat er een ‘test’ zal plaatsvinden. God beproeft ons voordurend. Zo zegt psalm 66 vers 10 Want Gij hebt ons getoetst, o God,
ons gelouterd, gelijk men zilver loutert;
Blijkbaar vind door deze - toetsing/ beproeving - zegen plaats. Maar als we lezen wat voor testen wij zullen krijgen worden we niet gelukkig. Het is namelijk niet te vergelijken met het afrijden voor je rijbewijs, of heen-en-weer zwemmen voor je zwemdiploma.

Laten we lezen wat voor ‘testen’ de gelovigen staan te wachten. We gaan eerst naar de brieven van de apostel Paulus aan zijn jonge metgezel Timotues in 1 tim 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Vervolgens schrijf Paulus in zijn tweede brief in hoofdstuk 3 vanaf vers 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Paulus geeft regelmatig in zijn teksten aan dat de tijd van het einde, met andere woorden de tijd vlak voordat Jezus naar de aarde wederkeert. Dat die tijd omgeven is vol van uitzonderlijke beproevingen.

Niet alleen Paulus zegt dat de testen zullen komen, ookJakobus, volgeling van Jezus, zei dat een gelovigen testen en beproevingen moet doorstaan. In Jakobus het eerste hoofdstuk vanaf vers 2 schrijft hij: Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.

Die testen moet je ondergaan zodat je geloof volharding en beproeving doorstaat…. Velen van ons begrijpen die woorden wel.. maar de vraag is hoe doorstaan wij de volharding en de beproeving die ons te wachten staan. Jezus vertelt ons, net als Paulus dat we depressief moeten worden als beproevingen ons ten deel vallen. Tijdens de bekende bergrede uit Matteus 5 zei Jezus het volgende: 10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Jezus geeft aan de beproeving mede komt omdat jij een heilig rechtvaardig en rechtschapen leven wilt leidenen als je daaraan vast houdt dat je deel mag nemen aan het Koningrkijk Gods, maar Jezus gaat verder als hij zegt: 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. De test zou ook kunnen betekenen dat mensen je valselijk zullen beschuldigen. Dat mensen onwaarheden zullen vertellen voor wat je gelooft. En zelfs in die omstandigheden moet je de Here niet loslaten. Petrus deed dat bijvoorbeeld wel toen hij Jezus 3x verloochende

En dit is nog niet alles, weet wat Jezus zegt in Matteus 24:9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. Als men al nerveus wordt voor een eindexamen, je zou bij wijze kunnen bezwijken voor de beproeven en testen die de gelovigen te wachten staan.

De vraag is.. hoe bereiden wij ons voor, voor die tijd. Waar behoren wij nu, nu het nog kan onze aandacht op te richten?, Wat moeten wij doen om te kunnen volharden? Na de boodschap van de 3 engelen in Openbaring 14:12, krijgen de gelovigen een duidelijke richtlijn mee als lijfspreuk mee op stand te houden, u kent deze tekst zeker uit uw hoofd, er staat: “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.” Hoe volharden wij als heiligen en hoe bewaren wij het geloof in en maar ook van Jezus?

Het eerste wat wij moeten doen is niet vergeten de zegeningen die wij van God hebben gehad uit het verleden. Denk terug maar eens terug aan de tijd dat wij onze rijlessen hebben gehad, of hebben geoefend voor elk willekeurige test of examen. We hebben tijdens de voorbereidingen ons best gedaan, we wisten waar we goed in waren en waar we zwak in waren hebben wij hulp gezocht en vast en zeker ook gekregen.

Paulus kon hiervan ook getuigen, in zijn brief aan de inwoners van Korinthe, Hij schreef over de beproevingen die hij op zijn pad kreeg toen hij in Klein-Azië. Hij dacht na hoe erg hij in de problemen was geraakt…. Hij schreef (nieuwe Bijbelvertaling) in 2 Korintiërs 1 schrijf het volgende, We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, 10 die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Paulus had het niet gemakkelijk tijdens zijn evangeliereizen en wij weten dat Paulus uiteindelijk op een noodlottige manier ter dood werd gebracht toen hij uiteindelijk kwam in Rome. Paulus wilde de inwoners van het Griekse Korinthe vertellen dat God je kunt helpen als je NIET op jezelf vertrouwt maar op God die de doden opwekt. En daar ligt het belangrijke verschil tussen de testen en examens voor ons persoonlijke carrière die de wereld geeft en de laatste beproeving die de wereld te wachten staat.

Wil je de laatste beproeving echt doorstaan, wil je niet vallen in de handen van de tegenstanders van onze Heer en Heiland. Wil je niet verleid worden door valse leraren, valse Christussen en alles waarvan de Bijbel zegt dat er zal gebeuren in de laatste der dagen, dan moet je niet vergeten wie je in het verleden heeft geholpen, wie je nu helpt en wie je dus ook zal helpen wanneer je in de tijd komt dat je daadwerkelijk een keuze moet maken.

U bent zeker bekend met Psalm 121, waar de psalmist schrijft “Ik hef mijn hoofd naar de bergen en vraag, waar komt mijn hulp vandaan?” Veel mensen hebben geen relatie met Christus, kennen zijn woord niet, of nog erger willen Zijn woord niet bestuderen. Die zullen bij de eerste de beste problemen roepen… “Is mijn hulp niet vanuit de bergen…?” Ten tijde van het oude Israel toen de koningen niet God wilde volgen, bouwde men links en rechts op de bergen en ook de valleien, palen die waren gewijd aan de afgod Baäl. En ze verwachten dat Baäl ze zal helpen uit hun problemen. En en daarom zegt de tekst, ‘hulp vanuit de bergen’ Maar wij weten beter. God heeft u geholpen bij de kleine beproevingen (net zoals dat bij Paulus) gebeurde, dan kun je er van overtuigd zijn dat God je zult helpen bij de grote problemen, zoals we dat hebben kunnen lezen in bijvoorbeeld matteus 24.

Naast weten wat er in het verleden is gebeurd en hoe je persoonlijk de zegeningen van de Heer hebt ervaren is het ook belangrijk om te weten dat je een ‘liefde’ ontwikkelt voor het woord.

Wat heeft u gemotiveerd (mocht u een rijbewijs hebben) om je best te doen om het theoretisch rijexamen te halen. U wist dat u niet kon rijden, zonder deze test te halen, maar bovenal u wilt rijden. Wellicht dacht u na dat u onafhankelijk van het openbaar vervoer kon gaan en staan wanneer u wilde. U wilde de vrijheid. Of waarom deed u uw best voor een zwemdiploma. Omdat u wist dat als u slaagde voor uw examen u van de hoge duikplank af mocht springen.
Broeders en zusters we hebben het nu niet over het mogelijk rondrijden in een Ferrari of in springen van de 10 meter schans in het sportbad. Wij spreken nu over een eeuwig samenzijn met onze Heiland en Verlosser Jezus Christus in een nieuwe hemel en een herschapen aarde. En wij weten dat de enige weg om daar te komen via Jezus is. Immers Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Paulus zei tegen timoteus het volgende, in 2 timoteus 3 vanaf vers 14 Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, 15 en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Bij je bij wat je geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie je het hebt geleerd. Immers dat draagt bij tot zaligheid. Paulus wijst Timoteus erop, maar zeker ook ons, om vastte houden aan het zuivere Bijbelwoord en niet alleen het woord, ook degene die je het hebt geleerd. Een van de testen die komen zal over de wereld, is dat de antichrist zich zal openbaren als een engel des lichts en zodoende de heiligen probeert te verleiden om ‘tegen’ Christus te keren. Wij kunnen dat lezen in 2 Tessalonicenzen 2:Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

En Paulus gaat verder in vers 13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 14 Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. 15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn

Het was voor Paulus duidelijk, dat standvastigheid in het geloof, komt door te houden aan de ‘zekere woorden van Christus. Maar let op vasthouden aan het woord, is meer dan kennis hebben van dat woord. Kijk maar naar de Emmaüsgangers. Het waren apostelen die bedroeft waren over de aparte gebeurtenissen die zich hadden voorgedaan bij het lijden en sterven van Christus, en de apostelen waren op weg terug naar Emmaus. Maar ze hadden niet door dat Jezus met hen liep en na het beklagende en treurig verhaal van de apostelen zei Jezus in Lucas 24 vers 25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? 27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Jezus ging uitleggen wat de geschriften.. die ze zeker kende, inhield.. en pas later werd hun ogen geopend en zij men bedroefd tegen elkaar 31 En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden. 32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende? Die vraag moet iedereen in deze zaal, inclusief mezelf, ons dagelijks afvragen. Hoe brandend is ons hart om voorbij de kennis te kijken die het woord ons biedt en echt een levende groeiende bouwende relatie te krijgen met Jezus.

Er zijn theologen.. dat zijn mensen die de Bijbel op een wetenschappelijke en systematische manier bestuderen die niet geloven. Ze kennen de Bijbel wel, weten precies waar, welke tekst staat, maar geloven niet. Jezus, wil dat wij een levend geloof hebben. Wellicht hebt u gehoord van Dominee Hendriks uit Zeeland, die in opspraak is geraakt omdat hij in de twee kerken die hij leidt zegt.. Ik ben een Atheïstische dominee. Hij heeft een kritische bestseller geschreven een boek getiteld, “Geloven in een God die niet bestaat”. Deze man weet heel veel van de bijbel en kan wellicht sneller teksten verklaren, verduidelijken dan ons allen hier bij elkaar in deze zaal. Maar één ding heeft hij niet, hij heeft geen reddend geloof in Christus. Voor hem is de Bijbel niets anders dan een ‘mooi’ boek.

Jezus was ook heel direct tegen Farizeeën en schriftgeleerden die ook heel veel kennis hadden van de schrift, in matteus 23, doet Jezus een paar raken uitspraken over hun gedrag 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. En verder vanaf vers zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen, en van de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden. Gij zult u niet rabbi laten noemen; want één is uw Meester en gij zijt allen broeders. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. 10 Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus. 11 Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn.
Daarom is de test, die komen zal zo belangrijk. Er komt een scheiding tussen mensen die zeggen dat ze geloven en zij die waarlijk geloven in de opgestane Heer en Heiland.

Ik kan het verduidelijken met het volgende voorbeeld. U zou toch geen rijles krijgen van iemand die alleen maar weet hoe een auto rijdt, die alle elementen uit een auto vakkundig kan benoemen, maar zelfs niet een auto kan rijden.

Willen wij voor de test slagen, dan moet onze kennis komen van iemand die weet hoe het is om ‘te kunnen geloven’ in een wereld als deze, daarom zegt openbaring 14:12, wie zullen standhouden, diegene die de geboden Gods (de kennis en wetenschap van de Bijbel) en het geloof VAN Jezus bewaren. Ons voorbeeld is Jezus. Immers Jezus heeft de test, met klinkende munt doorstaan. Lees wat er over die test staan in Hebreeen 4: 14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Is dat niet prachtig! Wij slagen voor de test van het einde, als wij ons beroepen op hetgeen Christus heeft doorstaan en gedaan voor ons en Hij zal ons helpen.

Daarom is het belangrijk dat wij voor onszelf beginnen te studeren. Het is voor mij een voorrecht om u uit de schrift deze waarheden te mogen verkondigen, maar het is een nog groter voorrecht om geleid door Gods geest zelf te bestuderen wat God wil dat wij leren zullen. Daarom zegt Johannes stellig in het eerste hoofdstuk van Openbaring in vers 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Als wij willen slagen voor de test van de eindtijd, dan kan dat alleen maar als wij 1. Nimmer vergeten welke zegeningen wij hebben ontvangen van Christus en 2. Een liefde ontwikkelen voor Christus en Zijn woord en leren van diegene die ook een liefde voor dat woord hebben.

Welke houding zegt Gods woord dat wij moeten hebben wanneer de ‘test’ de finale beproeving die een ieder te wachten staat ons overkomt. Laten wij gezamenlijk lezen in Lucas 21, waar Jezus het volgende zegt vanaf vers 12 vóór dit alles (wat er zal gebeuren in de eindtijd) zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil.

Voordat Jezus terugkomt, zal volk opstaan tegen volk en geruchten zijn van oorlogen, etc, etc. Geen fijne tijd. En we zien de tekenen om ons heen. De wereld, wordt met de dag onrustiger. Jezus geeft aan dat het daar niet bij blijft. Men zal de gelovigen (de ware) vervolgen en voor het gerecht slepen. In Marcus 13 vers 9 zegt Jezus zelfs: ”Doch gij, ziet toe op uzelf. Zij zullen u overleveren aan gerechtshoven, en in synagogen zult gij gegeseld worden en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen. 10 En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.

In plaats van dat wij angstig moeten zijn, zegt Jezus dat wij een getuigenis zullen zijn als wij in grote beproevingen worden geplaatst tegenover onze naaste. In de examens die wij hier afleggen op deze aarde ben je voornamelijk met je zelf bezig, het is voornamelijk voor ‘eigen’ baten, eigen carrière. Maar de beproeving die wij moeten doorstaan voor Christus’ liefde zal niet alleen onszelf baten.. maar juist anderen die niet openstaan voor het woord van God. Juist die mensen zullen door onze beproevingen, onze test - hun harte aangeraakt worden door Gods Geest. Het mooie is dat wij ons niet druk hoeven te maken - zolang wij onze zegeningen niet vergeten, en wij onze liefde voor het woord niet laten afkoelen - Maar dat wij ook weten en bouwen op het woord van wie wij het gehoord hebben.

In Lucas 21 staat het volgende geschreven wanneer wij vals beschuldigd worden en gevangen genomen worden voor ons geloof en worden gesleept voor het gerecht. In vers 14 staat Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. 15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En in het evangelie naar Marcus staat het zelfs nog treffender: want gij zijt het niet, die spreekt, maar de heilige Geest. Wij hoeven ons niet druk te maken in die tijd…. Als de test komt, als wij nu ons goed voorbereiden voor de test. De Heilige Geest zal ons de woorden in de mond leggen. Wij leren het beste, als wij dat met vreugde en plezier doen. U slaagt pas voor iets, als u ondanks de moeilijkheden die zich voor zou kunnen doen toch de schouders onder zet. Omdat u zich richt naar het doel, bijvoorbeeld een rijbewijs. Het maakt niet uit hoe duur het is, u gaat ervoor.

Dat geldt dan zeker voor de beste prijs die er is, een eeuwig samenzijn met Jezus Christus, Daarom wilde Paulus de toehoorders in Korinthe vertellen hoe je de test het beste kan doorstaan. Door lessen mee te geven uit Gods Woord zelf. U kunt het vanmiddag nalezen in 1 Korintiërs het tiende hoofdstuk. Daar zien wij lessen die het volk van God (Israel) leerde toen ze in de woestijn waren. Welke lessen kunnen wij daaruit trekken. Israel faalde in de woestijn voor de test (de Bijbel zegt zelfs en God heeft in het merendeel van hen geen welgevallen gehad).

Aanbid geen afgodendienaars, heb God meer lief.. dan je auto, je tv, je status. Stel Hem en Hem alleen op de eerste plaats. Wees zuiver in wandel en gedachten. Doe niet zoals de wereld doet. Laten wij gehoorzaam Zijn aan Gods geboden en het geloof en Zijn zaak niet zien als een computerspel. Wees vreugdevol in je leven als een Christus (Paulus zegt zelfs in 1 timoteus 4, weest nuchter en aanvaard het lijden en doe het werk van een evangelist).

Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de test, of de beproeving die zal komen. Daarom zegt paulus in 1 korinthe 10:12: 12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt

De test die zal komen is geen ‘zware’ in de ogen van de gelovige want alles wat op ons af komt, wij kunnen het dragen.. waarom.. omdat wij willen wandelen in de zegen die komt uit zijn woord en volharden in hetgeen Hij heeft beloofd. Want we ook moeten doorstaan. Hoe erg het ook lijkt. In de laatste dagen van deze aardse geschiedenis of bij de kleine beproevingen van iedere dag. Christus zal het dragelijk voor ons maken. Mits wij vertouwen op Zijn woord.

Die hoop en die boodschap bracht ook de apostel Petrus, in zijn eerste brief schrijf hij .in het eerste hoofdstuk vanaf vers Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

Broeders en zusters, de Bijbel spreekt van een tijd zoals deze nooit geweest kan zijn. Er wacht een ieder van ons een beproeving een test. Iets waarvan een ongelovig persoon angstig van zou worden. Zoals Jezus zegt in Lucas 21:26, “de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen”

Maar wij hoeven niet bang te zijn. Als wij met Jezus wandelen, dan belooft Hij ons te helpen.. zelfs wanneer het uitzichtloos lijkt. Hij belooft ons immers het einddoel des geloofs, en dat is de zaligheid der zielen. De test zal komen. De beproeving komt eraan. Laten wij daarom deze woorden van Paulus ter harte nemen. 13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’

De test zal komen… laten wij klaar zijn… niet door na te denken wat we zullen zeggen, laten wij nu klaar voor zijn door een leven te leiden dat in alle opzicht Heilig is. Want Hij die ons roept is getrouw, en wat Hij beloofd, een behouden thuiskomt, dat zal Hij voor ons doen. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen