Vertrouw op het plan

Er is een Amerikaanse gezegde die zegt, “If you can’t beat them…. Join them”. Als je ze niet kan verslaan.. doe maar met de vijand mee. Dit principe zie je overal in de wereld. Als mensen hun strijd tegen de tegenstander dreigen te verliezen, lopen veel mensen als ‘overlopers’, naar de partij die ze jarenlang met alle macht en kracht hebben bestreden, om op deze manier hun huis, gezin en overig bezit te beschermen.

In Nederland zag je dat tijdens de tweede wereldoorlog met de NSB. Vele dachten, “als ik mezelf maar aansluit bij de Nationale Partij dat gaat het mij goed af.” En in eerste instantie ging het velen goed af. Totdat bleek dat de geallieerden toch de vijfjaar lange strijd gingen winnen en veel van deze mensen die waren overgelopen, uiteindelijk zelfmoord pleegden, in de gevangenis belanden of de schande en schaamte moesten dragen tegenover een geheel volk.

Maar hoe zit het met ons geloofsleven. Geven wij op als het plan van God, in onze ogen niet lijkt te werken? Deze ochtend gaan wij kijken hoe belangrijk het is om te vertrouwen op het plan dat God zelf heeft gesteld. Want de methoden die God heeft verordend, de werkwijze die God heeft laten optekenen in de Bijbel, daar hoeven wij als mensen niet van af te wijken, immers Gods plan is het beste en weet dat er geen betere zal zijn

Toen Israel en Juda werden verbannen naar het Babylonische rijk, ten tijde van Nebukadnessar, vanwege de ongehoorzaamheid van het volk aan Gods verordeningen zijn Jeremia dat het volk niet verder moest afwijken van God maar juist vast moet houden aan het plan van God waarom, dat lezen wij in Jeremia 29:11 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

God heeft het beste met ons voor, ook al lijkt de situatie door onze eigen zondige handelingen hulpeloos. Dat betekent niet dat God ons vergeet en dat wij maar onze eigen gang moeten gaan. Helaas weten wij uit de schrift dat er veel Israëlieten waren die de woorden van de Heer via de profeet Jeremia niet volledig te harte namen. Jeremia zei namelijk Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. (…) Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen;

Gods plan was om Gods volk na 70 jaar ballingschap in Babel het volk weer terug te brengen. Toch weten wij uit het Bijbelboek Daniel dat velen toch knielden voor het gouden beeld van Nebudkadnessar uit Daniel 3.

Wij lezen elders in de Bijbel hoe Elia tegenover de profeten van Jezebel een wonder deed met een door water doordrenkte altaar, die door een vuur vanuit de hemel werd aangestoken. Wij weten hoe na afloop Elia bang was dat hij gedood zou worden door Jezebel. Omdat hij dacht dat niet zou vertrouwen in het plan van de Heer. Toch waren en 800 Israëlieten die niet buigen voor het altaar van Baäl, de afgod.

In het Bijbelboek Openbaring weten wij de dat de Duivel, Satan de aanval zal gaan inzetten op de gelovigen die willen vasthouden aan het “Zo zegt de Here.” Satan wil niets liever dan dat mensen uiteindelijk opgeven en zeggen “Ik kan ze niet verslaan… Ik kan niet op tegen die aanvallen van satan op mijn Persoonlijk leven, mijn gezin, mijn inkomen… ik geef het op!” Satan doet niets anders dan rondgaan als een briesende leeuw, daarom staat er in Openbaring 12:17 “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;”

Er is momenteel een grote strijd aan de gang tussen Satan en Jezus. Vanaf het moment dat Satan rebelleerde in de hemel tegenover Gods plan met als merkpunt, de val van de mens. Dat wil zeggen vanaf het moment dat Adam en Evan van de boom der Kennis van Goed en Kwaad aten en de zonde in deze wereld kwam.

Vanaf dat moment hebben wij als mensen de keuze. Gaan wij met Satan mee, op een valse brede weg, van schijnbaar geluk, valse hoop en vergankelijke rijkdommen. Of gaan wij met Jezus mee. Toen de mens het gebod van God met beide voeten vertrapte.. door niet tte gehoorzamen naar Gods Woord en zodoende toch van die verboden boom aten. Trad het verlossingsplan in werking… U kent deze tekst wel uit Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Er is een strijd zijn, en ondanks de pogingen van Satan, zal Jezus uiteindelijk de kop van Satan vermorzelen. Al vanaf het begin was het duidelijk dat Jezus de winnaar zou worden. Is het niet verwonderlijk dat veel mensen toch kiezen voor de brede weg en niet vertrouwen in Gods Plan?

Immers Gods plan is niet die als die van mensen. Wij maken plannen voor onze vakantie, voor een goede besteding van ons geld… maar u weet het ongetwijfeld. Onze plannen werken niet altijd uit op de manier zoals wij het in gedachten hadden. Soms brengen ze ons in grotere problemen dan wat wij ooit gedacht hadden. Gods plannen zijn onfeilbaar, ze zijn perfect. Wat God plant… gebeurd altijd op het juiste moment, op de juiste plaats onder de beste omstandigheden. Wij weten door middel van de profetie, dat Jezus werd geboren op de juiste plaats.. Bethlehem en wij weten uit de Profetie dat Jezus voor onze fouten en tekortkomingen zou sterven en opstaan. Als de Bijbel dan zegt in Handelingen 1 vers 11, “Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.” , Als Jezus zelf zegt in Johannes 14:Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga

Waarom zou Jezus zelf zeggen:”Vertrouw” in Johannes 14. Wij mensen hebben de neiging te twijfelen als het tegen zit. Maar Jezus is duidelijk. Hij komt terug. Het Goddelijk plan zal op tijd worden bewerkstelligd en ook al duurt het voor ons gevoel, als mensen nog zo lang. Jezus, zal op Zijn tijd terugkomen en dat zal geen moment te laat zijn.

Toch twijfelen mensen op het plan van God en ze vertouwen meer in hun eigen methoden en ideologieën. Als God ons oproept om te vertrouwen dat Hij terug zal komen en geen moment te laat. Als de Bijbel laat zien dat Jezus kwam zolang in het Oude Testament werd geprofeteerd zouden wij dan twijfelen aan de andere plannen en methoden van de Here.

In Deutoronium, het vijfde boek van de Thora, de boeken van Mozes lezen wij een bijzondere instructie hoe de Israëlieten de strijd in moesten gaan. Laten wij gaan naar het 20ste hoofdstuk en lezen wat daar staat vanaf vers 1: Wanneer gij ten strijde trekt tegen uw vijanden, en gij ziet paarden en wagens: een volk, talrijker dan gij – dan zult gij daarvoor niet vrezen, want de HERE, uw God, is met u, die u uit het land Egypte heeft gevoerd.

De Here gaf een duidelijke instructie aan het volk van Israel in wie zij hun vertrouwen dienen te stellen… Zelfs al is de tegenstander, groter, sterker, met betere wapenuitrusting, dan toch moet men vertrouwen hebben wat de Here biedt. Daarom zegt Psalm 20 vers 8 ook, “Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE, onze God. “

Waar stellen wij ons vertrouwen op? In hetgeen de mens heeft voorgebracht of wat wij van God zullen ontvangen..? Daarom schrijft de psalmist in vers 9 ook wat er uiteindelijk gaat gebeuren met die wagens en paarden.. Zij zinken neder en vallen, maar wij richten ons op en houden stand. De Israëlieten kregen het bevel van God, om ten tijden van oorlog niet blind te staren in wapentuig van de vijand.

Zoals wij niet moeten blindstaren op de methoden van de vijand. Wij willen graag volle kerken, wij willen een grote gemeenschap van gelovigen hebben een grote schare en als je naar de wereld kijkt dan sta je versteld van hoeveel mensen bijeen kunnen komen voor concerten, theater voorstellingen en noem het maar op. Terwijl wij als gelovigen op sabbatochtend met slechts weinigen moeten doen.

Er zijn veel gelovigen die kijken en tegen zich zelf zeggen.. “Die methoden is niet mijn ding.. maar ik zie dat het bij anderen werkt.. dus dan doe ik het ook.” En ze halen de evangelisatiemethoden van de wereld in hun eigen huis en zeggen.. “We groeien… dat is wat we willen.” Maar in welk plan vertrouwen wij…? Als wij kijken naar de methoden van de wereld… de spreekwoordelijke paard en wagens… dwalen onze ogen dan af van die van de Heer of zeggen wij… “Ik zie paarden en wagens maar ik roem de Naam van de Heer.”

Toen Jozua de strijd aanging om samen met Gods volk te wonen, waren de Israëlieten bevreesd hoe men zou kunnen overwinnen van de omliggende volkeren. En elke keer maakt Jozua duidelijk.dat de overwinning al door de Here is vergeven. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Jozua 11 vers 4 Daarop trokken dezen uit en al hun legers met hen, veel volk, talrijk als het zand aan het strand der zee, met zeer veel paarden en strijdwagens. Al deze koningen sloten zich aaneen en kwamen zich gezamenlijk legeren bij de wateren van Merom, om tegen Israël te strijden. Toen zeide de HERE tot Jozua: Wees niet bevreesd voor hen, want morgen om deze tijd zal Ik hen allen als verslagenen aan Israël overleveren; hun paarden zult gij de pezen doorsnijden en hun strijdwagens met vuur verbranden.

Waar jozua een rotsvast vertrouwen had in de woorden van de Heer.. zien wij in het leven van Salomo dat hij ernstig tekortschoot. Laten wij lezen in 2 kronieken het eerste hoofdstuk vanaf vers 14… Salomo nu bracht wagens en ruiters bijeen, zodat hij veertien honderd wagens en twaalfduizend ruiters had. Hij haalden paarden vanuit Egypte en andere omringende landen.

Ellen White schreef hierover het volgende in Profeten en Koningen “In plaats van een der grootste koningen die ooit had geleefd, werd Salomo een afvallige, een werktuig en slaaf van anderen. Zijn karakter, dat edel en mannelijk was geweest, werd slap en verwijfd. Zijn geloof in de levende God werd vervangen door de twijfel van een godloochenaar. Ongeloof mismaakte zijn geluk, verzwakte zijn beginselen, en ontaardde zijn leven. De rechtvaardigheid en grootheid van zijn beginjaren veranderden in despotisme en tirannie. Arme, menselijke natuur! God kan weinig doen voor mensen die zich niet van Hem afhankelijk gevoelen.
 
In deze jaren van afval nam de geestelijke ontaarding van Israël geleidelijk toe. Hoe kon het ook anders, als de koning zijn belangen deed samengaan met satanische werktuigen? Door deze middelen werkte de vijand om de geest der Israëlieten te verwarren, wat betreft ware en onware aanbidding; en ze werden een gemakkelijke prooi voor hem.
 
Christenen moeten zich afgescheiden bewaren van de wereld, van haar geest en invloeden. God is in staat ons in deze wereld te bewaren, maar we mogen niet van de wereld zijn. Zijn liefde is niet willekeurig en onzeker. Altijd waakt Hij met een onmetelijke zorg over zijn kinderen. Maar Hij eist onverdeelde trouw.

God eist onverdeelde trouw… Niet in de werktuigen van onze vijanden.. hun paarden, hun wagens, hun methoden.. maar in onze Heer en Heiland alleen. Wij dienen te beseffen dat overwinning niet komt door onze eigen kunnen, ons eigen plan. De strijd is die van de Heer. Dus alles wat wij doen dient daaraan gesteld te zijn. In Psalm 118:8 zegt “Het is beter bij de HERE te schuilen, dan op mensen te vertrouwen.” En de profeet Jeremia schreeft in Jeremia 17:7; “Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is; “

Je kunt immers geen twee meesters dienen, zoals Jezus dat zelf heeft gezegd.. Of je dient God, Of je dient de Baäl maar niet beiden. Salamo had de wijsheid van God gekregen op goed te handelen. Toch had hij geen gehoor gegeven aan de ‘oorlogswetten’ die God aan het volk van Isreal had gegeven ten tijden van Mozes. Die wetten uit Deut. 20 zijn helder… “Vertrouw niet of de werktuigen van de mens.. want de overwinning komt van de Here. De oorlogswetten waren duidelijk.. kijk voor de methoden niet naar de wereld.. maar naar God alleen. Willen wij niet in de valstrik vallen van Salamo. Dan moeten wij leren vertrouwen in het plan van de Heer.

Gelovigen dienen elkaar te bemoedigen met deze woorden, laten wij teruggaan en kijken hoe de Here wilde dat de leiders van de legers elkaar dienen te bemoedigden voordat ze de strijd aangingen met de vijand Vanaf Deut 20 vers 1 lezen wij Wanneer gij ten strijde trekt tegen uw vijanden, en gij ziet paarden en wagens: een volk, talrijker dan gij – dan zult gij daarvoor niet vrezen, want de HERE, uw God, is met u, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Wanneer gij dan vlak voor de strijd staat, moet een priester naar voren treden, het volk toespreken

Voordat men de strijd ingaat, moest de priester voor de legers uit trekken en het volk moed inspreken. Als wij gaan evangeliseren, als wij erop uitgaan, moeten wij elkaar bemoedigen en opbouwen door te weten dat het niet onze strijd is… maar die van de Here.

Laten wij verder lezen vanaf vers 3, de priesters moeten zeggen: Hoor, Israël! Gij staat thans vlak voor de strijd tegen uw vijanden; laat uw hart niet week worden, vreest niet, wordt niet angstig en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, is het, die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, ten einde u de overwinning te geven.

Als wij elkaar bemoedigen dan moeten wij zeggen. Wij hebben te maken met een grote strijd tussen Jezus en Satan. De strijd is zwaar, maar raak niet in de put, weest niet bang voor Satan. Wat is de Here onze God, die met ons is.. Hij gaat met ons mee en voor ons strijden tegen de Satan, uw vijand. En Jezus zal u ten einde de overwinning geven.

Is dat niet fantastisch en heerlijk om te horen! Wij hoeven ons niet druk te maken over de strijd. Wij hoeven niet de methoden van de overwinning aan te nemen en af te wijken van het plan van God. Wij moeten blijven staan en niet bang worden. Als wij kijken naar de problemen van deze wereld, dan moeten wij niet angstig worden en denken, net als Salomo, “het maakt niet uit als ik de methode van omliggende volkeren overneem”.
Neen, wij moeten dappere mannen en vrouwen zijn die durven te staan voor de gemeenschap van gelovigen en zeggen.. Waarom evangeliseren wij.. Omdat Jezus zelf heeft gezegd. “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” In matteus 28.

Jezus heeft alle macht en kracht… Als wij de strijd aangaan en de wijde wereld ingaan en volken tot Jezus Zijn discipelen maken. Als wij erop gaan zodat mensen worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en mensen onderwijzen van al wat God gebied..” Dan is het Zijn geest die ons de mogelijkheden heeft gekregen.
En wij hoeven niet bang te zijn voor de uitkomst, wat Jezus zegt zelf dat hij bij ons in alle de dagen tot de voleinding der wereld. Sommige mensen vertrouwen in paard en wagens. Net zoals Farao… toen hij dacht dat hij het volk van Israel kon tegenhouden toen ze door de rode zee trokken, na de tien plagen. Het was een vuurkolom die de wagens en paarden van de legers van Farao tegenhield. Het volk van Israel had geen wapens., geen sterk leger. Toch konden triomfantelijk de overkant van de oever bereiken.

Zij hadden zelf geen eigen plan - ze hadden een opdracht en dat was op dat moment luisteren naar Mozes die zei dat ze door het wonder daar in de Rode zee moesten lopen op weg naar hun verlossing en het beloofde land van melk en honing. God had hun beloofd naar een nieuw land te leiden als ze maar luisteren naar de woorden Heer gebracht door de profeten. Nu zijn wij op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Wij hoeven niet te leunen op ons eigen plan, ons eigen inzicht. Wij hebben het woord van God, De Bijbel. Die ons vertelt van de methoden en de plannen die God heeft opgesteld om ons veilig thuis te brengen.

Toen het vuurkolom verdween en de legers van Farao eindelijk achter het volk van Israel aankwamen leek het volk van Israel verloren…. De paarden en wagens gingen door de modderige klei van de zeebodem achter de Israëlieten aan. Toen liet Mozes zijn handen zakken en de legers van Farao werden totaal vernietigd door het wassende water, niet door mensen hadden maar door toedoen van onze Hemelse Vader

Op dit moment achtervolgt Satan en zijn verloren engelen met man en macht om Gods volk, ons dus. Te vernietigen. Maar weest niet getreurd. Gods oordeel staat vast voor degene die trachten Gods wet tot geen effect te maken. Satan en iedereen die heeft gekozen voor zijn weg van zonde, haat en verdriet zullen ook bedolven worden.. en dit maak door middel van vuur… niet door mensen hadden, maar door Gods Oordeel zal plaatsvinden.

Broeders en Zusters., de strijd is van de Heer, het verlossingsplan is van de Heer. Laten wij het niet dwarsbomen en denken dat wij God kunnen vertellen hoe wij mensen kunnen winnen. Laten wij doen wat God ons heeft geleerd uit het woord en die oorlogswet uit Deut. 20 ook toepassen in ons leven, namelijk:

Als de vijand ons belaagt… weest niet bang maar vertrouw enkel en alleen op het plan van de Heer. Zoek mensen die durven ons als gelovigen te bemoedigen in het geloof. Weest niet bang, want God zal ons helpen hier op aard totdat een ieder van ons die dat ook wilt, veilig het nieuwe Jeruzalem kunnen binnenwandelen.

Jezus zal ons thuisbrengen. Dit is Zijn belofte en wat hij belooft dat doet Hij.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen