Verlangen, Voorbereiden en Aanschouwen

Voor veel mensen, families en gezinnen, gaat volgende werk iets bijzonders gebeuren. Men kijkt er al een heel jaar naar uit. Voor anderen breekt een periode van gemis van geliefden en gedachtenis aan betere tijden aan. Het is de tijd dat de eettafels van veel gezinnen het beste servies laat zien. Al wekenlang kondigt de tv en radio via reclames aan dat je de juiste producten in huis moet hebben zodat je in geen enkel opzicht te kort zal komen.

Op radio, tv en via het internet hoor je dezelfde 50 liederen die zo herkenbaar en zo tijdloos zijn. Er is zelfs één lied die in een simpele zin vertelt waarom iedereen zo verlangend uit kijkt naar dat ene moment, waar heel de wereld bij stilstaat. Het was zanger Andy Miller, Die het als volgt omschreef “It is the most wonderful time of the year”.

Het is binnenkort weer kerstmis. Wellicht bent u ook druk bezig met het samenstellen van het kerstmenu. Wellicht zijn de kerstkaarten al de deur uit en verzonden naar familieleden, vrienden en bekenden over het rond der aard. Of hebt u uw huis versierd met lichtjes, balletjes of zelfs een versierde boom. Voor heel veel gezinnen geldt de adventperiode met als einde het kersfeest als de ‘Meest fantastische tijd van het jaar”

En elke keer wanneer ik kijk naar de versierde winkels, leuk ingerichte en verlichte ramen, dacht ik bij mezelf, “Wat steken wij als mensen veel voorbereidingstijd voor die ene dag.’ Los van het feit dat Christus niet geboren is op 25 december en dat het feest op die dag, historisch gezien een andere oorsprong heeft. Toch verlangd elk mens op deze aardbodem naar een tijd van vrede, rust, gezelligheid, samen zijn met familie en vrienden. Christenen noemen de periode voor kerst zelfs de Adventsperiode. De tijd waarin sommige kerken zich voorbereiden op de nagedachtenis van de eerste komst van Jezus Christus.

Beste broeders en zusters, deze sabbat wil ik graag stilstaan, waar ons verlangen werkelijk naar uit zo moeten gaan in deze periode. De titel van deze overdenking luidt dan ook “Verlangen, Verwachten en Aanschouwen.” Want er is meer dan zingen van liederen als “It’s the most wonderful time of the year”. Wij als adventchristenen, die “verwachting” in onze naam hebben. Wij hebben toch het verlangen naar een ‘wonderlijk moment, die langer duurt dan één avond, één dag, Kijken wij nog verlangend en verwachtingsvol uit naar wat Johannes in visioen zag en opschreef in Openbaring 21 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn.

Wij als adventgelovigen kijken naar uit naar een samenzijn met onze Heer en Heiland, ééntje die niet slechts 1 dag duurt, maar eeuwig zal standhouden. Toch steken mensen meer voorbereidingen voor een moment en nauwelijks voor de eentje die altijd zou duren. Deze overdenking heet dan ook, Verlangen en Voorbereiden, Wachten en aanschouwen.

Beste broeders en zusters hoe staat het met ons ‘verlangen’ deze ochtend. Is uw verlangen net als wat David verwoorde, in psalm 27 vers 4 Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen. David verlangende naar iets wat alleen God kan geven, hij wist dat hulp alleen van God kan komen, zoals hij schreef in psalm 121: 2; “Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. “ Davids vrlangn ginguit omte zijn bij de Enige die leven, liefde en waarheid is. Zijn verlagen was bij Hem, omdat Hij de Schepper is, van al wat leeft.

Als wij kijken naar ons leven, voordat wij Christus leerde kennen, hadden wij geen ware liefde, geen ware hoop, maar keken we slechts naar het tijdelijke, naar zaken zonder eeuwigheidswaarde. Maar Godzijdank dat Gods geest ons aangesproken heeft en dat wij hebben geluisterd. Wij konden kiezen uit twee meesters. En wij kozen onze schepper Jezus Christus en wilde Hem volgen. Petrus omschrijft het als volgt in 1petrus 2:9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. David begreep dat en daarom lezen wij in diverse psalmen over het verlangen om dienstknecht te zijn van de Here der Heerscharen.

Beste aanwezigen, wij als volgelingen van de almachtige wij hebben gehoord dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot de vader kan komen dan door Christus. David zei dat de enige manier om bij Christus te komen het volgende is in Psalm 24; Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Die zal van de HERE een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; die uw aanschijn zoeken. Behoren wij in deze zaal naar dat geslacht van mensen die naar Hem vragen (met andere woorden verlangen)? Kunnen wij gerekend worden tot de getrouwe schare van de Messias die Zijn aanschijn en lieflijkheid zoeken? Zijn wij wel die mensen die uit de duisternis geroepen zijn naar Zijn wonderbaar licht?

Mensen die verlangend uitkijken naar het jaarlijkse kerstfeest en genieten van samenzijn met familie en vrienden. Deze mensen zullen niet zeggen, “Ik verlang naar het kerstfeest en nodig familie uit, maar ik kook niets” Mensen die gezelligheid in huis willen hebben zullen niet zeggen, “Ik doe alle lichten in huis uit en ga lekker koud in huis maken door de verwarming uit doen en het lekker ongezellig maken.” Als je een verlangen hebt, dan ga je er iets mee doen. Je wilt je verwachting, dat verlangen naar dat feest omzetten van gedachten in daden. Je wilt en je gaat jezelf voorbereiden, zodat je verlangen niet daarbij blijft, maar dat die hoop veranderd in aanschouwen

Jezus in Matteus 9 was vrij duidelijk over het werk wat hij aan het doen was. Toen hij de nood ledigde van de mensen en sprak over het Koninkrijk van gebeurde het volgende vanaf vers 36Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. 37 Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. 38 Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

Jezus zegt in feite… mij verlangen is dat ieder een herder heeft, een goede herder wel te verstaan. Jezus, wil die goede herder voor ons zijn….zodat mensen niet voortgejaagd leven. Daarom is het zo belangrijk dat wij de boodschap verkondigen die Jezus ook verkondigd. Zodat die mensen ook een verlangen mogen hebben, naar Jezus, Zijn liefde, en zijn waarheid. Want als je dat verlangen hebt naar al het gene wat Jezus, en Jezus allen kan geven..dan ga je doen wat de profeet Amos gezegd heeft in Amos 4:12 “bereid u om uw God te ontmoeten” De Drie-engelenboodschap van openbaring 14 en met name de eerste boodschap is een oproep om het verlangen van een Christen, namelijk het volgen van Jezus niet de doen om de manier die wij als mensen zelf goed vinden, maar op de manier zoals God wil dat wij ons voorbereiden.

Met andere woorden. Als je voorbereid voor een gezellig samenzijn met je familie, dan ga je niet recepten klaarmaken in de keuken waarvan je van te voren weet dat niemand het zal eten. Je gaat juist eten klaarmaken zodat de sfeer waar je naar verlangt, ‘Gezelligheid en juist geen morren en klagen over voedsel” de boventoon mag voeren. God is een heilig God Hij wilt geen ‘zonde’ hebben als hij bij zijn volk is, Alle ongerechtigheid moet juist wijken. Daarom vraagt hij van ons.. net zoals David dat zei in psalm 24, “Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert.” Als je verlangt naar God… maak een keuze, net zoals de profeet Elia zei in 1 kon 18:21 “Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na”

God vraagt van ons.. om ons voor te bereiden, zodat wij hem uiteindelijk ook mogen aanschouwen en bij hem mogen wonen, zoals Openbaring 21 ons dat vertelt. Jesaja is zelfs nog duidelijker in Jesaja 57:13 Doch wie bij Mij schuilt, zal het land beërven en mijn heilige berg bezitten. God roept door heel zijn Woord op, om ons voor te bereiden. Zodat wij uiteindelijk bij het feestmaaltijd van het Lam mogen aanschuiven.

Er is niets ergens dan naar iets verlangen, zonder er iets voor te doen. Om die reden is voor veel mensen Kerstmis geen fijne tijd. Sommige mensen hebben het geld niet om hun huis gezellig te maken, Anderen hebben geen familieleden waar ze naar toe kunnen gaan met de feestdagen. Voor wat voor reden dan ook, mensen voelen zich ellendig als ze niet kunnen voldoen aan de algemene verwachting die de wereld heeft, namelijk dat kerst de ‘most wonderful time of year is”. Juist in deze periode nemen wij mensen in onze huizen en bijeenkomsten op, zodat ze hetzelfde mogen voelen met kerst, als wat de mensen voelen waar ze maanden naar toe hebben geleefd en zich hebben voorbereid

Als wij dan kijken naar ons verlangen naar de tweede komst, naar een eeuwig samenzijn met Christus en alle verlosten in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarom raken wij niet vol vuur en vlam om onszelf of juist anderen voor te bereiden voor de beste feestmaaltijd waar een mens bij mag aanschuiven. Waarom zeggen wij niet tegen onszelf en anderen de woorden van Jeremia, in 7:3 “Betert uw handel en wandel, dan wil Ik u op deze plaats laten wonen”, waarom nemen wij het zendingsbevel van Jezus uit matt 28 of marcus 16 niet ter harte. Om te verkondigen over de meest wonderbaarlijke tijd die zal aanbreken, te verlangen om te leven in een plaats zo perfect, zo heerlijk, zo vredevol, daar waar God zal wonen onder zijn volk. Waarom doen wij niet zoveel moeite als dat wij mensen hebben om te verzamelen rondom te feestmaaltijd met de feestdagen. Wij zouden dit verlangen moeten hebben om vol vuur onder leiding van Gods Geest om mensen te verzamelen voor het aankomende maaltijd van het Lam

Wat zei Jezus over de plek waar wij uiteindelijk zullen komen, in Lucas 12: 34 lezen wij het volgende; “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”, Want Jezus zegt het volgende tegen ons in vers 32 “Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.”

Wij hoeven niet angstig te zijn voor de toekomst… als wij maar ons oog richten op Christus. Daarom beveelt Jezus ons de volgende levensstijl aan… “”maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden.” Maar dan moeten wij ons leren te richten om die zaken die ons dichter brengt bij Jezus, in plaats van verder weg.

Hoe bereid je je nu goed voor? Want een goed verlangen.. betekent niet meteen dat elke vorm van voorbereiding, je ook leidt naar de plek die je verlangt. In spreuken 14 :12 staat “Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. “ Wij moeten er ons van verzekeren dat wij ons voorbereiden voor het prachtige wat God ons biedt ons biedt ook ons daadwerkelijk zal brengen naar de plaats die Jezus momenteel voor u en mij aan het bereiden is.

Ten eerste moeten wij doen aan zelfonderzoek, net Zoals Paulus de gemeente van Korinthe in zijn tweede brief het 13de hoofdstuk vers 5” Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf” Vraagt u zich weleens af, waarom u elke sabbatochtend hier op tijd bent voor de sabbatschool? Vraagt u zelfs weleens of u nog steeds met hetzelfde vuur getuigt van uw geloof in Jezus Christus en het Evangelie. Immers dat evangelie is een kracht tot behoud voor een ieder die gelooft. Of schaamt u voor het evangelie. Veel mensen vandaag de dag zien geloven in God als slechts een persoonlijke zaak. “Hou het geloof, maar voor jezelf… deel het maar met niemand.” Wel Christus is duidelijk als je je schaamt voor je verlangen in Hem. Hij zegt zelfs… in Marcus 8:38 Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.

Blijkbaar schamen wij ons er niet voor de aankomende feestdagen, wij sturen briefkaarten met wensen voor vrede en geluk over geheel de wereld. Wij openen onze huizen voor familie en vrienden, we begroeten zelfs onze ergste vijanden en wensen hen deze dagen het allerbeste toe. Maar voor een of andere reden, missen wij de uitwerking van onze ‘eeuwige verlangen’ in Christus en Zijn boodschap in het leven van iedere dag. Verspreiden wij nog wel Gods Woord met de aandacht die het woord verlangt? Paulus maakt juist duidelijk dat wij ons leven dienen in te richten naar het verlangen die wij koesteren, namelijk om eerst het Koninkrijk van God te zien en daarna alle andere dingen. In de dagelijkse praktijk dienen uit te leven en niet ons geloof in God slechts voor onszelf te houden in het 5de hoofdstuk van Paulus brief aan de gemeente in Efeze schrijft hij het volgende, “Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, 16 u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Wij weten precies wanneer de feestdagen aanbreken, ieder jaar weer. Veel mensen zijn maanden bezig met het op orde brengen van hun huis, hun kleding, de versiering voor de ‘most wonderful time of year” Beste aanwezigen, maken wij ons niet klaar op voor het beste wat wij ooit zullen mogen meemaken, Die tweede komst, die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Toen David in Psalm 27 zijn verlangen uitsprak, om te verblijf in de tempel, haalde hij tweede andere belangrijke punten aan.. namelijk wat hij moet doe qua voorbereiding. 1 Hij wilde onderzoeken in Zijn tempel, met andere woorden hij wilde studeren de diepten, en hoogt en breedte van Gods Woord en 2. Hij wilde de lieflijkheid des Heren zien. Hij wij dat verlangen ook, daar te zijn dicht bij God. Willen wij niet het aangezicht zien van degene die ons eerst heeft liefgehad. Ik kan niet wachten, u ook niet? Daarom zegt Paulus tegen de inwoners van Efeze in het vijfde hoofdstuk van de brief aan die gemeente het volgende: vanaf vers 10 :en toetst wat de Here welbehagelijk is. 11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. En vervolgens lezen wij vanaf vers 17 wordt vervuld met de Geest, 19 en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, 20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, 21 en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.

Wanneer kun je met een gerust hart uitkijken naar een feestmaaltijd met familie, kennissen en vrienden. Dat kun je alleen als het huis is opgeruimd, Je kunt pas in een jubelstemming komen als alle boodschappen zijn gehaald, de gerechten zijn klaargemaakt. Je weet pas dat je echt plezier en genot hebt, als je tracht alle onenigheden twistpunten weg te nemen. Pas wanneer je alle voorbereidingen hebt getroffen, pas wanneer je , voor het feestmaaltijd, dan veranderd je voorbereidend werk, in verlangend wachten. Dan ben je niet onzeker… nee je bent zeker omdat je alles hebt gedaan wat nodig was om je gasten in je huis te verwelkomen en je kan zeggen, Nu ben ik klaar voor het meest wonderbaarlijke moment van het jaar, net zoals dat kerstlied zo verkondigd.

Jezus bereid nu momenteel ook een plaats voor ons voor, u kent de tekst wel uit Johannes 14:2 “want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben” Jezus doet de nodige voorbereidingen zodat wij, die daar naar verlangen én, en de juiste voorbereidingen hebben gemaakt, de poorten van het Jeruzalem mogen binnentreden.

Wat doen wij om de voorbereiding die noodzakelijk is, om de Heer te mogen aanschouwen in de juiste richting te wenden. Paulus schrijft aan de jonge Timoteus in zijn tweede brief het volgende 2de hoofdstuk vanaf vers 15 Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. In het Engels staat het nog treverder.. “Study to show thyself approved” aan de gemeente van de Fillipenzen schrijft Paulus zelfs het volgende in het 3de hoofdstuk vers 14 vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.” Wachten op de tweede komst van Jezus, wordt pas echt een ervaring, echt vreugdevol, als je het mag en kan doen terwijl je waarlijk voorbereid, door Zijn woord te lezen, Zijn liefde te onderzoeken en te delen met je naaste. Laten wij de tijdelijke dingen van deze wereld en deze achter ons laten en ons uitstrekken naar datgene wat Christus alleen kan bieden. Datgene wat Johannes mocht zien op het eiland van Patmos, in een visioen, die eeuwig stad het nieuwe Jeruzalem wat uit de hemel nederdaalde.

De laatste 4 weken voor de kerstperiode, noemt men in de Christelijke kerken, de Adventsperiode en in de adventsperiode is het kleed die men gebruikt een ‘paars’ kleed. Dit omdat men in de de liturgie van vele protestantse kerken er vanuit gaat dat je je moet vasten en bidden en voornamelijk berouw moet tonen voor je zonde, want alleen dan besef je volkomen wat de eerste komst zo belangrijk maakt Als men berouw en vergeving zo belangrijk vindt voor de gedachtenis aan de eerste komst van Chrsitus ruim 2000 jaar geleden

Broeders en Zusters, Hoeveel des te meer is een dergelijke voorbereiding niet nodig voor de tweede komst, zouden wij niet door middel van Gods Woord doen aan zelfonderzoek en berouwvol en nederig vragen om vergeving van onze zonde en tekortkomingen die scheiding brengt tussen ons en de eeuwige liefde die alleen God ons kan geven. Wij leven nu in de eindtijd of met andere woorden de adventsperiode, waarin wij geloven en verwachten dat Jezus spoedig zal komen

Als wij kijken naar ons leven en laten wij dan die zaken dan ook los, die ons juist verder weg brengen van Good. Petrus zegt niet voor niets in zijn eerste brief, 4de hoofdstuk vers 7 het volgende “Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.”
De Heer vraagt ons besef… als je weet in wat voor tijd je leeft… dan ga je er toch naar handelen. Broeders en Zusters we denken toch niet aan het koken van een kerstmaaltijd wanneer de gasten aan de deur staan en kloppen.. en roepen, Mag ik binnenkomen. Ons verlangen voor gezelschap heeft er juist voor gezorgd dat wij alles gereed hadden voordat de dag aanbrak. Geldt dit dan ook niet voor de tweede komst van Christus. Geldt dat niet voor de adventstijd waarin wij leven, Broeders en Zusters, komt dus tot bezinning. Want het is toch ons verlangen om Christus te aanschouwen wanneer Hij komt in de glorie van de Vader met de helige engelen? Wat een heerlijke ervaring zal dat niet zijn.

Net zoals wij nu het gezellig vinden om kaarsen aan te steken, om het licht te laten schijnen in de donkere dagen van de winter. Zouden wij niet nu het licht moeten laten schijnen van het liefde van Christus uit het woord met onze familie, vrienden en naaste. Want het enige licht wat telt.. is niet die van een kaars, niet die van een lampje in een kerstboom, maar het licht van Woord van God, de liefde van het Lam die voor ons zonde is gestorven op het kruis op Golgotha. Jezus Christus!

Is het niet uw verlangen om de raad van Petrus op te volgen, uit 2 petrus 1: 10 Beijvert u daarom des te meer, broeders (en zusters), om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. “ Judas schreef het volgende in vers 20 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, 21 verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.

Mag toch vandaag de dag zijn dat wij ons verlangen om bij Christus te zijn,niet alleen bij verlangen laten. Broeders en Zusters. Laten wij ons beijveren om de roepin en verkiezing te bevestigen. En dit niet uit eigen kracht, Nee, dat niet, maar in een allerheiligst geloof in Christus, studie uit Gods Woord en door leiding van de Heilige Geest.

Als wij onszelf, voorbereiden voor de grote en geduchte dag des Heren, Dat kan God het volgende met ons doen als wij de wijde wereld gaan vertellen over het bruiloftsmaaltijd van het Lam. Petrus zegt het zo mooi in 1 petrus 3:15 “heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is” En het is niet moeilijk om te vertellen over Christus, of rekenschap te hebben, want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Broeders en Zusters. Kijkt u uit naar het meest wonderbaarlijke tijd die wij ooit kunnen meemaken.

Er zijn mensen die zich voorbereiden voor een avond in een jaar, met kerst. Er zijn mensen die het beste voedsel binnenhalen voor een avond van vrede, geluk en gezelligheid. Er Zijn mensen die kerstkaarten met goede wensen sturen over heel de wereld.. Ze hebben dit over voor slechts één avond.

Maar wij broeders en zusters, wij verlangen naar meer dan één avond. Wij verlangen naar de eeuwigheid met Christus en samen te zijn met heiligen die sterven met de levende hoop die Christus is. Wij verlangen er toch na dat onze familie, onze vrienden en iedereen in deze wereld, Jezus daad voor ons aan kruis accepteert en in hem gelooft, zodat wij de stad kunnen binnenlopen waar geen dood, geen verdriet en geen pijn zal zijn. Wij verlangen er toch naar om de goede boodschap te verspreiden over de gehele wereld. Beste broeders en zusters, dit hebben wij toch over voor de eeuwigheid.

Want een ieder die verlangend naar Zijn komst, Verlangend zich erna om zich voor te bereiden en een ieder die zich voorbereid, kan niets anders doen dan vol verlangen, hoopvol wachten op Zijn wederkomst. Kunnen wij daarom zeggen net als Johannes in openbaring 22:14 uit de Statenvertaling het volgende zegt “Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.”

Terwijl de wereld in de komende week stilstaat bij de eerste komst van Christus. Mag vandaag, bij allen hier aanwezig hernieuwde motivatie groeien. Om de boodschap voor deze tijd vol kracht, vol vuur en vol liefde te delen met een donkere duistere wereld. Broeders en Zusters wij hebben een boodschap voor mensen die verlangen naar, ‘vrede, rust en zelfs het samenzijn met geliefden en dierbaar.. een boodschap die verder gaat dan het stilstaan bij één dag van het kalenderjaar. Wij hebben een verlangen, wij hebben een levende hoop, die wij willen aanschouwen, namelijk Jezus die voor ons stierf op het ruw houten kruis.

Christus bereidt een plaats voor ons voor, mogen wij onszelf en anderen daarvoor gereed maken. Want degene die deze woorden spreekt is getrouw, Weet Christus komt spoedig en wat Hij zegt dat zal hij ook doen.
AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen