Wie had ooit gedacht aan een onschuldig Lam

Vorige week was er in Kopenhagen een belangrijke top van wereldleiders.Ze kwamen bij elkaar om te praten over het ‘redden’ van deze aarde door het terugdringen van broeikasgassen. Maar ze kwamen er niet uit… Één dag voor het afsluiten van de top sprak de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban-Kai Moon de wereldpers toe, hij sprak de volgende woorden, die mij bijzonder aan het denken zette, toen een van de journalisten vroeg of men wel een goed klimaat akkoord zou bereiken, zei hij; “Er zijn hier meer dan 130 wereldleiders bij elkaar, als zij de problemen van de wereld niet kunnen oplossen, wie dan wel? “

Beste aanwezigen, deze periode staat de wereld stil bij het feit dat er wel iemand is die de problemen van deze wereld kan oplossen. Maar niet op een manier zoals een gros van de wereld dat verwacht of bedenkt. Deze periode wanneer de aandacht meer uitgaat naar één dag van vrede, één dag van gezelligheid en saamhorigheid, wil ik het juist met u hebben aan iemand waarvan de wereld niet dagelijks bij stilstaat, de titel van deze overdenking luidt dan ook “Wie had ooit gedacht aan een onschuldig Lam”.

Israel was bezet door de Romeinse overheersers, Ze moesten hoge belastingen betalen, de Romeienen hadden een vreemde cultuur. Het volk van Israel zuchtte onder het juk van deze vreemdelingen uit een land aan de andere kant van middellandse zee. Gedachten over betere tijden vervullenden de harten van de gelovigen. Dromen naar tijden van Koning David of Salomo. Tijden dat het volk op zijn sterkst was. Verlangen naar een bevrijder als Mozes of de richter Samsom. Het volk zocht bevrijding. Net zoals wij bevrijding en verlossing zoeken voor de problemen waar we anno 2009 bij stilstaan, zouden de Isrealieten toen weten, dat verlossing zou komen door een onschuldig Lam?

Net als de Isrealieten toen, kijkt de mens naar een verlosser, een redder voor onze klimaat. Wij zoeken een leider die een oplossing zoekt voor stijgende werkloosheid, stijgende temperaturen, stijgende criminaliteit. Wij hebben het antwoord die wij kunnen vinden in dit boek, door God ons gegeven, Gods Woord.. de Bijbel. Waarom denken de leiders van deze wereld niet aan het Lam die de problemen van deze wereld heeft opgelost.

Had men de profeet Jesaja maar begrepen toen hij de volgende woorden sprak van de allerhoogste in Jesaja 53:2 “Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde: hij had gestalte noch luister, dat wij het zouden aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.” De wereld toen, ruim 2000 jaar geleden, als nu, deze wereld gelooft in superhelden. Mensen met uitmuntende capaciteiten die de mensen bevrijden van de problemen van deze wereld. Alle superhelden die wij zien in films of in stripboeken, zorgen dat mensen hun geld veilig bij de bank kunnen laten, Deze superhelden zetten boeven in het gevang. Maar heeft u ooit gezien dat een superheld zijn leven gaf, zodat de mensheid bevrijd werd van zonde en schuld?

Beste aanwezigen, had men de woorden van Jesaja maar begrepen, maar de gestalte van Jezus was niet een van machtsvertoon en luister.. de komst van Jezus kwam juist door ‘simpele’ mensen, namelijk Jozef en zijn vrouw Maria, uit het geslacht van David, geboren op een manier waarop de wereld zou zeggen, “In een stal worden geen wereldleiders of superhelden geboren.” Maar de apostel Johannes schrijft in zijn Evangelie, als testament over de taak van Jezus het volgende, we lezen in Johannes 1 het volgende, In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Wood geworden en zonder dit is geen dingen geworden, at geworden is, In het Woord was leven en het leven was het licht er mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen, en verder in vers 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld . Hij was in de wereld en de wereld is door Hem geworden en de wereld heeft Hemniet gekend.Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen, Doch allen, die Hem aangenomen hebben hun heeft Hij macht gegeven om Kinderen Gods te worden, hun die in Zijn naam geloven, die niet uit bloed noch uit de wil des vlezes noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Jezus, is het Woord, en het Woord is leven. Toch denkt de mens het zonder Christus te stellen, maar de Bijbel is duidelijk je kunt alleen een kind van God genoemd. Als je Jezus aanneemt, wat hij is de weg de waarheid en het leven. Toch begrepen de Isrealieten toen, en vele van de mensen tegenwoordig, niet dat je niet wordt gered kan worden naar het bloed of de wil van het vlees. Want, wij komen voort uit een zondig geslacht. Wij kennen ons hart niet, de mens is zelfzuchtig, we hebben iemand nodig die ons daarvan redt.

Echter de mens kijkt naar superhelden, kijkt naar politici, generaals en vrijheidsstrijders, voor hun verlossing. Maar kijken zij wel naar het Lam. Die de zonden der wereld kan wegnemen?
Mede doordat de Joden gebukt gingen door de overheersing van de Romeinen richten ze zich niet op de komst van een echte verlosser van het ware probleem van deze wereld, namelijk het probleem van de zonde, welke door de slang in het paradijs werd geïntroduceerd aan Adam en Eva.

We lezen het volgende in het tweede hoofdstuk van de Wens der Eeuwen, “Terwijl de Joden verlangden naar de komst van de Messias, hadden ze geen juist begrip van Zijn zending. Zij zochten geen verlossing van zonden, maar bevrijding van de Romeinen. Zij keken uit naar een Messias die zou komen als een overwinnaar om de macht van de onderdrukker te verbreken en Israël te verheffen tot de wereldheerschappij. Zo werd voor hen de weg voorbereid om de Heiland te verwerpen.”

Dit geldt ook voor ons, kijken wij naar problemen van deze tijd en zoeken wij enkel een oplossing voor de ‘problemen voor deze tijd’ of kijken wij naar de oorzaak van alle ellende, namelijk een zondig en arglistig hart. Kijken wij uitsluitend naar wereldleiders die ons kunnen redden van de klimaat van de aarde, of kijken wij naar degene die ons daarvan kan bevrijden en en ook van de klimaat van ons hart.

God heeft een oplossing voor het probleem van de zonde, en hij stuurde zijn eniggeboren zoon zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben. Het kernwoord is, geloven in Hem die naar deze aarde is gestuurd.Ook wij in deze zaal zijn geroepen tot het wonderbare licht, welk Christus is, Wij waren eens niet zijn Volk, maar nu wel… verlangt u naar een verlosser voor een negatief saldo op onze bankrekening, zoeken wij naar een verlosser voor het politieke klimaat van de Nederlandse Klimaat, of zoeken wij naar een Verlosser, een gezalfde, een onschuldig Lam die de zonde der wereld en ook die van ons wegneemt.

Luister naar de volgende woorden uit de wens der eeuwen 2de hoofdstuk, “Het volk in zijn duisternis en onderdrukking, en de heersers in hun dorst naar macht, verlangden naar de komst van Degene Die de vijanden zou overwinnen en het koninkrijk Israël in zijn macht zou herstellen. Zij hadden de profetieën bestudeerd, maar zonder geestelijk inzicht. Daardoor zagen zij de Schriften die op de vernedering van Christus' eerste komst heenwijzen, over het hoofd en gebruikten op verkeerde wijze die welke over de heerlijkheid van Zijn tweede komst spreken. Trots verduisterde hun inzicht. Zij legden de profetie uit overeenkomstig hun zelfzuchtige verlangens.”

Het gevaar voor de Christen vandaag is, als wij de profetie verkeer begrijpen, uitleggen en verstaan, dat wij ons richtte op een ‘valse’ verlosser. Jezus, waarschuwde hiervoor in Matt 24 in vers 3 toen Hij zei” Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden”

Veel mensen vandaag de dag hebben een verkeerd beeld van hun verlosser, net als de Isrealieten die uit Egypte trokken, op weg naar het beloofde land, onder leiding van Mozes, raakte min of meer de weg kwijt toen zij Mozes niet zagen, toen hij op de berg was en van God de tien geboden ontving, het volk verwilderde en maakte en een gouden kalf maakte en die gingen aanbidden.

Als wij denken aan kerst, dan moeten wie niet stilstaan bij het feit dat er een kind werd geboren een kribbe, wij dienen verder te kijken, naar het verlossingsplan welke God de vader had klaarstaan voor de schepping van deze wereld. Jezus, kwam naar deze aarde, predikte het koninkrijk Gods en hij stierf voor onze fouten en tekortkoming en rees op uit het graf op de derde dag. Broeders en Zusters wij dienen te leren dat verlossing voor de echte problemen van deze wereld alleen kan komen van de Almachtige Alomtegenwoordige God. Het vleesgeworden Woord welke onder ons heeft gewoond. Psalm 121, zegt het zo duidelijk, Mijn hulp komt van degene die Hemel en Aarde heeft gemaakt.

Er is een antwoord voor alle problemen van deze wereld, voor het klimaatprobleem van deze wereld. Voor de stijgende criminaliteit, voor een ontstabiel klimaatprobleem, maar bovenal, bovenal heeft God een oplossing voor de probleem van zonde die in de Wereld kwam, door de eerste Adam, God heeft een tweede Adam naar deze gestuurd, door wereld die in hem geloofd niet veroordeeld wordt ten verderve, maar door Hem mag opstaan in geloof, voor eeuwig leven.

Alleen die gedachte maakt zou de kerst van 2009 een heel andere invulling geven. Wij kijken dus niet alleen terug naar de eerste komst van Jezus, wij kijken ook vooruit naar de Verlosser van Hemel en Aarde, die niet komt als een hulploos kind in een kribbe, maar komt in de macht en de majesteit van de Vader, tezamen met de engelen, op het geluid van een bazuin. Want verlossing komt op de juiste tijd… In Galaten 4 ;4 “Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.”

Jezus kwam op de juiste tijd, profetieën die aan Daniel, door God werden gegeven, gaven aan dat Jezus geboren zou worden op het exacte plaats. Het oude testament getuigt op diverse plaatsen dat er verlosser zou komen en hij kwam. Nu werkt Jezus in de hemel, en hij bereid een plaats voor, en als Hij klaar is met het bereiden van een plaats.., zodat wij kunnen wonen in een nieuwe stad die uit hemel zal nederdalen.

Maar Jezus doet nog veel, dan een plek voorbereiden. Hij is onze hemelse hogepriester, wij mogen in geloof vragen om vergeven bij onze naaste en ook bij Hem, en Hij zal onze fouten en tekortkomingen vergeven. Waarom, dat lezen wij in Hebr 4:15 en 16 “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar een, die in alle dingen op gelijk wijze (als wij) is verzocht geweest. Doch zonder te zondigen, laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Jezus, moest komen naar deze tijd, Hij heeft ondervonden wat wij dagelijks ondervinden, de strijd waarvan wij verlost dienen te worden. Jezus, kwam en overwon, zonder in te geven in de zonde. Hij is het onschuldig Lam, degene die onze straf op zich nam. Naar Hem gaat ons verlangen uit, niet alleen tijdens één avondje gedurende het jaar, wanneer de wereld stilstaat bij kerst. Nee laat ons verlangen dagelijks uitgaan naar Hem die ons bijstaat in de grote en kleine zorgen van ons leven. Wie had ooit gedacht dat een onschuldig Lam dat voor de mens zou doen.Jezus, werd zoals u weet, geboren in Bethelem, maar wie kwamen nu kijken, naar het onschuldig Lam? Dat waren de herders en de wijzen. Wij kunnen waardevolle lessen leren uit diegene die erkennen dat Jezus, meer is dan een Superheld die de Romeinse overheersers, letterlijk en figuurlijke een kop kleiner zou maken. Laten we gaan naar Lucas 2 daar lezen wij het volgende over de herders die Jezus kwamen bezoeken. Laten wij lezen vanaf vers 9, En opeens stond een engel des Herenbij hen (de herders uit dezelfde landstreek als Bethlehem), en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk de Christus. Verder in vers 12 En dit zij u het teken; gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende ineen kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende. Er zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mesen des welbehagens.

Herders hoorden niet bij de elite, ze waren geen Schriftgeleerden of farizeeërs, ze hadden stonden niet in hoog aanzien bij de Romeinen. Het waren simpele vakarbeiders met liefde voor hun vak. Ze bleven zelfs in de nacht wacht houden bij hun kudde. Beste aanwezigen. God roept een ieder van ons, om te zien de grote daden die God wilt doen met deze wereld. Ook wij worden opgeroepen,… niet om uit te gaan naar een kribbe, maar te knielen dagelijks in gebed tot de Vader, om te zien de grote daden die Hij heeft gedaan.. namelijk dat een onschuldig nam, de problemen van de wereld, en van onszelf kan oplossen.

Toen de Herders de boodschap hoorden, wilde zij aanschouwen wat hun was verteld en ze gingen daarvan getuigen, zo lezen wij vers18 “En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart en de herders keerden terug. God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.

Als het woord van God je bereikt, als je beseft dat er een onschuldig Lam is die daadwerkelijk de problemen van ons hart kan oplossen, dat kan je niet stil zitten, je wilt dat goede nieuws verspreiden, want de boodschap is niet eentje van angst of vrees, maar eentje van waar geloof, echte hoop en liefde zoals God dat van af den beginne aan geheel de schepping heeft laten zien. Die Herders konden niet stil zitten… en wij… in deze zaal… Gaan wij heel de wereld over en getuigen van de het Lam. Advent Christenen die uitkijken naar de tweede komst van Christus, wanneer deze wereld en ganse schepping uiteindelijk wordt verlost van het probleem van de zonde. Zij wij net als Johannes, degene die Jezus uiteindelijk mocht dopen. Is de uitspraak van Jesaja, ook de boodschap die u aan een wereld die smacht naar verlossing wilt brengen? In Jesaja 40:3, “Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in de wildernis een baan voor onze God.”

Zij wij als de herders, die aandacht hebben voor het werk wat er echt toe doet. Zij wij herders die het woord van God horen (het Bijbelwoord) en zonder twijfel daar gehoor aan geven. Zij wij als de herders die het onschuldig lam aanschouwen, zij wijn herders die vasthouden aan het goede nieuws, het eeuwig evangelie en het volgende verkondigen uit openbaring 14:7, “Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”

Wie bezochten Jezus nog meer na zijn geboorte in Bethlehem? Juist dat waren de wijzen. In direct tegenstelling tot de simpele herders, waren hier geleerden, mensen die de dingen van deze wereld willen begrijpen en doorgronden. In het 6e hoofdstuk van Wens der Eeuwen lezen wij het volgende over de wijzen. De wijzen uit het Oosten waren wijsgeren. Zij behoorden tot een grote en invloedrijke groep mensen, waaronder mensen van adelijke afkomst waren, en zij bezaten veel van de rijkdom van het land en waren grote geleerden. (...) Wanneer deze magiërs de sterrenhemel bestudeerden en het geheim trachtten te peilen van hun lichte paden, aanschouwden ze de heerlijkheid van de Schepper. Op zoek naar helderder kennis, wendden zij zich tot de Hebreeuwse geschriften. In hun eigen land werden profetische geschriften die de komst van een goddelijke leraar voorspelden, verzameld. De magiërs hoorden met vreugde, dat Zijn komst nabij was, en dat de hele wereld met een kennis van de heerlijkheid des Heren zou worden vervuld.

Als wij niet spreken, dan spreken de stenen. Beste aanwezigen, als wij niet vertellen waarom wij op deze dag liederen zingen als U zijt wellekome, Stille Nacht en Ere Zij God. Als wij ons schamen voor het kind dat werd geboren in een kribbe, dan zal de Geest ook tot andere spreken. En nu staan wij voor een nog grotere taak, want onze verlosser, het Lam, die onder ons heeft gewoond en niet heeft gezondigd komt terug.

De wijzen, bestuderen de geschriften en keken naar de tekenen van de tijd. En ze wisten dat de taak nabij was. Jezus gaf in Matteus 24 ook diverse aanwijzingen wanneer zijn tweede komst nabij zal zijn, wij lezen vanaf vers 32, “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

Wij kunnen aan de omstandigheden van deze wereld zien, of de komst van Jezus nabij is, we leven in een verdrukking die erger, wreder, indringer is dan die van de Romeinse overheersers, toen Jezus werd geboren daar als onschuldig Lam. Maar niet alleen het politieke, maatschappelijke, godsdienstige klimaat van deze aarde is in wezen verwerpelijker dan in de tijde van het Romeinse rijk. Vandaag de dag is gebeurd, waarvan de profeet Daniel van sprak, in Daniel 7:23 Dat vierde dier [een verschrikkelijk beest wat Daniel zag in een visioen] is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen, wat zal dat koninkrijk doen 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen. Nog erger dan de Romeinse overheersing waar de Isrealieten mee te maken hebben, daar hebben de getrouwe volgelingen van God nu mee te maken. Deze macht zal zich niet alleen bezig houden met het onderdrukken van de mens op aarde, maar zal zelfs de wet van God trachten te veranderen, “hij zal er op uit zijn de tijden en de wet te veranderen, we hebben het hier over de aanbidding van de zevende dag als rustdag en de tien geboden die God gaf aan zijn ganse schepping voor de grondlegging van hemel en aarde.

Wie kan ons redden van het gevaar die de hele wereld doet overvloeden. Wie kan ons redden die woorden spreekt tegen de allerhoogste… Wie heeft er ooit gedacht aan een onschuldig Lam. In Openbaring 5 lezen wij het volgende over het Lam. We lezen vanaf vers 2 En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? 3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. 4 En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen..

Wie is de Lam, wie komt uit de wortel van David… Dat is Jezus, want Jozef is een directe nazaat van David, zoals we dat kunnen lezen in het geslachtsregister van matteus het eerste hoofdstuk. Het Lam is Jezus, en wat is het Lam waardig… dat lezen wij in vers 11, Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. Jezus is alle eer waardig..

En dat wisten die wijzen, zo lezen wij in mat 2:11, de wijzen bewezen Jezus hulde en zij gaven hij hun kostbaarheden en boden Jezus geschenken aan goud en wierook en van mirre. Jezus komt alle eer toe. Jezus is het Lam dat alle problemen oplost… niet alleen de problemen van ons dagelijks leven, de zorgen en ongemakken. Het onschuldig lam is ook degene die een oplossing heeft voor alle maatschappelijk en politiek problemen van deze wereld. Want wie eet van het levend brood en drinkt van het levend water zal nooit meer honger en dorst leiden. Jezus heeft een oplossing voor het grootste klimaatprobleem van deze wereld. Namelijk het klimaat van onze harten. Hij kan onze stenen harten, aangetast door de zonden, verzachten hij kan de wet, zoals wij dan kunnen lezen in exodus schrijven in onze harten. Jezus het onschuldig Lam, die redt ons, bevrijdt ons. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. En zijn naam zal zijn Immanuel, God met ons.

Beste aanwezigen, De secretaris generaal van de verenigde naties zocht een verlosser voor het probleem van deze wereld, maar hij keek naar 130 wereldleiders, en die gaven hem niet de oplossing. Had hij maar gedacht aan een onschuldig Lam. De Israëlieten die onder de juk leefden zochten naar een verlosser, maar zij keken naar een superheld, iemand die de Romeinen een les kon leren, maar keken zij maar een Lam dat een eeuwig vrederijk zou aankondigen.

Beste aanwezigen, wellicht zoekt een oplossing voor de het weinige saldo op de bankrekening, of een oplossing voor een probleem in uw familie. Wellicht zoekt u troost voor het verlies van een dierbare. Zoek de oplossing niet waar de wereld haar oplossingen vindt. Heeft u gedacht aan het onschuldig kind in een kribbe? Heeft u gedacht aan een kind waarvan de Engelen zei, Ere zijn God in de hoge, vrede op aarde bij de kind des welbehagens?

Herodes was bang dat er een koning zou komen die de macht van hem zou afpakken en liet alle kinderen jonger dan 2 jaar om het leven brengen. Maar God in al zijn voorzienigheid, bracht Jezus in veiligheid, want zijn tijd was nog niet gekomen. Want het onschuldig Lam kwam, Jezus kwam als kind, Hij sprak als twaalfjarig kind wijze woorden in de tempel. Het was Jezus die sprak over het Komend Koninkrijk van God en mensen genas van hun ziekte en hun kwalen en zag dat wij een herder nodig hadden, omdat wij vermoeid en afgemat zijn door de dagelijkse strijd van de zonde. Het was Jezus die de twaalf discipelen uitkoos en hun en ons leerde wat het betekend om een getrouwe volgeling te zijn van God de vader. Het is Jezus die ons e trooster beloofde.

Een onschuldig Lam. Die stierf voor ons op het ruw houten kruis. Het is Jezus die voor u en voor mij opstond op de derde dag uit het graf. Hij is het waard om van de getuigen, net als de herders dat deden, toen zij Jezus aanschouwden in de kribbe. Het is Jezus die als Hemelse hogepriester pleit voor God de Vader en een plaats voor u en mij bereid. Want onze plaats is niet hier op een planeet vol met zonde en onrechtvaardigheid.

De plaats voor elke volgeling van Jezus is om te zijn op de plaats waar liefde eeuwig zal regeren, daar waar God bij zijn Volk zal zijn en Wij zijn kinderen bij Hem mogen zijn, en aanschuiven bij het bruiloftsmaaltijd van het Lam. Mogen wij onderzoeken in zijn tempel, net zoals David dat wilde, al de dagen van ons leven. Mogen wij Hem ons beste geven, net zoals de wijzen dat deden, Goud, wierook en Mirre.

Het onschuldig Lam heeft gestreden tegen diegene die tijden en de wet tracht te veranderen. Het onschuldig Lam zal strijden tegen diegene die woorden spreekt tegen de Allerhoogste en Hij zal overwinnen en wij mogen, wanneer Hij terugkomt met Hem leven als zonen en dochters van de Koning die regeert tot in alle eeuwigheden. Laten wij dan net als de wijzen, de Koning hulde bewijzen.

Had u ooit gedacht dat een onschuldig Lam u kan redden, Neem vandaag Zijn liefdevolle woorden aan.. Want Jezus redt, Jezus vergeeft en Hij verlost. Degene die dit belooft is getrouw en alles wat Jezus belooft zal Hij ook doen.

AMEN.Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen