Uw harte worde niet ontroerd

Uw harte worde niet ontroerd
Johannes 14:1 / 14:27-29

We leven in turbulente tijden. Sommige van ons zijn maar nog maar bekomen van het verschrikkelijke nieuws uit Haïti, 230.000 doden. Huizen in puin, een van de armste landen van de wereld is nog heel wat arme geworden.

De Bijbel leert ons dat de laatste dagen van deze aardse geschiedenis geen gemakkelijk dagen zullen worden, we lezen bijvoorbeeld in 1 Petrus 5, 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden

Jezus is vrij duidelijk wanneer Hij spreekt wat zal gebeuren in de laatste dagen, in Lucas 21: 25 staat zelfs En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen

Johannes zag in een visioen zelfs het volgende in Openbaring 13 vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Heel veel mensen willen liever niet de profetieën uit de Bijbel bestuderen, sommige mensen vinden het reuze eng, anderen vinden het niet een liefdevolle boodschap die wij moeten verkondigen. Hoe je er ook naar kijkt, mensen worden bang als ze horen wat de Bijbel zegt over de tijd van het einde.. maar is dat wel terecht. Is de Bijbelse boodschap een enge boodschap, of eentje van hoop.

Daarom heet deze overdenking ook “Uw harte wordt niet ontroerd”. Laten wij nogmaals naar het hoofdstuk gaan wij de schriftlezing lazen uit Johannes. 14, waar Jezus zegt vers 1, Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

Jezus zei dit om de discipelen een hart onder de riem te steken, in de drie en een half jaar heeft Jezus de discipelen langzamerhand duidelijk gemaakt, dat er een tijd zou komen dat ze niet samen zullen zijn. Na de voetwassing en heilig avondmaal bereide Jezus de discipelen voor op het slechte nieuws toen hij zei in hfd 13 vers 33 Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij u; gij zult Mij zoeken en, gelijk Ik de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, zo spreek Ik thans ook tot u. Het was na het avondmaal dat Jezus vertelde dat Judas hem zou verraden, het was daar dat Jezus zei dat Petrus hem zou verloochen.

Allemaal boodschappen waar de discipelen bedroef van zouden raken. Boodschappen die zorgde voor vertwijfeling onder de jonge groep van volgelingen van Jezus en toch zegt Jezus: “Uw harte worde niet ontroerd”.

Hoe is het met ons als wij voor ons “gevoel” negatieve boodschappen horen. Wij kunnen veel leren van Daniel, in hoofdstukken 7 tot en met 12 lezen wij over diverse visioenen die Daniel kreeg over het verloop van de toekomst, met andere woorden hij kreeg van God profetische boodschappen door. Toen Daniel het droomgezicht van de 4 dieren zag. En met name het vierde dier, een koninkrijk voorstelde die Woorden tegen de Allerhoogste zou gaan spreken schrok Daniël, zo lezen wij in vers 15,  “De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste, en de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij”

Nadat Daniel schrok.. Zorgde God voor uitleg van het visioen. De Heer zorgde voor een van de meest gedetailleerde uitlegging van de profetie. Zo werd Daniel ingelicht over de koninkrijken en machten die elkander zouden opvolgen. Hij hoorde over de snelheid en kracht waarmee dit gepaard ging. Tot zelfs de verschrikkelijke daden van het laatste beest die tijd en wetten zou gaan veranderen.
Als wij dingen horen waarvan wij angstig worden, geeft God ons Zijn Woord. God wil niet dat wij wanhopig worden. In Amos lezen wij zelfs dat God niets doet zonder het eerst te verkondigen door middel van de profeten. Gods kinderen hoeven nooit onkundig te zijn over wat God van plan is te doen.

Immers God heeft plannen van onheil over ons.. Hij wil het beste en voor u en voor mij… toch raken wij bevreesd. Daniels houding nadat hij de uitleg kreeg over het verschrikkelijke visioen wat hij zag en hoe ernstig dat laatste dier zou worden, reageerde hij als volgt zo lezen wij in Daniel 7 vanaf vers 28 Hier eindigt het bericht. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot; en ik bewaarde deze woorden in mijn hart.

Daniel, was onder de indruk wat hij zag.. zelfs verschrikt, maar hij raakte zijn geloof niet kwijt… hij bewaarde woorden in zijn hart. Hoe handelen wij als wij de Bijbel lezen en en uit studie begrijpen dat het ons niet gemakkelijk wordt…. Gaan wij in paniek rondrennen op straat, zijn wij, zoals in Jezus zei in Lucss 21 dan onze harten bezwijken van angst.

Wij dienen bewust te zijn van wat er gebeurd en vertrouwen dat God ons door alle problemen en strijd door helpt. En God liet Daniel dat uiteraard ook zien in het visioen Dat het Koninkrijk in Here hersteld zou worden en dat al die koninkrijken en machten van deze aarde niet eeuwig stand zou houden…

In Daniel 8 lezen wij zelfs dat Daniel nog specifiekere visoenen kreeg over wat de aardse wereldgeschiedenis. Dat God meteen de aartsengel Gabriel stuurde om die belangrijke visioen te vertellen. Keer op Keer zien wij dat God ons niet wil laten verschrikken, maar ons bewust wil maken van de situatie waar wij ons in bevinden. Ook weer naar dit Visioen schreef Daniel in hoofdstuk 8 vers 27, dat hij zelfs enige dagen ziek en uitgeput was. De engel Gabriel liet weten dat hetgeen hij zag moest bewaren en dat het waarheid is.

Als wij de Bijbel bestuderen, dan moeten wij de boodschappen niet lichthartig nemen, maar ze juist overdenken, onze keuze voor Christus en het navolgen van Gods wil alleen maar herbevestigen. Het laten zien dat God ons waarlijk lief heeft omdat hij ons niet in het ongewisse wil laten. Als u kijkt naar het nieuws, de krant leest, dan kun je ontmoedigt raken, of laat ik het anders zeggen als u alleen maar de krant lees, naar tv kijkt, op het internet zit.. dan raakt u ontmoedigt

Want u hoort over oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen, net zoals Jezus dat sprak in de rede op de Olijfberg uit Matteus 24. Maar u hoort niet de vertroostende woorden van Jezus in de krant of op tv wanneer hij zegt, “Het einde komt als het evangelie over het gehele aard is verkondigd.” Daniel was onder de indruk van de visoenen die hij zag.. je kunt zeggen dat hij als het ware een krant las over wat er in de toekomst zou gebeuren, maar daar bleef het niet bij. God geeft ons de profetie en geeft ons vertroosting.
Er zijn heel veel christenen vandaag de dag die op Internet gaan of naar tv kijken naar wat er gaat gebeuren in de wereld. Maar het gevaar bestaat dat deze Christenen niet of te weinig naar het Woord van God gaan, namelijk de bijbel Om juist de achtergronden te begrijpen die God alleen heeft weggelegd in Zijn woord. Satan maakt het veel gelovigen makkelijk door hun meer te richten op hetgeen ze zien op radio of tv, dan wat ze lezen in de Bijbel. Satan hoeft ons alleen weg te leiden van het Woord, het Woord van vertroosting biedt in hopeloze dagen en momenten. Als de duivel dat voor mekaar heeft, dan heeft hij zijn doel met ons bereikt. Want de duivel weet dat er geen redding is voor de zonde door het kijken naar tv of internet. En onze oren te luister leggen bij mensen die geen echte oplossing kunnen bieden voor de zorgen problemen van alle dag.

Als wij niet begrijpen wat er in de wereld om ons heen gebeurd, met name in deze tijd vlak voor de spoedige wederkomst van Christus. Dan moeten wij ons wenden op het Woord van God en dat woord alleen voor vertroosting en uitlegging.
Jezus roept ons op om te kijken naar de tekenen des tijds.. .Aangezien wij aan de tekenen des tijds kunnen zien wanneer de profetie inzake de wederkomst van onze Heer en Heiland aanstaande is Het is dus noodzakelijk om ons heen te kijken naar de conditie van de wereld, zodat de wederkomst niet overvalt als een dief in de nacht.

Maar aan de andere kant, als wij zien naar de tekenen des tijds, dan moeten wij niet alleen om zien naar de tekenen, maar naar degene die ons heeft gezegd om naar de tekenen des tijds te kijken, of anders gezegd. Kijk naar Christus, hij heeft het verleden, heden en toekomst in handen. Hij is degene die ons een behouden thuiskomt heeft belooft. Het is Jezus die tegen ons zegt, “Uw hart worde niet ontroerd, Geloof in God.. geloof dan ook in Mij”

Toen Daniel in Daniel 10 wederom een profetisch visioen kreeg over de toekomst was raakte hij zeer bezorgd.. we lezen zelfs in vers 8, van hoofdstuk tien, “Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer, alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over.”Daniel,raakt zeer ontstemd en viel op de grond neer. Hoe zou volk van Israel door de ballingschap heen komen, zou de Heer en volk genadig zijn. Daniel zag de tekenen en had behoefte aan uitleg. Totdat opeens iemand hem aanraakte en zij: Daniel gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek en ga rechtop staan want nu ben ik tot u gezonden. En hij zij tegen Daniel in vers 18 het volgende, 18 Toen raakte hij, die er uitzag als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht 19 en hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven.

Dan legt deze engel de boodschap uit van Daniel hoofdstuk 11 en 12. Weer om uit te leggen dat Daniel verder moet kijken dan de negatieve berichtgeving, maar juist dat God hoop biedt aan alle die trouw blijven aan Zijn woord. In hoofdstuk 12 8 Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? 9 Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

Daniel snapte het nog steeds niet volkomen, maar de Engel is helder, naar Daniel maar ook naar ons. Ten eerste was de boodschap niet voor Daniels tijd , maar voor ons.. Dus de engel spreekt ook ons aan en dan zegt hij de Goddelozen deze boodschap niet zullen begrijpen. Mensen die niet verbonden zijn met Christus die niet voor zichzelf studeren, niet voor zich zelf en anderen bidden. Met andere woorden niet bidden een relatie hebben met onze Heer en Heiland zullen niet begrijpen wat deze wereld overkomt. Ze zullen bezwijken en vallen onder de turbulente tijden waarin we leven.. maar ze gaan niet naar het Woord van God.. waar wij hoop, troost en een oplossing vinden voor de problemen waar wij ons in bevinden in deze tijd.

Profetie, zou ons moeten aanwakkeren om juist Gods woord vaker ter hand te nemen. Paulus schrijft in de brief aan de Hebreeën zelfs dat de gelovigen de bijeenkomst van gelovigen niet moet verzuimen. Waarom, omdat daar de plaats is waar we hoop en troost kunnen vinden bij mede broeders en zusters die ook studeren in het woord en wij zo elkander kunnen bemoedigen om de ogen gericht te houden op Jezus.

Als wij de kranten lezen en kijken naar de tv, over moeten wij er voor waken dat wij niet angstig worden of in een depressie raken. En als dat dreigt te gebeuren, laten wij de les leren van Daniel, door te bidden en wijsheid te vragen van God, hoe wij de gebeurtenissen die ons overkomen dien te begrijpen en God spreekt tot ons door middel van Zijn woord.

Of het nu te maken met grote of kleine problemen…. Laat je hart niet verzinken in een valkuil van verdriet, maar zoek Christus op. Immers de apostel Johannes schrijf in 1 Johannes 4 vers 18 het volgende, 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”,

God is liefde, en als wij ons naar God keren, dan hoeven wij geen angst te hebben. De Bijbel leert ons duidelijk hoe wij moeten omspringen als wij moeite hebben met de omstandigheden van ons eigen persoonlijk leven, maar ook hoe wij moeten handelen als wij ernstige profetische boodschappen horen uit Daniel, Openbaring en de woorden van Jezus op de Olijfberg over de gebeurtenissen van de laatste dagen van deze aardse geschiedenis

Het eerste voorwaarde om de angst voor de komende gebeurtenissen te overwinnen is geloof hebben dat wat Christus heeft gedaan voor ons op het ruw houten kruis van Golghota is daad is van liefde, dat Zijn vergoten bloed ons verlossing schenkt. Als je daarin geen vertrouwen of geloof heb, zal je ook niet gedreven worden om het Woord van God te handen te nemen om vertroosting en hoop te vinden als je de problemen van deze wereld of van je eigen persoonlijk leven eventjes niet meer ziet zitten.

Toen Mozes en de Israëlieten uit Egypte wegtrokken naar het beloofde land, toen ze trokken naar het beloofde land en ze stonden voor de Rode Zee en geen kant meer op konden. En de situatie zelfs hopeloos werd,. Omdat Farao en de legers van Egypte hun achter na zatten zijn Mozes het volgende in Exodus 14 vanaf vers 13 Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des HEREN zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. 14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

Net als Daniel, niet in paniek raakte toen hij de visioen zag, omdat hij Zag dat de Here een oplossing biedt voor al de verschrikkelijke koninkrijken die de macht willen grijpen in deze wereld. Zo roept Mozes ook… Wordt niet bang, blijft vaststaan in je geloof en je zult de verlossing van de Heer. Zien.

Het is juist het overblijfsel… degene die het geloof van Jezus heeft en de geboden waren, juist het nageslacht die vertrouwt, bouwt op de daden van onze Heer en Heiland die niet bang hoeft voor de toekomst, ongeacht wat er gaat gebeuren, zo lezen wij in het boek van de profeet Jesaja in hoofdstuk 41  gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad – 10 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

De Heer gaat zelfs verder. Hoe erg de strijd zal zijn.. hij blijft ons bemoedigen dat wij niet bang hoeven te zijn wij hoeven alleen maar te vertrouwen in Hem. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om; 12 gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. 13 Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. 14 Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israëls

Daarom moeten wij ons hart niet ontroerd laten. U kent allen psalm 23 wel.. die zegt in De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Daniel zocht de Here op… Jezus spoorde discipelen op om Hem te blijven geloven… Geloof gij n God, geloof dan ook in Mij en vervolgens komt Jezus met de belofte dat hij een plek voor hun zal voorbereiden in een nieuwe hemel en een aarde die hij persoonlijk zal voorbereiden. Wij moeten niet angstig worden maar de Heer de kans geven om te spreken tot onze harten, door middel van Zijn woord.

Een tweede belangrijke voorwaarde om de angst voor de komende wereldgebeurtenissen te lijf te gaan is niet de strijd overnemen van de Heer. Zoals we kunnen lezen in Deuteronium 3:22. “gij zult voor hen niet vrezen, want de HERE, uw God, is het, die voor u strijdt. ‘ Of 2 kronieken 20 vers 15 het laatste gedeelte, ” Zo zegt de HERE tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God.”

Er zijn veel Christenen die denken dat ze profetie kunnen tegenhouden. In plaats dat ze gaan naar het woord en daar hoop vinden voor wat Christus ons biedt, spenderen ze tijd om de politiek of de samenleving te overtuigen, te lobbyen om zo hun punt te kunnen maken. Er sprak zelfs met mensen die deelnemen aan de oecumenische beweging omdat ze geloven dat ze zo kunnen voorkomen dat bepaalde Bijbelse profetieën zo niet meer bewaarheid kunnen worden.

Maar wij kunnen die toekomst niet veranderen. Maar we kunnen wel kiezen wie wij willen navolgen. Helaas, helaas spenderen veel Christenen veel meer tijd met beïnvloeden van anderen, Dan beïnvloedt worden door Gods woord, zodat je mag opwassen in geloof. De strijd is niet de onze, maar van de Heer. De enige die ons hoop kan bieden op een behouden toekomst is Christus en niet de dames en heren uit de politiek, de guru’s, de wetenschappers. Redding komt van God en van Hem alleen. Jezus zegt zelfs in matteus 8, dat angst en de verkeerde uitwerking daarvan.. Klein geloof is.

Ons geloof is klein als wij alleen de kranten lezen, en denken dat de wereld oplossing kan bieden voor haar eigen problemen. Alleen liefde kan de angst doen wegdrijven. Liefde komt van God. De regeringen en heersers van deze wereld kunnen ideetjes aandragen hoe de angst van de wereld kan worden weggenomen, maar de juiste oplossing komt alleen van de schepper van hemel en aard. Daarom staat er ook in spreuken 29 vers 25 het volgende, Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Toen Jezus in het Hof van Getsemane werd opgehaald door Judas en de wachters van de synagoge om hem te arresteren en te berechten, kwam er grote angst over de discipelen, hun geliefde rabbi stond op het punt meegenomen te worden. Een van de aanwezigen volgelingen van Jezus werd heldhaftig en pakte een zwaard zo lezen wij in Matteus 26 daar lezen wij 51 En zie, één van die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit, trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af. 52 Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. 53 Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen? 54 Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden?

Jezus reageert heel duidelijk.. .Het is God die alles in controle heeft.. de profetie moet vervuld worden.. wij als mensen kunnen daar geen invloed op uitoefenen. Het enige wat wij moten doen is gehoorzaam zijn als volgelingen van Christus. Het is Zijn strijd. En als wij vasthouden en volharden aan zijn Woord door middel van Gods heilig Geest mogen wij delen in de belofte. Immers de kleine profeet Sefanja zegt welke heilsbelofte is voor de overblijfsel die de geboden van God en het geloof van Jezus navolgt; Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt.

God zal ervoor zorgen dat angst en vervolging door diegene die Gods Wet niet liefhebben nooit meer zijn getrouwe kinderen zal overvallen.. maar dat moeten wij het heft niet in eigen handen nemen, Zoals de slaaf dat deed bij de Romeinse Soldaat. Jezus sprak hem zelfs erop aan. “Of meent gij, dat Ik (Jezus) mijn vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen Hoe zouden de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden.

Broeders en Zusters wij hoeven niet de toekomst te sturen, wij hoeven niet de profetie te beïnvloeden, wij dienen slechts standvastig te zijn en te blijven in het Woord en Zijn liefde, ongeacht wat er mag gebeuren in ons leven, onze families en in deze wereld. Profetie is gegeven, niet om door ons te worden beïnvloedt, maar om ons te helpen standvastig te blijven en te kijken naar Jezus Christus en naar Hem alleen totdat wij Hem mogen aanschouwen wanneer Hij wederkeert in de glorie van de Vader en de Heilige Engelen ons ons eindelijk thuis te brengen.

Er is een negrospiritual die zegt, “He got the whole World in His Hands” God heft de hele wereld, verleden, heden en toekomst. Juist daarom, daarom zegt Jezus tegen ons allemaal, die angstig zijn voor de komende gebeurtenissen die ons dreigen te overvallen, “Uw hart worde niet ontroerd, Wij geloven toch in God, geloof dan ook in Jezus… Want Jezus wacht op het teken van de Vader om terug te keren naar de aarde. Om ons thuis te brengen naar een plek die hij voor ons heeft bereid.

Jezus komt terug.. Hij bereidt voor ons een plek.. wees niet bang, geef niet op, want degene die ons een behouden thuiskomt heeft beloofd, sterkt ons en wat Hij belooft dat doet Hij.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen