Ultieme Vriendschap

Ultieme Vriendschap
Christus betaald de ultieme prijs zodat wij kunnen groeien

Jezus is iemand die niet opgeeft, ook al keren wij hem weleens de rug toe, ook al hem wij het nog zo verkeerd gedaan. Jezus wil ons niet kwijt.. Zolang wij ons beseffen dat wij met als onze fouten en tekortkomingen, bij Jezus terecht, kunnen.

Of u nu een miljonair bent, of straat arm. Of u thuis het huishouden doet, of een bedrijf leidt, wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan mag komen... Jezus is de ultieme vriend. Jezus gaat tot het uiterste voor u en mij. Vanavond zullen wij zien wat het betekent om tot het uiterste te gaan. Het uiterste wat Jezus voor u en mij gedaan heeft.

Jezus was naar deze aarde gekomen, om gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. De boodschap van Jezus was helder... “Niemand komt tot de vader dan door Mij”, “Ik ben de weg de waarheid en het leven”. Was radicaal “Als je niet bent als de kinderen, dan zul je het koninkrijk niet beerven.”

Jezus deed wonderen, talloze, blinden konden zien, doven horen, lammen wandelen... Jezus was begaan met alles en iedereen. Hij sprak de waarheid, en liet liefde zien.. Jezus liet zien dat het leven van een Christenen bestaat uit de vrucht van de geest.. “liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” Wat kun je tegen zulke woorden hebben, wat is daar mis mee

Alleen waren er een stel geleerden, Farizeeen en Saduceeen genaamd die het niet zo hadden met de handel en wandel van Jezus. Deze geleerden, waren juist gelovigen.. Mensen die geloven in de bijbel als het woord van God.. Waar de Farizeeen zeer wettisch waren en allerlei ingewikkelde en bezwarende regels maakten die niets met het woord van doen waarden. Waren de Saduceers gingen de saduceers weer zeer te vrijpostig met het woord van God om.

Men zocht en zocht naar iets waar met Jezus om kon veroordelen. Men keek naar het overtreden van hun regels, men keek naar zijn gedrag.. Men zocht en zocht en zocht, maar men kon uiteindelijk niets vinden om Jezus te kunnen veroordelen. Totdat Judas (waar wij gisteren bij stilstonden) Jezus veraarde bij de Farizeers.

Jezus, Hij die onze vriend is, wordt om totaal onschuldig in de boeien geslagen en weg gestuurd opweg naar de Hogepriester Kajafas. Daar verzameld bij de schriftgeleerden en de leiders van de kerk in die dag, Het was een soort kerkelijke rechtbank. Isreal in die dagen werd bezet door de Romeinse Keizer, en Rome had haar eigen rechtbanken, echter de Joden in die tijd bedongen het recht om voor geestelijke zaken eigen rechter te kunnen en mogen spelen.

Stel je voor.. Tal van hoge plaatse leiders in een zaal en iedereen zoekt en bedenkt hoe je een onschuldig man, toch kan verooderlen. De bijbel zegt dat men niets kon vinden. Een van de aanwezigen zei dat Jezus de tempel kon afbreken en in drie dagen weer kon opbouwen (dat is ook waar, alleen bedoelde Jezus niet de fysieke tempel van Jeruzalem.. Maar wat hij zou doen. Toen aan Jezus werd gevraagd of Hij de zoon van God was, Zei Jezus: Maar ik verzeker u: van nu af zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterzijde van de almachtige God en u zult hem zien komen op de wolken van de hemel.’
Jezus vertelde gaf aan dat Hij de Zoon van God is, die de mensheid komt redden. De hogepriesters namen dit punt aan om Jezus te veroordelen. Jezus werd veroordeelt omdat Hij de waarheid sprak. Vervolgens zo schrijft Matteus zeiden de Hogepriesters. Wat is uw oordeel?’ ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf,’ antwoordden zij. 67 Toen spuugden ze hem in het gezicht en stompten hem. Anderen sloegen hem 68 en riepen: ‘Laat eens zien, Christus, dat je een profeet bent. Wie heeft je geslagen?’

Ultieme vriendschap. Als jij een relatie met Jezus hebt, of begint zullen er mensen zijn die je de vinger wijzen en zeggen dat je een “Heilig boontje” bent. Niet iedereen zal begrijpen dat je een relatie hebt met iemand die bergen voor je zou kunnen verzetten. Mensen kijken vreemd als je op de Zaterdag / Sabbat de kerk bezoekt, Dat je bid voor het eten. Sommige (zoals wij gisteren zagen met petrus en paulus) Schamen zich dat ze een relatie met Jezus hebben en durven er niet over uit te komen. Jezus is vrij duidelijk als je je schaamt voor de liefde Hij zegt Wie mij wil volgen, moet zichzelf vergeten, zijn kruis dragen en mijn weg gaan. 35 Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om mij en het evangelie, zal het redden. 36 Wat heeft een mens eraan, als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? 37 Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? 38 Als iemand zich voor mij en mijn boodschap schaamt tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd, zal ook de Mensenzoon zich voor hem schamen, wanneer hij vergezeld van de heilige engelen komt met de glorie van zijn Vader.

Jezus gaat voor ultieme vriendschap...Jezus gaat tot het uiterste voor ons. Wat is dan onze reactie. Nemen wij dan ook de uisterste beslissing voor Hem?
Nadat Jezus door Hogepriestelijke raad werd veroordeeld, was er blijkbaar nog een jurdisch probleem. Het was maar een religeuze rechtbank. Het kon bepaalde stramaten niet uitvoeren en zeker niet de doodstraf.., dat was voorbehouden aan de overheersen van het toenmalige isreal, de Romeinen.
Jezus degene die kwam om ons te bevrijden van de gevangenis van onze fouten en tekortkomingen wordt zelf gevangen genomen.

De gouveneur over Isreal, was Pilatus. Vaak moest hij rechtspreken over moordenaars, over fraudeurs en belastingonduikers... Maar nu stond de man uit Gallei voor Hem. Jezus de man die water in Wijn verandere bij het bruiloftsfeest in Kana, Dezelfde Jezus die liep over het Water, Jezus die doden op liet staan. Dezelfde Jezus die Genas, vergaf en redde.

Die Jezus die met ons onderweg is naar morgen, Hij stond terecht op de plek waar de zondigen terecht worden gesteld. Daarom weet Jezus zo goed wat wij doormaken in ons leven, Jezus wordt gebracht.. Waar de zondigen ook gebracht zullen worden, die niet hebben gehandeld naar de woorden van Liefde van God. Die zijnwil in de weg hebben geslagen. Het oordeel door de Hemels rechtbank. En het loon van de zonde, zo zegt de bijbel, is de eeuwig dood.

Maar met Jezus is er een verschil, zo staat er in de brief aan de Hebreeen Onze hogepriester (dat is Jezus zijn rol voor u en mij) kan volledig meevoelen met onze zwakheden. Hij heeft alle beproevingen net zo ondergaan als wij. Alleen, gezondigd heeft hij niet. Jezus heeft niet gezondigd.., Hij stond onschuldig voor het gerecht.

Pilatus had het er zeer moeilijk mee. Pilatus zocht een uitweg hij zei: ‘Waar beschuldigt u deze man van?’ vroeg hij. 30 ‘Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben,’ antwoordden zij. 31 Pilatus zei: ‘Neemt u hem dan mee en berecht hem volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden antwoordden: ‘Wij hebben het recht niet iemand ter dood te brengen. Pilatus kreeg het gevoel dat Hij voor het blok werd gezet en ging Jezus verhoren, Ben je Jood, ben je een koning.. Wie ben je jij. Maar niets wat Jezus bleek uit dat hij schuldig was aan iets, laat staat aan de doodstraf

In Lucas staat dat Pilatus een uitvlucht zocht (hfd 23) . 4 Pilatus zei tegen de opperpriesters en tegen de menigte: ‘Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.’ 5 Maar zij hielden vol: ‘Hij brengt in heel het Joodse land het volk in opstand met wat hij leert! Eerst in Galilea, en nu hier.’
6 Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij: ‘Komt hij uit Galilea?’ 7 En toen hij begreep dat Jezus uit het rechtsgebied van Herodes kwam, stuurde hij hem door naar Herodes. Die was op dat moment ook in Jeruzalem.
Herodes maakte Jezus ook belachtelijke en stuurde Jezus weer terug naar Pilatus. Pilatus kon niets anders doen dat te zeggen “ik was mijn handen in onschuld” Het was de periode rondom pasen en het was de gewoonte om gratie te verlenen aan een gevangen. Men kon kiezen uit Barnabas een dief en moordenaar en Jezus. Het volk koos voor Barnabas. Men koos voor de schuldige en liet de onschuldige ter dood veroordelen

Jezus biedt ons ultieme vriendschap, waar anderen je uitlachen omdat Jezus zegt dat je behoort tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht. 10 Vroeger was u Gods volk niet, nu wel; vroeger heeft God u zijn barmhartigheid onthouden, nu heeft hij u zijn barmhartigheid getoond. Wij worden niet van de kast naar de muur gestuurd. Wij staan op vaste grond. Waar Jezus onschuldig werd heen en weer gestuurd, waar Jezus onbarmhartigheid werd getoond Hebben wij zekerheid. Zekerheid dat wij behoren tot het volk van God. Jezus leed de ultieme vernederning bij het gerecht, Jezus werd verworpen en een moordenaar werd vrijgesproken.

Waar wij hebben gezondigd en wij infeite de straf zouden moeten krijgen.. Worden wij vrijgesproken en krijgt Jezus de doodstraf Die wij verdienen. Wij worden uit de duisternis geroepen.. Terwijl Jezus de duisternis van verdriet en vernedering werd ingestuurd. Ultieme vriendschap die Hij ons alleen biedt, wat doen wij dan daarvoor terug. Wat is ons antwoord op de ultieme vriendschap van Jezus Christus?

Maar daar bleef het niet bij.. Jezus werd beetgepakt en geslagen met een zweep. Men gaf Jezus een doornenkroon en hij werd bespot en uitgelachen door de soldaten. Hoeveel vernedering kan een onschuldig iemand doorstaan. Jezus moest de weg met het kruis wandelen naar Golgotha, ook wel schedelplaats genoemd. Hij bezweek bijna onder het gewicht van het kruis, Simone van Cyrene droeg het Kruis voor Jezus. De laatste weg naar op naar de berg.

Zonde is een dodelijke ziekte, Want liegen, stelen, God negeren op de Sabbatdag, jaloezie, vloeken zijn zaken die je langzamerhand van binnenuit slopen. Voor je het weet ben je geestelijk helemaal uitgeput, je ben niet alleen verder van de mensen om je heen, je bent verder van God. Zonde is net als de weg die Jezus moest afleggen naar Golgotha, eenaam, slopend, vernietigd en op het laat uitpuntend. Jezus is iemand die tot het uitertste gaat. Hij is zelfs bereid om de weg die liedt tot zelfvernietiging te nemen zodat wij die niet hoeven te bewandelen. Waarom zou je de liefde van Christus bljiven negeren, waarom zou je niet met Hem onderweg naar morgen willen gaan.. En waarom zou je willen blijven wandelen op een weg die leiden naar verdriet, ellende en dood.

Jezus kreeg een van de vreselijkste straffen die de mens kon bedenken, het kruis. Het handen en voeten doorboord, speer in zijn zeide. Verstoten, alleen.. En toch zegt Jezus aan iedereen daar vergadert.. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Terwijl mensen hem bespotten.. Vraag Jezus aan God ons te vergeten. Als onze aardse vrienden iets misdaan hebben, hoe klein dan ook, hebben wij het vaak moeilijk om de andere te vergeven.., maar Jezus laat zelfs aan het kruis het ultieme van zijn liefde zien. Hij is in staat om ons te vergeven, hoe verkeerd wij ook gehandeld mogen hebben.

Naast Jezus waren er ook twee anderen die ter dood werden veroodeeld. Een van die twee moordenaars zei Zelfs jij vreest God niet, terwijl jou hetzelfde vonnis treft? 41 En wij worden terecht gestraft, het is het loon voor onze daden, maar deze man heeft niets kwaads gedaan.

Deze moordenaar kende Jezus slechts een paar minuten. Hij had nauwelijks tijd om een landurige vrienschap op te bouwen. Maar Hij erkende een belangrijk feit. Hij erkende dat hij afhankelijk was en wilde zijn van Iemand die onschuldig is en toch ontzag bleef hebben voor God. Hij zag dat er iemand was die ultieme vriendschap liet zien.., hoe erg en verschrekelijk de siuatie ook was. Die man zag iemand die tot het uiterste zag gaan voor een waardige zaak, namelijk de toegang tot het koninkrijk van God voor al die mensen die zondig zijn en erkennen dat zij fout zijn geweest en Jezus nodig hebben als redder. Daarom zei die moordenaar, “Jezus, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt. “
Die moordenaar daar. Had ultieme vrienschap begrepen en Jezus zei dat ook Koninkrijk van God mocht binnentreden, omdat zijn fouten ook waren vergeven.

Niet veel later gaf Jezus de Geest. Jezus betaalde te ultieme prijs.. Jezus als onschuldig Lam, Jezus als Zoon van God, werd berecht, gekruisigd en stief als een onschuldige. Jezus betaalde de prijs van de zonde, terwijl hij nooit van God verlaten is geweest.

Jezus ging tot het uiterste zodat wij.. Ook hier en in in de 20ste eeuw redding mogen krijgen van onze fouten en tekortkomingen. Wat wij moeten staat kort en krachtig beshreven in 2 kronieken 7: 14 Als mijn volk, dat alleen mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen

Als wij in gebed nederig ons naar god richten, als wij besluiten om ons eigenwijze weg die leidt naar verdriet en ellende af te wenden en te wandelen op de weg die lijdt naar liefde en verbondheid naar God. Dan zal God naar ons luister en net zoals die modernaar daar aan het kruis onze zonde herstellen.

Vergeet niet Jezus is een Hogepriester die volledig kan meevoelen met onze zwakheden. Hij heeft alle beproevingen net zo ondergaan als wij. Alleen, gezondigd heeft hij niet. 16 We kunnen dus vol vertrouwen naderen tot de troon van de genadige God. Daar zullen we barmhartig en genadig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen.

Beste aanwezigen... Laten wij vanavond kiezen om tot het uiterste te gaan. Want wij mogen vol vertrouwen naderen tot de troon van een God die ons liefheeft met ganse harte. Als wij vragen om vergeving van onze fouten en tekortkomingen, als wij berouw en spijt hebben van al die zaken die gaan tegen de wil van God.. Dan zullen wij barmhartigheid en genade ontvangen en hulp ontvangen op het juiste tijdstip. Het klinkt wellicht vreemd, maar Jezus dood en het bloed wat gevloeid heeft daar op het Kruis op Golgotha betekende niet het einde, het betekende niet verdriet noch ellende. Maar het begin. Een begin die zal duren tot in eeuwigheid. Jezus ging tot het uiterste om te laten zien wat voor effecten de zonde heeft, Jezus ging tot het uitertse om te laten zien hoeveel hij van u en mij houdt. Jezus ging tot het uitertste zodat er een weg is naar morgen.

Want het kruis is niet het einde. Het lijden van Christus en het sterven is niet een gesloten hoofdstuk. Drie agen later zou de tempel herbouwd worden. Zei Jezus tegenover Kajafas en Jezus bedoelde niet de tempel in Jeruzalem. Maar de taak van Jezus. Hij oude tempelsyteem had zjin rol vervuld. Jezus nam de taak op zich. Wij hoeven niet meer te offeren als wij een fout hebben begaan. Wij kunnen vrijmoedig gaan naar Jezus Christus en vragen om vergeving van zonden

En wat doet Jezus met die vragen.. Hij geeft het ons, uit genade. En hoe kan hij dit schenken, Dat kan omdat Jezus leeft... Jezus leeft, want het kruisdood was niet het einde, maar het begin.
Jezus gaat voor Ultieme vriendschap... De keuze is aan u vanavond.. Gaat u tot het uiterste voor Hem. Kies voor Hem vandaag

Wat is uw verlangen... wilt u ultieme vriendschap denk dan aan dit lied van Rueben Morgan
Dit is mijn verlangen om u te eren, Heer met geheel mijn hart aanbid ik u
Met alles at ik heb geef ik u de lofprijzing, Alles waar ik naar verlang is in U
Heer Ik geef U mijn hart, Ik geef u mijnziel Ik wil leven voor u alleen
elke adem dat Ik neem, Elke moment dat ik wakker ben
Leidt mij naar Uw weg.


Wilt u onderweg naar morgen. Wilt u groeien met God. Aanvaard zijn Ultieme vriendschap vandaag. Want als je zijn ultieme vriendschap aanvaard, dan zal hij baanbrekende vriendschap tonen. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen