De Relatie Verbroken

De Relatie Verbroken
Geloven doe je met hart..niet met je mond!!

Deze lezingen gaan over een ontmoeting met Christus. Een ontmoeting met de Jezus Christus van Nazareth. Zoon van God. Een ontmoeting met de eniggeboren Zoon, van God de Vader..,. Vanavond zullen wij ontdekken dat een ontmoeting met de Here niet iets is met je mond alleen.. Maar is iets vanuit het hart.Laten wij deze avond kijken naar de grote schare van Jezus volgelingen. Jezus.. Zo lezen wij Mattheus 9, was zeer begaan met het Lot van de Mensen, Hij ging naar ze op zoek als schapen die voortgejaagd en afgemat waren. Hij zocht ze op.. Genas hen van alle ziekte en kwaal en gaf hun het evangelie. Jezus was .. Zoals we het vandaag de dag zeggen.. Populair.. Mensen waren onder de indruk over hetgeen Jezus deed en sprak en gedurende zijn 3 laatste jaren van zijn leven hier op aarde, werd Jezus steeds meer en meer populairder onder het volk.

Jezus ging op de zondag voor de paasweek... terug naar Jeruzalem.. En Jezus werd binnengehaald als een koning. Hij werd binnengehaald als een koning zittende op een Ezel, ga met mij mee naar Lucas 19 vers 36,. En terwijl hij (Jezus) red, spreidde iedereen zijn mantel voor hem op de weg uit. Toen hij al bij het punt was gekomen, waar de weg naar beneden gaat, de Olijfberg af, begonnen al zijn volgelingen luid en vol blijdschap God te prijzen om al de wonderen die zij gezien hadden.”
De mensen waren, natuurlijk bijzonder onder de indruk van de vele wonderen die Jezus gedaan heeft, van het bevrijden van mensen van boze geesten, blinde die konden zien. verlamde mensen die weer konden lopen. Het voeden van meer dan 5000 menselijk met slechts 2 broden en vijf vissen. Er waren vele die onder de indruk waren van wat Jezus allemaal in zijn leven heeft gedaan... maar was dat voldoende?Vandaag de dag kijken vele mensen naar je persoonlijke kwaliteiten.., althans de kenmerken die voor hun het beste uitkomen, ze bewonderen je om je opleiding, of misschien omdat je er als een fotomodel uitzien.. Maar bewonderen ze je echt voor wie je bent. Waar is een echte relatie op gebaseerd. Op uiterlijk kenmerken, om de dingen die je gedaan hebt.. Of steekt er meer achter. We hebben in eerdere lezingen, gezien dat een echte volgeling van Jezus, God liefheeft boven alles en zijn naaste als zichzelf. Dat was en is het grote gebod en het tweede daaraan gelijk. We hebben stilgestaan bij het feit dat Jezus zegt dat wij elkander moeten liefhebben, want daaruit blijkt dat wij waarlijk Jezus volgelingen zijn Wat is dan het probleem met de juichende menigte... Ze misten iets... een belangrijk ingrediënt, iets waardoor de relatie verbroken kon worden.

Terwijl Jezus de stad binnenreed op een ezel, begon men te zingen “Gezegend de Koning, hij die komt in naam van de Heer! Vrede in de Hemel, aan God de hoge de eer!” Wauw is dat niet fantastisch, je komt de stad binnen.. Precies zoals de profetieën gezegd hadden.. Het volk is uitbundig... toch zegt Jezus iets kenmerkends in vers 42 “Ach Jeruzalem, begrijp ook u vandaag maar wat vrede brengt, maar u bent er blind voor, zelfs nu...” Jezus sprak over de toekomst van Jeruzalem Waarom.. Jezus zei “Omdat u het moment dat God naar u omzag, niet hebt herkend”.

Blijkbaar wist Jezus dat de menigte om zich heen.. Niet echt wist wie.. Die bijzondere rabbi was.. ze hebben met Jezus gewandeld...ze hebben ze wonderen gezien.., maar toch hebben zie iets gemist.., Ze geloofden in het geen ze zagen.. Ze keken naar de wonderen.. En niet naar Jezus. Ze geloofden hetgeen ze zagen, maar geloofden de boodschap niet..Dat geldt zeker voor onze relatie met Christus.. Je hebt zijn van zijn Wonderen gehoord, en misschien heb jij in je leven een wonder van Jezus meegemaakt. Maar kijk niet alleen naar het wonder... Zorg ervoor dat jouw relatie met Christus een echte is en niet een breekbare.. Geloven doe je met hart, je verstand... en niet alleen met je mond.

Niet alleen de menigte die Rondom Christus liep ging zo met hem om. Zelfs degene die het dichts bij hem stonden... De twaalf discipelen. Jezus verzamelde 12 trouwe volgelingen om zich heen. Hele gewone mensen, net als u en ik. Ze waren vissers, belastinginspecteurs, herders. Gewonde alledaagse mensen in de tijd dat Jeruzalem bezet was door de Romeinen. Zij waren degene die Jezus echt vertrouwde.. Zij volgende Hem van dorp naar stad en hebben vele wonderen gezien en zelfs gedaan.. Zij waren Jezus vertrouwelingen.. Maar ook enkele van hen koersten af of een verbroken relatie.

Hoe kan iemand die jarenlang zo dicht met je wandelde je zou verraden, je vergeten. Is dat Überhaupt mogelijk? Deze discipelen die alles van hem hadden gezien. Je mocht verwachten, je zou verwachten dat deze 12 zeker wisten wie deze Jezus was. Jezus vroeg op een bewuste een belangrijke vraag aan zijn discipelen, dit kunnen wij onder andere lezen in het boek Lucas. Op een keer, toen hij alleen in gebed was en zijn leerlingen bij hem waren, vroeg hij hun “ Wie denk de mensen dat ik ben “Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen zeggen dat u een vele profeten van vroeger bent die is opgestaan’. De discipelen wisten dat er vele waren die niet een goed beeld hadden van wie deze Jezus van Nazareth eigenlijk was.

Veel mensen hebben dat vandaag de dag ook, ze denken dat Jezus een profeet is en niet de zo Zoon van God. Sommige mensen denken dat Jezus een wijs man was, niets meer en niets minder. Maar mensen die Jezus waarlijk kennen zullen het zelfde antwoord geven als. Petrus in Lucas 19, Jezus zei “En Jullie (de discipelen), wie denken jullie dat ik ben? Vroeg Hij. Petrus antwoordde: “De Christus van God!” Later in het nieuwe testament. Het tweede deel van de bijbel kunnen wij lezen dat je als je geen antwoord kunt geven op deze vraag.. Je geen echte relatie met Christus kan hebben... Zo zegt 1 Johannes 4 in volgende over het kennen van Christus, dat als jij erkent dat Jezus Christus als mens gekomen is naar deze wereld, de Geest van God toebehoort. Dat deden de discipelen ook, ze wisten met wie ze wandelen.. En de mondige durfal Petrus deed dat ook.

Petrus maakte een stormachtige drie jaar mee met Jezus net als de andere 11 discipelen. Petrus die liep over het water Jezus tegemoet, maar door zijn twijfel zakte hij weg in het water... Dat kunnen wij lezen in Mattheus 14. Het stormde enorm... alle volgelingen van Jezus zaten op het schip en waren zeer bevreesd wat er allemaal aan boord van het schip geschiedde. Totdat ze een gedaante over het water zagen lopen, het was Jezus. Iedereen was een beetje bang, “Hoe kan dat nou?” ik hoor al die stemmen van de volgelingen van Jezus aan boord. Behalve Petrus.. De durfal.. “Wat Jezus kan dat kan ik ook”, “Hij vraagt of hij Jezus tegemoet mag treden, En Jezus zegt “Kom”... Hij stapt uit de boot en loopt over het water, maar de golven zijn ruw vanwege de storm.. Hij wordt bang.. Kijkt niet meer naar Jezus en zakt weg in het water. Petrus schreeuwt het uit “Here Help mij” en Jezus pakt hem bij de hand en neemt hem mee het schip in. En dan zegt Jezus tegen Petrus in Mattheus 14 vers 31 “Wat is je gelooft klein!” Zei hij, “Waarom twijfelde je”..
Wat Petrus is overkomen, gebeurd ook in het leven van alle dag ... Je kunt wel zeggen dat je gelooft.. Met je mond.. Maar als de stormen komen in je leven.. blijf je dan nog steeds op Jezus bouwen en vertrouwen. Of zak je in het woelige water van het leven weg. De vraag deze avond is nog steeds... Hoe kan een relatie verbroken raken. Dat kan omdat mensen hun oog niet op Jezus willen houden.. Hou je oog in dit leven gericht op Jezus.

Er was ook een andere discipel, genaamd Judas Iskariot. Hij was ook een van de 12.. Als je de naam Judas hoort dan denk je meteen aan de verrader van Christus. Jezus wist dat Judas het uiteindelijk zou verraden, maar Jezus heeft als Zoon van God, ook het karakter van God, liefde, Hij houdt Judas in zijn groep en Judas maakte dezelfde wonderen mee als de andere elf discipelen. Hij was ooggetuige, Judas erkende zelfs dat Jezus de koning was.. maar dan voor een andere reden.

In de tijd dat Jezus op deze aarde was, werd Israël bezet door de Romeinen. Onder leiding van de keizer in Rome werden grote delen van het huidige west-Europa, Noord Afrika en het gebied rondom het middellandse zee bezet door deze zeer wrede bezettingsmacht. Deze bezetters hielden ook Israël onder zijn greep.Net als in de tweede wereldoorlog toen mensen onder de Duitse bezetting leefde wilde men bevrijd worden. Er waren vele verzetsstrijders die hun leven gaven voor de goede zaak. Judas behoorde ook tot zo’n groep, de Zeloten genamd. Judas hoorde Jezus regelmatig preken over een nieuw Koninkrijk. een Koninkrijk dat eeuwig stand zou houden. Judas dacht dat Jezus bedoelde dat onder zijn leiding de Romeinen wel verdreven zou worden uit Israël. Maar Jezus had het niet over een nieuw koninkrijk op aarde maar Gods Koninkrijk die Hij zou stichten.

Judas geloofde wel in Jezus.. maar niet in zijn missie die hij had.. de wereld vertellen over het Komend Koninkrijk dat God zal oprichten, Judas volgde Jezus en zag dat vele mensen hem geloofden om de woorden die hij sprak. Judas was onder de indruk. Alleen Judas was niet echt blij met de koers die Jezus volgde. Judas vond dat Jezus de strijd moest aangaan met de verschrikkelijke Romeinen. Maar dat deed Jezus niet.. Jezus predikte Hoop, liefde, vergeving, Jezus bevrijde mensen van ziekte, zonde en schuld. Jezus was niet de strijder die Judas in gedachte had. De strijder die de Israëlieten zou bevrijden.

Gedurende de jaren dat de Jezus op aarde rondliep, werd hij steeds populairder, getuige het feit dat hij feestelijke Jeruzalem binnen werd geleid. Maar de schriftgeleerden (de religieuze elite van die tijd), wilden Jezus arresteren, maar hadden nog geen aanleiding zo kunnen wij lezen in Mat 26 vers 3 En toen kwamen de opperpriesters en de oudsten bijeen in het paleis van de hogepriester Kajafas en zij maakten plannen om Jezus met een list gevangen te nemen en te doden. “Maar we moet het niet doen op het feest, “ zeiden ze’, anders komt het volk in opstand.” Jezus was te populair om gevangen te worden. De religieuze elite durfde het niet aan.. Was er maar iemand die iets kon verzinnen. En die persoon was er niemand minder dat Jezus eigen volgeling Jezus Judas bedacht een plan om Jezus gevangen te laten nemen, zo zou het volk roepen om de bevrijding van Jezus, men zou roepen om de bevrijding van de Koning van de Joden...

Judas ging naar de religieuze elite toen, dat lezen wij in Mat 26, 15 “Wat wilt u mij geven als ik Jezus aan u uitlever”, Vroeg Judas. Hoe kan je iemand verraden als je jaren met hem hebt doorgebracht. Hoe kan je iemand uitleveren aan zijn en jouw ergste vijand. Als jij een verkeerde voorstelling van iemand hebt, dan kan je tot rare dingen in staat zijn. De beste manier om Jezus te leren kennen is door de bijbel. Neem de bijbel ter hand en lees wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Veel mensen maken een eigen beeld van Jezus. Veel mensen maken een verkeerde voorstelling van Hem. Jezus stelde de discipelen de vraag “Wie denken jullie dat ik ben”? Welk antwoord geeft u op die vraag. Is Jezus voor u de Zoon van God. Geboren als mens hier op aarde.. Heeft u een ontmoeting gehad met een leerstelling? Heeft u een ontmoeting gemaakt met een dogma Heeft u een ontmoeting gehad met een gedachte van iemand anders. of heeft u Jezus aanvaard als een vriend, een vertrouweling. Is Jezus schat, Wilt u een relatie met Hem Bouwt U uw geloof met Hem Vertrouwt U op Hem Vergeet niet dat ondanks dat u viel, dankzij Hem kon u weer opstaan...

Een relatie kan verbroken raken als je verkeerde voorstelling maakt, van mensen... dat als je verkeerde voorstellingen van mensen dan kun je rare dingen.. Dan ga je extreme dingen doen.. Dingen waarvan je later in je leven spijt van krijgt. Judas was bezig Jezus uit te leveren aan Jezus vijanden. En wat kreeg Judas voor deze daad... slechts dertig zilverstukken.

Vele volgelingen van Christus volgden Jezus om zijn wonderen.. Ze geloofden het wonder meer dan de boodschapper van het wonder.. Petrus volgde Christus.. Hem werd iets prachtigs beloofd.. Maar was hij wel zo stoer en dapper en Judas ook een discipel. Beiden hadden ze een verkeerde voorstelling van Jezus. Ze waren beiden op weg naar een verbroken relatie.. De weg die Jezus naar het kruis bracht op Golgotha is een opeenvolging van gebroken relaties. Jezus die de ontmoeting met ons wilt, Jezus die een relatie met ons wilt. Deze Jezus staat op het punt door iedereen in de steek gelaten te worden. En niet alleen die mensen van die tijd.. Ook wij hebben door onze daden vandaag de dag ervoor gezorgd dat Jezus de weg moest afleggen naar die verschrikkelijk straf. Want dit zijn de gevolgen van mensen die Jezus volgen. Mensen die Jezus alleen volgen met hun mond.. Maar niet met hun daden.

Jezus voor de laatste maal te eten met zijn Volgelingen. Tijdens dit paasmaal, maakte Jezus bekend dat Hij verraden zou worden.? Door zijn eigen discipelen Eerst Judas maar later ook tegen de rest Jezus zei tegen hen, “Deze nacht zullen julle mij alleen maal in de steek laten.” Dat was een keiharde uitspraak van Jezus.. Hoe konden Jezus naaste vertrouweling Jezus in de steek laten... hoe was dat mogelijk. Petrus.. Zo stoer als hij was zei tegen Jezus “Al laat iedereen u in de steek, ik nooit.” Woorden, mooie woorden die Petrus gebruikte.. Maar Jezus kent zijn hart en Jezus kent de onze. Voor Jezus tellen niet de woorden die je gebruikt, maar je daden. Jezus zei tegen Petrus. “Voordat de haan kraait.. Zul je driemaal beweren dat je mij niet kent” Maar Petrus zei “Ik zal nooit beweren dat ik u niet ken.. Ook al moet ik met u sterven!” Dat zeiden alle leerlingen.

Jezus was liep naar het hof van Getsemane een prachtige tuin.. Waar Jezus bad voor zijn volgelingen, maar ook voor de taak die hem te wachten stond. Toen Jezus klaar was met bidden aan God, zijn Vader in de Hemel. Kwam Judas aangelopen.. Met een menigte.. Judas.. De discipel, klaar om Jezus gevangen te laten nemen. “Hij die hem uitleverde, had een teken met hen afgesproken: “De man die ik begroet met een kus, dis is het Hem moeten jullie arresteren. Hij ging recht op Jezus af zei “Ik groet u rabbi en kuste hem “. Kijk hoe diep Judas gezakt is.. Voor dertig zilverstukken.. Omdat Jezus niet deed wat Judas wilde.. Liet Judas Jezus in de steek.. Met een kus. Voor Jezus telt niet woorden of de uiterlijke daden van een persoon.. Voor Jezus telt het hart. En het hart van Judas was niet veranderd door de ontmoeting met Jezus. Een voorwaarde voor een relatie met Jezus is dat je hart veranderd word. Je kunt wel doen alsof... maar Jezus kijkt niet naar je uiterlijk vertoon.. Maar naar je hart. Hoe staat het ervoor met uw hart.. zingt u omdat de rest ook zingt. Gaat u naar de kerk omdat u gezien wordt.. Of is Christus die uw hart en verstand heeft aangeraakt. Een relatie met Jezus is niet een relatie met je beste vriend die toevalig ook gelooft. Een relatie met Jezus is een op een, het is persoonlijk. Jezus kijkt naar uw en mijn hart.. Jezus kijkt of uw hart voor hem klopt. Bij Jezus kunt u niet doen alsof. Als u nog niet uw hart aan hem hebt overgedragen, doe het vanavond nog.

Terwijl zijn discipelen bang werden van het schouwspel met zwaarden en stokken, en ze vlieden alle kanten op. Judas.. Was niet de enige die zwaar de fout inging.. Kijk maar eens naar die stoere Petrus..., toen alle discipelen wegvluchten ging Petrus stiekem Jezus en achterna.. Ze gingen naar het huis van de Opperpriester Kajafas. Stiekem tussen de menigte ging Petrus luisteren naar het schouwspel. Totdat een klein meisje naar Petrus toe liep. “Jij hoorde toch ook bij die Jezus uit Galilea”, zei ze. Maar hij beweerde van niet, waar iedereen bij was. “Ik weet niet waar je het over hebt”. En hij deed het nog een keer.

Hoe kon Petrus.. Die stoere bink Jezus nu in de steek laten. Jij bent wel een volgeling van Jezus.. kijk maar naar de manier hoe je praat, we kunnen het horen” Petrus begon te vloeken en te schelden. Als je Jezus alleen volgt met je mond dan raak je in de problemen.. Maar erger nog is Jezus volgen met je hart en hem ontkennen met je mond.. Bij Jezus kun je niet doen alsof... Als je werkelijk veranderd bent.. Dan zijn daden en woorden een. En toen begon de Haan te kraaien. En Petrus, zo vertelt Gods Woord ons. Petrus begon te huilen omdat hij besefte dat hij niet heeft omgezien naar de Heer en Hem ontkend heeft.

Ook Judas raakte in de problemen, zij plannetje werkte niet. Hij wilde dat Jezus werd uitgeroepen tot koning en werd vrijgelaten. Maar zijn plan ging helemaal de mist in. Die Judas.. Hij zag wat Jezus deed, van dichtbij.. Maar zijn hard was niet veranderd. Hij was niet bekeerd. Hij ging met Jezus op stap, maar had geen echte relatie.

Je kunt misschien jarenlang naar de kerk gaan.. dat is nog geen garantie voor een relatie met Jezus. Je kunt misschien wel 101 ervaringen kunnen krijgen in het geloofsleven. Je kunt genezen worden van de meest ongeneselijke ziekte Misschien ben jij een gospelster en zing je lofliederen voor God in de Hemel. Misschien preek je Gods Woord nog zo fantastisch Als je Jezus niet aanneemt.. Als je Jezus je hart niet laat veranderen.. Dan geloof je met je woorden die uit je mond komen en niet met je hart. “We hebben allemaal een toerenteller in is hart zitten”, Als je Over Jezus praat, als je voor hem zingt, slaat dat metertje wel uit!! Je kunt wel zingen en doen.. Maar slaat dat metertje wel uit.. Want Jezus kijkt naar je hart.” Petrus keek naar zijn meter en zag dat hij verkeerd was geweest. Hij had werkelijk berouw van hetgeen hij gedaan had.. maar hij kwam tot inkeer.. Hij had gezondig tegenover God, maar had om vergeving gevraagd en die had hij gekregen.

Ook Judas kreeg berouw over hetgeen hij gedaan had.. alleen hij vroeg niet om vergeving. Hij wist dat hij fout was.. maar wilde zijn leven niet meer in het gareel zetten. Hij ging naar de hogepriester toe en zie”Ik heb een onschuldig man uitgeleverd”. Judas wilde zijn fout herstellen, om een menselijke manier, maar dat vraagt God niet van ons.. Hij vraagt of wij onze fouten aan hem voorleggen en vragen om vergeving. Judas voelde zich zo bezwaard van de last die hij moest dragen dat hij er praktisch onderdoor ging. Hij gooide de 30 zilverstukken naar de hogepriesters en zijn dienaren en rende weg en liet zichzelf ophangen aan een boom. Judas stierf. Judas metertje sloeg niet uit. Judas volgde Jezus met zijn mond.. Met zijn verstand, maar niet zijn hart. .. Zijn relatie met God verbroken. Maar Petrus... keerde terug naar God en dat mogen wij ook doen als wij een fout hebben begaan. Draag de lasten niet zelf. zoals Judas dat deed. Want je kunt er onderdoor van raken. Als je een fout hebt begaan.. Als jouw relatie met Jezus verbroken is.. Herstel hem vandaag. Zeg dan.. Jezus geef mij een rein hart, ik ben moe van het rennen, red mij van zonde en schaamte, maak mij heilig geef mij een rein hart.

Daar ging Jezus dan. verraden door zijn eigen discipelen, door Judas.., door Petrus.., alle discipelen liepen weg. Jezus stond er blijkbaar helemaal alleen..voor.. Maar wacht eventjes.. Was daar niet het volk... het volk wat Jezus al die wonderen zag doen. Misschien mochten al die volgelingen van Jezus wegrennen. Er waren duizenden en nog eens duizenden die verhalen hadden gehoord van die ene Jezus..
Zij riepen toch, toen Jezus Jeruzalem binnentrok.. “Hosanna, Hosanna” Het volk had toch gezien wat Jezus had gedaan.. Oké misschien wisten ze niet echt wie die Jezus was maar.. Zij zouden toch Jezus bevrijden. Voor het Pascha feest (Pasen), was het een goede gewoonte om een misdadiger vrij te laten. De stadhouder Pontius Pilatus moest met veel pijn en moeite de onschuldige Jezus laten opsluiten.. Maar hij dacht.., als ik nu deze Jezus.. deze onschuldige mag voordraag om vrij gelaten te worden en naast hem een crimineel een moordenaar, Barnabas genaamd te zetten, dan zouden deze Isrealieten deze Jezus wel vrijlaten.

Dan komt het moment aan. Het volk mag belissen wie vrijgelaten worden.. Wat zouden ze roepen, zouden ze roepen Jezus.. of Barnabas. Je zou zeggen dat de onschuldige door het volk zou vrijgepleit worden. Maar niets van dit. Vele mensen die langs de kant van de weg stonden en riepen Hosanna, Hosanna. riepen Barnabas zijn vrijlaten en tegen Jezus zeiden ze Kruisig Hem... Kruisig Hem. Als wij vasthouden aan onze fouten als wij vasthouden aan onze terkortkomingen, dan zeggen wij met ons hart Kruisg Hem Kruisig Hem. Als je niet vraagt om bekering als je niet vraagt om vergering.. Dan schreeuw je uit Kruisig Hem Kruisig Hem.

Beste aanwezigen.. Hoe staat het ervoor met uw relatie met Jezus. Deze Jezus, een onschuldig man.. Zoon van God, werd weggevoord... Hij werd weggevoerd omdat mensen niet wisten wij Hij werkelijk was. Jezus belande in de gevangenis omdat velen Hem niet willen accepteren in hun hart. Jezus kreeg vele zweepslagen tot bloedens toe, omdat mensen niet geraakt werden door de boodschap van zijn liefde.
Jezus kreeg een kroon van dorenkoren, omdat mensen hem niet zagen als de vorst van Gods Koninkrijk, maar als een rebel.Jezus moest het Kruis dragen, een zware ruw houten kruis. Bebloed rug.. Bebloed hoofd, werd hij onder gejoel naar het kruis geleid.. Waren die mensen vergeten wat de Jezus had gedaan.. Ze riepen Hosanna.. Hosanna.. En slechts een paar dagen riepen ze Kruisig Hem Kruisig Hem. Weg met Hem. Hoe kunnen ze doen met de redder van de mensheid. Hoe konden ze dat doen met degene die ons zoveel goeds te bieden heeft.

Jezus werd op brute wijze aan het kruis genageld. Spijkers door polsen en door zijn voeten. Daar was hij genageld. Genageld omdat wij de relatie met hem verbroken hebben. Daar lijdt onze Koning, Omdat wij hem aanbeden met onze mond, en niet met onze harten, Daar hangt hij voor ons omdat wij onze fouten en tekortkomingen niet hebben erkend. Daar hangt hij voor ons omdat wij ons leven niet voor de volle 100% procent overgeven. Daar hangt hij ... terwijl wij onze relatie met Christus hebben verbroken.. Hangt hij daar om het te herstellen.
Terwijl hij daar voor onze fouten, onze zonden, onze schaamte.. Hangt., Worden onze harten dan nu wel aangeraakt. Zijn klederen werden van hem afgenomen... en er werd om gegokt. De koning, onze vredevorst die een relatie met ons wilt en door onze fouten, kreeg hij een van meest verschirkkelijke straffen die je maar kunt bedenken. Je Lichaam schuurt langs het ruwe kruis. Je probeert te ontlopen dat de spijkers je lichaam nog meer pijn berokkenen, maar het lukt niet.

Terwijl wij Jezus in de steek laten.. Leed hij voor ons de straf. Jezus, onze dierbare Jezus. Hij die ons beter maakt, hij die ons wilt vergeven.. Hij die ons koning is. Hij die ons kracht geeft. Omdat wij hem alleen met onze mond volgen.. Omdat wij niet vragen om vergeving omdat wij de relatie hebben verbroken met Hem, moest hij het herstellen, Hij moest het herstellen, zodat U en ik gered kunnen worden, De relatie moest hersteld worden, zodat wij in blijdschap kunnen zingen, De relatie moest hersteld worden zodat wij vergeving voor onze zonden kunnen krijgen.

En de enige manier om die relatie te kunnen herstellen is door het kruis. Jezus moest de straf ondergaan die geldt voor een ieder die op deze aarde leeft en heeft geleefd, zodat wij door Jezus kruisdood nieuw leven kunnen krijgen. Het kruis, Het kruis... Jezus schreeuwt het uit... “Mijn God... Mijn God... waarom heeft U mij verlaten” Jezus voelt zich verwijderd van de Heer, Maar God was ook daar naderbij. De straf die die zonde teweegbrengt geeft ons het gevoel dat wij verweg van God Staan.. Maar Christus wist dat Hij deze straf moest ondergaan. Voor ons... zodat wij bevrijd kunnen worden van onze schulden, onze zonden, onze schaamte. Jezus heeft zijn eigen leven in de weegschaal gezet zodat onze verbroken relatie hersteld kon worden. Als Jezus voor ons de verschrikkelijk dood zou sterven. Dan is redding voor alle hier aanwezig. Alle die hier vanavond willen erkennen dat Jezus de Koning is van het leven. Als u zich verwijderd voelt van God.. Neem God aan.. En niet alleen met uw mond... maar met uw hart. Laat die toerenteller van het hart uitschieten. Laat u zich verzoenen met Jezus, Zijn leven heeft bewezen dat Hij van u Houdt. Jezus is gekomen zodat een ieder die Hem gelooft Eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. Zijn bloed vloeide aan het kruis, zodat U een rein Hart mag krijgen. Zijn bloed vloeide aan het kruis zodat u vergeven kon worden. Zijn leven gaf hij aan het kruis.. Zodat u en ik kunnen leven. Wilt u leven.. wilt u eeuwig leven ontvangen. wilt u bevrijd worden van de straf die de zonde met zich meebrengt. Accepteer het offer die Jezus heeft geleden aan het kruis voor U en mij.. Zodat hij kan voor U en mij kan zeggen” HET IS VOLBRACHT”

Beste aanwezigen als U Christus accepteer in uw leven.. Als u beseft wat dat alleen Jezus uw gebroken relatie met God kan herstellen. Dan kunt u vanavond zeggen het is volbracht. Jezus stierf voor jouw en mij aan het kruis, doordat hij de straf ontving.. Die wij verdienen... Zijn liefde.. Zijn liefde die Hem het leven koste.. Bent u bereid uw leven over te geven aan degene die zijn leven gaf voor U.. Hij stierf.. Voor ons.. Maar beste aanwezigen.. Dit is niet het einde.. Jezus Leeft... Jezus stond op de derde dag uit het graf.. De dood overwonnen. Hij stierf voor onze zonden.. Maar overwon de dood zodat wij nieuw leven mogen ontvangen.. Beste aanwezigen... het kruis is niet het einde.. Het kruis is een nieuw begin. Neem Jezus aan als uw verlosser.. Hij kan u en mij redden.. Wilt u gered worden.. Accepteer Christus.. Vanavond.. Wat zijn striemen.. Zijn onze redding geworden. EN weet als u Jezus accepteer in uw leven... Zal uw leven nooit meer hetzelfde zijn. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen