God hoort en redt nog steeds

God hoort en redt nog steeds
Als je de tv vandaag de dag aanzet, komt er niets anders dan ellende, geweld en rampspoed voorbij. Velen worde moedeloos van zinloos geweld op school, tijdens het werk, op straat. Steeds meer mensen vragen zich af hoe men ware vreugde kan ervaren in dit leven.. In een wereld waar vreugde en blijdschap nauwelijks te vinden is. Is er een medicijnen, een behandelmethode te vinden voor de problemen en zorgen in deze wereld. Vele van u hebben wellicht een medicijnkastje in huis of EHBO trommel, voor het geval er iets gebeurd. Je hebt een EHBO trommel, zodat je meteen kan reageren als er een probleem voordat, een pleister voor de wond, een mitella om je arm rust te geven.

Geestelijk gezien hebben wij ook EHBO trommel nodig, De bijbel beschrijft op diverse plekken hoe wij met hulp van God onze problemen te lijf kunnen gaan. Er is een psalm, psalm 107, die zo’n geestelijk EHBO doos kan zijn. Deze psalm laat zien hoe de Here ons hoort in alle soorten van problemen die wij in ons leven kunnen tegen komen, en hoe Hij ons daarvan bevrijdt.

Laten wij onze bijbels openslaan en gaan naar psalm 107 en wel vers 1:”Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.” Wat er voor ellende ook is ons leven, op school of het werk.. God is goed.. En niet alleen voor dit moment voor alle eeuwigheid. Het lijkt misschien moeilijk, misschien onmogelijk om voor te stellen dat er goede dingen te vinden zijn in deze wereld. Maar wij ademen nog steeds, velen van ons kunnen nog steeds eten en drinken, genieten van de vriendschap van familie, vrienden of broeders en zusters.. Wij mogen God dankbaar zijn waarom, omdat “Hij heeft ons uit de macht van de tegenstander verlost.”

Wij staan niet vaak stil, hoeveel God op het spel heeft gezet om zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus naar deze wereld te sturen. In Jesaja 53 staat het als volgt Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt,”

Jezus ontving de straf die wij verdiende.. Daarom kunnen wij niets anders zingen dan Looft de Here wat Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.” Als je beseft dat de Jezus de prijs betaald heeft die wij verdienen, dan mag en kan je Hem de lofprijzing brengen die Hem toekomt, of je nu komt uit het Rijke westen of het verre oosten, of je hard werkt in het welvarende Noorden van deze planeet of je woont in de armoe van het zuiden. Als je Jezus hebt in je leven dan pas ervaar je ware rijkdom, echte welvaart, welzijn en vreugde. Psalm 107 begint waar het hoort te beginnen.., God is goed.

De psalmist wil ons vertellen dat God ons nog steeds redt uit elke situatie. Het eerste geval lezen wij vanaf vers 4, Ik lees u voor uit de groot nieuws vertaling: Sommigen zwierven door de woestijn, eenzaam en verlaten; een plek om te wonen vonden zij niet. Zij leden honger en dorst, raakten aan het eind van hun krachten.

Dit tekstgedeelte is een oproep aan alle die hulpeloos en zoeken naar richten in hun leven. Heeft u dat weleens ervaren in uw leven? Of misschien bent u vandaag hier in de kerk en voelt u zich eenzaam en verlaten geen plek om ware rust te ervaren. Steeds meer en meer mensen voelen zich in een tijd als deze behoorlijk eenzaam en alleen. Ondanks internet, chatten, mobiele telefoon en al die moderne communicatie middelen lijken wij steeds vaker te wonen als nomaden in een glazen en betonnen maatschappij. Iedereen voor zich niemand die omkijkt naar een ander.

De mensen die verdwaald zijn in de woestijn leiden honger en hebben dorst.. Ze kunnen hun weg naar huis niet vinden. Immers zij beschikken niet over een kompas die ze naar de juist plek leidt. Als u vandaag het gevoel heeft dat u richting mist in uw leven. Als u geestelijk hongert en dorst naar meer.. Ga dan op zoek naar het Levend Water en het brood des levens.

Als u Gods Woord openslaat dat heeft u een geestelijk kompas in de hand. Als u Jezus aanneemt als uw verlosser dan kunt u horen wat Jezus ons wilt vertellen, dat lezen wij in vers 1 van Jesaja 61: “Jezus is gezonden om een blijde boodschap te brengen aan de ootmoedigen.om te verbinden gebrokenen van hart” Wordt niet ontmoedigd van de ellende in de wereld.. Maar roep Jezus aan, zo als wij lezen vanaf vers 6 In hun angst riepen zij de Heer om hulp en hij redde hen van een wisse dood. Hij wees hun de goede weg, leidde hen naar een plek om te wonen. Laten zij hem danken voor zijn liefde aan mensen bewezen, voor hun wonderbaarlijke redding. Want wie dorst had, gaf hij te drinken; wie honger had, gaf hij te eten, in overvloed.

Als wij niet meer weten wat wij moeten doen, als wij ons niet hulpeloos willen voelen, pak dan Gods Woord ter hand.. Daarin vinden wij brood en water om te kunnen leven en onze weg naar huis te vinden.. En dat is niet het aardse tehuis... maar Het nieuwe Jeruzalem, Mozes en het volk van Astraal trokken door de woestijn.. De woestijn was en is niet de eindbestemming voor hun.. Maar dat is het land van Melk en honing. God gaf het volk water in de woestijn. God gaf hun manna en leed ze door het Woestijn naar het Kanaän. En net zoals het volk van Israël vol lofprijzing op de laatste dag rond de stad Jericho liep. Zo mogen wij ook zingen van Gods redding uit onze moderne woestenij: Zodat wij de Here kunnen loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen.

God hoort niet alleen de angstroep van de hulpelozen en de verdwaalden redt ze ook uit hun situatie. Het geestelijke EHBO doos is niet alleen geschikt voor degene die hongeren naar de waarheid uit Gods woord, of dorsten naar het Levend Water die Jezus ons biedt en de weg naar huis terug zoeken. Maar zeker ook voor degene die rebelleren of ongehoorzaam zijn.

In het tweede deel van 107 lezen over mensen die leven in donkerheid en diepe duisternis bevinden gebonden in ellende en ijzer. Hoe komen deze mensen in deze ellendige situatie. Vers 11 Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad des Allerhoogsten versmaad. Er zijn veel mensen die een bijbel op hun schoorsteen hebben. Of mensen die de bijbel alleen openslaan als zijn op een sabbat in de kerk zijn. Er zijn zelfs mensen die veelvuldig uit de Bijbel of de Geest der Profetie lezen, maar daar geen lering uit nemen.

God wil dat een leven met hem leiden, alles wat er in het woord staat is niet om ons klein te krijgen, om ons verdrietig te krijgen om een ellendig te maken, maar is er om ons vreugde in overvloed te geven. Om vreugde in onze leven te krijgen. Jeremia zegt en Jezus heeft hem aangehaald Jezus kwam om “voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis” Er staat daarom ook in de Romeinen brief, dat toen Paulus de wet nog iet kende er niets was om te veroordelen, maar sinds hij de Wet, de tien geboden er zijn hij wel de strafmaat voelde. Zodra je bewust weet dat je de wet niet uit je zelf kan houden, als je weet dat je niet zelf die ketenenen kan verbreken dan kan je alleen redding vinden als je de3 naam aanroep die genade kan geven.. Jezus Christus. Zijn lijden, sterven en opstanding hebben ons de mogelijkheid gegeven om ons vrij te voelen en zeker te weten dat wij bevrijd zijn. Als je de wijze woorden van God negeert en niet Zijn genade aanneemt dan sta je bloot aan het niet houden van de wet. En zo staat er in de Romeinenbrief. Sta bloot aan de straf van de wet...de eeuwige dood. Daarom staat er dat je geschreven dat men leefde in het duisternis. Daar waar eeuwige scheiding is tussen God en de mens.

Maar als je de Here aanroep in gebed en zegt dat je genade en bevrijding wilt ontvangen. Die hij ons schenkt dat zullen die ketenen en boeien afvallen. Als je je houdt aan de wet uit genade, dan valt een last van je schouder, dan leef je als een verlost mens, die vreugde ervaar in je leven omdat Hij koperen deuren heeft verbroken en ijzeren grendels verbrijzeld.De derde groep zijn degene in zonde zijn beland. Psalm 107 zegt vers 17 “ Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden; hun ziel gruwde van elke spijze,.” Wij zijn mensen met onze fouten en tekortkomingen. Dankzij Gods Woord weten wat de Wil van God is.. Welgevallig, volkomen en goed. Zonde brengt verwijdering.. Tussen ons en God, maar ook tussen de mensen onderling. Op het laatst luister je niet meer naar de wijze raad van God en sla je het woord ook niet meer op of luister je naar Zijn stem

Als je blijft steken in je foute manier van handel.. Dan kan je er uiteindelijk aan onderdoor gaan. Leugen op leugen brengt je alleen maar in meer ellende. Ruzie met je ouders brengt je verder dan God. We zien niet meer de verlossing van Christus, maar alleen de ellende van onze zondige levens. De bijbel spreekt over dwazen omdat het onverstandig is om God niet te betrekken in alle omstandigheden in je leven. God luister niet alleen naar je wanneer het goed met ons gaat. Wanneer wij een nieuwe baan hebben gekregen, wanneer wij een voldoende halen na een moeilijk proefwerk. Of na problemen in het huwelijk of gezin. God luistert naar ons en wil onze tranen drogen... Zo lezen wij in Jesaja 61 vers 2 ... Jezus is gekomen om om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Zonde is een vreselijke ziekte.. Het vreet je van binnenuit langzaam stuk. Het lijkt niet erg.. Maar het is de weg naar een wisse dood. Het psalm 107 spreekt niet voor niets over “zij waren de poorten des doods nabij”

Jezus wil ons troosten, Hij wil onze zonden vergeven. Sommige mensen zoeken overal naar troost, een manier om hun foute weg uit te wissen. Pslam 146 geeft ons een goed advies in vers 3 “ Vertrouw niet op machthebbers, het zijn maar mensen, zij kunnen je niet redden. Als de mens zijn laatste adem uitblaast, dan wordt hij weer stof, dan vergaat hij en met hem zijn plannen. Gelukkig wie steun zoekt bij de God van Jakob, alles verwacht van de Heer, zijn God,” U kunt aan iedereen advies vragen. Maar alleen God kan u vergeven. Iedereen kan een luisterend oor geven.. Maar alleen Jezus is de Hogepriester de waarlijk heeft mee voelt met u, Hij heeft dezelfde smarten en leed gehad als wij.. Alleen gezondigd heeft Hij niet. Wat is het geestelijk medicijn die de Psalmist ons aanreikt in psalm 107.19 “Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten” En wat doet de Heer nog meer “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen”

Jezus hoort ons hulpgeroep... bevrijd ons en herinnert er weer aan.. Dat alleen Zijn Woord geneest en ons doet ontsnappen alle de ziekte die zonde heet. Zijn striemen zijn ons tot genezing geweest. Zijn bloed heeft voor ons gevloeid.. Wij die het niet verdienden zijn ontsnapt aan het gruwel wat zonde heet. Laten wij keer op keer als wij een misstap hebben begaan Christus aanroepen en blijven vragen om vergeving van zonden of we het nu bewust of onbewust hebben gedaan.

Bij de eerste twee gedeelten was de vreugde persoonlijk kijk maar naar versen 8 /9 en versen 15/ 16. In die versen wordt er gejuigd dat je het woord hebt ontvangen en dat de Heer de ketenen heeft verbroken. Maar in vers 21 en 22 wordt er een lofoffer gebracht aan God. En dat niet alleen. Dat wij zijn werken met gejubel vertellen. Vertelt u anderen hoe de Heer u gehoord heeft en bevrijd heeft uit uitzichtloze momenten. Vertelt u de goede boodschap aan anderen in het gezin, leeft u de goede boodschap uit op het werk of op school. Laat deze woorden in uw hart weerklinken van Psalm 146 “ Eer aan de Heer! Prijs de Heer, mijn ziel, ja, de Heer wil ik prijzen, mijn leven lang, voor mijn God wil ik zingen, zolang ik besta.”

Het vierde deel van psalm 107 gaat degene die het denken te redden zonder God in hun leven. In de vers lezen wij over marktkooplui de handel drijven met verschillende naties. Mensen die het gemaakt hebben in hun leven. Goeie baan, carrière, alles gaat hun voor de wind er lijkt wel niets mis te kunnen gaan. Ze zien wel de pracht en praal van wat God geschapen heeft. Zo staat er in vers 24 Zij zagen de werken des HEREN en zijn wonderen in de diepte. Dat zie je ook vandaag de dag mensen werken 24 uur per dag, 7 dagen per week, rust, geen tijd om te genieten van al moois wat God geschapen heeft. Geen tijd om het woord open te slaan. Waarom niet.. Omdat alles voor de wind lijkt te gaan. En dan..

Dan komen er stormen in je leven. Kijk maar wat er gebeurde met die machtige handelaren in vers 27 zij tuimelden en wankelden als een beschonkene, al hun wijsheid werd verslonden” Wat heb je aan de DOW-Jones als je Jezus niet in je leven hebt. Wat heb je aan risico-volle aandelen portefueille als je Jezus niet hebt. Zorg dat je de Here aan jou kant hebt.. Hij biedt zekerheid.. Hoe kunnen mensen Hem aanroepen als zij niet van hem hebben gehoord? Als wij getuigen, dan kunnen ook zij de Heer aanroepen in hun stormen en problemen in hetleven. Wat de Heer voerde hen uit hun angsten en de stormdeed liggen. Dat ook zijn mogen ervaren de wonderen van God aan de mensenkinderen.

Wat doet u met deze wijze raad. Voor degene die niet zijn woord ter harte nemen..De goddeloze Zegt de bijbel.. loopt de weg krom.. Wilt u vreugde ervaren zoals wij dat hebben kunnen zien uit deze 4 delen van psalm 107. Het maakt niet uit wie u bent, het maakt niet uit welke achtergrond je hebt. Wij hoeven niet te dwalen in de woestenij van deze maatschappij. Wij hoeven niet de hongeren naar waarheid.. Wij hoeven niet te dorsten naar Water of te zoeken naar een thuis. De Bijbel in is onze kompas. Jezus is het levend water.. Gods Koninkrijk is onze thuis. Er zijn problemen overal op deze aarde.. Maar weet er is EEN die vreugde brengt in uw en mijn leven.

Wellicht bent u geboeid omdat u de wijze raad van God niet heeft opgevolgd. Wellicht heeft u het gevoel dat u ver verwijderd bent van de liefde en het licht van Jezus. Wellicht heeft u iedereen om advies en om raad gevraagd en niemand kon u uit de put trekken. Weet er is iemand die vreugde kan brengen uit uw ellendige situatie. Misschien heeft u de verkeerde weg bewandeld. En door zonde steeds verder weg gebracht van God. U bevindt zich in een uitzichtloze situatie en bent de wanhoop nabij. Weet er is een MAN die u geneest en bevrijdt Misschien heeft u alles bereikt in het leven wat u zou willen bereiken, maar het geeft geen voldoening en geen rust. Ga naar de Man die u rust kan geven in uw leven.

Ga naar degene die u thuisbrengt, uw ketenenen verbreekt, uw zonde vergeeft en rust kan geven. Jezus Christus. Soms weten wij niet wat tegen Jezus moeten zeggen. De mensen in psalm 107 riepen hun angsten, problemen en zorgen uit aan de Here, Ze konden niet verder in hun eentje.. Maar wel verder met God.

God heeft de mens in de vier mogelijke situaties gehoord en Hij antwoordde meteen. Hij gaf ons het woord, Hij gaf ons een Thuis, Hij gaf ons Jezus, Hij gaf ons rust. En wat mag onze reactie zijn.. Dat wij de HERE loven om zijn goedertierenheid en om zjn wonderen aan de menskinderen. Wilt u die vreugde ervaren.

Neem dan vers 43 van psalm 107 in acht “Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunst bewjizen des Heren.” Wie is wijs? Dat zijn degen die weten dat Alleen Jezus ons kan horen in elke situatie in het leven. Wie wijs is weet dat Alleen Jezus ons kan redden in elke situatie. Dat zijn degene die kunnen leven in vreugde met de Heer iedere dag van het leven.

Laten wij nooit vergeten wat Jezus voor u en mij heeft gedaan. Laten wij aan iedereen in onze omgeving vertellen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hoe Hij ons heeft gered uit onze uitzichloze situatie. Wat God hoort nog steeds in deze woelige wereld van vandaag. En God redt nog steeds. Wat alles wat de Heer belooft dat zal Hij ook doen.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen