Echte normen en waarden

Echte normen en waarden
exodus 20: Barmhartige Samaritaan Luc 10:25-37

Vandaag gaan wij het hebben over een onderwerp dat een belangrijke plaats inneemt in het maatschappelijke leven vandaag de dag, een discussie die plaatsvind over alle lagen van de bevolking.

Elk land kent wetten, elk land heeft een cultuur, een gedachtegoed, en normen en waarden. In Nederland staat er geschreven in de wet.. dat iedere inwoner van het land geacht wordt de wet te kennen.. natuurlijk kennen wij niet elke regel uit iedere wetboek die er op dit moment bestaat, maar we weten aan welke normen, dat wil zeggen de basisregels en welke waarden ofwel de manier van handelen die de maatschappij om je heen verwacht

Gods Koninkrijk is ook... een land. haar burgers... hebben ook een cultuur, een van liefde uit genade de vloeit van de troon van God. Het koninkrijk van God is gevestigd op recht en gerechtigheid. In Gods Koninkrijk is geen plaats voor zaken die God bedroeven en geen plaats voor zaken die je naaste.. je buurman of vrouw, je collega, je klasgenoot, ja zelfs je eigen gezin en familie pijn zou kunnen doen

Beste aanwezigen er is geen actueler verzameling van boeken te vinden dan het woord van God. Gods woord spreekt vandaag de dag tegen ons en heeft een antwoord voor echte normen en waarden. Jezus vertelde toen hij op aarde was, vele mensen over het evangelie van dat aanstaande koninkrijk. Hij bracht die boodschap in heldere taal. Gods wetten draaien om liefde en in een van die verhalen, vertelde Jezus het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. U kunt dit verhaal vinden in het bijbelboek Lucas en wel hoofdstuk 10 vanaf vers 25.

Jezus, tijdens een van zijn vele reizen door het land van Israël, kwam op een bepaald ogenblik een van de vele kenners van de geschriften uit Gods Woord langs. Deze wetgeleerden konden de wetten van God uitleggen aan de mensen. Deze geleerde wilde van Jezus weten hoe je dat koninkrijk van God, hoe je het eeuwig leven kan beërven.

Jezus wist natuurlijk dat deze man een wetgeleerde was en Jezus wist dat hij eigenlijk het antwoord op de vraag wist, dus in plaats van hem een antwoord te geven, stelt Jezus een wedervraag “Wat staat er in de wet geschreven?” Hoe lees je’t eigenlijk?”

Deze wetgeleerde dacht na en zij vervolgens, je zult de Here, uw God liefhebben uit geheel je hart en met geheel je ziel en met geheel je kracht en met geheel je verstand en je naaste als jezelf. En Jezus antwoorde “Je hebt het juiste antwoord gegeven.” De wet van dat prachtige koninkrijk van God, het liefdevolle fundament waarop het koninkrijk op rust en gold vooraf God deze aard schiep. Gelden nog steeds vandaag de dag en die wet.. Gods wil zegt dat je geheel en al mag en kan overgeven aan God, door Jezus Christus, in liefde en dat je naaste liefhebt al jezelf...

Jezus zei tegen die wetgeleerde.. als je dat doet.., de geboden onderhouden, dan zal je leven. Blijkbaar was die wetgeleerde.. degene die veel kennis had van de wet.. maar blijkbaar niet veel van de praktijk niet helemaal tevreden met het antwoord. Het is namelijk niet goed genoeg om alle 10 de geboden uit je hoofd te leren, want echte normen en waarden is niet zozeer de regels kennen... echt normen en waarden zijn daden stellen. Christus kwam niet alleen naar deze wereld om alleen maar mooie verhalen te vertellen.. maar op DAADwerkelijk de levens van mensen te veranderen.

En aangezien Jezus een voorbeeld is voor alle volgelingen die het paspoort dragen van Zijn koninkrijk, is een daad stellen, het uitleven van normen en waarden geen loze kreet, maar realiteit. Die arme wetgeleerde, probeerde toch zijn gelijk te krijgen en vroeg aan Jezus: “Maar wie is dan mijn naaste,”... Het behandelen van je naaste is net zo belangrijk als alle andere geboden, maar wie is dan die naaste.. wie moeten wij net zo goed behandelen als onszelf.?

Jezus zei het volgende, “Iemand was op weg van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen zijn geld en bezittingen ontvreemden, maar hem ook bijna doodsloegen en hem daar halfdood lieten liggen.” Dat gebeurt nu nog steeds, vandaag de dag, mensen raken verwond, mensen worden beroofd, niet alleen maar fysiek in de meest verschrikkelijke manier, maar zeker ook geestelijk.

Wij leven in een zondige wereld.. dat wil zeggen dat een groot deel van de wereld niet handelt naar Gods Wil en wet.. de basis van echte normen en waarden. Er zullen helaas mensen zijn die dingen doen die God bedroeft en de mensen om ons heen pijn doen. Maar als je inwoner bent van het Koninkrijk van God, vernieuwd, hersteld door de genade Gods, dan zul je anders in het leven staan.

Je hebt dan ogen voor de mensen om je heen. Net als Jezus zie je dat mensen afgemat zijn.. als het ware schapen zonder herder.. zoekende naar ware liefde en rust...

Een van de schrijvers Paulus zegt dat wij ambassadeurs zijn.. die het Koninkrijk van God mogen vertegenwoordigen hier op aarde, totdat Jezus terugkomt. Maar wat is een ware Ambassadeur? Jezus zei tegen de wetgeleerde “Er kwam een priester.. een dienaar van God, met veel kennis van het woord van God , langs de arme man op de grond. Hij keek naar hem en liep aan de overkant van de weg snel voorbij”.” Vervolgens kwam er een Leviet een door God uitgekozen stam van het volk van Israël om te dienen in de tempel, ook deze Leviet liep door.

Mensen die het paspoort van Gods Koninkrijk bezitten... zijn niet mensen die alleen maar luisteren en niets doen. Geloof is geen vormendienst of een traditie of een verzameling eeuwenoude regels... veel mensen volgen rituelen en denken dat je door het volgen van rituelen je een inwoner van het koninkrijk genoemd kunt worden. Bij Jezus telt de relatie.. de relatie tussen God en de mens en de mensen onderling. Daarom staat er in de tien geboden..niet liegen.. niet stelen.. goed zijn voor je ouders.. niet jaloers zijn.

Volgelingen van Christus, worden geleid door de Heilige Geest en zijn daarom actieve mensen.. want geloven zonder iets te doen... zo zegt de bijbel in het boek Jakobus is dood geloof. Inwoners van het koninkrijk hoeven niet elke dag een goed daad te doen zo te gered te worden.. we worden immers gered uit genade omdat Jezus bloed vloeide op het kruis op Golgotha.. Zodra je een inwoner bent van dat prachtige koninkrijk van God dan zijn het niet alleen maar woorden.. maar vooral daden die tellen.

Jezus gaat verder in vers 33, “Opeens komt er een Samaritaan voorbij”, weet u nog van vorige week, Samaritanen waren niet geaccepteerd door de Joodse bevolking.. ze werden letterlijk als minderwaardig gezien.., maar juist deze Samaritaanse man die door iedereen werd veracht, liep naar deze gewonde persoon op de grond, werd met ontferming bewogen en verzorgde zijn wonden, ontsmette de wonden met olie en wijn en bracht hem veilig naar de herberg en zei tegen de koster.. verzorg hem.. net zo lang als het nodig is. Binnenkort kom ik terug en ik betaal jouw de verschuldigde kosten.. Hier zien het toonbeeld van een ware ambassadeur van Christus, echte normen, echte waarden in de praktijk.

Ten eerste werd deze Samaritaan met ontferming bewogen, dat wil zeggen hij werd geraakt door het leed en de pijn van deze persoon. Net zoals Jezus die ziet dat wij gewond, gekwetst worden in deze zondige wereld zonder echte waarden. Volgelingen van Jezus zien in der wereld om ons heen mensen die lijden, zien mensen die gepest, gekwetst, misbruikt worden.

Vervolgens nam de Samaritaan olie en wijn en verzorgde de wonden. Net als Christus zijn bloed vloeide om onze wonden te verzorgen.. zodat wij vergeven mogen worden voor onze fouten en tekortkomingen. Zo mogen wij bidden voor mensen, wij mogen aan God om kracht vragen om deze mensen te kunnen helpen in hun fysieke, geestelijke, sociale nood waarin zij zich bevinden.

Toen ging de Samaritaan weg.. en zei tegen de koster zorg voor hem totdat ik terug kom en ik betaal al je kosten terug. Jezus zegt tegen ons.. wees een ambassadeur.. zorg voor je naaste.. geef liefde aan je naaste en binnenkort komt Jezus Christus terug om “ons Zijn loon te geven.. een ieder naar zijn werken”. Jezus ziet niets liever dat wij de juiste leer uit zijn Woord.. toepassen op de juiste manier.. zodat Zijn liefde zichtbaar wordt in deze donkere wereld.

De bijbel zegt hierover, in 2 kor 5:14 “Omdat wij gegrepen zijn door de liefde van Christus, omdat wij hebben ingezien dat een mens gestorven is voor allen [en dat is Jezus Christus] , Daaruit volgt dat allen zijn gestorven. En Jezus stierf voor iedereen met de bedoeling dat zij die leven, niet langer voor zichzelf leven, maar voor de Christus die voor geheel de mensheid is gestorven en door God is opgewekt. Vandaar dat we van nu af aan niemand beoordelen naar menselijk maatstaven.” Nu wij Christus kennen, nu dat wij zijn veranderd door de kracht van de Heilige Geest en ons burgers mogen weten van Zijn koninkrijk is deze wereld vreemd voor ons. Nu wij ons vasthouden aan hemelse Normen en Waarden, kijken wij anders naar deze wereld. “Want wanneer je e-e-n geworden bent met Christus, dan ben je een nieuwe schepping. dan ben je wat de bijbel noemt wedergeboren. Het oude - wereldse - is voorbij en het nieuwe - goddelijke - is gekomen. Dat komt allemaal omdat God een daad heeft gesteld. Net zoals wij nu ook een daad mogen stellen voor onze naaste. God heeft ons door Christus met ons verzoend en heeft ons verteld en gepredikt van de dienst der vergeving.

Jezus wil dat wij hier op aarde leven als inwoners van een beter koninkrijk.. Eentje die gestoeld is op waarde en normen.. die iedereen aanspreekt, Waarom? “Omdat God in Christus de wereld met zich verzoend heeft door de zonden van de mensen niet in rekening te brengen en God heeft ons de boodschap van verzoening en van vergeving toevertrouwd.


Omdat Jezus voor ons stierf aan het kruis en opstond. Omdat Jezus missie was om ons te bevrijden. Geeft hij die taak aan een ieder die ervoor kiest om inwoner te zijn in Zijn koninkrijk. Wij mogen deel uit maken van een Koninkrijk waarbij de leider van het volk ervoor heeft gekozen om zijn leven te geven, zodat wij mogen blijven leven. God wil zich met ons verzoenen, hij wil ons vergeven en bevrijden. En nu Jezus in de hemel, pleit voor Vader. Mogen wij met vreugde en blijdschap de wijde wereld ingaan en die boodschap verspreiden...een boodschap niet alleen van woorden.. zoals dat gold voor die Priester en Leviet.. Maar een daad net als die barmhartige Samaritaan.

Want wij treden op als gezanten ambassadeurs voor Christus. Het is dus God zelf die door ons een oproep doet. Het is de Heilige geest die ons motiveert en kracht geeft. Het is Jezus die ons voorbeeld is. In hoofdstuk 6 van 2 kor. Gaat Paulus verder Als medewerkers van God roepen wij alle gelovigen ook op: laat de goedheid die Christus u en mij bewezen heeft niet voor niets zijn geweest. Want God zegt zelf: Ik heb u gehoor gegeven op een gunstig ogenblik.., Ik ben u te hulp gekomen op een dag van bevrijding.., beste aanwezigen... Het is NU het gunstige ogenblik.., Het is nu de dag van bevrijding.

Echte waarden en normen zijn gebaseerd op zekerheid. Zekerheid dat Christus ons zal reden. Zekerheid dat Hij van ons houdt.. met als onze tekortkomingen. Zekerheid omdat wij kracht ontvangen in Christus Jezus. Zekerheid dat wat de bijbel zegt niet is om ons te onderdrukken, maar ons los te rukken van al het kwade, de zonde.

Wij hoeven daarom geen afwachtende houden te tonen, net als de priester en de Leviet. Wij mogen juist vrijmoedig de wijde wereld in gaan en als je twijfelt wat je volgende stap is.. vraag aan God; “Heer.. u bent er voor mij geweest.. mag ik uw dienstknecht zijn door uw werk te vervolmaken.. mag ik er ook zijn voor anderen.. Heer ik ben niet sterk, ik ben zelfs niet moedig genoeg.. maar geef mij de kracht om net zo te zijn als de barmhartige Samaritaan.”

De boodschap van het evangelie.. De goede boodschap van dat Koninkrijk van God is een boodschap van echte waarden en normen..’t is een boodschap van bevrijding. Zodat wij als mensen hier op aarde mogen leven, zoals God dat altijd bedoeld heeft. Leven tot in alle eeuwigheid.


Veel mensen denken dat de normen en de waarde in de bijbel ons beperken in onze vrijheid. Mensen denken dat de bijbel een stoffig oud boek is regels die niet passen in deze moderne tijd Maar de waarden van Christus zich niet op eigenbelang.. de waarden van Christus richten zich niet op materiele aardse zaken Want God is een God van liefde.. hij wil niets liever dat wij gelukkig en vreugdevol door dit leven gaan.
De bijbel spreekt wel veel over moraal. Laten wij eens gaan naar een van de brieven van Paulus, wij leven in een tijd waarvan de bijbel zegt in 2 tim 3:1 “Onthou het volgende goed: wanneer de laatste dagen van de wereld aanbreken,” dat is de tijd waarin wij nu leven, “komen er zware tijden. We hebben dat vorige week gezien toen wij elkander lazen uit matteus 24. We komen in een tijd dat mensen egotistisch zijn en op geld belust, verwaand en hoogmoedig.

Echte Bijbelse normen en waarden leert ons, dat wij onze naaste goed moeten behandelen. Jezus vertelt ons dat wij ons nederig moeten opstellen.. Nederig betekent trouwens niet onderdanig. Het betekent dat jij jezelf niet boven de ander stelt. Dat je je niet meer (of minder) voelt dan wie dan ook. In Gods ogen zijn wij allemaal zijn kinderen. Een Slaaf staat niet boven zijn meester zegt de bijbel. Jezus maakte dat duidelijk toen hij de voeten van zijn discipelen waste. Voordat zij aan de ‘laatste avondmaal’ gingen.

Paulus gaat verder over ‘t slechte moraal in deze zondige wreld mensen... “zullen anderen beledigen, en hun ouders de ongehoorzaam zijn. Ze zullen niets heilig achten, geen gevoel tonen en niemand willen vergeven. kwaadspreken en zichzelf niet beheersen en wreed en zichzelf zijn tegenover anderen. Zou je jezelf beledigen als je voor de spiegel staat? Zou je ongevoelig zijn tegenover jezelf? Zou je slecht praten over jezelf? Ik neem aan dat u niet elke dag tegen uw zelf zegt, “Laat ik mezelf eens lekker slecht behandelen.” Het koninkrijk van God is de plek waar vrede, rust en veiligheid heerst. Daar is geen plek al die zaken waar Paulus over schreef. Daar gaat Gods tien geboden over en vooral de laatste 5, “Hou van je naaste net zo veel als jezelf”

In een andere brief van Paulus schrijft hij “Jij, man, vrouw van God, je moet alle slechte dingen uit de weg gaan. Streef naar gerechtigheid vroomheid, geloof, liefde en zachtmoedigheid. Span je in voor de goede wedloop van het geloof en behaal de prijs van het eeuwige leven.”

Mensen willen goed doen uit eigen kracht. En op het eerste gezicht LIJKT daarr niet mis mee. Maar schijn bedrieft: Veel mensen denken dat ze hun naaste maar goed genoeg helpen.. als je al hun tijd en energie steken in het helpen van mensen, zodat de slagbomen van de eeuwige koninkrijk vanzelf op zullen gaan. En dan ze kun zeggen, “ kijk dit heb ik gedaan..” Laten wij eens kijken wat de bijbel zegt van deze manier van handelen.
In matteus 6 vers 1 staat het volgende geschreven “Denk erom dat je Gods wil niet doe om op te vallen bij de mensen. Want dan kan je Vader in de hemel je er NIET voor belonen. Als jij iemand in nood helpt, bazuin het niet rond in de kerken en op straat, zoals schijnheiligen dat doen om door anderen in het openbaar gezien te worden, want zo zegt Jezus later in mat 7:21 Niet iedereen die roept, Here, Here komt het hemelse Koninkrijk binnen, maar alleen wie de wil doet van God mijn Vader in de hemel. Op de dag van het oordeel, dat is dat wanneer Jezus terugkomt, zullen velen zeggen Here, Here, heb ik niet geprofeteerd in Uw naam, Heb ik niet demonen uitgedreven en vele wonderen gedaan in Uw naam en dan zal Jezus zeggen, Ik heb jullie nooit gekend jullie werkers der wetteloosheid, verdwijn uit mijn ogen.

Doe Gods wil niet uit eigen kracht.., accepteer eerst, Zijn kruisdaad uit genade, accepteer zijn liefde en dan hou je de wet vanzelf. Veel mensen maken de fout om alles zelf op te lossen. Maar wij als bezitters van de hemels paspoort van het Koninkrijk weten dat Jezus het beste met ons voor heeft. Want wij als niet waardige mensen die Christus waardig heeft gemaakt door Zijn genade daad. Mogen de wereld laten zien wat Christus voor ons heeft betekent. Jezus liep ons namelijk niet voorbij.. Jezus liet ons zeker niet in steek.. Hij vergaf ons van onze zonde.. betaalde de hoogste prijs.. de straf die wij in feite verdienden.. stierf aan het kruis, herrees en nu mogen wij vertellen, en laten zien wat Christus aan ons heeft laten zien En omdat wij willen leven als ambassadeurs, omdat wij ons geleid weten door de heilige Geest kunnen wij de Geboden van God houden. Dan kunnen wij Gods, goede, perfechte en rechtschapen wil in ons leven ten toonspreiden.

Wie zijn waardig om inwoner van dat Koninkrijk genoemd te worden? Dat vroegen de discipelen aan Jezus. Jezus zegt het tegen zij discipelen als volgt: “ Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, met al zijn engelen dan neemt hij plaats op zijn troon. Iedereen zal voor hem staan en er zullen twee groepen zijn. De ongelovigen zullen links van zijn troon staan, de ware volgelingen van Christus staan rechts van Hem. Tegen de gelovigen zegt Jezus: “ Mijn Vader heeft tegen jullie gezegd. Kom en neem het Koninkrijk in ontvangst dat voor u bestemd is vanaf de schepping van de wereld. Want ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was een vreemdeling en u verleend mij onderdak, ik was naakt en u gaf mij kleding, ik was ziek en u verzorgde mij. Ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken. En de wij als gelovigen zullen aan de Heer vragen.. wanneer Wij hebben u nooit hongerig gezien, wij hebben u geen kleren gegeven, wij hebben u nooit verzorgt of bezocht in de gevangenis.

En Jezus de koning zal tegen ons zeggen. IK verzeker u: alles wat je hier op aarde hebt gedaan aan een van je naaste, je broeders en zusters, hoe onbelangrijk die persoon ook was.. Je hebt het voor mij gedaan!

Echte normen en waarden maken je vrij.. echte normen en waarden maakt de wereld vrij... echte normen en waarde zijn gebaseerd op liefde.. de liefde van Gods wil, omschreven in zijn wet. Want het slecht behandelen van je ouders, het liegen, het stelen, het bedriegen, elkander slecht behandelen in een huwelijksrelatie beperken je vrijheid... en leiden tot zonde.. en zonde is alles wat tegen Gods liefdevolle wil ingaan.

Als wij zorg hebben voor ons naaste, als wij niet alleen naar onszelf kijken. Dan mogen wij een daad stellen.. dat mogen wij mensen helpen.. waar hulp nodig is... dan mogen wij bidden voor onze naaste en ter zijner tijd ons loon ontvangen.. Niet omdat wij gezien willen worden. Niet omdat wij het doen om in de hemel te komen.

Wij doen het omdat Jezus, zorg voor ons had.. Jezus de mensen op de wereld lief heeft en hij een daad heeft gesteld. Jezus heeft ons geholpen... daar door is de weg vrij... vrij naar het Hemels Koninkrijk. Is je paspoort voorzien van het wapen van Gods Koninkrijk. Echte normen en waarden vind je in dit boek.. Een levend Evangelie die redt.

Jij en ik mogen vreugdevol leven.. wij mogen de hemel beërven als je kiest voor Jezus uit genade, je hoeft er niets voor te doen. En daarom mogen wij onder leiding van de Heilige Geest mensen daarover vertellen.

Wilt u een inwoner zijn van Gods Koninkrijk? Want dan bouwt u op echte normen en waarden tot eeuwig leven.

AMENOverdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen