Survivalkit voor de eindtijd

We leven in turbulente tijden. De wereld is onrustiger dan ooit te voren. Hoe hou je jezelf staande in wereld waar de vier winden worden losgelaten. Hoe wordt je niet omver geblazen door de ideeën van mensen…. Of rampen op het nieuws.

Als gelovigen zijn wij op reis: door een jungle van waarin valse leer op de loer ligt. Als volgelingen van Christus banen wij ons wereldse woestenij van ongeloof en wereld die hongert en dorst naar het levende woord. Wij trachten een heilig en moreel hoogstaand leven te leiden te midden van een wereld die baadt in de ellende die zonde heet. Hoe kan je over leven.. in zuks gevaarlijk terrein.

Avonturiers die op zoek gaan naar een schat.. hebben alles bij de hand voor hun reis, kaart, kompas en een overlevingspakket. Mocht er onderweg wat gebeuren.. dan hebben ze alles bij de hand om toch bij die schat te komen en in leven te blijven.

Hoe zit het met ons overlevingspakket voor de eindtijd… Hebben wij alles bij de hand.. om niet van de koers te raken door valse leer.. of te verdwalen in de woestijn van ongelovigen die ons wijsmaken dat er een ‘andere’weg is naar de hemel. Hoe kan u en ik ervoor zorgen dat wij niet hongeren en dorsten naar de waarheid en hoe kunnen wij de Hemelse moraal staande houden door niet te vervallen in de zondige praktijken.

Laten we samen kijken naar de adviezen uit het boek Hebreeën en laten wij ons overlevingspakket goed samenstellen, immers Jezus wil is dat u en ik gezamenlijk behouden aankomen.. daar waar het gevaar ons nooit meer kan bereiken.. in de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Laten we gaan naar Hebr. 11 vers 1.. Om onze overlevingspakket voor de eindtijd goed in te pakken is er 1 ding zeker nodig.. en dat is Geloof.. Zonder geloof in Gods goedheid, Zijn wil, wet en waarheid.. is er geen houvast. Als je niet gelooft in de daden van Jezus aan het kruis voor ons zondaars.. dan ben je waarachtig hulpeloosen reddeloos..

We kunnen alle Hebr 11:1 uit ons hoofd… “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet” Maar wat betekent niet zien…. Op dit moment kunnen wij het nieuwe Jeruzalem met haar poorten niet zien. We zien niet met eigen ogen de straten van goud of de boom des levens. Maar we weten dat we er naar toe onderweg zijn.

Veel mensen in de eindtijd.. geloven alleen wat ze zien.. ze zien de ellende van deze wereld en het maakt hun moedeloos. Maar de volgeling van Christus die waarlijk gelooft met geheel zijn hart, ziel en verstand en Christus liefheeft. Kijkt niet naar wat hij met ‘wereldse’ ogen ziet.. maar kijkt door zijn hemelse bril. Wij vertouwen meer op de woorden van Christus.. dan de bedrieglijke zaken van Satan. Willen wij “surviven” in de jungle van de tijd van benauwdheid. Dan dienen wij aan Christus om “meer” geloof te vragen. Daarom staat er in vers 3, “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.”

En als wij kijken naar de geloofsgetuigen, de mannen en vrouwen die met behulp van hun geloof grootste dingen deden, dan geeft het ons de ‘hulpmiddelen’ om met een rechte rug door de laatste dagen heen te gaan.

Wat u en ik in onze survivalpakket moeten stoppen is echt aanbidding, oprecht danken voor alles. Het vergeven van onze zonden, het sturen van Jezus. Een huis boven ons hoofd en eten en drinken. Jezus, zei tegen de vrouw die water putte, dan God mensen zoekt die Hem aanbidden in geest en waarheid. Zulke mensen heeft God nodig. Als wij God aanbidden en in alle activiteiten in ons leven op de juiste plaats zetten zijn wij niet vatbaar voor valse leraars, zoals Jezus de discipelen waarschuwde in matteus 25. Als wij Hem oprecht aanbidden, zal God ons horen en Daarom staat er geschreven in vers 4 dat het offer van Abel rechtvaardiger was dan die van Kaïn. De Statenvertaling zegt het dat God.. de ‘getuigenis’ van Abel aanvaarde.”

Hoe zit het met uw en mijn getuigenis? Kunnen wij in deze turbulente tijden.. nog steeds een waarlijk getuigenis brengen, is onze aanbidding acceptabel voor God. Zet Hem op de eerste plaats en de dwaling van deze wereld kunt u zonder moeite opzij zetten.

Geloven in de eindtijd.. zoals wij dat leren uit Daniel en Openbaring is géén theoretische verhandeling. Geloven is niet een rijtje met ‘regels’ afwerken en denken dat je er bent. Geloven is praktijk.. het is een werkwoord. Kennis van het woord redt ons niet.. Het is alleen handelen naar die kennis van Gods woord wat ons staande zal en kan houden. In openbaring lezen wij het Merkteken van het Beest.. van de Anti-Christ zullen ontvangen. Dat zijn volgens openbaring 14 vers 9 en 10 NIET alleen degene die het ‘beest’ aanbidden… maar ook die het teken op ZIJN of HAAR hand ontvangt”
We kunnen met onze ‘lippen’ de Heer aanbidden. Maar we kunnen Hem met onze harten en handen verloochenen. Willen wij de eindtijd overleven en het koninkrijk binnen wandelen dan zal onze getuigenis die van Henoch moeten zijn. “Wandelen met God”, vanaf dat wij ’s ochtends onze ogen openen tot het moment dat wij onze ogen sluiten.

Laten wij deze dag.. onze harten opnieuw aan God richten dat wij wandelen aan zijn zei. Struikelen kunnen wij allemaal, maar laat de Heer diegene zijn die u en mij weer opricht.. om aan zijn zijde te blijven staan.. ook al vind de wereld het maar vreemd en niet van node.

Als je je weg baant door de Jungle… als je probeert te overleven.. moet je luisteren naar wijze raad. Je kunt je gids vertrouwen.. je kunt de gids die je voor gaat accepteren en in zijn voetspoeren volgen… Als je niet luister naar Zijn goede raad kan je komen voor lastige situaties

Abraham was een man die wist wat gehoorzaamheid inhield.. God sprak.. Abraham volgde. De belofte die aan Abraham werd gegeven geld ook voor ons.. We gaan op weg naar een belooft land. Vertrouwd u de Gids.. Jezus Christus.. voldoende om bij wijze van spreken ‘al het zichtbare te laten vallen.. om te reiken naar wat voor ons nu onzichtbaar is.”

Is ons geloof dusdanig, dat hebr 11 vanaf vers 13 ook voor ons geldt? “wat hun beloofd was – het beloofde land - zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. – Wij als Christenen beschouwde deze zondige wereld ook niet als onze thuis - Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 1 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.”

Als wij onze overlevingspakket goed inpakken, Geloof, aanbidding, wandelen met Christus en Hem gehoorzamen.. Dan zal God zich niet voor ons schamen.. Hij zou met alle liefde ‘onze God’genoemd worden… en het is deze liefdevolle God die ons zal helpen door de tijd van benauwdheid heen.

Als je Hebreeën 11 leest dan zie je dat in het verleden het overlevingspakket werkt. Abraham, ISaak, Jakob, David, noem maar op.. Ze hielden stad in hun eigen tijd.. tegen de toenmalige wereldleiders.. waarom.. omdat ze uitkeken naar hetgeen menselijke ogen niet gezien hebben. Ze vertrouwden de Gids.

Hoe zit het met ons nu.. in deze verwarrende tijd. Hebben wij onze overlevingspakket bij ons… In hebr 10 staat “36 Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. 37 Immers: ‘Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet lang meer weg, 38 en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,’ maar ook: ‘Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.’ 39 Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.:

Deinzen wij terug als Christelijke wetenschappers zeggen dat de schepping niet in 6 dagen was maar in 6000 jaar of zelfs langer. Deinzen we terug als men zegt dat liefde genoeg is en het niet uitmaakt wie je volgt of wat je gelooft.

Dit was onlangs in het nieuws een leerling van 14 jaar een andere opleiding omdat ze weigerde op haar Christelijke school, tijdens de Godsdienst les mee te doen met occulte zaken, namelijk geesten oproepen. Ze werd uitgelachen door leraren en mede klasgenoten.. maar zij wilde niet terugdeinzen.

Ze schreef dit in haar afscheidsbrief aan haar klasgenoten: “Ik wil ook nog even zeggen wat ik geloof, en waarom ik niet mee wou doen aan glaasje draaien en spiritisme etc.
Ik geloof in God, en ook dat Hij mij geholpen heeft in de tijden wanneer ik het zwaar had, en het moeilijk voor mij was, bijvoorbeeld bij de levensbeschouwingles. “Dit meisje had haar survival kit bij de hand. ze vertrouwde er op dat geloof, vertrouwen, aanbidding, gehoorzaamheid en wandelen in overeenstemming met de wil van God.. je staande houd. Want er is nog een korte tijd en degene die komen zal.. Jezus Christus blijft niet lang meer weg.. en dat zullen we net als Abel, net als Henoch, net als Abraham.. rechtvaardig.. eeuwig kunnen leven door het geloof.

Als wij kijken naar wat de Heer heeft gedaan met al die mannen en vrouwen in het Woord van God.. als we zien hoe God met onze ouders, vrienden, kennissen of met ons zelf is omgegaan.. kunnen wij dan niet hetzelfde zeggen als de schrijver van de Hebreeën brief?

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Anders gezegd.. Nu wij geloof hebben ontvangen, Hem aanbidden, met Hem wandelen en Hem gehoorzamen.. moeten wij de last die de zonde op ons druk en ons van de eeuwig leven weerhoudt van ons wegduwen.. en juist in de tijd van het einde.. waarin wij nu leven… vastberaden lopen richting onze verlosser. Onze verlosser is Jezus Christus.. Jezus is onze verlosser, Hij is onze vriend… onze Heer.. Alleen Hij kan ons leiden naar God. Immers Hij is de auteur en de voltooier van ons geloof.

Jezus wist welke vreugde voor hem klaar stond. Hij keek naar het Eeuwig samen zijn met Zijn vader en al Zijn volgelingen. Hij liet zich niet afschrikken door het kruis en de schandelijke taal van zijn tegenstanders. En nu staat Jezus aan de rechterzijde van de troon van God, als hemels hogepriester, deze hogepriester heeft onder ons gewoond.. en heeft dezelfde verleidingen meegemaakt als wij.. maar hij hield stand toen ongelovige zondaars in zijn tijd. Als hij standhield.. hoeveel des te meer broeders en zusters moeten wij in het tijd van het einde ook niet de moed verliezen en opgeven.

Onze survival kit is beproefd door Jezus Christus.. Hij kwam juist als gezalfde, gezonden door God, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Hij ging voor ons uit de jungle van valse leer in.. Hij liep door de woestijn van ongeloof en de wereld ondergedompeld in zonde en Wat leert dezelfde Hebreeën brief ons dat wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.Laten wij vast houden wat Jezus ons heeft geleerd. Dat Jezus zien wat waarlijk geloven is.. in Woord en Daad Dat er niets belangrijke is dan ware aanbidding, in waarheid en Geest dat wij Jezus voorbeeld mogen volgen.. want Hij aanbad God de Vader waarlijk. Laten wij de smalle weg bewandelen die Hij gewandeld heeft. Laten wij gehoorzaam zijn zoals Jezus gehoorzaam was. Zelfs als het betekent dat wij voor nog een korte tijd hier op de zondige aarde moeten rondwandelen… Want onthoud wat de schrijver van de Hebreeën brief ons leert: 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

De eindtijd is geen makkelijke tijd.. als er een tijd is waarin ons geloofsleven tot de ultieme test wordt gesteld.. is in de tijd waarin we nu leven. Staande blijven.. ook al zie je je familie uit elkaar gaan. Staande blijven ook al raak je je baan kwijt, je inkomen, je vrienden, je status, je welvaart, je welzijn… In Hebreeën 11 staat niet voor niets.. Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.
In Openbaring 13:9 Laat ons zien dat de eindtijd, ons niet bespaard zal blijven.. wat de gelooshelden in het oude testament meemaakten: Wie oren heeft, moet horen. 10 Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

Het komt aan op de standvastigheid van de trouw van de heiligen… Hou standvastig bent u en ik. Zijn we bereid om te voortduren…. Om de belofte te zien uitkomen die wij nu niet zien.. maar wel komen zal. Hoeveel vertrouwen stelt u en ik in wat Jezus voor ons aan het voorbereiden is…

Als u even niet weet hoe u moet omgaan met uw overlevingspakket in deze woelige tijden… Onthou, het advies van Hebreeën 4 16 Laten wij daarom – om alles wat Jezus heeft gedaan voor ons - met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Waar vinden wij rust van de wereld die het kwade volgt? Waar kunnen wij de aanvallen ontwijken van valse leerstellingen? Waar vinden wij rust van de tijd van benauwdheid?
Bij wijze mannen? Bij mensen met flinke dosis levenservaring? Krijgt u en ik kracht uit de krant of een TV-programma.

Er is slechts één weg, één waarheid voor Leven.. er is maar één verlosser die u en mij naar door deze turbulente tijd kan lozen.. en dat is Jezus Christus.
De reis is geen gemakkelijke, smalle paden en aparte wendingen.. wellicht zult u onderweg denken.. wat een aparte weg die Mijn gids neemt. Maar weet.. Als wij in Hem blijven geloven, aanbidden, wandelen en gehoorzamen.. weet dat Hij u en mij behouden thuisbrengt. Er is een overlevingspakket. En als wij het gebruiken.. zien wij.. wat Jezus voor ons in petto heeft. Een behouden thuiskomt en weet broeders en zuster, Wat HIJ en Hij alleen belooft zal hij ook doen!

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen