Een nieuw begin

Een nieuw begin

Hoe vaak beginnen wij aan iets nieuws? Een nieuwe hobby, een andere vakantiebestemming. Op zoek naar een nieuwe lekkernij bij het restaurant waar we vaak komen. Vaak blijven wij mensen bij het vertrouwde. En daar is helemaal niets ergs mee. Tenzij we komen bij het hoofdstuk zonde en schuld. Als wij blijven spelen met het gevaar van zonde en de prijs die daarop staat is het belangrijk om te weten.. dat we juist op dat punt wel een nieuwe start moeten maken. Dat wij wel moeten beginnen aan iets anders, iets wat wel invloed heeft.

Tijdens ‘t Pascha gedenken wij een het belangrijke moment voor het leven van ieder mens hier op aard. We staan op dit moment stil bij die ene persoon die het mogelijk heeft gemaakt dat wij daadwerkelijk kunnen kiezen voor een nieuwe start in ons leven.

Jezus, Christus kwam letterlijk voor u en mij . Om een nieuw begin mogelijk te maken. Zijn werk op aarde is daar tot op de dag van vandaag een zichtbare getuigenis van

Waarom kwam Jezus naar deze aarde…Om te herstellen wat gebroken is.. Toen Jezus in de synagoge te Nazareth was zei hij op de sabbatochtend het volgende tegenover de toehoorders  De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.” Uit lucas 4:18-19

Jezus kwam naar deze wereld om het goede nieuws te brengen.. het evangelie van het koninkrijk Gods. De enige plaats in het universum waar je binnenmag komen, als je een nieuwe start in je leven hebt gemaakt. In deze wereld mag je pas een begin maken… als je met iet ouds doorgaat. Zoals een opleiding.. je kunt pas verder als je je vooropleiding af hebt.

Alleen met Christus kun je verder.. als je besluit om met je oude “vooropleiding te breken” Veel mensen in deze tijd begrijpen dit offer en het leven van Christus niet. Het is een werkelijk raadsel voor de ongelovige dat je gered kan worden doordat je 180 graden een andere weg kiest.

“Zoek en gij zult vinden” zegt Jezus tegen ons.. En als je het vind.. dan wordt je vernieuwd.
Dit klinkt in deze wereld als iets ongewoons.. niet van deze tijd.. In deze tijd moet je strijden voor je eigen gelijk. Maar de Heer is anders. Hij strijd voor ons… waarom? Zodat wij een daad werkelijk kunnen kiezen voor een ander leven… een zinvol leven kan maken. De weg van Jezus Christus was en is noodzakelijk zodat wij een andere kijk op het leven krijgen.

Zolang wij niet vernieuwd worden door Christus.. is alles min of meer een doodlopend spoor. De zonde heeft ons in een houdgreep en er is geen hoop en geen ware liefde. Zonder Christus ga je je richten op tijdelijk succes. Jezus kwam hier om te kijken naar wat de mens echt nodig had.

Met gelijkenissen, verhalen, genezingen maakte onze Heer en Heiland zijn missie duidelijk. Daarom staat er in matt 9: 35 En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. 36 Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. 37 Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. 38 Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

Jezus zag dat de mens een nieuwe start nodig hadden. Maar de mens zit vast in zijn eigen ellende, zijn eigen verdriet, ze gaan met alle stromen mee. Wil de mens een nieuwe start kunnen maken. Dan moet zij staan op vaste grond. De vaste rots en niet los zand. Jezus kwam zodat verlorenen, zieken en zondaren een nieuwe start konden maken. Echter Jezus was ook heel direct met mensen die zeggen dat ze geen nieuwe start nodig hebben.

Als je in een auto rond rijdt, die benzine lekt en vonkjes maakt tijdens het rijden.. dat weet jij het gevaarlijk is.. maar de maker van de auto weet dat ook. Die zal er alles aan doen om je waarschuwen om de auto toch zo snel mogelijk naar de garage te brengen.. Doe je dat niet.. zal de monteur alles op alles zetten om het gevaar bij je duidelijk te maken. Handel je niet.. dan zal de monteur trachten de onwettende inzittenden van de auto te waarschuwen.
Dat gold ook met de religieuze leiders in de dagen van Jezus. Ze wisten dat ze het verkeerd deden.. ze waren als het ware de bestuurders van de auto of wel de bestuurders van de toenmalige kerk.. Jezus kon deze koppige mensen niet bewegen om te keren van hun boze weg.. en daarom sprak hij de volgelingen aan van deze schriftgeleerden en farizeeërs. Jezus was fel tegen ze, net als in mat 23: Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen..
Jezus moest zo hard optreden.. want er is niets ergens dan een tweede kans te laten varen. Of het nu komt door eigen koppigheid of het harden van harten van anderen.

Jezus maakte zich zeer geliefd bij het volk.. omdat zij wel bereid waren om een nieuwe start te maken, ze zagen dat Jezus, de weg, de waarheid en het leven was en is. Ze zagen dat er geen andere weg was tot de God de Vader dan door Hem.

Echter de schriftgeleerden.. wilden niet dat mensen een nieuwe start gingen maken. Zij wilden de mensen vastbinden aan zelfgemaakte regels. Om door menshanden gesmede regels.. de mensen te laten denken dat redding en eeuwig leven geschiedt door het vasthouden aan redding door hun regels, hun gewoonte, hun traditie. De kerkelijke leiders wilden niet dat mensen vrij kwamen en opnieuw konden beginnen. Mensen werden aangespoord om juist géén nieuwe start te maken.

Jezus koos twaalf volgelingen uit.. zodat zij van dichtbij konden leren. Dat je als je kind moet zijn om het koninkrijk der hemelen te beërven. Jezus wilde deze discipelen zelf laten zien dat jet met het geloof van een mosterdzaad daadwerkelijk bergen kan verzetten. Jezus liet aan deze volgelingen zien dat als je opnieuw begint.. opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,

Deze Jezus betaalde de hoogste prijs, zodat wij opnieuw kunnen beginnen, want Jezus lijdensweg heeft 4 dingen mogelijk gemaakt een nieuwe toekomst, Een nieuwe belofte, zegeningen en de uiteindelijke beloning. Als wij inzien wat Jezus werkelijk voor ons heeft gedaan. Dan zullen wij beseffen hoe dankbaar wij God mogen zijn dat hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gestuurd om onze hulpeloosheid, door genade te veranderen in redding.

Toekomst
Het eerste wat Jezus ons heeft gegeven is een nieuwe toekomst. Op deze wereld zijn wij gebonden aan de ellende van de zonde en schuld. We kiezen niet bewust om in de zonde te vallen.. vaak denken wij, dat als we zelf een uitweg zoeken.. we een uitkomst hebben. Net als Petrus, een getrouwe discipel van Jezus. Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! 34 Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. 35 Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen..

Het was nooit Petrus zijn intentie geweest om Jezus te verloochenen. Net zoals het nooit onze intentie is geweest om te zondigen. Maar de situatie noopte Petrus te doen, wat hij nooit dacht te gaan doen. Hij wilde niet herkend worden als een volgeling van Christus. Tot drie keer toe zij Petrus “Ik ken de mens niet" Petrus koost niet voor een nieuwe start… hij koos voor de bekende weg waarin de zonde en dood volgen.. en daarom staat er in Matt 26:75 En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.

Jezus wil ons niets liever dan een toekomst bieden. Dat wil zeggen leven met de zekerheid dat Christus bij je is. Petrus voelde zich ellendig.. omdat Hij als geliefde discipel zijn eigen weg koost. Dat hebben wij als mensen ook, wij kiezen niet voor een dooplopende weg.. Maar wanneer problemen in ons leven ons raken.. zeggen we heel vaak “Heer ik ken u niet.” Maar Jezus geeft niet gelijk op… Hij kwam voor een tweede kans.. en dat bood hij ook aan Petrus. Toen Jezus met na zij opstandig weer met Petrus sprak. Zo lezen wij in Johannes.
Confronteerde Jezus, Petrus met zijn gedrag, tot 3 maal toe vroeg Jezus aan Petrus of hij echt van Jezus hield. Weer moest Petrus huilen… Hij kreeg een tweede kans in Johannes 21:18, zei jezus: Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.

Met Jezus hebben wij een nieuwe toekomst.. als Hem volgen… Alleen met Hem krijgen we een tweede kans hebben we uitzicht op een echte toekomst. Volgen wij Jezus.. als wij deze kruisiging en opstanding herdenken.

Belofte
Jezus geeft ons niet alleen een nieuwe toekomst Hij geeft ons ook belofte. In de oude testament staat duidelijk beschreven dat de Messias zou komen om ons te redden. Jezus beloften zijn geen valse beloften, ze houden altijd stand. Een nieuwe start met Jezus geeft ons zekerheden. Iets wat we niet hebben als wij Jezus niet aannemen in ons leven.

Gods belofte was om Zijn eniggeboren Zoon naar deze aarde te sturen, zodat een iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven mag hebben. Jezus belofte was om voor ons te volharden. Toen Jezus bad vlak voordat hij werd meegevoerd door de Romeinse soldaten in het Hof van Gethesemane39 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”

Jezus had kunnen zeggen.. “Nee” maar de geschriften verklaarden dat de Messias zou komen en ons zou redden. Jezus wilde de wil doen van de Vader en deed het.. hij ging de lijdensweg op.. zodat wij nu kunnen zien dat Gods belofte gestald houden. Als God Zijn eniggeboren Zoon heeft beloofd, gezonden heeft en voor onze fouten heeft gehangen aan het ruw houten kruis.

Hoeveel des te meer houd t zijn beloften voor ons Nu standhouden, Beloften dat we via Jezus mogen bidden tot God
Belofte van eeuwig leven, Dat we mogen groeien en in geloof, Dat we lid zijn van het Koninkrijk Gods en dat onze namen geschreven zijn in het boek des levens
Want als wij kiezen voor onze Heer en Heiland.. dan wordt de belofte van een overwinnend leven zichtbaar, zoals Paulus dat schrijft in de brief aan de Romeinen: 8: 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Neem u zijn beloften aan als waar… Weet dat zegeningen ons deel mogen zijn, De Heer zij niets voor niets.. “en zie ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”Dat brengt ons naar het derde punt wat wij mogen ontvangen als wij kiezen voor een leven met Christus. Dat zijn Zijn zegeningen.

Zegen
Als wij onze harten openstellen voor Christus en geloven dat Zijn beloften aan ons gestand zullen houden. Dan zal hij ons zegenen. Zegen met verlossing en uitverkiezing Ons zegen met de Heilige Geest en volharding in moelijke tijden

Jezus ging tot het uiterste voor ons. Jezus werd als onschuldige schijnbaar alle zegeningen ontnomen. Hij moest de weg afleggen die wij als zondaren verdienen… De onschuldige kreeg de straf van de schuldige. Hij werd geslagen.. Hij kreeg een doornenkroon. Hij moeste smarten en scheldpartijen ondervinden… Zodat wij.. mogen herstarten.. Zodat wij vandaag in dit gebouw kunnen en mogen zingen.. “Glorie, Glorie voor Mij.. Jezus de zien en te gaan aan zijn Zij”.

Beste aanwezigen.. In Jesaja 53 staat Maar hij (dat is Jezus was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. 5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

De zweepslagen.. het zweten tot bloedens toe.. het hangen aan het kruis. Hij heeft geleden.. zodat wij de zegeningen mogen ontvangen. Laten u en ik er dagelijks van bewust zijn dat Jezus heeft gelden voor ons en dat alle zegeningen die wij dagelijks ontvangen.. afkomstig zijn omdat er EEN iemand was de wil van de vader deed.

Een aan Jezus zijn wij alle dank en eer verschuldigd. Aan Hem en niemand anders. Zo staat er in Romeinen 8:1” Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods”

Als wij ons bewust zijn en blijven van dat Jezus de ultieme prijs heeft betaald, voor iedere zegening die wij nu mogen ervaren.. Dan zal dat ons vaker toe aandringen om op onze knieën te gaan en dankbetoon te uiten.. niet alleen voor de zegening op het gebed van het fysieke of het spirituele.. We gaan dan juist danken voor het feit dat Jezus de bittere pil heeft geslikt en tot het uiterste is gegaan, zodat wij ons nu gered mogen weten in Hem.

Want als wij onze zegeningen ervaren.. dan weten wij dat de beloning nabij is Jezus stond op de derde dag op en door dat Jezus ons de kans heeft gegeven om te verzoenen met God.. kunnen wij binnenkort ook de beloning ontvangen die ons te wachten staat.. Dat is opstaan in nieuw leven met Hem. Om het nieuwe Jeruzalem binnen te wandelen. Om het eeuwig leven te beërven. Ook al lijkt alles tegen te zitten. Ook al mag op dit moment niet altijd duidelijk zijn hoe onze toekomst uit zal zien. Dit weekend staan we stil wij een nieuw begin. Als wij kiezen voor Christus.. ons laten dopen.. dan weten wij ons wedergeboren, voor eeuwig en altoos.
De keus is aan u en mij.. kiezen wij voor een nieuwe start met Hem.. om te wandelen in de stad van de nieuwe start.. het nieuwe Jeruzalem. Het is de beloning van Zijn leiden.. Het is de beloning dat wij vandaag niet meer terug willen kijken naar gisteren. Maar dat wij vooruit kijken naar het kruis.

Kijkt u naar het kruis van Golgotha. Ziet u aan het ruw houten kruis… Een nieuwe toekomst, vrij van zonde, Zijn belofte tot stand zien komen. Ziet U, Zijn zegeningen uitstorten in Uw leven. Is het uw levende hoop om de beloning met beide handen aan te grijpen
Wilt u een nieuwe start maken… Een nieuwe blik op de toekomst, doordat uw schulden zijn vergeving. Wellicht bent u op zoek, onthoud dat de Heer zijn kinderen alles geeft wat ze nodig hebben en in niets tekort laat schieten. Weet dat de Heer ons voortdurend wil zeggen en zelfs op deze sabbatdag zijn bijzondere zegen wil schenken.. En bovenal.. als wij besluiten om een nieuwe start te maken.. elke dag opnieuw.. wij de beloning mogen ontvangen.. eeuwige leven met Hem die ons een nieuwe start heeft mogelijk gemaakt.

U en ik mogen opnieuw beginnen. Laten wij ons harten opstellen in gebed en God vragen om die nieuwe start vandaag weer te maken.. Want alles wast God belooft.. zal hij ook doen

<GEBED>

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen