Hij kwam & Hij komt

Kerst 2008 – john 3:16-17

Een bijzondere tijd is weer aangebroken, mensen kijken met aandacht langs de versierde winkelramen. Er wordt gedacht aan het koken van luxe maaltijden, op bezoek bij familie of vrienden. Voor anderen breekt er een tijd van bijzondere eenzaamheid aan. Mensen die denken aan familie of vrienden die in het afgelopen jaar of jaren aan hun ontvallen zijn, waardoor zij de feestdagen zonder hun warmte of gezelschap moeten doorbrengen.

Wanneer de wereld stilstaat bij het lichtjesfeest en het zingen bij de kerstboom, wil ik met u deze ochtend stilstaan bij Jezus Christus. Terwijl de wereld één dag van vrede kent. Kijken wij uit naar de eeuwigheid van vrede die alleen Christus de mens kan bieden.

Immers wij weten allemaal dat Christus niet is geboren op 24 december middernacht, recent onderzoek, van deze maand heeft zelfs aangetoond dat Jezus geboren zou zijn op 17 juni en niet zoals men wil doen laten geloven op 24 december Wij weten allemaal dat Kerst eerder een heidens oorsprong heeft dan een Christelijk en dat de commercie mensen eerder verder van God brengen dan dichter tot Zijn troon van genade

Maar ik wil deze ochtend met u wel de gelegenheid nemen om na te denken over het volgende thema, “Hij kwam & Hij komt zodat wij mogen leven” Want als Christus niet was gekomen, dan waren wij de meest beklagenswaardige schepselen van dit universum die leven zonder hoop, zonder genade en gekweld door de zonde. Maar Christus moest komen, zodat hij kan straks kan komen om ons thuis te brengen naar de plek waar wij in gemeenschap kunnen zijn met Christus, de engelen en iedereen die hun hart een God hebben gegeven in dit levend Laten we bidden. gebed

Als wij het Bijbelboek Genesis openslaan, en we lezen het eerste hoofdstuk, dan ontdenken wij een perfect geschapen wereld, waarin de mens, wij dus, geschapen zijn naar zijn evenbeeld. God zag dat het goed was. Beste aanwezigen, “we mogen er zijn” Ook al zien we in deze dagen de zon en zonneschijn minder. Wij hoeven niet somber te zijn, we zijn geschapen naar het evenbeeld van de Vader en de Zoon.

U weet dat Adam en Eva de eerste mensen, waren die deze planeet bevolkten. En u weet wat er gebeurde, twijfel aan het woord van God zorgde ervoor dat de mens verviel in zonde en de dood werd geïntroduceerd in deze wereld. We hoeven alleen maar de deuren van onze huizen te openen en naar buiten te gaan om het effect van de zonde om ons heen te zien. Doe de TV maar eens aan, sla de krant op… de situatie lijkt hopeloos, toch heeft onze liefdevolle God een oplossing voorzien voor de hopeloze situatie. God wist dat als de mens zou ingeven aan de verleiding die werd gebracht door Satan, redding noodzakelijk was.

We lezen in Genesis 3 vers 14 Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

De grote strijd tussen God en Satan is begonnen, rondom de rechtvaardigheid van God en de betrouwbaarheid van het kunnen houden van de wet. En de mens hier op aard staat midden in dat gigantische schouwspel. Het was door Satan, dat zonde werd geïntroduceerd - via de mens - op deze planeet. Zonde is niets anders dan rebellie, vijandschap tussen degene die het leven is, God. Er is niets eerbaars aan zonde. Wij kennen allemaal het gevoel als we iets hebben gedaan wat God niet goedkeurt. We voelen ons schuldig, verstoten. Elke zonde, hoe klein ook in de ogen van de mens… heeft maar een resultaat en dat is de dood… de dood waar je niet meer van bijkomt. Eeuwige afscheiding tussen God en de mens. In Genesis lezen wij dat God zeer blij was met Zijn schepping en nu heeft de kroon op Zijn schepping gekozen om te leven in vijandschap met zijn schepper.

Het is net alsof kinderen, hun ouders op elke denkbare manier pijn, terwijl de ouders niets hebben gedaan om hun kind zo te laten voelen. Het zou als ouders een verschrikkelijk gevoel geven als je kinderen je zo haten.. terwijl je ze liefdevol behandeld hebt, alles hebt gegeven wat ze nodig hadden.. in niets te kort schieten…. En dat die kinderen je zo behandelen dat je er als het ware bijna onderdoor gaat.. het is verschrikkelijk.

Al van het beging der schepping lag een plan – welke wij het verlossingplan noemen – klaar. Wij hebben net gelezen dat Satan’s zijn kop uiteindelijk zal worden vermorzeld door Jezus. In Genesis wordt al verklaard dat Jezus gaat overwinnen. Maar Hij moest komen, Gods eigen woorden is getrouwen, Profetie van God vindt altijd zijn vervulling.

Immers er moest een oplossing komen voor het probleem van zonde…. Hoe kom je van de zonde af? Je kunt de zonde niet van je lichaam afwassen… je kunt niet naar Lordus gaan, je kunt niet heel veel goede daden doen om van de zonde af te komen. In het oude testament lezen wij dat afhankelijk van de grote van de zonde en je schuld je een dier.. het beste dier moest slachten om zo vergeving te krijgen van God. Er is immers geen vergeving mogelijk dan door de vergieten van bloed.

Deze periode staan wij stil.. dat degene die kwam… het Beste Lam is dat er maar te vinden was, om ons vrij te pleiten van de zonde. Voordat Jezus in deze wereld kwam… was zijn komst voorzegd door geheel het oude testament, in het Bijbelboek Micha 5 lezen wij het volgende in vers 1, “En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 2 Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten.”

Het was Christus die zou Heerser zou worden over Israel, en degene die door Abraham deelgenoot mogen worden van de belofte van God, met andere woorden de gehele wereld. En zijn oorsprong is van eeuwigheid. Het kwam niet zoals de mensen dachten als een Koning die de Romeinse overheersing in die tijd geweld zou aandoen. Hij kwam als de grote vredevorst.

Hij die kwam, is ook degene die het overblijfsel van gelovigen zal thuisbrengen naar het hemelse Jeruzalem die nog te komen staat. Wij kunnen zoveel leren van de eerste Advent van Christus die ons wijst wat er straks staat te gebeuren. De vraag vandaag is… wat doen wij met deze kennis. Zij wij op deze dag bewust bezig met de laatste ‘advent’ die deze wereld te wachten staat. Immers het beste Lam werd van te voren aangekondigd zodat, waarom.. zodat er geen twijfel hoefde te zijn dat Als de Messias zichzelf bekendmaakte dat er twijfel zou zijn onder de ware volgelingen van God.

Net zoals wij in de profetie konden leren dat Jezus zijn eerste komst naar deze wereld op tijd was en dat er voldoende aanwijzingen werden gegeven, dat Christus daadwerkelijk de Christus is die komen zou. Zo geeft de Heer ook duidelijke aanwijzingen dat als Christus voor de tweede keer komt, dat het Hem is die komen zal en niet een valse christus of zelfs de Antichrist Daarom beste aanwezigen als wat er in de Bijbelse profetie staat over de tweede komst van Christus, moeten wij nauwkeurig en nauwgezet bestuderen, zodat die dag ons niet overvalt als een dief in de nacht. Laten wij nu kijken dat de Bijbel getrouw is over de eerste komst van Christus.. immers Hij kwam om ons te redden.

In Jesaja 7:14 lezen wij dat God een bijzonder teken zou geven  Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonk:vrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven. Velen honderden jaren later weten dat dat teken, de maagd Maria zou zijn… in Lucas 1 vers 30 dat Maria een bijzondere boodschap kreeg van een engel namelijk, “de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.” Maria was verbaasd.. hoe kan dat nu… ik heb toch geen gemeenschap gehad.. En we lezen dat de engel zij dat de kracht van de Allerhoogste over Maria zal komen.

Nu weten wij dat Jezus tweede komst voor de duurstaat, een boodschap die iedereen moet horen (in matteus 24 lezen wij namelijk dat iedereen het evangelie gehoord moet hebben en dan komt Jezus terug.) Net als Maria lijkt die taak onmogelijk, hoe kan heel de wereld horen dat Jezus spoedig wederkeert, hebben wij daar wel de fysieke en vooral geestelijke kracht voor om die boodschap te verspreiden. Wij hebben die kracht niet.., maar Jezus zegt tegen de discipelen in matteus 28:18 Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Wij krijgen macht, kracht en inspanning van Christus om zijn werk te kunnen doen in deze wereld. Immers wij krijgen van God talenten en bovenal gaven om die te gebruiken in zijn Dienstwerk, net als Maria kracht van de allerhoogste kreeg om Jezus te kunnen baren, krijgen wij genade en kracht om Zijn werkt te doen.. zodat de tweede komst, de tweede advent bewaarheid wordt.

Jezus Zijn eerste komst op deze aarde was niet omgeven met alle macht en glorie en majesteit.. zoals zijn tweede komst zou zijn lezen wij in Lucas 2:6 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
Voor de koning der koningen en de Heer der heerscharen was er geen plaats. En wie waren bij hem, naast Jozef en Maria, slechts enkele herders die kwamen op de oproep van engelen die zij dat de Heiland was geboren. Beste broeders en zusters… bij de tweede komst zullen niet alleen herders hem zien maar de gehele mensheid, zoals er staat in openbaring 1:7 “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien,”

Wanneer wij in deze donkere dagen aan het eind van het jaar stilstaan bij de geboorte van Christus. Zouden wij vooral juist in deze in zonde (duisternis) gevulde wereld, wat vaker stilstaan bij de tweede komst van Christus. Immers Hij die komt, komt met alle macht en majesteit. En we lezen in openbaring 6, dat die wederkomst met zoveel macht en majesteit is omgeven, dat de verloren zullen roepen, “wie kan onder die macht bestaan.”

De Herders aanschouwden Jezus, zoals wij kunnen lezen in Lucas 2 14 riepen de engelen Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Als Jezus op het punt staat te keren naar deze wereld roepen de engelen het volgende uit in,m zoals wij kunnen lezen in openbaring 5, toen Johannes in een visioen het volgende zag vanaf vers 11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 12 zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. 13 En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Er is niet alleen bij de mensen een welbehagen, omdat Jezus gekomen is om voor ons een offer te kunnen en mogen zijn aan het ruw houten kruis op Golgohota. Jezus, is opgestaan en doet voor ons nu welke in het hemels heiligdom en als het welke in het hemelse Heilige der Heiligen is volbracht, dan komt hij terug.. .en dat zingen de engelen met zeer luiden stem….. Hem kont de lof en de eer toe, de heerlijkheid en de kracht van alle eeuwigheid.

Jezus moest komen zodat wij nu kunnen leven in de levende hoop dat Christus weer zal komen en wij mogen wonen in het hemelse Jeruzalem, voor altijd en immermeer.

De eerste komst was gericht op de dood, zodat wij mogen leven. De tweede komst is gericht om de verandering die plaats zal vinden. Zoals we dat kunnen lezen in 1 Korintiërs 15 : 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. 55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Christus kwam.. zodat wij mogen ontsnappen van de vloek de kwam toen Adam en Eva van de vrucht aten en zonde in de wereld kwam.. Hij kwam zodat hij kon sterven. Jezus, kwam als mens naar deze wereld en legde zijn goddelijkheid apart.. Hij leefde hier een zondeloos leven. Zodat wij mogen zingen: “Dood, waar is uw overwinning… want Christus die kwam als kind.. won de overwinning op het ruw houten kruis.”

Zodat wij, in dit leven de zekerheid hebben dat als ogen voor deze wereld sluiten en wij zoals de bijbel ons leert slapen totdat Jezus wederkeert wij opgewerkt zullen worden. Maar dat wij in de zorgen en problemen die wij ieder dag van onze leven ervaren ook mogen naderen tot Christus,.hij de opstandingkracht heeft uit de dood, is zeker bij machte ons bij te staan bij nu wij leven. Daarom staat geschreven in n Hebreeën 4:14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Jezus moest doormaken wat wij hebben meegemaakt. Hij moest plaatsvervangend lijden. Hij moest komen., zodat iedereen kan weten Gods wet gehouden kan worden. Als Jezus niet een eerste maal was gekomen om voor ons aan het kruis te sterven dan zou de tweede komst een dag van grote vrezen zijn. Als Jezus bloed NIET voor ons had gevloeid daar om Golgohta, dan waren onze fouten en tekortkomingen nooit weggehaald uit de hemelse boeken. Dan zou ons leven, een leven zijn met een zekere doodstraf aan het eind van onze aardse levens.
Dan hadden wij geen middelaar voor God in de hemel en dan zouden wij de straf krijgen die men verdient als je rebelleert tegenover God. Door het verbreken van de wet (Gods 10 geboden), de eeuwige dood.

Dat probeerde Jezus ook duidelijk te maken aan Nicodemus, waarom de Messias is gekomen. De welbekende tekst uit Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Jezus komt zodat wij mogen leven… wij eeuwig leven van Hem ontvangen., ook al hebben we dat niet verdiend. Jezus eerste komst was niets anders dan een leven ten voorbeeld voor ons en een lijdensweg tot aan het kruis.. zodat wij kunnen zeggen.. we zijn inwoners van Gods Koninkrijk.

Jezus kwam om ons.. die slaven waren, vrij te kopen van de meester van deze wereld, Satan. Wij zijn vrijgekocht door zijn bloed.. wat wij moeten doen is geloven en zijn woord deelgenoot maken van ons leven. In Lucas 4 lezen wij over de missie die Jezus had op deze aarde, daar staat… “18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. “

Hij kwam, als mens naar deze wereld.. zodat onze boeien verbroken konden worden. Terwijl de wereld geschenken aan elkaar geeft en als families en gezinnen bij elkaar komen. Gaven de drie wijzen uit het oogsten cadeaus aan de pasgeboren koning daar in de Kribbe, en straks wanneer Jezus terugkomt, ontvangen wij het geschenk van het eeuwig leven en wij geven in dankbaarheid de gouden kronen die wij als geschenk van Jezus krijgen.. in dankbaarheid terug aan Hem.

Broeders en Zusters… Jezus kwam, zodat hij straks kan komen om ons thuis te brengen, en de prijs die Christus heeft betaald om te dalen uit de Hemelse gewesten naar deze aarde is een grote, een grotere liefde is ons betoond niet op deze aarde noch in de hemelse gewesten, door wat God voor ons gedaan heeft.

Ik ken een verhaal die laat zien wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het gaat over de slaven die werden gebracht uit Afrika naar het Caribische gebied in de zestienden en zeventiende eeuw, ze moesten daar werken op de verschillende plantages. Deze slaven hadden nooit gehoord over de vrijheid die Christus ook hen als slaven kon bieden. Want ook al ben je geboeid door slaven. Toch kan Christus de vrijheid schenken die hem alleen te accepteren als Heer en verlosser.

Gelovigen uit Europa vroegen zich af hoe ze het evangelie, het goede nieuws van Christus zijn daad bij de eerste komst en zijn belofte van zijn tweede komst, bekend kon worden bij de slaven daar de eilanden groep in het Caribische gebied. Beste aanwezigen… hoe breng je de boodschap? Als je zelf geen slaaf bent en dus niet mag werken als ‘evangelist’ of ‘predikant’ zijnde. Dan wordt je één van hen.

Er waren evangelisten in Denmarken die de boodschap wilde brengen aan de slaven. Ze lieten zich verkopen door slavenhandelaars in Denemarken en verlieten hun vrouwen, hun kinderen en lieten zich op dezelfde manier verschepen als de slaven naar het warme gebied. Deze evangelisten hoefden zich niet te verkopen. Men had de huidskleur niet… ze hoefden hun geliefden, als vrouw en kinderen niet achter te laten. En toch verkochten zij het recht op een zelfstandig leven. Om Gods schepselen de kans te geven om behouden te worden door geloof. Ze gaven alles op.. om maar ook die ene te redden.

Broeders en zusters.. hoeveel hebben wij over om te zorgen dat de mensen horen.. dat er iemand is gekomen… en ons redde aan het kruis. En nu mogen wij mensen vertellen dat er iemand zal komen om ons thuis te brengen… zolang je accepteert dat wat Hij heeft gedaan toen hij kwam ook voor iedereen geldt.

God stuurde zijn eniggeboren zoon, in een kribbe, via de maagd Maria… ten midden van herders, wijzen en ster die wees naar de plek van zijn geboorte om een perfect lam te zijn. Een lam die 33 jaar later gestraft, geslagen en voor ons geslacht zou worden als een onschuldig persoon die nooit gezondigd had.

Broeders en Zuster.. deze tijd is bijzonder… omdat wij verder kijken dat een geboorte… we kijken naar een kruis. Deze periode is bijzonder omdat wij kijken voorbij het graf. We kijken vooruit naar de dag waar niet alleen herders hem konden aanschouwen of 3 koningen.. we kijken vooruit naar de dag dat tienduizend maal tienduizend engelen hem zullen aankondigen met bazuingeschal. Wij kijken vooruit naar de dag dan wij kunnen roepen.. dood waar is uw prikkel en uw overwinning. Deze periode kijken wij vooruit naar de dag dat de Koning der Koningen en de heer der heerscharen zal komen op een wolk des hemels en zal zegen tot zijn Kinderen. “Mijn getrouwe dienstknechten, kom thuis.. waar geen zonde heerst, kom thuis waar geen rouwgeklaag, verdriet, dood noch pijn heerst.” De komst van Christus zal geen moment te laat zijn.. net zoals de eerst komst van Christus precies kwam zoals werd geprofeteerd door Daniel, precies in de laatste week van de 70 weken profetie. Zo zal de tweede komst plaatsvinden, wanneer heel de wereld de kans heeft gekregen om te horen van de liefde van God (zoals de Heer dat bedoelt had).

De geboorte van Christus maakte zichtbaar wat God zei tegen de slang in het hof van Eden. Uiteindelijk zou satan vertrapt worden.. Satan heeft gedurende het leven van Jezus er alles aan gedaan om Hem te laten zondigen.. Jezus werd bovenmatig verleid, droeg de schulden van de gehele mensheid op zich en won aan het kruis. Dat is het mooie van deze periode. Hij kwam.. zodat wij mogen leven. Hij kwam om te sterven. Zijn dood, gaf ons de mogelijkheid tot leven. Het grootste geschenk, kwam en zal weer komen. De vraag deze ochtend is.. neemt u het geschenk van vergeving en verlossing aan, op deze dag en iedere dag die de Heer ons in dit leven zal schenken.

Deze periode is een van dankbaarheid.. omdat de komst van Christus toen… ons de hoop geeft op een glorieuze toekomst geeft, tezamen met de Messias en alle heiligen, in alle eeuwigheden. Laten wij daarom stilstaan bij zijn komst 2000 jaar geleden op deze wereld. Want alles wat wees naar zijn komst toen, zo staan wij ook stil naar zijn glorieuze wederkomst die spoedig komen zal, Het is Christus zelf die beloofd heeft om vele woningen te maken en terug te komen. En beste aanwezigen alles wat Christus beloofd, zal Hij doen.
AMEN

 

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen