Back 2 Basic

Back 2 Basic

Een aantal maanden geleden was ik in Toronto en ik heb samen met 200 adventistische jongeren uit heel de wereld meegedaan aan een evangelisatie-actie genaamd Impact Toronto.
Deze evangelisatie actie door jongeren werd gelijktijdig gehouden met de Generale Conferentie. Namens de Nederlandse Unie was ik samen met 4 anderen uitgezonden.

Tijdens deze reis heb ik van dichtbij ervaren wat de Heilige Geest doet in het leven van mensen die Hem dienen, maar ook in de levens van degene die Hem zoeken. Ik heb gebeden met mensen die aan het vluchten waren voor moordenaars, ik heb gepraat en gebeden met drugsverslaafden, alcoholisten, ik heb mensen bezocht die stervende waren, maar ook gelachen en gespeeld met Hindoestaanse en moslim kinderen en samen hun met anderen verteld over Gods liefde.

Tijdens de Generale Conferentie werd duidelijk dat alle divisies behalve een die enorm groeien, degene die niet groeit is Europa. Hier zijn problemen dat er te weinig kader is, dat er te weinig inzet is voor acties, voor kerkelijk werk in de gemeente. Tijdens deze evangelisatie-reis heb ik mezelf afgevraagd, wat doen wij nu niet als christenen in het algemeen en vooral in ons eigen persoonlijk geloofsleven.

Wij willen zoveel dingen doen en uitproberen. Maar wat ik Toronto leerde was iets heel anders. Vandaag wil ik stil staan bij 2 principes het eerste is back-2-basic. Terug naar de basis, voordat je aan de slag kan gaan. En daarna just-do-it in geloof en vertrouwen onder leiding van de Heilige Geest erop uit gaan.

Just-do-it de slagzin van Nike. Als sporter is het cool als je in die kleding van Nike rondloopt het brengt een bepaalde uitstraling met zich mee. “Cool, jij bent sportief” noem het maar op. Echter het dragen van Nike kleding draagt absoluut niet bij aan het beter presteren op het sportveld dan iemand die kleding en schoeisel draagt van een ander merk.

Zo ook is het in ons geloofsleven. Wij kunnen best een “Just-do-it” mentaliteit hebben, maar je kunt alleen iets delen als je er zelf in gebed en studie aan werkt. Met andere woorden, voordat je gaat presteren zul je moeten oefenen, je in de materie verdiepen voordat je iets met een ander kan delen.

De kans bestaat dat je dingen doet zonder dat je zelf beseft waar je mee bezig bent. Vaak spreken wij over leiding van de Heilige Geest, maar je zult je eerst door hem moeten laten vervullen, wat het is Hij die jouw op Zijn weg stuurt. En als je erop uit gaat en je wordt NIET geleid door de Geest, 3 maal raden welke invloed je dan wel leidt!

Toen Salamo de tempel bouwde kwam God tot hem in een droom. Dat lezen wij in 2 Kronieken 7. God deelt aan Salamo mee of Zijn volk niet in bange dagen de rug tot God toekeert. God waarschuwt Salamo dat Israel zijn vertrouwen op Hem, de grote ik ben moet stellen. Zo zegt de Here in vers 14 Als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt en zij bidden en zij zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. De tekst luidt duidelijk de noodzaak van terugkeren naar de basics zien.

God roept ons op nederig te zijn. Toen wij Toronto waren gingen wij niet meteen de straat op. Nee, wij hadden een aantal bijeenkomsten waarop werd gezegd om alles wat tussen jouw en God staat weg te nemen. Gebed, Gebed, Gebed waren de kernwoorden van de eerste paar dagen. En vooral nederig zijn. Het besef hebben dat God de Heer en Meester is over zijn werk en dat wij daarin een rol mogen spelen. Ik ben niet belangrijker dan een jeugdlid uit India die alleen de collecte in haar kerk doet. En ik ben ook niet minder belangrijker dat de evangelist die heel de wereld rondreist om te vertellen over Gods liefde. Een ieder heeft een taak in zijn koninkrijk een Goddelijke opdracht

Voordat wij als Toronto-gangers het gewoon do-it wilden doen, was het eerst Back 2 Basic. Laten wij God toe om het fundament te leggen. Of denken wij de boodschap op eigen kracht te verkondigen?

Maar er staat nog veel meer waardevols in 2 Kronieken 7 vers 14, Daar staat ook wat over het beleiden van je zonden. Alles wat je hinderend tussen jouw en God dien je te uit de weg te ruimen. Jezus heeft niet voor niets aan het kruis gehangen. Jezus heeft niet voor niets geleden. Zijn striemen zijn onze redding geworden.

We hebben het niet zo prat om te praten over onze fouten, maar het vergevingsproces kan pas plaatsvinden als wij onze fouten herkennen en beleiden. God wil ons inzetten in zijn werk en zoals we weten komen wij op gevaarlijk terrein.. Het is belangrijk dat wij constant in contact blijven met Hem. Het mooie van deze tekst uit Kronieken is dat zodra wij als Gods volk God weer opzoekt en onze zonden aan Hem beleiden, zijn aangezicht zoeken en ons afhouden van onze verkeerde daden.. Hij ons zal aanhoren onze zonde zal vergeven en ons weer zal maken naar wat zijn bedoeling was.
Zodra je gedoopt bent en voor Christus hebt gekozen met ben je meteen enemy-of-the-state je bent in een vijandige omgeving belandt. Zodra je in Christus wegen wandelt is de wereld om ons heen vreemd voor ons. Wij lopen hier rond als vreemdelingen, onze afkomst ingewisseld voor een leven met Christus. Mensen kijken je vreemd aan op werk, op school, in de buurt, je eet niet wat anderen eten, je rust wanneer anderen feesten, je bidt en studeert wanneer anderen kijken naar Big Brother en Goede Tijden Slechte Tijden. Paulus schrijft aan de gemeente in Kolossensenzen in hoofdstuk 3 vers 1 dat wanneer wij in Christus opgestaan zijn wij de dingen zoeken die boven zijn waar Christus is. Wij lopen als ware met onze hoofden in de wolken, werkende in deze verdorven wereld, mensen vertellen over de vaststaande glorieuze overwinning van onze Here Jezus Christus

Zijn wij als individuele Christenen al back 2 basic? Zijn wij voldoende verankerd op die Rots, Jezus Christus. In 2 Kronieken 7 vers 14 staat er duidelijk en zoeken mijn aangezicht, zoeken wij Gods aangezicht wel?
De 12 discipelen waren mensen net als u en ik en het voordeel dat zij hadden is dat ze Jezus in actie zagen. Mensen genezen, duivels uitdrijven, wonderen doen, doden tot leven wekken water in wijn veranderen. Wijze woorden spreken tegen Schriftgeleerden en makkelijke te begrijpen verhalen tegen de herders.

De discipelen waren in de directe nabijheid van Christus maakten alles zoals wij dat zouden zeggen ‘live’ mee. Ze bekeken alles maar snapten er eigenlijk helemaal niets van. Kijk maar naar Judas die dacht dat Jezus een bevrijder van de Romeinse overheersing zou zijn. Of kijk is naar Thomas die pas geloofde dat Jezus was opgestaan als hij het met eigen ogen had gezien en hem had aangeraakt. Of kijk naar wat Lucas heeft opgetekend over de Emmaüsgangers. Ze hadden totaal niet door dat Jezus met hun sprak en zelfs uit de bijbelvoor las laten we eens lezen uit Lucas 24 vanaf vers 25" En hij (Jezus) zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben? Moest de Christus niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten legde hun uit wat in al de schriften op Hem betrekking had.

En die Emmaüsgangers hadden het nog niet door. Pas na het breken van het brood en het uitspraken van de zeggen in vers 30 en 31 hadden ze het door en ze zeiden tegen hunzelf in vers 32 Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?
De vraag die de Emmaüsgangers stelden is uiterst relevant voor vandaag. Is Jezus alleen een realiteit als hij grote wonderen verricht in jouw leven. Als er een te gek gaaf evangelisatie-dienst is of is hij een alle dagelijkse realiteit.
Laten wij terug gaan naar de discipelen. Jezus keerde terug naar de Hemel zoals u kunt lezen in Handelingen 1 en nadat Jezus terugkeerde op een plaats voor ons alle voor te bereiden gingen de discipelen en naar Jeruzalem. Zo lezen wij in hoofstuk 1 vers 13 En toen zijn in de stag gekomen waren gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden. En dan in vers 14 Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed..

Voordat de discipelen de Heilige Geest ontvingen met Pinksteren kwamen zij eendrachtig bij elkaar, met andere woorden ze kwamen bij elkaar met gebed, studie overdenkende alles wat Jezus gezegd, gedaan en hun geleerd had. Voordat ze de kracht kregen om het ‘gewoon- te doen’ kwamen ze bij elkaar in gebed en deden ze aan studie. Voordat wij onze dure Nike Trainingspakken aangaan doen om te laten zien in welke sport jij wel niet uitblinkt zul je eerst de sporten leren beoefenen.
En een sport leren is geen makkelijke zaak, vooral niet als je het goed wilt doen, urenlange voorbereidingen, trainingssessies, lezen van boeken, kijken naar collega’s die ook dezelfde sport boefenen als zij. En bovenal goed luisteren naar je trainer. Heeft U weleens een sporter gezien die bij de Olympische spelen goud won, zonder een oefening of training vooraf.

Een zwemmer zonder training heeft geen uithoudingsvermogen, een fietser zonder training kan niet harder genoeg in de pedalen trappen, een voetballer zonder training heeft geen goede balhantering. Een Christen zonder contact met zijn Coach ‘Jezus Christus’ heeft geen uithoudingsvermogen tegen aanvallen van Satan. Een Christen zonder contact met de Jezus Christus kan niet volharden in het geloof. Een Christen zonder contact met Jezus Christus kan het Evangelie over Het komend koninkrijk niet verkondigen.

Broeders en Zusters, back 2 basic, dat is juist de drie-engelen boodschap uit Openbaring 14, en juist die boodschap is niets anders dan een oproep back 2 God. Back 2 Basic.
De boodschappen is een terug keer naar het eeuwige evangelie,, het terugkeren naar het ware geloof, het aanbidden van God en zijn geboden. En de drie-engelenboodschappen eindigen met de basics in vers 12 “ Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”

Je wint de wedstrijd niet door het dragen van Nike kleding, maar door het kennen van de sport of het spel die je beoefend. Je bereikt de eindstreep alleen als je volhardt en vertrouwen hebt dat je spel begrijpt.


Laten wij eens gaan 2 timoteus. Hoofdstuk 3 vers 14. Eerst maant Paulus timoteus om op het fundament te blijven en dan komt die overbekende vers 15 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderricht te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, to alle goed werk volkomen toegerust.

Zie hier komt het trainingsprincipe van de sporter weer naar voren. Je kunt pas presteren als je weet wat de spelregels zijn als je weet van de verdiensten van de overwinning is en als je weet welke hoge prijs voor die overwinning betaalt is.

Het evangeliseren in Toronto was tweeërlei, enerzijds gingen wij de straten door op zoek naar mensen met wie wij konden bidden, waar we praktisch in de noden van de gemeenschap konden voorzien. Wij gingen rond net zoals Jezus dat deed. Rondgaan en goed doende. Maar elke ochtend als ik wakker werd om 6 uur ‘s ochtends hoorde in overal jongeren kletsen, niet over relaties, over de leuke mensen die er rondliepen, maar over Jezus en wat onze taak is in zijn Koninkrijk, voordat wij de wereld gingen vertellen wie Jezus is, namen wij in de ochtend de tijd om ons relatie met Jezus recht te zetten. Gebed en studie speelden daar een voorname rol en het is juist die basis, dat fundament wat dat evangelisatie project een succes maakt.

Want nogmaals zoals Paulus dat beschrijft in 3 Tim vers 17 Opdat de mens volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Onze Coach wil ons niet aan evangelisatie-acties onvoorbereid aan de slag laten gaan. Hij wil ons toerusten. Het beste toerustingsboek die deze aardbol heeft is dit heilige boek.

Er is een tweede prinicpe die ik u deze ochtend wil meegeven. JUST DO IT. Als wij weten wat die basis is. Als wij terug naar de bron graan, .dan weten wij wie ons leidt, wat er op het spel staat en het allerbelangrijkst je komt in contact met Gods eeuwige liefde, zijn kracht en zijn rechtvaardigheid voor eeuwigheid.

Als je weet wat je jouw redding is geworden, dan wil je dat toch delen met een ieder. In Toronto gebeurde dat op diverse manier. De een ging met drugsverslaafden praten en bidden, de ander deed bijbel-spelentjes met kinderen uit de buurt. De ander was aan het preken voor diverse toehoorders. Wat jouw gaven en talenten ook mogen zijn, die liefde van Christus dringt ons om het een ander te vertellen.

Sporters trainen en oefenen niet alleen om te oefenen. Je doet geen kennis op om kennis op te doen om met die kennis te blijven haken in het vergaren van kennis. Het gevaar van alleen back 2 basic is dat je niet groeit. Het is back 2 basic en dan meteen just do it. Een sporter wil laten zien waar hij voor getraind heeft, hij wil zijn prestaties meten met anderen, hij wil aan de wereld laten zien dat zijn oefening kunst baart.

Als Christus jouw op een bijzondere manier heeft aangeraakt, wil jij dat anderen ook vertellen. In Toronto bereiken wij met evangelisatie acties meer dan 1000 inwoners van Toronto, waarvan 80 bijbelstudie wilden volgen. Kan wat in Toronto gebeurde ook hier gebeuren?

Laten wij terug gaan naar 2 tim hoofstuk 4. , waarin Paulus eerst schreef over het belang de bijbel God te bestuderen .van jongs af aan. Maar in vers 2 doet Paulus een beroep op het gewoon doen: Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

Paulus zegt duidelijk dat wij erop moeten gaan. Vaak zullen de omstandigheden niet altijd optimaal zijn, maar dat zou je niet moeten weerhouden. Als sporter heb je niet altijd de voor jouw meest gunstige condities. Het kan best zijn dat je als fietser liever droog weer hebt dan regen, maar je zult toch moeten doorzetten, het best zijn dat je een expert bent met atletiek op een buitenbaan, maar soms worden er ook wedstrijden binnen gehouden. Het is niet altijd naar jouw wens, maar als jouw oefening afdoende is, dan behoeft dat geen probleem te zijn. Het kan best zijn dat het lijkt dat niemand geintreseerd is in folderen, maar de Paulus is duidelijk, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen.

Broeders en zusters ontdek uw geestelijke gaven, lees 1 Korintiers maar eens op na vanaf hoofdstuk 12, ontdek uw gave, streef het hoogste na. God heeft voor iedereen een plan, voer hem uit. Vaak hebben wij de neiging de Heilige Geest uit onze activiteiten weg te organiseren. Soms willen wij iets zo perfect doen, zodat de geest geen ruimte krijgt om onze harten aan te raken. Het foldertje moet perfect eruitzien, onze stemmen moeten perfect klinken, soms steken wij zoveel tijd in bijzaken, terwijl wij soms gewoon moeten doen. Gewoon doen onder leiding van de Heilige Geest wel te verstaan.

Paulus waarschuwt ons ervoor dat mensen steeds minder zin in hebben om te luisteren naar de basiswaarheden uit Gods woord zo zegt hij in vers 3 “Wat er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwernd is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Niet iedereen is geintresseerd in de waarheden die God aan de mensheid wil vertellen. Men zegt dat de waarheid hard is en vaak lijkt hij voor mensen onprettig te zijn, maar God wil dat niemand verloren gaat, vertellen wij mensen nog wel wat God ons geleerd heeft uit zijn woord?

Of verzachten wij onze verkondiging om mensen tevreden te houden? Een marathonloper die niet durft te rennen voor een andere loper omdat hij bang is dat degene die achter hem rent over zijn hielen zal struikelen zal nooit de wedstrijd winnen. Een Christen die de waarheid van God in kracht doet verzwakken, laat de Geest niet werken en als je de geest niet zijn werk laat doen dan laat je andere krachten en machten een rol spelen en drie maal raden welke krachten en machten dat wel niet zijn.

Paulus doe een finale oproep aan timoteus in vers 5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Hoe kan je nuchter blijven in deze wereld? Het lijkt wel of niemand geintresseerd is in het eeuwig evangelie. Mensen maken er toch alleen maar grapjes over? Ze nemen mij toch niet serieus. Paulus maant ons om het niet bij de pakken te laten, maar juist ons volledig in te zetten, immers het is het werk van de Geest.

Een sporter moet rekening houden met allerlei blessures, maar dat weerhoudt de sporter niet om te stoppen met zijn sport. Het enige wat je moet doen is op te letten wat jouw coach tegen jouw heeft verteld.

Wij zijn op weg naar de eindstreep, er wacht meer dan goud bij de eindstreep, er wacht meer dan roem en faam bij de eindstreep. Wanneer Jezus wederkomt krijgen wij een kroon en mogen wij eeuwig samenzijn met onze coach, degene die ons de Basics leerde en degene die met ons was toen wij het gewoon deden.

Tenslotte wil ik nog stilstaan bij een getuigenis van iets wat ik van dichtbij meemaakte in Toronto .Ik was voornamelijk actief bij de acties in de achterstandsbuurt Regent Park. Daar werden vele kinderen van Moslim en Hindoestaanse afkomst bereikt met het evangelie en ook veel drugsverslaafden en alcoholisten werden daar bereikt. Het meeste van de tijd werd ook in die locatie gestoken.

Wij waren ook actief bij een andere plek, namelijk de Adventkerk van Oost Toronto, stond in buurt vergelijkbaar met onze gemeente. Mensen met een redelijk inkomen. Iedereen heeft een auto voor de deur, sommige hebben een vrij grote tuin. De acties in die kerk wilden maar niet vlotten, voornamelijk bezoekers van de Generale Conferentie bezochten de diensten, maar niet mensen uit de buurt.

De jongelui van het Christelijke Café team waren daarom teleurgesteld, zoveel energie in voorbereiden, ruimte inrichten. Leuk maken... maar niemand kwam. Men had een stapel foldertjes in een doos liggen en men besloot te bidden en aan de Heer leiding te vragen. Men had maar een uurtje de tijd om te folderen en een groepje van dat evangelisatie team besloot om ook maar een paar folders een groepje drugs blowende te geven. Ach wat kan dat voor kwaad.

Wat zij niet wisten was dat die jongeren dakloos waren en geen toekomst perspectief hadden. De jongeren kwamen voor een programma in de kerk, toen zij de kerk zagen doofden zij hun sigaretten met drugs en gooiden ze voor de kerk poort weg. De jongelui liep naar binnen, en in de kelder draaiden men een film over het leven van Jezus. Ze gingen zitten en bleven kijken.

Nou die jongelui van Impact Toronto zagen het maar geloofden het niet . Ze begonnen met bidden en elke keer wanneer ze die jongeren op de bank zaten zitten, snapte ze er niets van en begonnen te bidden. In de avond werd in hetzelfde gebouw een evangelisatie dienst gehouden en die jongeren die naar de film over het leven van Jezus hier op aard keken hadden in die dienst hun leven aan Jezus gegeven door aan te geven hem te willen volgen. En een paar dagen later waren er 8 jongeren uit dat tehuis voor dakloze jongeren die tot geloof.

Back 2 Basic: is niets anders dan terug naar God, terug naar de Bijbel, het ontdekken van zijn eeuwige liefde . In Toronto was contact met God belangrijker dan het perfect zingen, een relatie met je Heer is belangrijker dan het goed kunnen zingen in een koor of het goed kunnen preken. Jezus nodigt u en mij uit om Back 2 Basic te gaan. Terug naar het kruis, terug naar zijn geboden, terug om voorwaarts te gaan. Want als je begrijpt wat Gods eeuwige evangelie inhoudt wil je niets meer dan JUST DO IT.

Het thema van de Generale conferentie was Almost Home, bijna thuis. Wij als Advent Christenen dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor de deur staan en er is niet veel meer tijd.

Laten wij die tijd die rest gebruiken om ons voor te bereiden op het nieuwe koninkrijk door die basis opnieuw onder de loep te nemen om ons fundament stevig op de rots Jezus Christus te leggen. Laten wij onze familie’s, buren, vrienden, kennissen en alle mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen vertellen door het gewoon te doen, onder leiding van de Heilige Geest. Laten wij als een sporter zijn die goed getraind is en die luistert naar zijn coach, laten wij zijn als de sporter die bij een tegenslag niet de pakken er bij neer leg maar constant bij zijn coach te rade gaan.

Er is een lied van een van mijn favoriete gospelartiesten die ik u niet wil onthouden
De tekst is simpel We fall down, but we get up, because a Saint is just a sinner of felt down and got up. Wij vallen, maar wij staan op, want een heilige is gewoon een zondaar die valt maar wel weer opstaat.

Laat u niet ontmoedigen door de wereld om u heen, laat u niet ontmoedigen door Satan en zijn listige streken, laat u niet ontmoedigen door mensen die zeggen dat evangelieverkondiging geen nut meer heeft, laat u niet ontmoedigen door mensen die zeggen dat ze Christus volgen maar niet inzetten in Zijn wijngaard. Blijf niet in de put zitten, wij wandelen toch zij aan zij met Christus, wij laten ons tocht leiden door zijn Woord, als je valt geen probleem, want Christus geeft ons keer op keer op keer de kracht op op te staan.

Laten wij aan iedereen vertellen over wat Jezus in uw leven heeft gedaan al de keren dat u viel en hij u weer op weg hielp. De boodschap die wij verkondigen is simpel back 2 basic, laten wij het gewoon doen. In gebed, in studie, onder leiding van de Heilige Geest tot versterking en opbouw van Zijn gemeente hier in Rotterdam, en wereldwijd. Laten wij vol kracht er op uitgaan, steeds het goede doende

Dat is mijn wens en bede in Christus Jezus. Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen