Een nieuw lied

Een nieuw lied
Openbaring 15

Aan het eind van een jaar blikken wij graag terug. We kijken graag terug en we zijn blij en dankbaar dat we weer een ‘moeilijk’ jaar of een moeilijke periode kunnen afsluiten. Zo wenste ik een verpleegster in het ziekenhuis een goed uiteinde, daar was ze uiteraard dankbaar voor. Maar ze stelde ook in haar gesprek met mij dat haar schoonzus zwaar ziek is en dat ze waarschijnlijk het nieuwe jaar niet van begin tot eind mag meemaken. Een goed 2006 hoeft niet altijd een goed 2007 te betekenen en omgekeerd

Toch mogen wij deze ochtend zeggen dat onze Heer en Heiland, ons troost, Hij wil niet dat wij (onnodige) droevig of zelfs depressief geraken. Vandaar dat Jezus zelfs heeft gezegd dat hij de Heilige Geest zou sturen om ons te troosten en ons te sterken in alle momenten en situaties van het leven.

Wij kunnen in een periode als deze nadenken – aan het einde van het jaar, rondom kerstmis - over alle vervelende en negatieve dingen stilstaan die in ons leven hebben plaatsgevonden. Wellicht is een geliefde van u ontvallen? Heeft u of bevindt u zich in een periode van financiële onzekerheid. Er zal tal van situaties denkbaar wanneer we het minder hebben, dan we het in werkelijkheid zouden willen hebben.

Zo ook met de apostel Johannes, schrijver van het bijbelboek Openbaring. Helemaal alleen en verlaten op het eiland van Patmos. Hij zou zich ellendig kunnen voelen en zich afvragen , “Heer, hier op dit eiland kan ik toch neits doen, waarom bevind ik mij in deze situatie.”
Hij die mocht wandelen naast Christus zelf. Die met eigen ogen heeft aanschouwd de wonderen die Jezus deed bij de lamme, de blinden en de melaatsen… Johannes die met eigen ogen zag dat 5 broden en 2 vissen, heel wat mensen voeden.

Daar zat Johannes alleen op Patmos. Ten tijde dat het schrijven van het bijbelboek Openbaring werden de eerste Christenen vervolgd. Vervolgd door de Joodse kerkleiders en door Romeinse overheersers en vervolgens in de boeien geslagen.

Slechts voor hun geloof in Christus. Werden de jonge volgelingen letterlijk voor de leeuwen geworpen of moest men vechten tegen gladiatoren in reusachtige tempels .Veel van de oorspronkelijke discipelen van Jezus waren, opgehangen aan het kruis, geslagen en gestenigd. De heer was Johannes barmhartig. Net zoals God ons niet aan het ‘lot’ overlaat.. zo was God ook bij Johannes. Hij stond niet toe dat Johannes zijn vertrouwen in God zou verliezen.. doordat alles hem tegenzat. Net zoals God Job bijstond en zegende met een nieuw gezin na zijn periode van lijden en Elia door God werd gerustgesteld door de koele bries van Hem en 800 medestanders zodat Elia zich net alleen voelde

Zo gaf God, Johannes een visioen waarin hij ‘vooruit’ mag kijken naar wat er komen gaat. Zoals hij het zelf schrijft in vers 1 van hoofdstuk 1, “Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. 3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.” Niet alleen vond Johannes het een voorrecht om dit visioen te ontvangen van God.. Hij werd er ook door gelukkig.. en daarom zegt hij ook gelukkig wie die voorleest, horen en natuurlijk handelen naar wat wat Johannes in zijn visoen heeft mogen zien.

Als wij de pagina’s van Openbaring lezen staat ons een moeilijke tijd te wachten – als je kijkt naar wat ons te wachten staat, dan zie ik sommige mensen al achter hun oren krabben, Heer moet dit allemaal ECHT geschieden - maar als je goed leest, onder leiding van Gods geest dan zie je ook de goedheid en grootheid van God opgesloten in de pagina’s van het laatste bijbelboek. Er wacht voor al Gods kinderen verlossing, en redding uit deze in zonde gedompelde wereld. Net zoals Johannes niet teleurgesteld zou raken van de situatie waarin hij zich bevond.. zou wil God niet dat wij teleurgesteld raken van een wereld waar ellende onze tv-schermen dagelijks vervuld. De verschrikkelijke verhalen uit de krant en het sombere geluid dat mensen die wij liefhebben.. niet meer kiezen om te wandelen met God en de brede weg van satan opgaan.

Johannes kreeg van God de zekerheid dat er einde komt aan zonde en pijn, haat en verdriet – voor al degene die via Jezus Christus vergeving van hun fouten en tekortkomingen. Met dat vooruitzicht welke God in een visioen aan Johannes gaf, daarvan mogen wij deelgenoot worden. Net zoals het johannes mocht verstreken.. zo mogen die woorden en die boodschap uit openbaring ons versterken.

Immers als wij blijven in Hem die ons gered heeft uit de duisternis naar het wonderbaarlijke licht, dan worden deze prachtige woorden uit de openbaring hoofdstuk 15 ons deelgenoot. IN openbaring 15 lezen wij dat op een bepaald moment de heiligen die rein in het oordeel zullen staan een lied zullen zien.. een nieuw lied. In vers 2 lezen wij dat er mensenmenigte (dat betekent de zee in dit geval) bij elkaar verzameld zijn. In de mensen menigte staat alleen die mensen die het ‘beeld van het beeld niet hadden aanbeden

Een hoofdstuk eerder, in openbaring 14, worden de gelovigen opgeroepen om de Heer waarlijk te aanbidden, zoals in verzen 6 en 7 staat: “En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. “

Om niet deel te hebben aan de plagen die beschreven staan in Openbaring om uiteindelijk een nieuw lied kunnen zingen. Wil je laten zien dat je ‘anders bent’ dan de mensen die niet hebben geluisterd naar de waarschuwingen in openbaring 14. Dan moet je een andere weg bewandelen! Je leven in de handen van Jezus Christus leggen!

De drie-engelenboodschap zoals de verzen 6 t/m 12 van openbaring 14 ook wel worden genoemd, is een constante aansporing aan ieder natie, volk en menigte om te wandelen in een andere weg, een smalle, weg met Christus. Jezus, roept ons op om te kiezen uit de waarheid van het woord en te kiezen voor het enige wat ons waarlijk leven tot in eeuwigheid en ware vreugde zou kunnen schenken.

Immers Christus is de weg de waarheid en het leven. Als je Jezus deelgenoot maakt van je leven, in het hier en nu.. hoe moeilijk het ook lijkt. Blijft staan op de geboden en het Woord van God.. dan is er nieuw leven… En bij een ander leven.. hoort een nieuw lied.Het lied wat de oudsten rondom te troon in openbaring 19 zingen, maar ook het lied van de menigte in openbaring 15 is lied van lofprijzing en eer, Een lied waaruit blijkt dat God werkelijk alles onder controle heeft en dat wij niet hoeven te vrezen voor een nieuw jaar, of een nieuwe periode in ons leven. Dit lied van lofprijzing is het lied van Mozes en het lam.. en met het Lam bedoelen wij Jezus Christus. Immers hij is het onschuldig geslacht Lam, wiens Bloed moest vloeien zodat wij gered mogen worden. Een ieder die dit nieuw lied zingt heeft namelijk het offer van Christus aanvaard en wordt er door versterkt.

Het eerste lied is gebaseerd op het overwinning lied van Mozes. Ook de Israëlieten ten tijde van de overheersing van de Egyptische machthebbers (Farao’s en de zijnen) ze werden onderdrukt en aan de kant gezet als derde, vierde rangsburgers. God vergeet de zijnen niet. Hij vergat Isreal niet.. en ons ook niet. En daarom luidt de eerste regel van het nieuwe lied dan ook, “Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!”

Het volk van Isreal mocht in die tijd van dicht bij de macht en majesteit aanschouwen van God. Niet alleen werden ze op wonderbaarlijke wijze bevrijd uit de handen van Farao, Denk maar eens terug aan de plagen. Hoe de Rode Zee in tweeën werd gedeeld, zodat de Israëlieten konden vluchten richting het beloofde land. En hoe de legers van Egypte hun vernietiging tegen kwamen in dezelfde dode zee. Tijdens hun de achtervolgingspoging om de Israëlieten te bestraffen, voor de dood van de eerstgeboren Egyptenaren.

Het was het bloed van het onschuldige lammetjes wat uiteindelijk zorgde dat het volk van God kon vluchten uit de handen van Farao… het is het bloed van het onschuldig Lam, Christus Jezus… wat ervoor zorg draagt dat wij uit de verstikkende klauwen van Satan en zijn boze engelen blijven.. hoe erg het afgelopen jaar persoonlijk voor ons.. of in de politiek in deze wereld mag zijn geweest… De overwinning op Golgotha… geeft ons zekerheid voor de overwinning in alle facetten van ons leven.. van ziekte tot financiële onzekerheid. Zoals Hij waakt over de lelies in het veld.. zo waakt Christus ook over u en mij.

Daarom kunnen wij het eerste regel van dit nieuwe lied aanhalen. Onze God heeft Zijn eniggeboren Zoon gestuurd voor u en voor mij. De macht en majesteit van de hemel werd ter zijde gezet om mensen als u en ik te redden. Uit de macht van satan die ons liever niet wil laten gaan.

Denk maar eens na hoe u uiteindelijk de keuze gemaakt heeft om uw hart over te geven aan de Heer in uw verleden. Denk maar eens na hoe grootst de Heer het afgelopen jaar geweest is met u of een van uw familieleden. Om hen te redden uit de handen van het Kwade. Wellicht zit je hier voor het eerst en heb je nog geen keuze gemaakt voor Jezus Christus. God heeft zijn eniggeboren Zoon ook gestuurd voor jou, om je te redden uit een wereld vol pijn en verdriet, en te brengen naar een nieuwe aarde en nieuwe hemel.

God liet Mozes van dichtbij zien, dat Hij altijd kiest voor de verlossing van Zijn kinderen. En daarom zong Mozes in Exodus 15, ook een nieuw lied, die begon als dit… Ik wil de HERE zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee (de Egyptenaren)  De HERE is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik. De HERE is een krijgsheld; HERE is zijn naam.

Kunt u vandaag.. zingen.. Verlost, Verlost door het Bloed van het Lam. God liet zijn Zoon komen tot redding van een ieder van ons.. hij wil niet dat één verloren gaat. Wij hoeven niet de problemen in ons eigen levens… zelf op te lossen… wij hoeven alleen onze hoofden omhoog te heffen en te zeggen.. “De Heer is mijn kracht en mijn lied.”

God is goed voor ons en koning David zei dat ook treffend in psalm 145: 17 De HERE is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. 18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. 19 Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. 20 De HERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.

Wij kunnen alleen en mogen alleen een nieuw lied zingen als Wij hem daarvoor aanroepen. De Heer hoort ons en wilt ons redden. Hij wilt u redden.. hij heeft u en mij dit jaar weer bewaard om Hem de afgelopen 365 dagen lang Zijn naam mogen lofprijzen.

Satan probeert ons dagelijks wijs te maken… dat een nieuw leven in Christus geen verandering het leven teweeg brengt. Dat God ons niet echt bewaard. Maar in Gods Woord lezen wij vele bewijzen dat de Here wel degelijk naar ons smeekbede luistert en op zijn tijd daar antwoord geeft.
De farao moest uieindelijke erkenen dat de God van Abraham, Isaak en Jakob.. en mozes.. de enige is mensen kan bevrijden. Zo zal ook iedereen erkennen dat Jezus de enige is die ze wijst naar God de vader.. Dat Jezus de enige is de voor ons de ultieme prijs heeft betaald.. zodat wij allen hier.. het uiteindelijk dat nieuwe lied mogen zingen.

Uiteindelijk zal elke atheïst, elke ongelovige, elke Christen die van de weg afgevallen is.. De Heer erkennen als Heer en Heiland. En daarom zingen de volgelingen van Christus ook… Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.

Farao zag met eigen ogen wat de ‘gerichten’ de uitspraken van God teweeg hebben als men niet wilt luisteren naar de worden van de Heer. De Farao harde zijn hart, hij zag de ellende om hen heen en in plaats God te erkennen, wilde hij nog meer tegen werken.. tegen die wijze woorden van de Heer die via Mozes en Aaron aan Farao gegeven werd.

David die zelf veel trieste momenten in zijn leven heeft meegemaakt, had ook een smeekbede aan God. Gelukkig erkende hij op tijd dat hij verkeerd handelde en keerde van zijn verkeerde handelingen af en ook hij erkende Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here, en uw naam eren; 10 want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen. “

Echte ‘wonderen’ komen van God. Daarmee bedoel ik te zeggen, dat er maar één echt wonder is en dat is al er een zondig hart zich bekeerd - onder aansporing van de Heilige Geest - om Jezus te herkennen als verlosser om zo de weg naar God de vader te herstellen. Heeft dit wonder in uw leven al plaatsgevonden.

Wachten wij totdat er iets tragisch gebeurd voordat wij God als heilig en hoog verheven boevn alles en iedereen verheffen? Wachten we totdat we nauwelijks meer kunnen ademen? Zijn we zo verzwolgen in onze dagelijkse beslommeringen voordat wij Ja en Amen zeggen of, of Geven wij De Heilige Geest de kans om in uw en mijn leven het grootste wonder mogelijk te maken! Het wonder van bekering en vergeving.

Mozes negeerde de Heer niet.. Hij zag van dichtbij de wonderwerken van God . en ook wij mogen.. met vreugde zeggen de tekst uit Exodus 15: 22: Mijn mond zal van de lof des HEREN spreken, en al wat leeft, zal zijn heilige naam prijzen voor altoos en immer.”

Zing het nieuwe lied van Mozes en het Lam.. stel het niet uit.. Geef God de eer, zelfs op een dag dat we terugkijken op een moeilijk jaar en we voorruit kijken op een jaar die voor sommige van ons niet makkelijker op zal worden. God wil ons voorgaan als wij wandelen in de rode zee van het leven. Waar Stormen ons links en rechts belagen. God heeft Israël gered. Hij heeft Jezus gezonden.. dus de Heer zal u en mij ook niet loslaten…. En zo kunnen wij zijn heilige naam prijzen voor altoos en immer meer.

De Heer laat van te voren zien dat wij GEEN deelgenoot hoeven te worden van de plagen en ellende die de ongelovigen in Christus ten deel zal vallen…. Onze toekomst is zeker.. zeker tot in eeuwigheid… zolang wij de hand van Christus in ons leven niet loslaten. Als wij ons bedekken met het Bloed van het lam, welke onze zonden wegvast.. kunnen wij delen in de lofprijzen die plaatsvindt in de Hemel.

Het volgend jaar geef hier op aarde wellicht onzekerheid mee… We weten niet precis wat de dag van morgen zal zijn. Maar als wij blijven wandelen in de geboden van onze Heer en Heiland. Als wij onze ogen blijven richten op onze Verlosser en Zaligmaker.. dan mogen wij nu al delen in het lied van Mozes en het Lam.
‘Groots en indrukwekkend zijn uw daden, Heer, God, Almachtige! Rechtvaardig en waarachtig is alles wat u doet, u, koning van de volken! Wie zou u niet vrezen, Heer? Wie zou uw naam niet eren? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen om voor u neer te knielen, omdat uw rechtvaardige oordelen openbaar zijn geworden.’

Wij mogen dit prachtig nieuw lied zingen, wij ogen staan rondom de boom des levens. Als wij de liefdevolle doorboorde handen van Christus niet loslaten. Broeders en Zusters, net zoals u allen Christus niet losliet in 2006, net zoals u zijn hand vasthield in de moeilijke, maar ook fijne momenten van de afgelopen tijd.. hou ook zijn hand vast voor het nieuwe jaar, een nieuwe periode. Van sabbat, tot sabbat… totdat u de bazuinen hoort klinken, uit de hoogte links en rechts. En de stemmen van duizenden ons zullen omringen.

Wanneer wij het nieuwe lied mogen inzetten in koor met alle heiligen uit alle tijden. Broeders en Zusters, 2007 is het jaar dat we dichter bij de wederkomst staan dan ooit te voren.. Onthoud door Jezus en zijn bloed alleen mogen wij het nieuwe Jeruzalem binnenwandelen en een nieuw lied zingen en onthoud, alles wat hij beloofd, zal Hij doen! AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen