Gedachten over Filipenzen (1)

Vreuge in moeilijke tijden

Vreugde in moeilijke tijden

We leven in de laatste der dagen, wij leven in de tijd, waarvan Jezus had gezegd, dat hij hoopte dat de vlucht niet op een sabbat zou zijn. Wij leven in de tijd waarvan Jezus zei dat de liefde zal verkillen. Wij leven in de tijd dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, wettende dat zijn tijd kort is.

Hoe kun je in zo’n tijd de vreugde ten tentoonspreiden die Christus ons elke keer voorhoud. Hoe kun je blij zijn in Christus terwijl alles je lijkt tegen te zitten. De satan wil niets liever dan de vreugde, rust en goedheid die wij dagelijks mogen bleven in Jezus, afnemen. Dezelfde vreugde waarvan engelen voor Gods troon zingen “heilig, heilig, heilig”, dat is waar satan een hekel aan heeft.

Satan wil niets liever dan de aanbidding die wij aan Jezus geven, geven aan satan, het is juist hij die ons uiteindelijk wil vernietigen. Hoe kunnen wij vreugdevol en hoopvol blijven, zelfs al lijkt heel de wereld rondom ons in te storten. Hoe kunnen wij onze ogen blijven richten naar de hemel, en toch dienstbaar blijven aan de mensen rondom ons. Daar gaat deze overdenking over. Getiteld “vreugde in moeilijke tijden.”

Ik wil in bijzonder stilstaan bij de brief van Paulus aan de inwoners van Fillippi. Die stad is gelegen in het Noorden van Griekenland, beter bekend als Macedonië, velen kennen het gebied ook als de Balkan. Tijdens zijn tweede zendingsreis bezocht Paulus deze stad. In handelingen 16 lezen wij over de opmerkelijke gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens hun bezoek. Verhalen van heidenen die zich bekeerde tot Jezus. We lezen over de uitdrijving van een boze geest door Paulus in naam van Jezus en de gevangenneming van Paulus en Silas, en hun uiteindelijk bevrijding.

Fillipi was dus een heidense stad die zich deels bekeerde aan de Levende en Almachtige God. De geloofsgemeenschap die daar onstanond werd een stabiele, vreugdevolle gemeenschap, die zich richte op het woord van God. Fillipi is het toonbeeld wat evangelisatie kan doen, zelfs op plaatsen waarvan wij mensen denken, kan daar wel iets goeds uitkomen. Helaas denken wij soms ook zo.. zal hij of zij wel het evenangelie aannemen als wij het zouden brengen. Zouden mensen in dit land wel luisteren naar het goede nieuws over Christus, zijn daad aan het kruis en opstanding.. zouden mensen wel echt een bevrijd leven willen leven. Kijk hoe ze leven… Paulus zag dat een stad vol heidenen wel bereikt kon worden met het goede nieuws en geleid door de Geest zocht hij de mensen op. Mensen… worden immers niet bekeerd door mensen maar door aanraking van het woord en de Geest.

Wellicht was Paulus ook zo blij en vol vreugde als hij sprak over de gemeente leden van Filippi Zo lezen wij in hoofdstuk 1 vanaf vers 3Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4 telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 5 omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie

De gemeente te Fillipi was getrouw, men ondersteunde de kerk te Jeruzalem en men ondersteunde de kerk en het werk van Paulus, ook al zat hij in de gevangenis. Men was trouw. Wat er ook gebeurd. Zo zegt Paulus. “Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig.

Daarom is het belangrijk dat wij onze broeders en zusters steunen die zich bezig houden met missie werk waar ook ter wereld. Het is zwaar maar vreugdevol werk voor de Heer. Paulus is vreugdevol, en blij en hij bevond zich in boeien geketend. Niet vanwege slechte daden maar vanwege het Woord van God. Er zijn vele Christenen in het Midden Oosten en Azië die gevangen zitten voor hun geloofsleven. Er zijn zelfs Christenen hier in het westen die door ander beschimpt en geplaagd worden omdat ze kiezen voor de Almachtige en zijn Woord. Het is een bemoediging voor ons allen om mensen als Paulus, en al die Christenen te zien die lijden of zelfs hun geloof met de dood moesten bekopen, en hun Heer niet verloochend hebben. Immers Christus zei zelf in de bergrede (Matt 5:10-12) Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Ondanks het lijden belooft Jezus ons het beste… vreugde ondanks het lijden, vreugde ondanks moeilijk tijden. En terwijl Paulus de brief schrijft aan de Christenen in Fillipi. Terwijl hij in de ellende zit, zegt hij in hoofdstuk 1 vers 9 En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, 10 zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt…” kijk niet naar de ellende om je heen, zegt Paulus, maar richt je op het belangrijke. Vaak kijken wij naar de problemen om ons heen, de rampspoed en blijven daarin steken. Het is belangrijk dat wij als Christenen hoofd en bijzaken goed kunnen scheiden. Veel mensen maken zich druk over onbelangrijke zaken en vergeten het woord van God open te slaan. Veel mensen kijken naar de ellende van gisteren in plaats van de eeuwige hoop van morgen. Daarom schrijft Paulus “zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, 11 vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.”

Hoe komt Paulus toch aan die vreugde ondanks hij gevangen zit? Waarom komt toch die intense vreugde en blijdschap vandaan. Want wat Paulus schrijf is een les voor ons vandaag de dag die het soms even niet meer weten als wij de krant opslaan of kijken naar de TV.

Gods woord laat ons zien van Genesis tot Openbaring, dat wat er ook in het menselijk leven gebeurd, in welke omstandigheden je ook bevind, Jezus liefde ons de vreugde geeft die ons op de been houdt.

Laten wij gaan naar vers 13 van hoofdstuk 1 van Paulus brief. Daar staat 13 Daardoor toch is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden, dat ik in gevangenschap ben om Christus’ wil,” Aan iedereen in de omgeving van Paulus is duidelijk geworden dat hij vast zit om het verkondigen van het evangelie en dat het zelfs bijdraagt aan het verspreiden van het woord.

Hoe kan Paulus zoiets zeggen. Paulus zegt dat zijn lijden bedraagt aan het verkondigen van het evangelie. U zult zich wel afvragen, moet je eerst gevangen zitten, willen de ogen open gaan van anderen.
Broeders en zusters in het leven vandaag de dag is het vaak onze houding wat boekdelen spreekt . Er wordt wel eens gezegd.. soms is ons handelen de enige bijbel die andere mensen ooit zullen zien. Paulus zegt niet voor niets dat wij zijn als ambassadeurs, te Christus vertegenwoordigen in deze wereld. Mensen kijken naar ons, wat Gods woord betekend in ons leven.

Mensen kijken hoe wij omgaan met conflicten, met problemen op het werk, in het gezin. Als wij als Gods kinderen de vrucht van de Geest ten toonspreiden in ons levens, dan zullen wij het respectvol bejegend en behandeld worden. Niet Christenen zullen met belangstelling interesse tonen waarom wij zingen, wanneer anderen zou huilen, waarom wij vreugdevol zijn wanneer andere haat en wrok koesteren voor onrecht wat hun is aangedaan.

Paulus had zijn tijd in de gevangenis heel anders kunnen besteden, hij had kunnen klagen over hoe hij werd behandeld in de gevangenis. Paulus had kunnen klagen bij rechters, juristen en advocaten dat hij onterecht vast zit, dat hij niemand wat kwaad had gedaan en alleen het boodschap van het evangelie wilde verkondigen.

Het is juist de houding van Paulus die de ogen van zijn omstanders inde gevangenis deed veranderen. Paulus bleef staan op de beloften van de Heer. Alles werkt ten goede voor hen die geloven. Daarom schreef Paulus aan de gemeente in Fillippi, dat er verandering plaats vond onder de gevangenis populatie, hij zei; “het merendeel der broeders in de Here heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken.”

De standvastige houding van Paulus deed anderen vrijmoedig doen spreken en getuigen van Christus. Hou staat het met onze standvastige houding? Geven wij het op als er moeilijke tijden komen, op blijven wij met onze rug recht staan. Dat is één van de redenen om juist vreugdevol te blijven, in moeilijke tijden, dan anderen de liefde van de Heer mogen aanschouwen. Het lijkt moeilijk, misschien zelfs onmogelijk om staande te blijven in lastige en ingewikkelde situaties, maar daar komt het juist aan in het geloof. Draag je last over aan de Heer. Alleen op die manie is het mogelijk om onwankelbaar en onkreukbaar te staan in een zondige wereld als deze.

Een ander punt wat onze vreugde kan doorkruisen is het gedrag van mensen in onze omgeving. Het lijkt of men oprecht handelt maar men doet alsof. Wie kent zult gedrag niet.. hypocriet gedrag. Jezus was erg duidelijk wat hij vond van het hypocriet gedrag van bijvoorbeeld de Farizeeën. Het is zeker niet leuk als mensen die je vertrouwt, dingen doen uit anderen motieven dan dat je gedacht had.

En zeker als het gaat om Gods zaak, je zingt, studeert en bidt met je mede broeder en zuster… maar je verwacht niet dat ze dat doen uit eigen eer, of omdat ze jaloers op je zijn. Hoe ging Paulus er mee om.. hij bevond zich al in een ellendige situatie.. zou hij nu depressiviteit een rol laten spelen. Paulus zegt: ´Sommigen doen [verkondigen van het evangelie in de gevangenis] het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. 16 Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. 17 Maar de eersten verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren”
Je bevindt je in een lastige situatie op school, op het werk of zelfs in de familie. En je merkt, voelt of weet zeker dat mensen je dwars zitten. Je voelt je ongemakkelijk en met doet alles om je nog dieper in de put te krijgen. Wat doe wij …Zeg wij tegen God..”Heer u laat mij in de steek”, geven wij de moed op, Zeggen wij; dat wij zoveel lijden niet hebben verdiend? Hoe dienen wij te handelen? Wat zou ons houding moeten zijn.

Paulus gaat hier op een totaal andere manier mee om, hij geeft niet op hij zegt zelfs in vers 18 Wat doet het ertoe? In elk geval, hetzij met een bijoogmerk, hetzij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd; en daarin verblijd ik mij, en zal ik mij ook verblijden” Paulus laat zich niet kisten, Paulus laat de moed niet zakken, Paulus ziet als een zegen. Net zoals Jezus dat zei in de bergrede. Paulus laat niets zijn vreugde in Christus in de weg slaan. Hij blijft vreugdevol zelfs in moeilijke tijden.

Paulus wilde de gemeenteleden van Filipi bemoedigen om op goede spoor te blijven wat er ook met hem persoonlijk of de gemeente mocht gebeuren. Dat geld ook voor ons. Wat er ook gebeurt, wat mensen ook mogen doen en uit welke motieven dan ook. Weet waar je staat, en weet dat de Heer ons een vreugdevol leven wil schenken en schenkt. In welke situatie je ook maar mag bevinden.

In een van de bijbelse nieuwere bijbelvertaling zijn Paulus woorden als volgt weergegeven En mijn vreugde is blijvend, 19 omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leid.

Het is niet alleen het persoonlijk gebed wat zeer belangrijk is. Als u weet dat een broeder of zuster onder u te leiden heeft. Bid dan voor hem of haar. Zoals er staat in Jakobus 5:13 - Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. 14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. 16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Fillipi was een gemeente die deed wat God voorschreef. Ze deelden in liefde voor elkander, maar ook voor de oprichter van die gemeente, Paulus. Paulus was dus overtuigd dat er mensen voor hem baden. De wetenschap dat broeders en zusters voor je bidden is, kan iemand die zich in de ellende bevind van het leven oprichten. Het kan je bemoedigen, het verlicht je hart wetende dat de Heer je redt en er een gemeente is die om je geeft. Wat brengt vreugde in moeilijke tijden. De wetenschap dat de gemeente, je familie, je vrienden ook voor je bidden in je eigen moeilijke tijden. Voorbed is een krachtig middel, niet alleen bidden voor jezelf en je eigen situatie, maar juist ook voor de ander die zich in een lastige situatie bevind.


Die wetenschap dat er zeker voorbede voor hem was. Die wetenschap dat de Here met hem is. Dat is juist alles wat Paulus de moed en de daadkracht geeft om te schrijven aan de gemeente in Fillipi Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.

Terwijl Paulus de gemeente wil bemoedigen dat ondanks hij zich in moeilijke tijd bevind… maar zich vreugdevol voelt. Wil hij ook aan de gemeente in Filipi voorhouden dat zij niet altijd in die omstandigheid zullen bevinden dat alles goed zal blijven gaan.

Immers de duivel weet dat zijn tijd kort is en dat hij rond gaat als een briesende leeuw. Satan wil niets liever dan de vreugde die wij dagelijks mogen beleven in Christus wegnemen. Dan geldt voor ons, maar ook voor de gemeente te Filipi, Ook daar konden listige branden van satan op afgevuurd worden. Hij wilde ze waarschuwen

Paulus wilde hun laten weten dat hij hoopte hun levende lijve te kunnen zien als hij bevrijd zou worden uit de gevangenis en de gemeente weer zou kunnen bezoeken, zodat hun geloof groter en vreugdevoller zou zijn. Maar niet altijd zullen er dingen in onze levens gebeuren die wij hopen of verwachten. Zaken kunnen een andere wending aannemen, daarom schrijf paulus in hoofdstuk 1 vanaf vers 27 “Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat gij vaststaat in één geest, één van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, 28 zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen”

Wat ons ook dreigt te overkomen in dit leven, blijf bouwen op de beloften van Christus. Laat je vreugde niet afpakken door diegene die je tegenstaan in je persoonlijk geloofsleven. Zij het werk of op school. Paulus gaf zijn strijd niet op omdat hij in de gevangenis was, voor valse redenen, hij gaf de strijd niet op, ook al maakte medegevangen zijn tijd daar zo erg. Paulus wilde dat de gemeente zou blijven groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat de gemeente kon onderscheiden waar het op aankomt. Zodat ze grondvest en klaar mochten zijn voor de wederkomst van Christus. Dat geldt ook voor ons. Wij mogen ook leven in een land waar nu Godsdienstvrijheid geld, waar weinig armoe en honger is. Maar er kunnen moeilijk tijden aanbreken en hou dan de woorden van Paulus in acht. “Blijf vaststaan in één geest, één ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door uw tegenstanders laat beangstigen.

“Hierin is voor hen een aanwijzing van hún verderf [degene die niet met Christus willen wandelen, niet aan zijn geboden willen houden], doch van úw behoud, en dat van Godswege. 29 Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, 30 in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.”Hoe moeten wij handelen in moeilijke tijden. Wat moeten wij doen als onze rust, veranderd in onrust, wat moeten wij doen als de vrijheid van geloven veranderd in verdrukking. Luister naar de woorden van Paulus uit Filipenzen 2 vanaf vers 12

“Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijft u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13 want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. 14 Doe alles zonder morren en tegenspreken, 15 opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 16 Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. 17 Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. 18 Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.

Weest gehoorzaam in wat wij kennen, namelijk het woord van God, laten wij blijven kijken volgen de weg die Jezus als voorbeeld voor ons gegaan is. Want immers Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En juist daarom broeders en zusters, Uit genade worden wij gered. Blijft u inspannen voor u redding door studie en gebed met ontzag en vreze in de Here, omdat Hij van u en mij houdt, Hij wil niets liever dat wij vreugdevol zijn… een vreugdevol, blij en volkomen leven. Zodat wij een voorbeeld, een klein licht mogen zijn voor anderen die de weg uit de duisternis mag wezen naar het licht van Christus. Daarom is het belangrijk dat wij Als kinderen Gods ons altijd richten aan het Heilige Woord van God. Zodat wanneer Christus wederkomt hij ons herkent als de zijne en ons voor altijd thuis zal brengen.

Er komen moeilijke tijden, tijden die misschien makkelijker lijken dan Paulus in de gevangenis of misschien wel vele malen moeilijker. Weet één ding, wij hebben een hoge priester die met ons meevoelt, omdat in alles net zo verzocht is als wij.. alleen gezondigd heeft hij niet! Wij kunnen staande blijven.. omdat het offer is gebracht.. door Jezus Christus. Daarom wat er ook gebeurt.. hoe moeilijk die tijd mag lijken.., weest vreugdevol en broeders en zusters blij dat ook tot het eind, want weet, onze redding is nabij

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen